یاوران امام چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ 23:33
 

 

 


 

 بسم الله الرحمن الرحیم

  << مهدی یاوران پارسایان شب وشیران روز>>

 

راد مردانی از اصحاب ویژه مهدی شب هنگام نخوابند زمزمه نمازشان

چونان زمزمه زنبوران عسل فضا را آکنده سازد از شب تا به صبح در حال

قیام ورکوع وسجود وبامدادان بر مرکب هایشان سوارند .آنانند راهیان شب

و شیران روز.

 

                     << توسل به ائمه بقیع >>

 

وصلوات ما را بر شما رحمتی برای ما وکفاره گناهانمان ساخته است زیرا

رب  شما را برای ما انتخاب کرده وآفرینش ما را با ولایت شما پاک

وپاکیزه گردانیده است.

 

<< مهدی یاوران پیروز در امتحانات الهی>>

 

وبرای آن زمان ظهور بندگانی را برگزیدم که دل هاشان را به ایمان آزمودم

وآنان را از ورع واخلاص ویقین وپارسایی وخشوع وراستی وشکیبایی و

وقار ووارستگی وزهد سرشار کردیم .

 

<< مهدی یاوران قاطع واستواردربرابرمشکلات>>

 

از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند وایشان اصحاب ویاران

ویژه قائمند .

 

<< مهدی یاوران آماده برای هر گونه مجاهدت >>

 

هریک از شما باید خود را برای ظهور قائم آماده نماید اگر چه به فراهم

                                           

 

 

سازی یک تیر باشد . هر گاه  متعال کسی را دارای چنین نیتی بداند

امیدوارم عمر او را طولانی گرداند تا زمان ظهور را دریابد وبه خدمتگذاری

مولایش توفیق یابد.

 

    << مهدی یاوران در اوج نیروی بدنی وروحی>>

 

یاوران مهدی همان ارکان مستحکم می باشند به هر کدام از یاران مهدی قوت

ونیروی چهل مرد عطا می شود .

 

         << مهدی یاوران قانع وساده زیست >>

 

همانا او از اصحاب ویارانش پیمان می گیرد که طلا ونقره نیاندوزند وگندم و

جو برای خود انبار نکنند وبه کم راضی باشند ولباس های خشن بپوشند و

خاک را متکای خویش قرار دهند .

 

<< مهدی یاوران از منظر قرآن >>

 

یاران مهدی کسانی هستند که رب در توصیف آنها چنین فرموده است

ای کسانی که ایمان آورده اید هرکس از شما که از آیین خود باز گردد بداند

که رب به زودی قومی را بر می انگیزد که بسیار دوستشان می دارد و

آنها نیز رب را دوست می دارند آنان در برابرمومنان فروتن ودر مقابل

کافران عزیز ومقتدرند .

 

           << مهدی یاوران آباد گر وعدالت گستر>>

 

حضرت مهدی یارانش را در همه شهر ها پراکنده می کند وبه آنها دستور

می دهد که عدل واحسان را شیوه خود سازند وآنها را فرمانروایان کشورهای

جهان گرداند وبه آنها فرمان می دهد که شهرها را آباد سازند.

 

                                      

 

 

 

 

                          << پذیرش ولایت امام صادق>>

 

هر کس که دوست می دارد که  متعال را در حالی ملاقات نماید که

نامه اعمالش به دست راستش عطا شده باشد پس باید ولایت وسر پرستی

امام جعفر صادق را بپذیرد.

 

                      << مهدی ولایی درقرآن >>

 

بشتابید به سوی خیرات که در این آیه خیرات ولایت ما اهل بیت است.

                                                                           

                   << ولایت مهدوی ولایت الهی>>

 

ای پسر عباس ولایت ایشان ولایت من وولایت من ولایت رب ست .

                                              

               << قم حرم اهل بیت علیه السلام>>

 

آگاه با شید که برای رب حرمی است وآن مکه است وبرای پیامبر  حرمی

است و آن مدینه است وبرای امام علی حرمی است وآن کوفه است آگاه باشید

که حرم من وفرزندان من بعد از من قم است.

 

                 << ولایت مهدوی ولایت الهی >>

 

هر کس ولایت شمارا بپذیرد ولایت رب را پذیرفته است وهر کس شما را

دشمن دارد رب را دشمن داشته است .

 

                << مهدی ولایی تنها راه سلوک>>

                                

 

 

 

سلام بر تو ای درگاه رب که جز از طریق آن هیچ کس به رب نرسد سلام بر

تو ای راه رب که هرکس در غیر آن راه پوید هلاک گردد.

 

               << مهدی ختم کننده ولایت محمدی >>

 

هر کس که دوست می دارد که رب بر عزت وجلال را در کمال امنیت و

پاکی وطهارت ملاقات کند وشداید روز قیامت اورا محزون نسازد می بایست

ولایت تو وولایت فرزندانت .....وآن گاه ولایت مهدی رابر خود بپذیرد واو

خاتمه بخش اولیا ومعصومین است .

 

            << مهدی ختم کننده اسرار ولایت علوی >>

 

ای کمیل هیچ علمی نیست مگر آن که من آن را گشوده ام وهیچ رازی نیست

مگر آن که قائم آن را به فرجام می رساند .... ای کمیل معارفت را از غیر ما

نگیر تا از ما باشی .

 

                          <<   زیارت امام رضا>>

 

به زودی پاره ای از بدنم در زمین خراسان مدفون خواهد شد هیچ غمناکی

او را زیارت نکند مگر رب  غمش را بر طرف سازد وهیچ گنهکاری او

را زیارت ننماید جز آن که رب گناهش را بیامرزد .

 

                     << مهدی ولایی راه لقاءالله>>

 

هرکس دوست دارد میان او ورب هیچ حجاب وپرده ای نباشد تا رب را نظاره

کند ورب نیزبر او نظر کند .... می بایست ولایت آل محمد علیهم السلام را

بپذیرد واز دشمنانش دوری گزیند وبه امام عصر وزمان خویش اقتدا کند.

                                                                           

                                      

 

 

 

 

                              << بهشت مشتاق دیدار مهدی>>

 

البته بهشت به چهار نفر از اهل من اشتیاق نشان می دهد که رب آن ها

را دوست می دارد ومرا نیز امر فرموده است که آن ها را دوست بدارم .

آن ها عبارتند از علی ابن ابی طالب وحسن وحسین ومهدی . همو که عیسی

پسر مریم به امامت او نماز می گزارد.

 

                    << مهدی شیفته دیدار اهل ایمان>>

ای ابو اسحاق خوش آمدی روزها پیوسته مرا نوید می داد وودیدار تور ا

نزدیک می نمود.

 

                   << مهدی لقایی امکان ومعیار آن>>

 

ربناچهره فرخنده ولیت را در زندگی بعد از مرگمان به ما بنمایان.

                                                                  

                             << مهدی لقایی امکان وانواع آن>>

خوشا به حال آن کس که او را ملاقات نماید خوشا به حال کسی که او را

دوست بدارد وخوشا به حال کسی که به او معتقد باشد .

 

                     << مهدی لقایی بدون شناخت>>

 

همانا در صاحب این امر سنت هایی از تمام پیامبران وجود دارد ... اما سنتی

که ازحضرت یوسف در اوست پوشش وحجاب وی می باشد رب بین او و

مردم حجابی قرار می دهد که او را می بینند امام نمی شناسند.

ایشان در بین شیعیان رفت وآمد می کند در بازارهایشان راه می رود بر فرش

هایشان گام می گذارد در حالی که او را نمی شناسند واین تا زمانی است که

رب به او اجازه دهد تا خودش را به ایشان بشناساند .

                                        

 

 

 

 

            << مهدی یاوران عهده دار وظایف الهی >>

یاوران او امام زمان خویش را بر آنچه رب بر عهده او قرار داده است یاری

می کنند .

 

             << مهدی لقایی در لحظه مرگ >>

 آن هنگام که لحظه وفات مومن می رسد رسول  واهل بیتش در کناراو

حاضر می شوند ... ودراین حال رسول  وامیر المومنین وحضرت فاطمه

وامام  حسن وامام حسین وتمام امامان از نسل ایشان در مقابل دیدگان  او

تعقل می یابند واو یکایک ایشان را می نگرد.

 

                  << زیارت امام جواد در کاظمین>>

 

از امام هادی در باره فضیلت زیارت کاظمین نسبت به زیارت ابا عبدالله

الحسین پرسیده شد وایشان فرمود زیارت ابا عبدالله مقدم است وزیارت

امام جوادوامام کاظم از نظر اجر وپاداش جامع تر وعظیم تر است .

                                                                       

                             << برتر ازملاقات>>

 

لازم نیست انسان در پی این باشد که به خدمت حضرت ولی عصر تشرف

حاصل کند بلکه شاید خواندن دو رکعت نماز وسپس توسل به ائمه برای ما

بهتر از تشرف باشد زیرا درهر جا که باشیم آن حضرت می بیند ومی شنود .

                                                                        

               << یاران ویژه قائم از غیر عرب>>   

 

یاران مهدی 313 نفرند که همه عجم وعرب هستند.

 

                                      

 

 

 

 

 

                                  << پذیرش ولایت امام محمد باقر>>

 

هر که دوست دارد راباچشم روشن ملاقات کند باید ولایت وسر پرستی

امام محمد باقر را بپذیرد.

 

                     << بزرگداشت روز عرفه>>

 

در روز عرفه هر چه می خواهی از رب  طلب کن ودرعبادت ودعا بکوش که

روز عرفه روز دعا ومسئلت است .

 

                           << تقوا وپرهیزکاری>>

 

امام حسن عسکری خطاب به احمد قمی می فرماید اگر نزد تعالی و

حجت  های او شخصی ارجمند واهل کرامت نبودی پسرم مهدی را به تو

نشان نمی دادم .

        << مهدی یاوران فروتن در مقابل مومنان >>

 

یاوران مهدی در برابر مومنان فروتن هستند. (قرآن )

 

                  << انس با زیارت جامعه کبیره>>

 

هر که به شما تمسک جست رستگار گردید وهر که به شما پناه آورد ایمن

گردید وهر که مقام شما را تصدیق کرد سلامت یافت وهر که به دامان ولایت

وطاعت شما دست زد هدایت یافت.

 

        << دوری از هر چه که مایه نارضایتی اوست>>

وما را از ایشان چیزی محبوس نکرده است مگر اعمال ناخوشایند ونا پسند

که از ایشان به ما می رسد.

                                         

 

 

           << معرفی مهدی در روز غدیر>>

 

ای مردم آگاه باشید که خاتمه بخش امامان مهدی قائم از ماست . هیچ حقی

نیست مگر همراه او وهیچ نوری نیست مگر نزد او.

 

               << دعا برای تعجیل فرج>>

 

برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید چرا که فرج شما نیز در فرج من است.

 

                     << ای صد دله دل یک دله کن >>

 

هر گاه رب  تبارک وتعالی بر آفریدگان خود قهر وغضب نماید ما را از

مجاورتشان دور می کند.

 

                    << تحصیل رضایت امام زمان>>

هر یک از شما باید کاری را انجام دهد که اورا به محبت ما نزدیک کند واز

کارهایی که او رابه ناراحتی ونا رضایتی ما نزدیک می کند بپرهیزد.

                                                                        

   << عمل بر اساس پارسایی وارزش های اخلاقی>>

 

هر کس دوست می دارد از اصحاب ویاوران قائم باشد باید که در انتظار به

سر برد وبر اساس ورع ومحاسن اخلاق عمل نماید در حالی که منتظر است.

                                                                                                                                 

                 << تحصیل رضایت رب>>

 

هر کس بر اساس رضایت من عمل نماید سه خصلت را با او همراه می کنم

چشم قلب او را به سوی عظمت وجلالم می گشایم وبنده خاص خود را از او

مخفی نمی کنم .

                                          

 

 

      << وفای به عهد وپیمان امام زمان>>

 

اگر رب به شیعیان ما توفیق همدلی در وفای به عهد ی که بر ایشان است

عنایت می فرمود مبارکی دیدار ما برای ایشان به تاخیر نمی افتاد ودرسعادت

مشاهده ما با معرفتی شایسته ودرست شتاب می کرد.

 

                 << انتظار فرج در همه حال >>

 

با فضیلت ترین جهاد امت من انتظار فرج است .

 

            << انتظارپویا تعهد آور وسازنده >>

 

چه زیبا ونیکوست صبر کردن ودر انتظار فرج به سر بردن … پس بر شما

باد به صبر . همانا فرج پس از یاس فرا می رسد.

 

          << عیسی پیشوای اهل کتاب >>

 

همانا حضرت عیسی قبل از قیامت به دنیا نازل می شود وهیچ صاحب آیینی

از یهودی ومسیحی وغیره باقی نمی ماند مگر آن که قبل از مرگش به او

ایمان بیاورد وعیسی پشت سر حضرت مهدی نماز می خواند .

 

             << سلام بر ابوالفضل العباس >>

 

سلام بر ابوالفضل العباس فرزند امیر المومنین همو که برادرش را با جان

خود یاری کرد واز دیروزش برای فردایش ذخیره ساخت جان را تقدیم

برادرکرد واز او جانانه دفاع کرد برای رساندن آب به او کوشید ودو دستش

در این راه بریده شد.

                            

 

 

               << سلام بر سرهای بر نی شده>>

 

آن گاه اسب تو شتابان وناله کنان وشیهه کشان وگریه کنان به خیمه ها روی

آورد وچون زنان اسب تو را چنین خوار ووارونه زین دیدند از خیمه ها موی

پریشان بر گونه سیلی زنان وچهره نمایان وفریاد کنان به در آمدند وبه سوی

قتلگاه شتافتند در حالی که شمر بر سینه ات نشسته بود.

 

                  << تقلید از فقیه جامع الشرایط>>

 

اما هر فقیهی که نگهدار نفس خویش محافظ دین ومخالف هوای نفس خویش

ومطیع امر مولای خود باشد بر عموم مردم لازم است از او تقلید کنند واین

گونه نمی باشند مگربرخی ازفقهای شیعه نه همه آنان .

                        << پاداش صبر وانتظار >>

 

 

تمسک کنندگان به امر ما فردا در بارگاه قدس یعنی فردوس برین با ما

خواهند بود ومنتظران امر ما مانند کسانی اند که در راه رب به خون خود

غلطیده اند .

 

                   << گوش به فرمان ولی فقیه>>

 

واما در رویدادهای زمانه برای دانستن حکم الهی به راویان حدیث ما رجوع

کنید چرا که ایشان حجت من بر شما ومن حجت بر ایشانم.

 

  << مرز بانی از دین وایمان با جهاد علمی فرهنگی>>

 

عالمان شیعیان ما مرزبانان دین وایمانند … آگاه باشید که هرکس برای چنین

امری به پاخیزد فضیلتش هزار هزار مرتبه از فضیلت کسی که با تمام دشمن

های اسلام از روم وترک وخزرمی جنگد افزون تر است چرا که عالم بلا و

                 

                                                                    

 

 

فتنه را از دین محبان ما دور می سازد ومجاهد از بدن هایشان .

                                                                 

     << مرز بانی از دین وایمان با جهاد علمی وفرهنگی>>

 

عالمان شیعه ما مرزبانان دین وایمانند .....آگاه باشید که هرکس برای چنین

امری به پا خیزد فضیلتش هزار هزار مرتبه از فضیلت کسی که با تمام دشمن

های اسلام از روم وترک وخزر می جنگد افزون تر است چرا که عالم بلا و

فتنه را ازدین محبان ما دور می سازد ومجاهد از بدنشان .

 

       << دعوت مردم به سوی امام زمان>>

 

اگر نبودند علمایی که بعد از غیبت قائم شما مردم را به سوی او دعوت  و

راهنمایی کنند وبا حجت ها وبرهان ها ی الهی از دین او دفاع کنند وبندگان

ضعیف رب را از دام ابلیس و پیروان او نجات دهند احدی باقی نمی ماند مگر

آنکه از دین رب خارج می شد.

 

        << مهدی یاوران انیس ومونس قرآن >>

چشمانشان با قرآن روشنایی وجلا یافته و تفسیر قرآن در گوش جانشان جای

گرفته است . آنان در صبحگاهان جرعه نوش جام حکمت از چشمه سارلبریز

قرآن می گردند.

 << بیست سال اشک>>

                     

 

امام زین العابدین بیست سال به یاد عاشورا گریست وهرگز طعام پیش روی

او نمی گذاشتند مگر اینکه گریه می کرد.

 

                     << انس واتصال با قرآن >>

به حقیقت قرآن جز پاکان وطهارت یافتگان دست نمی یابند.

 

                                      

 

 

 

          << تلاوت سوره اسرا در شب های جمعه >>

 

هر کس شب جمعه سوره بنی اسرائیل را قرائت نماید نمیرد تا آن که قائم را

درک نماید و از یاوران آن حضرت باشد.

 

    << تلاوت سوره های مسبحات پیش از خواب>>

 

هر کس قبل از خواب سوره های حدید وحشر وصف وجمعه وتغابن را بخواند

نمی میرد مگر آن که قائم را درک می کند واگر بمیرد در همسایگی محمد

(ص) خواهد بود.

 

             << مهدی یاوران مومنان واقعی >>

 

بدانید که یاوران مهدی مومنان واقعی هستند.

 

             << ذکر صلوات پس از نماز های واجب>>

هر کس پس از نماز صبح وظهر بگوید اللهم صل علی محمد وآل محمد و

عجل فرجهم نخواهد مرد تا آن که قائم آل محمد را درک نماید.

 

               << سحر خیزی ونماز شب >>

 

پدرم فدای او که چهره زیبای گندمگونش بر اثر تجهد وشب زنده داری به

زردی گراییده است.پدرم فدای کسی که شب هایش را با مراقبت از ستارگان

ومواظبت بر وقت نماز ومناجات در حال رکوع وسجود به صبح می آورد.

                              

                 << مداومت بر دعای عهد>>

هر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند از انصار قائم ما خواهد بود واگر

قبل از ظهور او بمیرد خداوند اورا از قبرش زنده بیرون خواهد آورد تا در

                                                                    

 

 

رکا ب مولایش خدمت نماید ودر برابر هر کلمه هزار حسنه بر او بنویسد

وهزار گناه از او محونماید .

 

          << مداومت بر دعای زمان غیبت >>

 

ای زراره اگر دوران غیبت را در یافتی این دعا رابخوان . اللهم عرفنی نفسک

فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم

تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی

حجتک ظللت عن دینی .

 

              << مداومت بر زیارت آل یاسین >>

 

هر گاه خواستید به وسیله ما به رب وبه ما اهل بیت (ع) توجه وتقرب

پیدا کنید پس بگویید همان گونه که  متعال فرموده است سلام بر شما

خاندان پیامبر .

 

    << مداومت بر زیارت عاشوراونافله وجامعه  >>

 

امام زمان به سید احمد موسوی رشتی که از قافله اش  عقب مانده وراه را

گم کرده بود به فارسی فرمود عاشورا را بخوان تا راه را پیدا کنی .و شما

چرا نافله را نمی خوانی ؟ نافله نافله نافله وشما چرا جامعه نمی خوانی؟

جامعه جامعه جامعه

         << مداومت بر زیارت امین الله >>

هیچ یک از شیعیان ما این زیارت رانزد قبر یکی از امامان (ع) نمی خواند

مگر آن که آن زیارت در نامه ای از نور قرار می گیرد وبه مهر وامضای

حضرت محمد (ص) می رسد تا به محضر حضرت قائم تسلیم گردد وصاحبش

را با بشارت وتحیت وکرامت به خواست الهی ملاقات نماید.

                                           

         

                                    <<مهم مهم مهم>>

 

لازم به ذکر است که تمام شبهاتی که منکرین در عدم امکان رویت امام عصر

شایعه نموده اند خود آنها این ادعای عدم امکان رویت را مستند به جمله

"فمن ادعی المشاهده .... فهو کذاب مفتر " نموده اند که در آخرین توقیع

امام عصر (ع) که به آخرین نایب خاص خود فرموده اند می باشد ولی با

توجه به موضوع توقیع که خاتمه نیابت است علمای بزرگی  به محضر

مبارک امام عصر  مشرف شده اند یا نه ؟  اگر جواب منفی است پس باید

آنها را که ادعای تشرف نموده اند دروغگو بدانیم که این اتهام به هیچ وجه

برای شیعیان قابل قبول نیست . واگر جواب مثبت است اولا معنای صحیح

کلمه المشاهده در توقیع فوق الذکر را هم باید از آنها که به محضرمقدس

امام عصر مشرف شده اند وبا چشم خود آن حضرت را دیده اند پرسید نه

از کسانی که به این توفیق نائل نشده اند وطبق افکار خود که احتمالی می

باشند کلمه المشاهده را معنی می نمایند.

ثانیا هیچ کدام از آن بزرگواران مشرف شدن به محضر مبارک امام عصر

رامختص افراد خاص واوحدی از افراد ننموده اند .

ثالثا در هیچ کدام از روایات وداستان های متشرفین نیامده است شخصی

که به فیض تشرف نائل شده نباید به دیگران بگوید وموارد خاصی هم

که علما قضیه را به دیگران نمی گفتند یا به افراد خاصی می گفتند آن هم

به دلیل فاش نشدن ارتباط خاصی که با حضرت داشتند یا علنی نشدن مقامات

ودرجات معنویشان بوده است والا صرف گفتن تشرفات که معمولا نجات

یافتن از گرفتاری ها و....توسط آن حضرت است باعث امیدواری وتقویت

ایمان به آن حضرت می شود ومستعمین در اثر شنیدن آنها حالات معنوی

خاصی پیدا می کنند وباعث تقویت ایمان آنان می گردد.

رسیدن به محضر مبارک آن حضرت در دوران غیبت کبرا به اراده شخص

آن حضرت می باشد وتنها راه تشرف وملاقات با آن حضرت لطف واراده

ود وجود مقدس حضرت ولی عصر می باشد والبته خود سازی وجلب

یشتر محبت آن حضرت مسلما تاثیر در رسیدن به این فیض بزرگ دارد

ما علت تامه نیست علت تامه لطف وتفضل واراده خود آن وجود مقدس

است.

                                                                 

    

   در خاتمه یک دعای امام زمان رابه شما یاد می دهم.

 اللهم هذا دینک اصبح باکیا لفقد ولیک فصل علی محمد وآل محمد وعجل

فرج ولیک رحمه لدینک اللهم هذا کتابک اصبح باکیا لفقد ولیک فصل

علی محمد وعجل فرج ولیک رحمه للکتابک اللهم هذه اعین المومنین

اصبحت باکیه لفقد ولیک فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج ولیک

رحمه المومنین اللهم صل علی محمد وآل محمد

 

                                       پایان

 

                                                                 

   

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |