رساله علاج درد یکشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۹ 19:17
               

                        مجموعه سبزیجات

 

                      $$ بسم الله الرحمن الرحیم$$

 

              $$ رساله علاج درد$$

 

    $$ برگرفته ازخواص سبزیجات

 

                   $$مقدمه$$

 

با سلام تقوا آن عنصر یکتا وآن فرد اعلایی است که حقیقت صراط مستقیم وماهیت مقوم آن وجوهره اصلی صراط مستقیم است همان حقیقت روشن واصل محکمی که امام وحجت وقت حضر ت بقیه الله منتظران شیعه را به آن دعوت میکند که می فرمایند تقوای خداوند جل وجلاله را پیشه سازید وما را یاری کنید تا شما را از

فتنه ای که به شما روی آورده است نجات دهم ومادامی که شیعیان از گناهان دوری کنند به خواست خیر ونیکوی رب  سبحان فرجام کار وعاقبت آنها خیر ونیکو خواهد بود.

صراط مستقیم تنها طریق هدایت وسعادت است . امام عصردارای حقوقی است که رعایت آن برطالبان هدایت

وسعادت لازم والزامی است .

با دعا برای آن حضرت باعث شویم ایشان هم برای عافیت ما دعا کنند .

پیش گیری بهتر از درمان است برای درست زندگی

کردن درست مصرف کنیم در این راستا این محتوا را

تقدیم می دارم.

                            (2)

              $$ خواص سبزیجات$$

$1:اسفناج:دارای ویتامین های آوب یک وب دو وث وکلسیم وفسفر وپروتئین وچربی وقند وآهن وید می باشد طبیعت آن سرد است وضد یبوست است خوردن آن سرفه های خشک وگرفتگی صدا را درمان می کند وبرای آسم مفید است وبرای امراض سینه ورفع عطش مفید است

اسفناج خام برای سر بازکردن دمل ودرمان محل نیش زدگی زنبور مفید است وآب آن رابرای از بین بردن کک مک ولک وجوش صورت مفید است. برای بیمار مبتلا به سنگ کیسه صفرات وورم مفاصل مضر است.

 

$2:بامیه:دارای پروتئین وقند وچربی وکلسیم وآهن وویتامین های آوب وب پ می باشد به بعضی از معده ها نمی سازد.

 

$3:برگ بو: برای جلوگیری از تخمیر غذا در معده مفید است در مورد گریپ یا  عفونت روده ای ضد عفونی گرانبهایی است برای ناتوانی

معده موثر وبرونشیت مزمن را معالجه می کند ونفخ وگاز معده را خارج می کند .

$4:باقلا:سرد وخشک ومقوی ومسکن وبرطرف کننده اسهال وقی  است دارای فسفر وکلسیم وآهن وویتامین آوب وث می باشد برای درمان بیماری کلیه مفید است وجوشانده آن برای رماتیسم ونقرس ودرد

مفاصل استفاده میشود وگل باقلا ضد درد نیمه سر است وزیادی مصرف آن باعث رنگ پریدگی وبی حالی وضعف وکم خونی می باشد.

 

$5:پونه:برای گریپ وتسکین سرفه وقاعدگی زنان وسکسکه واستفراغ ودل پیچه ودردمعده وسنگ کلیه وبی اختیاری ادار مفید است

بادشکن وصفرا بر ووضد تشنج ومسکن اعصاب ومحرک اعمال هضم

وضد اسهال هم هست .

 

$7:برنج:برای اسهال مفید است مولد منی است وبرای رفع بواسیر وتقویت روده نیز مفید است.

 

                                (3)

$8:پیاز:دارای ویتامین آوب وث وتعدادی آنزیم وانسولین گیاهی واسید سیتریک واینولین است سنگ کلیه را دفع می کند وبرای بیماری کبد وورم عضله قلب وورم کلیه وقند ومیگرن وحبس البول مفید است

پیاز پخته ضد یبوست ونفخ است وبرای قلنج ودرد شکم مفید است برای تصفیه خون وکم کردن فشار خون ودر دفع سموم موثر است .برای جلوگیری خون دماغ آب پیاز وسرکه رادر بینی بچکانند و برای بیماری سل ورفع بی خوابی قبل شام استفاده کنند .

 

$9:ترب:حاوی مواد چربی وقندی واسید فسفریک وکلسیم وگلوکز وآهن وویتامین های آوب یک وب دو وب ب می باشد برای دفع سنگ های صفرا مفید است برای دفع سرفه وقاعدگی زنان مفید است نفاخ است ودر معالجه یرقان وسنگ کیسه صفرا موثر است برای بواسیر نیز نافع است ورم طحال را بر طرف می کند ترب سیاه ضد سل ودرد اعصاب

وسنگ مثانه وانسداد مجاری تنفس وآنژین ومحرک اشتهاست واگر ترب سیاه را با تخم رازیانه وپونه خیس کنند ودندان را با آن بشویند لثه ها را

تقویت می کند وبرگ ترب سیاه لثه را تقویت وبوی دهان را می برد.

$10:تره:ملین ورفع کننده قولنج ومفتح سده جگر ومقوی کمر است

وآب آن قطع کننده خون بواسیر وبرای امراض ناشی از سردی مفید است

حاوی آهن وویتامین آ وب یک وث وپتاسیم وسولفور است برای بواسیر واختلالات روده مفید است

 

$11:جعفری:دارای پروتئین وچربی وقند وکلسیم وآهن وویتامین های ب وآوب پ می باشد طبیعت گرم دارد وباد شکن وزیاد کننده خون قاعدگی است اشتها آوراست ودربیماری  کبد وطحال وتنگی نفس وسنگ کلیه وترشحات زنانگی وقطع خونریزی که از روی ضعف می باشد را نافع است زیاده روی در آن محرک اعصاب است .

 

$12:جو:دارای ویتامین آوث می باشد وبرای اشخاص ضعیف البنیه نافع است وطبیعت سرد دارد وبسیار مقوی است وافراد لاغر را چاق و

افراد چاق را لاغر می کند زود هضم است برای رفع کم خونی واسهال وبواسیر وبیماری کبد وکلیوی ونقرس وتنگی نفس مفید است.

                                (4)

$13:ترخون:طبیعت گرم دارد ومقوی معده وضد نفخ ومسکن اعصاب است.

$14:چغندر:گرم وتر وبرای معده مضر است ملین است وخون را صاف می کند ودافع یبوست است برای درد کلیه ودرد مفاصل خوب است دارای مواد قندی است ودارای کاراتون است که در معده مبدل به ویتامین می شود وآهن دارد وبرای کم خونی خوب است.

 

$15:خرفه:برای رفع عطش تسکین حرارت درونی ورفع ترش کردن

غذا ومعالجه زخم معده ودفع خونریزی در فاصله دو قاعدگی ودفع بی خوابی ودفع سوزش ادرارودردرمان بواسیر مفید است واگر روی زگیل وسوختگی آن را له کنند وقرار دهند درمان می کند وروی پیشانی بمالند برای درمان میگرن موثر است وسر شار از ویتامین ب و ث می باشد وزیاده روی در مصرف آن باعث کم شدن قدرت بینایی می گردد.

 

$16:ریحان:برای تقویت معده وهضم غذا وبی خوابی ودرمان نفخ ودفع درد میگرن ودرمان ورو کلیه مفید است.

 

$15:ریواس:دارای پروتئین وقند وچربی وکلسیم وآهن وویتامین آوب و پ می باشد برای درمان یرقان وبیماری عصبی مفید است ومصرف زیاد آن تولید قولنج میکند وتاثیر منفی روی اعصاب دارد برای

تقویت چشم آب آن  را در چشم بچکانند.

 

$16:ذرت:دارای پروتئین ومواد نشاسته ای وچربی است برای مبتلا به سل موثر است  وروغن آن برای بیمار مبتلا به امراض قلبی وکلیوی موثر است دارای مواد هیدروکربن زیاد  وکمی کلسیم وویتامین است برای قولنج وعسر البول وورم مثانه خوب است وبرای آنان که آلبومین ادرار آنها غیر طبیعی است نیز مفید است.

 

$17:سیب زمینی: مواد هیدروکربن دارد وفسفر وکلسیم وآهن وویتامین ب و ث درآن کمی وجود دارد برای دیابت مضر نیست وبرای

                                   (5)

بیماری کلیه وقلب مفید است برای درمان سوختگی روی محل قرار دهند

موثر است وبرای نیروی بدن مفید است سرد وخشک ونفاخ است برای تقویت قوه باصره مفید است واگر پخته آن زیاد بماند ویروسی درآن رشد می کند که باعث مسمومیت می شود وسیب زمینی سرخ کرده برای معده مضر است وسیب زمینی ترشی برای بیماری کلیه وبیماری قند موثر است.

 

$18:سیر:دارای ویتامین ث وگلوکلرید سولفوره وآکرولتین واینولین است وطبیعت گرم دارد صفرا بر وضد عفونی کننده وبرای معالجه اسهال مفید است وورم روده وبیماری دستگاه تنفس را علاج می کند وفشار خون را پائین می آورد از بروز بیماری سرطان جلوگیری می کند وبرای فلج وبرص مفید است وباد شکن وبرای جلوگیری از زکام مفید است

برای مبتلا یان به سر گیجه وسردرد وتقویت بنیه وقوی شدن عضلات قلب وتنظیم جریان خون شریان ها ورماتیسم ومالاریاوالتهاب معده ووتقویت روده واز بین بردن رطوبت معده موثر است .

 

$19:شنبلیله :دارای مواد چرب وازت وقند وفسفر وویتامین آ وکومارس وتانن است ومقوی ریه وفزاینده قوه باد وملین است برای بواسیر ورفع لاغری ورفع بی اشتهایی مفید است وبرای آسم خوب است

وتخم آن برای تقویت جسم وبیماری قند وسل استخوانی خوب است.

 

$20:شوید:مقوی معده است وبرای امراض جهاز تناسلی مفید است وبرای رفع سکسکه وتهوع خوب است وطبیعت گرم دارد وبرای تنظیم خون قاعدگی وتسکین اعصاب ورفع درد کلیه ومثانه وسوزش معده ودرمان زخم معده موثر است.

$21:شلغم:دارای پروتئین وکلسیم وفسفر وآهن وویتامین آ وویتامین ث است برای تقویت بینایی وافزایش ادرار ودفع سنگ مثانه وتحریک نیروی جنسی وتسکین درد های مفصلی ودرمان نقرس وسرماخوردگی و ورم طحال مفید است گرم وترو نفاخ است وبرای سینه مفید وسرفه را رفع می کند وتن رافربه می کند دارای قند طبیعی است وبرای تقویت کبد واعصاب مفید است. بهترین داروی ضد عفونی کننده معده است برای

                                 (6)

بیمار گواتر خوب نیست ولی برای بیمارقند ضرر ندارد.

$22:عدس:گوشت گیاهی است برای ضعیف البنیه وافرادی که زیاد کار می کنند مفید است وضر ر آن این است که سود تولید می کند وخون

 را غلیظ می کند ونفاخ ودیر هضم است وخواب پریشان می آورد وبرای

قوه بینایی زیان دارد وبدن را فربه می کند وبرای اعصاب مضر است وزیاده روی در مصرف منجر به بیماری قولنج می شود وبرای بواسیر مفید نیست دارای آهن وکلسیم وفسفر وویتامین ب است ومعتدل است وبرای تسکین سرفه ودرد سینه مفید است وخون ریزی قاعدگی را منظم می کند وبا سرکه روی ورم چرکی قرار دهند ورم را می خواباند .

 

$23:فلفل وفلفل فرنگی :دارای پروتئین ومواد چربی وقندی وکلسیم وآهن وویتامین آوب یک وب دو وب وپ وث می باشد طبیعت گرم دارد وبرای تحریک اشتها وتقویت اعصاب وافزایش میل جنسی وهضم غذا مفید است وبرای رفع سرفه های متوالی وسیاه سرفه ورماتیسم ومیگرن وخون ریزی رحمی مفید است وزیاده روی در مصرف تولید نفخ و استفراغ می کند وباعث سقط جنین می شود وبرای درد کمر وفلج ورماتیسم در موضع بمالند. اگر فلفل سیاه را روی دندان کرم خورده وپوسیده بمالند از پیشرفت آن جلوگیری می کند برای سل وبواسیر وجهاز هاضمه ضرر دارد وبرای تقویت لثه مفید است.

 

$24:کنگر فرنگی: داروی کبد است وعلاوه بر افزایش ترشح صفرا وکبد باعث جلوگیری از جمع شدن چربی در سلول های کبدی وبه طور کلی باعث تقویت این عضو مهم است وبرای سنگ کلیه وقولنج کلیوی ورماتیسم ونقرس وآسم وسرگیجه ومیگرن وبیماری پوستی نافع است واز کلسترول خون می کاهدوضد یرقان است ولوزالمعده وکلیه را

تقویت می کند.

$25:کرفس:دارای ویتامین آ وب وث بوده وپتاسیم وسدیم وآهک دارد وبرای رماتیسم مفید است وبرای تب مالاریا مفید است وبرای تنگی نفس وزکام مفید است باد شکن وتب بر وصفرا بر وبرای ضعف اعصاب وبیماری مثانه خوب است برای زن حامله وبیماری که دچار ورم حاد کلیه است زیان آور است.          (7)

 

$26:کلم :تصفیه کننده خون است وبرای معالجه کرم معده مفید است وبرگ آن برای ورم روماتیسمی موثر است گوگرد وآهک دارد وروده را ضد عفونی می کند برای بیمار کبد بد است برای درمان اولیه زخم معده مفید است وکلم قرمز برای لاغری موثر است برای معالجه  میگرن ودرد رماتیسم ونقرس وسیاتیک ودل درد ورگ به رگ شدگی اعضا ومسدود

شدن غدد موثر است

$27:کاهو: طبیعت سرد دارد وحاوی پروتئین وقند وکلسیم وفسفر وپتاسیم ومنیزیم وویتامین آوب و ث است برای یبوست ودفع صفرا ویرقان موثر است ادرار را زیاد می کند وسوزش ادرار وتصفیه خون ورفع عطش وسردرد وزکا م مفید است برای سل وتنگی نفس ونفخ معده مضر است ملین وخواب آور است خون راصاف ورقیق می کند ومو را براق می کند ورنگ رخسار را گلگون می کند برای طحال وکبد وحبس البول تجویز می شود وبرای افراد عصبانی وپریشان مفید است وبرای تپش قلب هم مفید است.

$28:کدو:دارای پروتئین وچربی وقند وکلسیم وآهن وویتامین آوب وب پ است دارای طبیعت سرد وملین ومعرق است برای دفع تب ودفع حالت استفراغ مفید است برای سنگ کیسه صفرا اگر رژیم کدو را بگیرد وگوشت مصرف نکند موثر است وکدو حلوایی برای بی خوابی وورم مجاری ادرار وفرو نشاندن التهاب معده ودرمان یرقان مفید است برای تورم وکوفتگی وخراش جزیی پوست مالیدن آن موثر است طبیعت سرد

دارد وملین است وبرای طول عمر موثر است وقرقره کردن با آب آن گلو درد را تسکین می دهد وبرای بی خوابی موثر است برای بند آوردن خون از سوخته پوست کدو استفاده می شود.

$29:گشنیز:شادی آور است وقلب را تقویت می کند وبرای خفقان ووسواس نافع است برای گلو درد سودمند است کرم معده را دفع می کند ومقوی ومولد عرق وضد هیستری است طبیعت سرد دارد وحاوی پروتئین وچربی است وسوزش زبان ودهان را بر طرف می کند باد سرخ را فرو می نشاند وخارش پوستی را تسکین می دهد تخم آن باد شکن وهضم کننده غذاست ونفخ را برطرف می کند .

                           

                                  (8)

$30:گوجه فرنگی:دارای قند وچربی وکلسیم وفسفر وآهن وویتامین آوب وثو ک وپروتئین است وبرای تقویت بینایی ورشد استخوان لازم است برای رفع بی اشتهایی ودرد های عصبی ویبوست

مفید است وبرای نقرس ورماتیسم مفید است خام آن دیر هضم است

زیاده روی در مصرف سنگ مثانه می آورد ورنگ قرمز آن برای کبد مضر است.

$31:گندم:آرد گندم با سبوس دارای ویتامین د می باشد .

$32:لوبیا:لوبیا سبز شادی آور ودارای ویتامین های ث وب ولوبیای سفید دارای ویتامین ب و ایی وکلسیم وفسفر وآهن است برای بیمار قند وکلیه وزن باردار ورماتیسم مزمن وسیاتیک ودرد کمر ونقرس مفید است وشیر را زیاد می کند ونیروی بدن را زیاد می کند ولوبیا ژاپنی یا سویا دارای پروتئین وویتامین ایی وآو ب وک وب پ  است برای بیمار قند وبیمار قلب وبرای چشم ودهان وبینی وپوست ومو مفید است وبرای تقویت اعصاب موثر است .

$33:ماش:دارای مواد قندی ومواد پروتئینی وکلسیم وپتاسیم ومنیزیم واسید فسفریک است مسکن درد بواسیر ودرد طحال وافزاینده شیر وخون قاعدگی است.

$34:مرزه:حاوی چربی وقند وطبیعت گرم دارد وضد نفخ است برای بیماری فلج ورعشه ونقرس واسهال وورم معده وروده وروماتیسم مفید است برای ورم طحال روی محل بمالند وآب آن را در گوش بریزند برای سنگینی گوش موثر است .

$35:نعناع:ملین وضد عفونی کننده است برای امراض قلبی ودل درد وچهاز تنفسی نافع است برای رفع سکسکه وضد تشنج ومسکن اعصاب ومحرک اعمال هضم وضد اسهال است باد شکن ومحرک میل جنسی ومعالج بواسیر است  برای درد کبد ودرد سینه خوب است واگر با کمی عسل مخلوط کرده در اطراف گوش بمالند درد آن را ساکت می کند.

 

$36:نخود:دارای پروتئین وچربی وکلسیم وآهن وویتامین آ و ب یک

وب دو وث وب پ است خون ساز وافزاینده خون قاعدگی ومیل جنسی است وبرای گرفتگی صدا خوب است واگر با لیمو ترش مصرف شود نفخ

آن را بر طرف می کند .     (9)

 

 

$37:هویج:برای کاهش کلسترول خون وحاوی کارتن است ضد کرم وضد صفرا وضد بیماری های کبدی است امراض مثانه وکلیه وخارش ها دفع میکند وبرای اسهال مفید است وبرای مبتلا به سوء هضم وتصلب شرائین وعصبانیت و ورم مزمن ونقرس وامراض پوست وسینه وعفونت روده وورم کبد وکلیه مفید است وبرای بیماری قند مفید است وآهن دارد طبیعت گرم وتر ونفاخ ومقوی معده وضد بلغم است.

 

  

  

   

    

                       $$ پایان$$

 

 

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |

رساله نقش زن سه شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۹ 13:48
 

 

            

 

 

              ءء بسم الله الرحمن الرحیم ءء

 

                  ءء رساله نقش زن ءء

 

        

  

                             (1)

      

                       ءءمقدمهءء

با توکل به رب  وتوسل به مولا صاحب الزمان این رساله را تقدیم می دارم تا راهکاری باشد برای اینکه هر کس جایگاه خود را بهتر بشناسد واینکه وعده داده شده که بین یاران آن حضرت در عصر ظهور پنجاه زن می باشند این خود دلیل وبرهانی قوی نسبت به اینکه زنان را ارج نهیم وبا این گفتار از حضرت سجاد که خداوند همسر را مایه آرامش وآسایش وهمدم وپرستار مرد قرار داده واو نعمتی است که رب  به مرد عطا نموده وواجب است که با او رفتاری نیک داشته باشد واورا گرامی بدارد .

بنا بر فرمایش حضرت ولی عصر که دلهای دوستان واولیای ما باید اطمینان داشته باشد وبدانند که از آسیب وزیان  دشمن در امان خواهند بود اگر چه در گیریها ی

هولناک آنها را بترساند وباید بدانند که خداوند کفایت کننده امور آنها است وتا وقتی که شیعیان ما از گناهان دوری کنند از عنایات او بر خورداند.

                                (2)

    

1ءءسوره نحل:هر کس که عمل شایسته انجام دهد چه مرد وچه زن ودارای ایمان به رب  باشد ما اورا از زندگی پاکیزه بر خوردار می کنیم ومزد وپاداشش را بهتر از آنچه عمل کرده است ادا می نماییم .(قرآن)

 

2ءءسوره مومنون:کسانی که عمل شایسته انجام می دهند چه مرد وچه زن ودارای ایمان به رب  باشند بدون حساب وارد بهشت می شوند.(قرآن)

 

3ءءسوره احزاب:مردان مسلمان وزنان مسلمان ومردان با ایمان وزنان باایمان ومردان فرمانبردار رب و زنان فرمانبردار خدا ومردان راستگو وزنان راستگو ومردان خویشتن دار وزنان خویشتن دار ومردان خاشع وزنان خاشع در برابر خداوند ومردانی که از مال خود انفاق می کنند وزنانی که از مال خود انفاق می کنند ومردان روزه دار وزنان روزه دار ومردانی که دامن خود را حفظ می کنند وزنانی که دامن خود را حفظ می کنند ومردانی که زیاد به یاد رب باشند وزنانی که زیاد به یاد خدا باشند وبدون تفاوت در میان مرد وزن خداوند بر ای آنان بخشایش وپاداش بزرگی فراهم کرده است.(قرآن)

 

4ءءسوره حجرات:ای مردم ما همه شما را از یک مرد ویک زن به وجود آورده ایم وشمار ابه این منظور گروه گروه وقبیله قبیله قرار داده ایم که شناخته شوید وبدانید که گرامی ترین شما در نزد پروردگارتان با تقواترین شما است وخداوند دانا وباخبر است واز مراتب ودرجات تقوای شما آگاه است.(قرآن)

5ءءسوره تحریم:زن نوح وزن لوط را آن دوزن که همسران دونفر از

بندگان صالح ما بودند ولی چون راه خیانت رادرپیش گرفتند همسر پیامبر بودن هیچ نتیجه ای به حال آنا ن نبخشید وبه آن ها از جانب خدا گفته شد اینک به همراه کسانی که وارد آتش جهنم میشوند شما هم وارد آتش بشوید.

(قرآن)                           

 

                                     (3)

 

 

 

 

6ءءسوره الذاریات:هرنوع موجودی از موجودات را ما جفت آفریدیم تا شما متذکر قدرت خداوند باشید.

7ءءسوره روم:از جمله نشانه های حکمت وقدرت خداوند این است که برای شما از جنس خودتان جفتی آفریده تا با آن آرامش پیدا کنید وانس بگیرید ودر میانشما محبت وعطوفت ومهربانی به وجد آورده است ودر این موضوع برای متفکران عالم علائم قدرت وحکمت الهی پدیداراست .(قرآن)

 

8ءءسوره نمل:من زنی به نام ملکه سبا  را یافتم که زمام سلطنت آن مردم را در دست داشت واز هر چیزی به او داده شده بود وتختی بزرگ داشت.

واو وقومش را چنین یافتم که خورشید پرست بودند ودر برابر خورشید سجده می کردند ودو نامه ای از سلیمان برای آنها فرستاده شد که گفته بود به نام خداوند رحمان ومهربان در برابر من که پیامبر خدا هستم گردن کشی نکنید وبه طرف من با پذیرش اسلام گام بر دارید. وبعدا ز معجزاتی که از سلیمان دید گفت خدایا من تا به حال که در گمراهی بود م خودم در حق خودم ظلم کرده بودم اکنون من همراه سلیمان در برابر اسلام ودین خدا تسلیم راه خدای جهانیان می باشم. پس با منطق قرآنی جلوی سقوط مرد وزن گرفته می شود.(قرآن)

9ءءحضرت صادق:رب  آدم را ازگل آفرید وبه فرشتگان امر فرمود در برابر او حد اعلای خضوع رابه جا آورند از آن پس  حضرت آدم به قدرت خدا به خواب رفت وخداوند حوا را نیز از یک قطعه گل آفرید وآدم از حرکت حوا بیدار شد وبه او گفته شد از آدم فاصله بگیرد وحضرت آدم گفت پروردگارا این شخص با این چهره زیبا که موجب انس من شد کیست وخدا فرمود این حوا است واگر می خواهی همراه تو وموجب انس تو باشد از او خواستگاری کن ودر این جا بود که خداوند شهوت را نیز در وجود آدم پدید

آورد وخدا به آدم گفت مهریه حوا آن است که معارف دین را به او یاد دهی و

آدم قبول کرد وبعد از صیغه عقد آدم به حوا گفت اینک به سوی من بیا حوا

 

                                       (4)

 

 

گفت تو به طرف من بیا و  خدا به آدم فرمو د تو به سوی او برو .

وحضرت صادق فرمود اگر این چنین نبود که آدم مامور شد به طرف حوا برود زن ها به سراغ مردها می ر فتند که این حدیث دلالت بر شان وموقعیت مهم زن دارد و این شایعه که حوا از دنده چپ آدم خلق شده کاملا باطل است .

 

10ءء حضرت صادق:هر نوزادی از انسانها با فطرت پاک متمایل به نیکی از مادر خود متولد می شوند بنابراین هیچ موجودی از انواع موجودات ذاتا ناقص خلقت نشده است یعنی در نوع بحث است .

 

11ءءحضرت صادق:ابلیس نزد آدم وهمسرش آمده وآن دو را به خوردن میوه ممنوعه بهشت وسوسه کرده وبرای آنان سوگند خورده وآن دو رافریب داده است و اینکه حوا باعث ایجاد وسوسه در آدم شده باشد باطل است واینکه زن مایه شر وبلا آفریده شده وبی وفایی وحیله وامثال این ها جز سرشت وطینت زن ها است کاملا باطل است .

 

12ءءپیامبر:آموختن علم بر مرد وزن مسلمان فریضه است یعنی هر مرد وزن مومنی که بمیرد ویک ورقه که بر آن مطالب علمی نوشته شده باشد را به یادگار بگذارد همان ورقه در روز قیامت پرده ای میان او وآتش جهنم خواهد شد  ودر این راه تعداد زیادی از زنان در محضر نورانی آن پیامبر بزرگوار برای کسب دانش ودست یابی به مهارت علمی ونویسندگی از امکانات مساوی با مردان بر خوردار شدند وهر یک مانند چراغی فضای وسیع اسلامی را نور وگرمی بخشیدند .

 

13ءءپیامبر:به اسماء همسر جعفر طیار فرمود به زنان اعلام کن خوب شوهر داری هر یک از شما وجلب رضایت شوهر وپیروی از خواسته های مشروع وی وهماهنگی با شوهران معادل همان حضور در جمعه وجماعات وسایر خدمات اجتماعی وجهاد مردان است وخداوند همان پاداش را برای شما محسوب خواهد داشت.

 

 

 

                            (5)

 

 

14ءءپیامبر:ای بانوان هرگزجنین خود را مخفیانه نکشید زیرا خون

کودک ساقط شده دامن اسب سوار را هم می گیرد واورا از روی اسب به زمین سرنگون می سازد از مجازات ومکافات قتل به هیچ شکل نمی توان گریخت وبالاخره دامنگیر تان خواهد شد

 

15ءءپیامبر: به زنان خانه دار ودختران بالغ دستور داد از خانه خارج شوند ودرنماز های عید فطر وقربان شکت کنند

 

16ءءپیامبر: به زنان فرمود دارایی چون سبزه شیرینی است هر کس آن را از راه حق ومشروع به دست بیاورد آن دارایی برای او مایه خیر وبرکت خواهد بود اما چه بسیار کسانی هستند که در مال ونعمت الهی غرق می شوند واز را ه مشروع آن را بدست نمی آورند ویا حقوق واجب آن را نمی پردازند وسزای آنان آتش دوزخ در روز قیامت می باشد وراه پاک کردن گناهان از دامن خویش این است که در هر حال باوضو باشید زیاد به مسجد ها رفت وآمد کنید وهر نمازی که می خوانید عشق وانتظار انجام دادن نماز بعدی را دردل بپروانید.

17ءءپیامبر: در بیعت عقبه که مردان قبیله خزرج شرکت داشتند وبا رسول الله بیعت می کردند دوز ن نیز حضور داشتند وآنان نیز با حضرت بیعت کردند وبه اطاعت پیامبر اکرم اقرار وتعهد نمودند واین جریان خود دلیل است که دین اسلام از آغاز برای شرکت زنان در امور اجتماعی اهتمام و

عنایت داشته است .

18ءءپیامبر:وفاداری ومقاومت واخلاص وایمان زنی که درجنگ احد شرکت داشت بهتر وبالاتر از بسیاری از مردان میباشد چون مجروحین را مداوا می کرد وبا شهامت سینه خود را سپر قرار داده واز من دفاع نموده و

زخم های فراوان بر او رسیده ومقامش از خیلی ها بالاتر است.

 

19ءءپیامبر:صدقه دادن به  کودکان یتیم که فامیل هستند  دواجر دارد هم پاداش صدقه وهم صله رحم یعنی کمک به خویشاوندان را در بر دارد.

 

                                    (6)

20ءءپیامبر:به زنان توصیه می کرد در مسافرت لوازم اولیه زندگی راهمراه داشته باشند وبدون فکر وپیش بینی وبرنامه اقدام به مسافرت نکنند.

 

21ءءپیامبر:به زنان می فرمود برای وضو گرفتن ده سیر آب یعنی یک مد وبرای انجام غسل یک صاع معادل سه کیلو گرم آب کافی است وکسانی که اسراف می کنند بر خلاف سیره وسنت من رفتار می کنند واگر کسی از شیوه من پیروی کند در خطیره القدس مکانی در بهشت با من همراه می باشد

22ءءپیامبر:در موقع بیعت با زنان به علت نامحرم بودن فرمود ظرفی پر از آب را بیاورند وحضرت دست خودرا در میان آن ظرف می گذاشتند ومواد پیمان را تذکر می دادند وبعد از جای بر می خاستند وبه زنان می فرمودند هرکس حاضر است با شرایط یاد شده با من بیعت کند دست خود را در میان این ظرف آب داخل نماید ووفاداری خود را به این مواد اعلام دارد

 

23ءءپیامبر:مواد بیعت زنان  این است1- در اعتقاد خود نسبت به توحید خدا ثابت قدم باشند وبه هیچ شکلی برای خدا شریک قرار ندهند.2-هیچ گاه اقدام به سرقت مال چه از مال شوهر خود یا دیگران نکنند.3- هر گز پیرامون زنا نگردند 4- فرزندان خود را به هیچ نحوی چه بوسیله ساقط کردن جنین یا غیر آن نکشند.5- هرگز زنا نکنند ونوزادان محصول زنا را به شوهر خود

نسبت ندهند 6- هر عملی که پیامبر اسلام به عنوان معروف اعلام کرد از آن حضرت تبعیت کنند واطاعت نمایند واعم معروف ها به جا آوردن واجبات مثل نماز وروزه وزکوه وترک محرمات مثل بی حجابی بود.

 

24ءءامام علی: نحوه بیعت زنان در غدیر خم با من  یعنی امام علی مثل بیعت با پیامبر است . یعنی زنان نیز مانند مردان دربیعتی که سرنوشت امت اسلامی به آن بستگی دارد شرکت کردند.(مائده)

 

26ءءپیامبر:تا هنگامی که مردان وزنان به ادای وظیفه امر به معروف ونهی از منکر قیام می کنند ویکدیگر را در راه خیر کمک می نمایند فضای

                              

                                         (7)

 

زندگی آنها فضای خیر وصلاح خواهد بود ولی موقعی که این فریضه الهی

راترک کنند برکت ها از زندگی آن ها سلب می شود وبرخی از آن ها بر بعض دیگریعنی اشرار بر اخیار مسلط می گردد ویار ی برای خود بدست نمی آورند. (وسائل الشیعه)

27ءءسوره توبه:افراد با ایمان مردان وزنان بعضی بر بعضی دیگر این

ارتباط ونظارت را دارند که امربه معروف ونهی از منکر می کنند ونماز را به پا دارند وزکوه را ادا کنند وخدا ورسول را اطاعت می کنند این افراد مورد رحمت خداوند قرارمی گیرند وخدا توانا وحکیم است.(قرآن)

28ءءحضرت صادق:یکی از در های بهشت دربی است که مخصوص

زنان ومردان مجاهد راه خدا ست ودر قیامت آن در به رویشان باز است وسلاح های جنگی خود را به همراه دارند وهمه مردم صحنه محشر وفرشتگان خدا به تماشای عظمت وشکوه آن ها ایستاده وبرآن آفرین می گویند حرکت می کنند تا وارد بهشت می شوند ودر شسایه لطف خاص خداوند قرار میگیرند واگر جهاد نکنند ذلت وفقر گریبان گیر آن ها می شود ودین آن ها نیز ضعیف وپایما ل می گردد. البته باید جهاد فی سبیل الله باشد.

29ءءپیامبر:در جهاد هر که تیر را به قصد تجهیز جهاد گر بسازد وکسی که آن تیر را به طرف دشمن پرتاب می کند وکسی که به هر نحوی در ساختن وحمل آن ودر اختیار قراردادن کمک کرده وهرکه پایش در راه جهاد غبار آلود شده وکسی که پیام جهادگر را برساند فضیلت وثواب برده است.

 

30ءءسوره توبه:هر کسی که در راه انجام جهاد حرکت کنند هر تشنگی وهر رنج وگرسنگی که به آن ها می رسد وهر گامی که به طرف دشمن بر می دارند هر ضربه ولطمه ای که به دشمن وارد می کنند در برابر همه این ها یک عمل شایسته در دیوان عمل آن ها نوشته می شود وخدا پاداش نیکو کاران را هرگزضایع نمی کند ونیز هر مقدار که در راه جهاد کم یا زیاد مال خرج می کنند هر بیابانی که می پیمایند همه این ها دردیوان عمل این ها نوشته می شود تا خدا برای کار های آنها بهترین پاداش را عنایت فرماید(قرآن)                 

 

 

                                    (8)

 

31ءءپیامبر: به زنان اجازه می داد که درجنگ ها شرکت کنند ومشک ها را بدوزند ومریضان را معالجه ومجروحان را مداوا کنند واز اسب ها وادوات جنگی محافظت  کنند وبرای جهاد گران غذا درست کنند ومجروحان را انتقال بدهند وبه جراحی وشکسته بندی  بپردازند وجنازه های شهدا را از معرکه جمع آوری کنند وبه پشت جبهه منتقل  کنند وپیامبر می فرمود زنان در جنگ برکت خدا را همراه دارند. بعضی از زنان به طور کامل مسلح می شدند ودر موقع لزوم دست به سلاح جنگی خود می بردند ومی جنگیدند . .اگر بعضی مسلمانان دچار ضعیف شدن روحیه وترک صحنه جنگ می کردند زنان با نیزه جلو آنان را می گرفتند وسرزنش می کردند

 

32ءءپیامبر:در حومه شهر مکه شکنجه گاهی است که هر روز مسلمانان محروم را در  اسلام وزنان ومردان بی کس وکاررا برای شکنجه

دادن به آنجا می بردند وتحت شکنجه های وحشیانه قرار می دادند ومدیر این تاریک خانه ابوجهل است ولی  تما م این شکنجه ها این مسلمانان را در ایمان خویش استوارتر وشیفتگی آنان را به محمد بیشتر می ساخت.واینها نخستین زنانی بودند که در دشوارترین شرایط به اسلام گرویدند ودر راه آن

به تحمل شکنجه وتبعید واز دست دادن مال وجان وخانه وخانواده ووطن وآرامش زندگی گردن نهادندواولین شهدای زن مسلمان از آنها بود

 

33ءءپیامبر:ابوجهل مسئول شکنجه گاه از استقامت خانواده های مسلمان به تنگ آمده بود چهار میخ را در چهار نقطه نزدیک به هم برزمین فرو کوفت وسمیه مادر عمار یاسر را  در وسط آنها خواباند وهریک از دست ها وپاهای اورا به یکی از این میخ ها محکم بست ودر ضمن شکنجه دادن به او با ضربه های نیزه خنجری را در محل عفت او فرو کرد وآن قدر فشار داد تا سمیه جان تسلیم کرد واین اولین شهید زن در اسلام بود.

 

34ءءامام رضا:کسی که برای نگهداری دینش از سرزمینی به سرزمین دیگر برود هر چند مسافت این هجرت یک وجب باشد مستحق بهشت ورفیق حضرت ابراهیم ومحمد خواهد بود.

35ءءسوره نحل:ما برای کسانی  که بعد از اینکه مورد ظلم

                                     (9)

 قرار گرفتند اقدام به مهاجرت کردند پاداش فراهم کردیم وپاداش آخرت آنها اگر توجه کنند بزرگتر است وآنان کسانی هستند که صبر را پیشه خود ساخته

وتوکلشان تنها بر پروردگارشان است وحضرت محمد برای انجام امر خدا مخفیانه مهاجرت نمود به یاران خود گفت از اطراف من پراکنده شوید ومراقب اوضاع باشید ووقتی من جا گرفتم حرکت کنید وبه من ملحق شوید.وبعد او حضرت علی به همراه کنیز رسول ووسه نفر از بانوان حجرت کردند.

36ءءپیامبر:پس از مهاجرت مدرسه ای تشکیل شد که فارغ التحصیل های آنها مردانی عاقل وعالم ومجاهد ومتقی ومتعهد وزنانی شایسته ودانشمند ومجاهد ومجاهد پرور که نمونه هایی از فضیلت وتقوا وپشتیبان محکم اسلام ناب بودند.

 

37ءءشیخ طوسی:زنی به نام ام کلثوم که پدروبرادرانش از دشمنان پیامبر بودند خودش با آن که سن وسالی زیادی نداشت وهنوز ازدواج نکرده بود با پیامبر بیعت نمود واسلام آورد واز کسانی است که به دوقبله نماز خوانده استوچون توان مهاجرت نداشت در مکه در چنگال مشرکین به سر می برد وناراحتی هایی را تحمل می کدر تا بالاخره پای پیاده  از مکه هجرت نمود وزیر سایه عنایت او قرار گرفت

 

38ءءسوره ممتحنه:ای اهل ایمان هنگامی که زنان با ایمانی اقدام به مهاجرت کرده به سوی شما آمدند آن ها را آزمایش کنید البته خداوند از ایمان آنها با خبر تر است واگر برای شما ثابت شد که از روی ایمان مهاجرت کرده اند دیگر آنها را به سوی کافران بر نگردانید واین آیه رسول الله را بر آن داشت که ام کلثوم را نزد خویش نگه دارد.واین یک نمونه از حضور زنان مسلمان در عرصه مهاجرت ونیز صلابت وپایمردی آن ها در حفظ دین وارزش های اسلامی(قرآن)

39ءءپیامبر: یکی از زنان بواسطه مسلمان شدن تحت شکنجه وآزار همسر مشرک خویش قرار می گرفت وطبق ایه بالا مهریه ومخارجی را که برای زن خرج کرده بود به شوهر ش داد وزن را نگه داشت وعلت این بود که چون همسرش کافر بود واین زن مسلمان نمی توانست در اختیار کفار باشد.

                                      (10)

40ءءارتحال پیامبر: در عصر او افق تازه ای درزندگی زنان باز شد وزنان با عنایت او کرامت انسانی خود را باز یافتند وچون چشمه جوشان در عرصه علم وکسب کمالات انسانی به حرکت درآمدند وصد ها زن متبحر تربیت شد ودر جهادوشهادت وعلم وفرهنگ حضور یافتند ولی بعد از وفات آن حضرت این باب ها به روی زنان بسته شد .

                                   

41ءءپیامبر:بهترین فرزندان شما دختران شما هستند آن ها مهربان وکمک کار زندگی خانوادگی وبرکت زندگی شما ودلسوز شما می باشند وخداوند بر زنان مهربان تراست تا مردان وهر کسی که زنی را که میان او وآن زن پیوند خویشاوندی وجود دارد خشنود کند خداوند اورا در روز قیامت خشنود می گرداند ونیز پیامبر اکرم به یاران خود فرمود هریک از شما برای خریدن چیزی که در خانه لازم است به بازار برود وآن را بخرد وبه خانه بیاورد خداوند به او ثواب کسی را می دهد که صدقه ای برای رفع احتیاج نیازمندان به خانه آن ها برده است وهنگامی که چیزی را خریداری کردید وبه خانه آوردید اول به دختران بدهید وبعد از آن به پسران بدهید که خشنود کردن دختران ودل جویی از آن ها ثواب بیشتری دارد.

 

42ءءامام کاظم: غضب خداوند برای هیچ گناهی مانند غضبی که در رابطه با رعایت نکردن حق زنان وکودکان می کند نیستوخیر ویمن وبرکت در وجود دختران وزنان است.

 

43ءء پیامبر:به هر خانه ای که در آن دختران سکونت دارند در هر روز دوازده برکت ورحمت از جانب خداوند نازل می شود.

 

44ءءحضرت صادق:خیر وبرکت بیشتر بر محور وجود زنان می چرخد وبرکت در وجود زنان است وپیامبر فرمودند یمن وبرکت عروس آن است که نخستین نوزادی که به دنیا می آورد دختر باشد (

 

45ءءامام صادق: شخصی از فقر شکایت می کرد به او گفتم ازدواج کن وچند روز بعد باز آمد وهمان مطلب را گفت ومن همان جواب رادادم تا سه

                                     (11)

مرتبه وآخر گفتم این حدیث حق است چون خداوند روزی را با زنان واهل

وعیال انسان قرار داده است وپیامبر فرموده متاهل شوید که این عمل وسیله افزایش روزی خداوند برای شما است. وروایات بسیار داریم که سعادت وخیر دنیا وآخرت بر محور وجود زنان شایسته می چرخد یعنی سعادت مرد این است که دارای زن شایسته باشد

                                    

46ءءپیامبر: چهار چیز است که اگر به هرکه خداوند بدهد خیر دنیا وآخرت را به او داده است 1- بدنی که در برابر مشکلات زندگی صبر وتحمل داشته باشد-2- زبانی که با گفتن ذکر خدا همراه باشد-3- قلبی که شکر گزار خداوند است -4- زنی که صالحه باشد.وپنج چیز باعث سعادت انسان است 1- زن شایسته -2- فرزند نیکو-3- رفقای شایسته -4- کسب وکار ووسیله

روزی انسان در شهر خودش -5-محبت وولایت اهل بیت ورمز این روایات این است که زن شایسته بهترین وسیله توفیق وخیر وصلاح شوهر خود می باشد.

                                

47ءءحضرت رضا:هیچ فایده ای ونعمتی بالاتر وبهتر از زن شایسته ای که درحضور شوهر باعث خوش وقتی او ودر غیاب شوهر خودش را ومال شوهر راحفظ ونگهداری می کند نیست.

 

48ءءامام صادق:چه بسا زنی که از مرد بهتر است وچه بسا زنی که فهم وشناخت دینی او از مرد بیشتر است.

 

49ءءپیامبر:جلالت وعظمت وشان خدیجه وبذل اموالش در راه اسلام و

خدماتی که او در باره من انجام داد به قدری بود که جبرئیل گفت از جانب خدا

واز جانب من به او سلام برسان وخدیجه می گفت در راه هدف شوهر با عظمت در طبق اخلاص آنچه داشتم نثار کرد م وگفت خانه من خانه توست ومن کنیز تو هستم وپیامبر می گفت وفا به پیمان محبت جز ایمان است وگاهی که نام خدیجه را می شنید اشک از چشمانش سرازیر می شدومی گفت وقتی همه مرا تکذیب می کردند او مرا تصدیق می کرد.ووقتی همه مردم کافر بودند او ایمان آورده بود وزمانی که تمام مردم مرا آزار واذیت می کردند وکسی به کمک من نمی پرداخت او تسکین وتسلی به من می داد ومعین

                                   (12)

ومددکار من بود وتمام آنچه را که مالک بود فدای رواج دین اسلام کرد

 

50ءءپیامبر: فاطمه پاره تن من است وهرآنچه که فاطمه را ناراحت می کند مرا نیز ناراحت میکند وغضب فاطمه خدا را به غضب می آورد وخشنودی او خداوند را خشنود می سازد یعنی کسی که او را شناخته است

مرا شناخته وکسی که اورا نشناخته بداند که او پاره تن من است واو دل من وروح من که در میان دو پهلوی من است می باشد وکسی که او را اذیت کند

مرا اذیت کرده است واین نشانه عظمت زن است .

 

51ءءامام علی:در زندگی هیچ گاه فاطمه مرا نرنجاند در هیچ امری قدمی بر خلاف میل باطنی من بر نداشت وهر گاه که به رخسارش نظاره می کردم تمام غصه هایم بر طرف می شد ودرد هایم را فراموش می کردم وهر گز مرا خشمگین نکرد ودر تمام مبارزات اعم از سیاسی ونظامی پشتیبان من بود ومایه دلگرمی وصفا بخش ودر غیاب من خانه وفرزندان را بخوبی اداره می کرد وبا اشتیاق به انتظار بازگشت من  از جنگ می نشست.وباروی گشاده

ولبخند حاکی از رضایت وافتخار به من نگاه می کرد ولباس وشمشیر خون آلود را می شست واز حوادث میدان جنگ می پرسید ونقش خود را در جهاد سرنوشت ساز اسلام در تقویت روانی من ایفا می کرد در راستای اسلام درد ومشکل مرا درد ومشکل خود می دانست ودر راه اسلام مصیبت های بسیاری را کشید وحتی در این راه تا مرز شهادت پیش رفت وپس از آنکه به مسجد آمد وبا ایراد خطابه وبیان دلیل پرده از چهره غاصبان ستمکر بر داشت وآن ها را محکوم ساخت وبعدا که خلیفه اول ودوم تقاضای ملاقات با من را کردند وبا او در میان گذاشتم وگفت خانه از آن شما ست ومن نیز کنیز تو هستم وفاطمه با آنها حرف نزد وغضب خود را ازعمل آنها اظهار کرد واینها نمونه هایی از کیفیت زندگی خانوادگی زنان پیشگام در اسلام است.

                               

52ءءحضرت زهرا:در ارزیابی خود با دقت گام بردارید ودر راه تشخیص شایستگی ها به سوابق اشخاص نگاه کنید مقام امامت بسیار مهم است وخدا درقرآن فرموده کسی که از اول تا آخر عمر خود اگر یک لحظه هم مرتکب خلاف باشد هرگز شایستگی مقام امامت را ندارد یعنی امام باید

                                 (13)

معصوم باشد.وبا صراحت می گوید پرچم رهبری را امروز کسانی در دست دارند که دیروز از میدان جهاد می گریختند (بقره

 

 53ءءاسدی: قسم به خدا هرگز زن پوشیده وبا حیایی را مانند زینب ندیده بودم که شیوا ورسا سخن بگوید که گفت خدای عالم را ستایش می کنم ودرود بر پدرم محمد وخاندان پاک وبر گزیده او نثار می کنم ای مردم کوفه وای اهل حیله ومکر آ یا به حال ما گریه می کنید چشم شما هرگز از این اشک خشک نشود وسینه های شما از ناله باز نایستد ودر این خطبه تبلیغات دروغین دشمنان را نقش بر آب کرد وخط سرخ شهادت که به خاطر زیر بار ذلت نرفتن ترسیم شده را تبیین نمود ومردم کوفه را به خاطر پیمان شکنی ها از خواب غفلت بیدار کرد وبرای بانوان اسلام این پیام را دارد که خود را باعلم وبیان وقلم مجهز کنند ودر برابر جریانات ضد اسلامی از حق دفاع کنندوانحراف را سر کوب کنند

 

54ءءحضرت زینب: در جواب ابن زیاد پس از شهادت اهل بیت فرمود من جز خیر وخوبی از جانب پروردگار ندیدم اینان که برادر واهل بیت من هستند لباس عزت وعظمت را خدا بر آنها پوشاند وبه شهادت رسیدند به سوی قربانگا هی که برای آن ها معین شده بود شتافتند وبزودی خدا تورا وآن ها را در صحنه ای جمع می کند ودر محکمه  عدل الهی حرف های خود را خواهید گفت وخداوند عادل داوری می کند وآن روز خواهی دید که پیروزی

از آن کیست خدا مرگت دهد ای پسر مرجانه.

                                             

55ءءحضرت زینب:به یزید گفت هر چه می توانی در راه دشمنی با ما مکر وحیله ونقشه خود را طرح کن وکوشش به خرج بده به خدا سوگند هرگز نمی توانی ما را از خاطره ها وصفحات تاریخ محو کنی وفروغ وحی ما را خاموش سازی وزمان حکومت ما بر دلها را که جاوید ان است محدود نمایی واین ننگ وعار همیشگی را که برای خود به وجود آوردی از دامن خود پاک کنی آگاه باش که رای وعقل تو بسیار ضعیف وکودکانه است ودوران زندگی تو بزودی سپری می شود واین گروهی که دور تورا گرفته اند بزودی پراکنده ومنهدم می شوند

 

56ءء سوره نساء:مردان در تهیه توشه زندگی ورو براه ساختن امور

                                       (14)

زندگی خانوادگی نقش  مهم تری را دارند وسر پرست اداره امور خانوادگی می باشند ولی این امر دلیل کرامت وفضیلت مردان نسبت به زنان نیست چنان که زنان هم با صبر سنگینی دوران بارداری وشیر دهی کودک را تحمل می کنند اسلام تنها به امور معنوی مانند ایمان واخلاق وتقوا وعمل صالح وامثال

اینها مربوط است ومرد یا زن که دارای تقوای بیشتری باشد به خدا تقرب

بیشتری دارد(قرآن

 

57ءءسوره روم:برای شما از جنس خودتان همسرانی به این منظور که با آنها انس وآرامش بگیرید آفرید ومیان شما مودت ورحمت پدید آورد در این موضوع برای متفکران آیات توحیدی ودرس های خدا شناسی فراوانی وجود دارد یعنی تفاوت های مرد وزن یکی از عجیب ترین شاهکار های خلقت وخداشناسی است ونشانه بزرگی از نظام حکیمیانه ومدبرانه جهان

است.(قرآن)

 

58ءءطباطبایی:همان اندازه که غلظت وخشونت وصلابت که کار مردان است وبس لازم است انس ومحبت وآرامش بخشی ورافت ورحمت وتحمل سنگینی بار حمل ووضع حمل ونگهداری وتربیت وپرستاری وانجام امور داخل خانه که باطبیعت زن واحساسات زن تناسب دارد نیز لازم وضروری است واین دو موضوع یعنی قدرت وخشونت از طرفی وعواطف رقیق از طرف دیگر مثل دو کفه ترازو زندگی بشر هستند وخداوند این دورا در این دو نوع یعنی مرد وزن قرار داده ومیان آنها التیام وارتباط بر قرار کرده است

 

                                                    

59ءءسوره نور:ای پیامبر به زنان با ایمان بگو دیده خود را از نگاه به نامحرم فرو ببندند ودامن های خویش را حفظ کند وزیور خویش را به جز آنچه که پیداست یعنی چهره ودست ها تا مچ را  آشکار نکنند (قرآن)

 

60ءءسوره احزاب:ای پیامبر به همسران ودختران خود وزنان مومن بگو گوشه های روسری خود را روی سینه های خود بیاندازند تا دور گردن وزیر گلوی آنها پوشیده شود تا به این وسیله شناخته شوند که به حفظ عفاف

مقید وپای بند می باشند که در این صورت مورد نگاه بیمار دلان وافراد بی

                                              (15)

مبالات واقع نمی شوند که خود این پوشش یک نوع دور باش است که چشم طمع را از حریم آنها دور کند (قرآن)

 

61ءءپیامبر: لباس زنان باید همه اعضای بدن غیر چهره ودست ها را تا مچ بپوشاند وبدن نما ونازک نباشدوتنگ نباشد بطوری که حجم بدن را نشان بدهد واز لباس مخصوص مردان نباشد چون همان طور که مردانی که خود را شبیه زنان می کنند وبر عکس زنانی که شبیه مردان لباس می پوشند مورد لعنت خدایند.

 

62ءءانقلاب ایران:زنان ایرانی با حجاب چادر خود انقلاب را پیش بردند ودر تمام قیام ها در برابر دشمن زنهای چادری در حرکت بودند یعنی انقلاب اسلامی با چادر به دنیا صادر شد روی همین اصل است که اکنون میل به استفاده از چادر وحجاب در کشور های اسلامی وحتی غیر اسلامی افزایش یافته است.

 

63ءءپیامبر:هر زنی که برای غیر شوهر خود زینت کند شایسته است خداوند اورا در آتش جهنم بسوزاند ونیز رسیدن بوی خوش لباس یا بدن زن به مشام مرد نامحرم حرام است وزنان شایسته باید از شوهر اطاعت کنند ودر غیاب شوهر خود حریم شوهر را حفظ کنند ونگاه به زن نامحرم حرام است.

 

 

64ءءپیامبر:زنان موقع راه رفتن پا های خود را طوری به زمین نزنند که زینت های پنهان آنها معلوم شود یعنی جلب توجه نامحرم را نکنند

وهر کلام تحریک آمیزی چه از جهت آهنگ ونرمش مخصوص وچه از جهت محتوای سخن با نامحرم جایز نیست وخانم ها با متانت صحبت کنند وبر مردان نیز لازم است کلماتی با نامحرم نگویند که تحریک کننده باشد چون خدا

بابت هر کلمه ای که می گویند درآتش حبس می کند وهر حرکتی که شهوت را تداعی کند اگر در غیر کادر ازدواج باشد از طرف مرد یا زن حرام است چون

باید تحریک جنسی در جایی انجام بگیرد که ارضای غریزه جنسی در آن ممکن باشد 

                                      

65ءءپیامبر:ای گروه جوان به حد بلوغ که رسیدید ازدواج کنید زیرا به

                                        (16)

وسیله ازدواج چشم از گناه محفوظ ودامن ازآلودگی مصون می ماند ومن که

                           

به عظمت خدا بیش از شما معرفت داشته وبیشتر از شما از او ترس دارم در

عین حال که به عبادت او قیام می کنم وبه خواب واستراحت نیز می پردازم وروزه نیز می گیرم با زنان ازدواج می کنم وکسی که از سنت من روی بر گرداند واعراض کند از من نیست.

 

66ءءپیامبر:در باره رفتار خود با همسران خدا را درنظر بگیرید چون زنان اماناتی هستند که خدا آنها را به دست شما سپرده پس با آنها مهربان باشید ودر به دست آوردن دل آنها بکوشید وهر زنی هم که با شوهرش

ناسازگاری کند وبیش ا ز توانایی وقدرت او کاری را بر او تحمیل نماید هیچ

کارنیکی از او پذیرفته نمی شود ودر حالی خدا را ملاقات می کند که بر او خشم گرفته است                                   

 

67ءءپیامبر:اگر زن از شوهر خود بخواهد که به عروسی ومجالس با پوشیدن لباس نازک برود ویا خوشبو از منزل خارج شود وشوهرش بدان امر راضی باشد خدا در هر قدمی که بردارد برای شوهر عذابی مقرر می دارد ومرد را به رو در آتش خواهد افکند

 

68ءءسوره فرقان:بندگان خدا کسانی هستند که در خرج کردن اسراف نکنند وسخت گیری هم نکنندو حد اعتدال را در نظر بگیرند که در این صورت فقیر نشوند.ورسول فرمود از ما نیست کسی که از جهت مال وثروت در وسعت باشد اما بر اهل وعیالش سخت بگیرد

 

69ءءپیامبر:افراد کریم وبزرگوار زنان خود را مورد احترام قرار می دهند وافراد پست به زنان اهانت می کنند وهر کس به خانواده اش توهین کند خوشی زندگی را از دست خواهد داد یعنی هر کس زن گرفت باید اورا گرامی ومحترم بشمارد وامام علی فرمود شرافت انسان تنها به درجات علم وادب او

وابستگی دارد نه به نسب وقبیلگی او ومحبت در خانه تلخ ها را شیرین وسختی زندگی را آسان می کند .

 

                                                       (17)

 

 

70ءءسوره بقره:همسران شما مزرعه شما وشما باغبان وکشاورز این مزرعه هستید با تربیت فرزندان سالم وسعادتمند نهال هایی در این مزرعه

                                    

پرورش دهید که این موضوع که با نقش تربیتی نهاد خانواده ارتباط پیدا می

کند واز تاثیر ساختار آن در تکوین شخصیت فرزندان استفاده می شود یعنی تامین نسل سالم یکی از اهداف تاسیس خانواده است.(قرآن)

 

 

 

71ءءپیامبر:در رحم مادر سعادت یا شقاوت کودک نقش می بندد یعنی غم وغصه های مادر وغضب آلودگی ها وبر افروختگی وبر آشفتگی های مادر وهیجانات مادر وبدبینی ها وبد خواهی های مادر وکینه توزی وحسد ورزی های مادر وخیانتگری وپلیدی های مادر وصفات ناپسند دیگر در جنین اثر گذار است وایمان وافکار خوب مادر وتقوا وپاکدلی مادر وصفا ومهر ورزی مادر وشجاعت وشهامت مادر وکرم وتواضع مادر وظلم ستیزی وامانت وصداقت وعدالت مادر وداشتن ولایت اهل بیت وعصمت در فرزند نیز در رحم مادر شکل می گیرد ووقتی خلقت  جنین در رحم مادر تکمیل شد خدا به دو تا فرشته امر می کند که اکنون سرنوشت اورا بنویسند یعنی به پیشانی مادر نگاه می کنند وبعد می نویسند با نگاه کردن به پیشانی تمام عهد وپیمان زندگی وسعادت وتمام شئون زندگی کودک را می نویسند

 

                                              ءء  پایانءء

    

 

 

                                        (18)

 

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |

کعبه پنجشنبه سوم تیر ۱۳۸۹ 23:26
 

                                         

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |