یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389 19:29
 

 

                               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389 19:24
 

 

                                        

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389 19:17
                 

                         

          

           $$ بسم الله الرحمن الرحیم$$

 

              $$ رساله علاج درد$$

 

    $$ برگرفته ازخواص سبزیجات $$

 

    $$ مولف: آذر سلگی$$

    $$تیراژ: 1000نسخه CD$$

    $$تعداد:10 صفحه $$

 

$$تکثیر وپخش این رساله ثواب دارد$$

$$ دخل وتصرف در مطالب آن حق الناس است$$

 

$$ایمیل:montazerm98@yahoo.com$$

$$سایت:www.jahan22.blogfa.com$$

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                            (1)

 

                   $$مقدمه$$

 

با سلام تقوا آن عنصر یکتا وآن فرد اعلایی است که حقیقت صراط مستقیم وماهیت مقوم آن وجوهره اصلی صراط مستقیم است همان حقیقت روشن واصل محکمی که امام وحجت وقت حضر ت بقیه الله منتظران شیعه را به آن دعوت میکند که می فرمایند تقوای خداوند جل وجلاله را پیشه سازید وما را یاری کنید تا شما را از

فتنه ای که به شما روی آورده است نجات دهم ومادامی که شیعیان از گناهان دوری کنند به خواست خیر ونیکوی خدای سبحان فرجام کار وعاقبت آنها خیر ونیکو خواهد بود.

صراط مستقیم تنها طریق هدایت وسعادت است . امام عصردارای حقوقی است که رعایت آن برطالبان هدایت

وسعادت لازم والزامی است .

با دعا برای آن حضرت باعث شویم ایشان هم برای عافیت ما دعا کنند .

پیش گیری بهتر از درمان است برای درست زندگی

کردن درست مصرف کنیم در این راستا این محتوا را

تقدیم می دارم.

 

 

 

                          (2)

 

             $$ خواص سبزیجات$$

$1:اسفناج:دارای ویتامین های آوب یک وب دو وث وکلسیم وفسفر وپروتئین وچربی وقند وآهن وید می باشد طبیعت آن سرد است وضد یبوست است خوردن آن سرفه های خشک وگرفتگی صدا را درمان می کند وبرای آسم مفید است وبرای امراض سینه ورفع عطش مفید است

اسفناج خام برای سر بازکردن دمل ودرمان محل نیش زدگی زنبور مفید است وآب آن رابرای از بین بردن کک مک ولک وجوش صورت مفید است. برای بیمار مبتلا به سنگ کیسه صفرات وورم مفاصل مضر است.

 

$2:بامیه:دارای پروتئین وقند وچربی وکلسیم وآهن وویتامین های آوب وب پ می باشد به بعضی از معده ها نمی سازد.

 

$3:برگ بو: برای جلوگیری از تخمیر غذا در معده مفید است در مورد گریپ یا  عفونت روده ای ضد عفونی گرانبهایی است برای ناتوانی

معده موثر وبرونشیت مزمن را معالجه می کند ونفخ وگاز معده را خارج می کند .

$4:باقلا:سرد وخشک ومقوی ومسکن وبرطرف کننده اسهال وقی  است دارای فسفر وکلسیم وآهن وویتامین آوب وث می باشد برای درمان بیماری کلیه مفید است وجوشانده آن برای رماتیسم ونقرس ودرد

مفاصل استفاده میشود وگل باقلا ضد درد نیمه سر است وزیادی مصرف آن باعث رنگ پریدگی وبی حالی وضعف وکم خونی می باشد.

 

$5:پونه:برای گریپ وتسکین سرفه وقاعدگی زنان وسکسکه واستفراغ ودل پیچه ودردمعده وسنگ کلیه وبی اختیاری ادار مفید است

بادشکن وصفرا بر ووضد تشنج ومسکن اعصاب ومحرک اعمال هضم

وضد اسهال هم هست .

 

$7:برنج:برای اسهال مفید است مولد منی است وبرای رفع بواسیر وتقویت روده نیز مفید است.

 

                                (3)

$8:پیاز:دارای ویتامین آوب وث وتعدادی آنزیم وانسولین گیاهی واسید سیتریک واینولین است سنگ کلیه را دفع می کند وبرای بیماری کبد وورم عضله قلب وورم کلیه وقند ومیگرن وحبس البول مفید است

پیاز پخته ضد یبوست ونفخ است وبرای قلنج ودرد شکم مفید است برای تصفیه خون وکم کردن فشار خون ودر دفع سموم موثر است .برای جلوگیری خون دماغ آب پیاز وسرکه رادر بینی بچکانند و برای بیماری سل ورفع بی خوابی قبل شام استفاده کنند .

 

$9:ترب:حاوی مواد چربی وقندی واسید فسفریک وکلسیم وگلوکز وآهن وویتامین های آوب یک وب دو وب ب می باشد برای دفع سنگ های صفرا مفید است برای دفع سرفه وقاعدگی زنان مفید است نفاخ است ودر معالجه یرقان وسنگ کیسه صفرا موثر است برای بواسیر نیز نافع است ورم طحال را بر طرف می کند ترب سیاه ضد سل ودرد اعصاب

وسنگ مثانه وانسداد مجاری تنفس وآنژین ومحرک اشتهاست واگر ترب سیاه را با تخم رازیانه وپونه خیس کنند ودندان را با آن بشویند لثه ها را

تقویت می کند وبرگ ترب سیاه لثه را تقویت وبوی دهان را می برد.

$10:تره:ملین ورفع کننده قولنج ومفتح سده جگر ومقوی کمر است

وآب آن قطع کننده خون بواسیر وبرای امراض ناشی از سردی مفید است

حاوی آهن وویتامین آ وب یک وث وپتاسیم وسولفور است برای بواسیر واختلالات روده مفید است

 

$11:جعفری:دارای پروتئین وچربی وقند وکلسیم وآهن وویتامین های ب وآوب پ می باشد طبیعت گرم دارد وباد شکن وزیاد کننده خون قاعدگی است اشتها آوراست ودربیماری  کبد وطحال وتنگی نفس وسنگ کلیه وترشحات زنانگی وقطع خونریزی که از روی ضعف می باشد را نافع است زیاده روی در آن محرک اعصاب است .

 

$12:جو:دارای ویتامین آوث می باشد وبرای اشخاص ضعیف البنیه نافع است وطبیعت سرد دارد وبسیار مقوی است وافراد لاغر را چاق و

افراد چاق را لاغر می کند زود هضم است برای رفع کم خونی واسهال وبواسیر وبیماری کبد وکلیوی ونقرس وتنگی نفس مفید است.

                                (4)

$13:ترخون:طبیعت گرم دارد ومقوی معده وضد نفخ ومسکن اعصاب است.

$14:چغندر:گرم وتر وبرای معده مضر است ملین است وخون را صاف می کند ودافع یبوست است برای درد کلیه ودرد مفاصل خوب است دارای مواد قندی است ودارای کاراتون است که در معده مبدل به ویتامین می شود وآهن دارد وبرای کم خونی خوب است.

 

$15:خرفه:برای رفع عطش تسکین حرارت درونی ورفع ترش کردن

غذا ومعالجه زخم معده ودفع خونریزی در فاصله دو قاعدگی ودفع بی خوابی ودفع سوزش ادرارودردرمان بواسیر مفید است واگر روی زگیل وسوختگی آن را له کنند وقرار دهند درمان می کند وروی پیشانی بمالند برای درمان میگرن موثر است وسر شار از ویتامین ب و ث می باشد وزیاده روی در مصرف آن باعث کم شدن قدرت بینایی می گردد.

 

$16:ریحان:برای تقویت معده وهضم غذا وبی خوابی ودرمان نفخ ودفع درد میگرن ودرمان ورو کلیه مفید است.

 

$15:ریواس:دارای پروتئین وقند وچربی وکلسیم وآهن وویتامین آوب و پ می باشد برای درمان یرقان وبیماری عصبی مفید است ومصرف زیاد آن تولید قولنج میکند وتاثیر منفی روی اعصاب دارد برای

تقویت چشم آب آن  را در چشم بچکانند.

 

$16:ذرت:دارای پروتئین ومواد نشاسته ای وچربی است برای مبتلا به سل موثر است  وروغن آن برای بیمار مبتلا به امراض قلبی وکلیوی موثر است دارای مواد هیدروکربن زیاد  وکمی کلسیم وویتامین است برای قولنج وعسر البول وورم مثانه خوب است وبرای آنان که آلبومین ادرار آنها غیر طبیعی است نیز مفید است.

 

$17:سیب زمینی: مواد هیدروکربن دارد وفسفر وکلسیم وآهن وویتامین ب و ث درآن کمی وجود دارد برای دیابت مضر نیست وبرای

                                   (5)

بیماری کلیه وقلب مفید است برای درمان سوختگی روی محل قرار دهند

موثر است وبرای نیروی بدن مفید است سرد وخشک ونفاخ است برای تقویت قوه باصره مفید است واگر پخته آن زیاد بماند ویروسی درآن رشد می کند که باعث مسمومیت می شود وسیب زمینی سرخ کرده برای معده مضر است وسیب زمینی ترشی برای بیماری کلیه وبیماری قند موثر است.

 

$18:سیر:دارای ویتامین ث وگلوکلرید سولفوره وآکرولتین واینولین است وطبیعت گرم دارد صفرا بر وضد عفونی کننده وبرای معالجه اسهال مفید است وورم روده وبیماری دستگاه تنفس را علاج می کند وفشار خون را پائین می آورد از بروز بیماری سرطان جلوگیری می کند وبرای فلج وبرص مفید است وباد شکن وبرای جلوگیری از زکام مفید است

برای مبتلا یان به سر گیجه وسردرد وتقویت بنیه وقوی شدن عضلات قلب وتنظیم جریان خون شریان ها ورماتیسم ومالاریاوالتهاب معده ووتقویت روده واز بین بردن رطوبت معده موثر است .

 

$19:شنبلیله :دارای مواد چرب وازت وقند وفسفر وویتامین آ وکومارس وتانن است ومقوی ریه وفزاینده قوه باد وملین است برای بواسیر ورفع لاغری ورفع بی اشتهایی مفید است وبرای آسم خوب است

وتخم آن برای تقویت جسم وبیماری قند وسل استخوانی خوب است.

 

$20:شوید:مقوی معده است وبرای امراض جهاز تناسلی مفید است وبرای رفع سکسکه وتهوع خوب است وطبیعت گرم دارد وبرای تنظیم خون قاعدگی وتسکین اعصاب ورفع درد کلیه ومثانه وسوزش معده ودرمان زخم معده موثر است.

$21:شلغم:دارای پروتئین وکلسیم وفسفر وآهن وویتامین آ وویتامین ث است برای تقویت بینایی وافزایش ادرار ودفع سنگ مثانه وتحریک نیروی جنسی وتسکین درد های مفصلی ودرمان نقرس وسرماخوردگی و ورم طحال مفید است گرم وترو نفاخ است وبرای سینه مفید وسرفه را رفع می کند وتن رافربه می کند دارای قند طبیعی است وبرای تقویت کبد واعصاب مفید است. بهترین داروی ضد عفونی کننده معده است برای

                                 (6)

بیمار گواتر خوب نیست ولی برای بیمارقند ضرر ندارد.

$22:عدس:گوشت گیاهی است برای ضعیف البنیه وافرادی که زیاد کار می کنند مفید است وضر ر آن این است که سود تولید می کند وخون

 را غلیظ می کند ونفاخ ودیر هضم است وخواب پریشان می آورد وبرای

قوه بینایی زیان دارد وبدن را فربه می کند وبرای اعصاب مضر است وزیاده روی در مصرف منجر به بیماری قولنج می شود وبرای بواسیر مفید نیست دارای آهن وکلسیم وفسفر وویتامین ب است ومعتدل است وبرای تسکین سرفه ودرد سینه مفید است وخون ریزی قاعدگی را منظم می کند وبا سرکه روی ورم چرکی قرار دهند ورم را می خواباند .

 

$23:فلفل وفلفل فرنگی :دارای پروتئین ومواد چربی وقندی وکلسیم وآهن وویتامین آوب یک وب دو وب وپ وث می باشد طبیعت گرم دارد وبرای تحریک اشتها وتقویت اعصاب وافزایش میل جنسی وهضم غذا مفید است وبرای رفع سرفه های متوالی وسیاه سرفه ورماتیسم ومیگرن وخون ریزی رحمی مفید است وزیاده روی در مصرف تولید نفخ و استفراغ می کند وباعث سقط جنین می شود وبرای درد کمر وفلج ورماتیسم در موضع بمالند. اگر فلفل سیاه را روی دندان کرم خورده وپوسیده بمالند از پیشرفت آن جلوگیری می کند برای سل وبواسیر وجهاز هاضمه ضرر دارد وبرای تقویت لثه مفید است.

 

$24:کنگر فرنگی: داروی کبد است وعلاوه بر افزایش ترشح صفرا وکبد باعث جلوگیری از جمع شدن چربی در سلول های کبدی وبه طور کلی باعث تقویت این عضو مهم است وبرای سنگ کلیه وقولنج کلیوی ورماتیسم ونقرس وآسم وسرگیجه ومیگرن وبیماری پوستی نافع است واز کلسترول خون می کاهدوضد یرقان است ولوزالمعده وکلیه را

تقویت می کند.

$25:کرفس:دارای ویتامین آ وب وث بوده وپتاسیم وسدیم وآهک دارد وبرای رماتیسم مفید است وبرای تب مالاریا مفید است وبرای تنگی نفس وزکام مفید است باد شکن وتب بر وصفرا بر وبرای ضعف اعصاب وبیماری مثانه خوب است برای زن حامله وبیماری که دچار ورم حاد کلیه است زیان آور است.          (7)

 

$26:کلم :تصفیه کننده خون است وبرای معالجه کرم معده مفید است وبرگ آن برای ورم روماتیسمی موثر است گوگرد وآهک دارد وروده را ضد عفونی می کند برای بیمار کبد بد است برای درمان اولیه زخم معده مفید است وکلم قرمز برای لاغری موثر است برای معالجه  میگرن ودرد رماتیسم ونقرس وسیاتیک ودل درد ورگ به رگ شدگی اعضا ومسدود

شدن غدد موثر است

$27:کاهو: طبیعت سرد دارد وحاوی پروتئین وقند وکلسیم وفسفر وپتاسیم ومنیزیم وویتامین آوب و ث است برای یبوست ودفع صفرا ویرقان موثر است ادرار را زیاد می کند وسوزش ادرار وتصفیه خون ورفع عطش وسردرد وزکا م مفید است برای سل وتنگی نفس ونفخ معده مضر است ملین وخواب آور است خون راصاف ورقیق می کند ومو را براق می کند ورنگ رخسار را گلگون می کند برای طحال وکبد وحبس البول تجویز می شود وبرای افراد عصبانی وپریشان مفید است وبرای تپش قلب هم مفید است.

$28:کدو:دارای پروتئین وچربی وقند وکلسیم وآهن وویتامین آوب وب پ است دارای طبیعت سرد وملین ومعرق است برای دفع تب ودفع حالت استفراغ مفید است برای سنگ کیسه صفرا اگر رژیم کدو را بگیرد وگوشت مصرف نکند موثر است وکدو حلوایی برای بی خوابی وورم مجاری ادرار وفرو نشاندن التهاب معده ودرمان یرقان مفید است برای تورم وکوفتگی وخراش جزیی پوست مالیدن آن موثر است طبیعت سرد

دارد وملین است وبرای طول عمر موثر است وقرقره کردن با آب آن گلو درد را تسکین می دهد وبرای بی خوابی موثر است برای بند آوردن خون از سوخته پوست کدو استفاده می شود.

$29:گشنیز:شادی آور است وقلب را تقویت می کند وبرای خفقان ووسواس نافع است برای گلو درد سودمند است کرم معده را دفع می کند ومقوی ومولد عرق وضد هیستری است طبیعت سرد دارد وحاوی پروتئین وچربی است وسوزش زبان ودهان را بر طرف می کند باد سرخ را فرو می نشاند وخارش پوستی را تسکین می دهد تخم آن باد شکن وهضم کننده غذاست ونفخ را برطرف می کند .

                           

                                  (8)

$30:گوجه فرنگی:دارای قند وچربی وکلسیم وفسفر وآهن وویتامین آوب وثو ک وپروتئین است وبرای تقویت بینایی ورشد استخوان لازم است برای رفع بی اشتهایی ودرد های عصبی ویبوست

مفید است وبرای نقرس ورماتیسم مفید است خام آن دیر هضم است

زیاده روی در مصرف سنگ مثانه می آورد ورنگ قرمز آن برای کبد مضر است.

$31:گندم:آرد گندم با سبوس دارای ویتامین د می باشد .

$32:لوبیا:لوبیا سبز شادی آور ودارای ویتامین های ث وب ولوبیای سفید دارای ویتامین ب و ایی وکلسیم وفسفر وآهن است برای بیمار قند وکلیه وزن باردار ورماتیسم مزمن وسیاتیک ودرد کمر ونقرس مفید است وشیر را زیاد می کند ونیروی بدن را زیاد می کند ولوبیا ژاپنی یا سویا دارای پروتئین وویتامین ایی وآو ب وک وب پ  است برای بیمار قند وبیمار قلب وبرای چشم ودهان وبینی وپوست ومو مفید است وبرای تقویت اعصاب موثر است .

$33:ماش:دارای مواد قندی ومواد پروتئینی وکلسیم وپتاسیم ومنیزیم واسید فسفریک است مسکن درد بواسیر ودرد طحال وافزاینده شیر وخون قاعدگی است.

$34:مرزه:حاوی چربی وقند وطبیعت گرم دارد وضد نفخ است برای بیماری فلج ورعشه ونقرس واسهال وورم معده وروده وروماتیسم مفید است برای ورم طحال روی محل بمالند وآب آن را در گوش بریزند برای سنگینی گوش موثر است .

$35:نعناع:ملین وضد عفونی کننده است برای امراض قلبی ودل درد وچهاز تنفسی نافع است برای رفع سکسکه وضد تشنج ومسکن اعصاب ومحرک اعمال هضم وضد اسهال است باد شکن ومحرک میل جنسی ومعالج بواسیر است  برای درد کبد ودرد سینه خوب است واگر با کمی عسل مخلوط کرده در اطراف گوش بمالند درد آن را ساکت می کند.

 

$36:نخود:دارای پروتئین وچربی وکلسیم وآهن وویتامین آ و ب یک

وب دو وث وب پ است خون ساز وافزاینده خون قاعدگی ومیل جنسی است وبرای گرفتگی صدا خوب است واگر با لیمو ترش مصرف شود نفخ

آن را بر طرف می کند .     (9)

 

 

$37:هویج:برای کاهش کلسترول خون وحاوی کارتن است ضد کرم وضد صفرا وضد بیماری های کبدی است امراض مثانه وکلیه وخارش ها دفع میکند وبرای اسهال مفید است وبرای مبتلا به سوء هضم وتصلب شرائین وعصبانیت و ورم مزمن ونقرس وامراض پوست وسینه وعفونت روده وورم کبد وکلیه مفید است وبرای بیماری قند مفید است وآهن دارد طبیعت گرم وتر ونفاخ ومقوی معده وضد بلغم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       $$ پایان$$

 

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و دوم تیر 1389 14:0
 

                                  

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و دوم تیر 1389 13:53
 

                                              

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و دوم تیر 1389 13:48
 

 

            

 

 

              ءء بسم الله الرحمن الرحیم ءء

 

                  ءء رساله نقش زن ءء

 

        ءء اقتباس  از روایت ها وآیات ءء

 

ءءمولف: آذرسلگی ءء

ءءتیراژ: 1000CDءء

ءءتعداد: 18  صفحهءء

ءءتکثیر وپخش این رساله ثواب داردءء

ءء دخل وتصرف در مطالب آن حق الناس استءء

 

ءء سایت : www.jahan22.blogfa.comءء

ءءایمیل:montazerm98@yahoo.comءء

 

 

 

 

 

                             (1)

 

 

 

 

 

 

                       ءءمقدمهءء

با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب الزمان این رساله را تقدیم می دارم تا راهکاری باشد برای اینکه هر کس جایگاه خود را بهتر بشناسد واینکه وعده داده شده که بین یاران آن حضرت در عصر ظهور پنجاه زن می باشند این خود دلیل وبرهانی قوی نسبت به اینکه زنان را ارج نهیم وبا این گفتار از حضرت سجاد که خداوند همسر را مایه آرامش وآسایش وهمدم وپرستار مرد قرار داده واو نعمتی است که خداوند به مرد عطا نموده وواجب است که با او رفتاری نیک داشته باشد واورا گرامی بدارد .

بنا بر فرمایش حضرت ولی عصر که دلهای دوستان واولیای ما باید اطمینان داشته باشد وبدانند که از آسیب وزیان  دشمن در امان خواهند بود اگر چه در گیریها ی

هولناک آنها را بترساند وباید بدانند که خداوند کفایت کننده امور آنها است وتا وقتی که شیعیان ما از گناهان دوری کنند از عنایات او بر خورداند.

 

 

 

                              (2)

 

 

 

 

1ءءسوره نحل:هر کس که عمل شایسته انجام دهد چه مرد وچه زن ودارای ایمان به خداوند باشد ما اورا از زندگی پاکیزه بر خوردار می کنیم ومزد وپاداشش را بهتر از آنچه عمل کرده است ادا می نماییم .(قرآن)

 

2ءءسوره مومنون:کسانی که عمل شایسته انجام می دهند چه مرد وچه زن ودارای ایمان به خداوند باشند بدون حساب وارد بهشت می شوند.(قرآن)

 

3ءءسوره احزاب:مردان مسلمان وزنان مسلمان ومردان با ایمان وزنان باایمان ومردان فرمانبردار خداو زنان فرمانبردار خدا ومردان راستگو وزنان راستگو ومردان خویشتن دار وزنان خویشتن دار ومردان خاشع وزنان خاشع در برابر خداوند ومردانی که از مال خود انفاق می کنند وزنانی که از مال خود انفاق می کنند ومردان روزه دار وزنان روزه دار ومردانی که دامن خود را حفظ می کنند وزنانی که دامن خود را حفظ می کنند ومردانی که زیاد به یاد خدا باشند وزنانی که زیاد به یاد خدا باشند وبدون تفاوت در میان مرد وزن خداوند بر ای آنان بخشایش وپاداش بزرگی فراهم کرده است.(قرآن)

 

4ءءسوره حجرات:ای مردم ما همه شما را از یک مرد ویک زن به وجود آورده ایم وشمار ابه این منظور گروه گروه وقبیله قبیله قرار داده ایم که شناخته شوید وبدانید که گرامی ترین شما در نزد پروردگارتان با تقواترین شما است وخداوند دانا وباخبر است واز مراتب ودرجات تقوای شما آگاه است.(قرآن)

5ءءسوره تحریم:زن نوح وزن لوط را آن دوزن که همسران دونفر از

بندگان صالح ما بودند ولی چون راه خیانت رادرپیش گرفتند همسر پیامبر بودن هیچ نتیجه ای به حال آنا ن نبخشید وبه آن ها از جانب خدا گفته شد اینک به همراه کسانی که وارد آتش جهنم میشوند شما هم وارد آتش بشوید.

(قرآن)                           

 

                                     (3)

 

 

 

 

6ءءسوره الذاریات:هرنوع موجودی از موجودات را ما جفت آفریدیم تا شما متذکر قدرت خداوند باشید.

7ءءسوره روم:از جمله نشانه های حکمت وقدرت خداوند این است که برای شما از جنس خودتان جفتی آفریده تا با آن آرامش پیدا کنید وانس بگیرید ودر میانشما محبت وعطوفت ومهربانی به وجد آورده است ودر این موضوع برای متفکران عالم علائم قدرت وحکمت الهی پدیداراست .(قرآن)

 

8ءءسوره نمل:من زنی به نام ملکه سبا  را یافتم که زمام سلطنت آن مردم را در دست داشت واز هر چیزی به او داده شده بود وتختی بزرگ داشت.

واو وقومش را چنین یافتم که خورشید پرست بودند ودر برابر خورشید سجده می کردند ودو نامه ای از سلیمان برای آنها فرستاده شد که گفته بود به نام خداوند رحمان ومهربان در برابر من که پیامبر خدا هستم گردن کشی نکنید وبه طرف من با پذیرش اسلام گام بر دارید. وبعدا ز معجزاتی که از سلیمان دید گفت خدایا من تا به حال که در گمراهی بود م خودم در حق خودم ظلم کرده بودم اکنون من همراه سلیمان در برابر اسلام ودین خدا تسلیم راه خدای جهانیان می باشم. پس با منطق قرآنی جلوی سقوط مرد وزن گرفته می شود.(قرآن)

9ءءحضرت صادق:خداوند آدم را ازگل آفرید وبه فرشتگان امر فرمود در برابر او حد اعلای خضوع رابه جا آورند از آن پس  حضرت آدم به قدرت خدا به خواب رفت وخداوند حوا را نیز از یک قطعه گل آفرید وآدم از حرکت حوا بیدار شد وبه او گفته شد از آدم فاصله بگیرد وحضرت آدم گفت پروردگارا این شخص با این چهره زیبا که موجب انس من شد کیست وخدا فرمود این حوا است واگر می خواهی همراه تو وموجب انس تو باشد از او خواستگاری کن ودر این جا بود که خداوند شهوت را نیز در وجود آدم پدید

آورد وخدا به آدم گفت مهریه حوا آن است که معارف دین را به او یاد دهی و

آدم قبول کرد وبعد از صیغه عقد آدم به حوا گفت اینک به سوی من بیا حوا

 

                                       (4)

 

 

گفت تو به طرف من بیا و  خدا به آدم فرمو د تو به سوی او برو .

وحضرت صادق فرمود اگر این چنین نبود که آدم مامور شد به طرف حوا برود زن ها به سراغ مردها می ر فتند که این حدیث دلالت بر شان وموقعیت مهم زن دارد و این شایعه که حوا از دنده چپ آدم خلق شده کاملا باطل است .

(من لایحضره الفقیه)

10ءء حضرت صادق:هر نوزادی از انسانها با فطرت پاک متمایل به نیکی از مادر خود متولد می شوند بنابراین هیچ موجودی از انواع موجودات ذاتا ناقص خلقت نشده است یعنی در نوع بحث است .(الکافی)

 

11ءءحضرت صادق:ابلیس نزد آدم وهمسرش آمده وآن دو را به خوردن میوه ممنوعه بهشت وسوسه کرده وبرای آنان سوگند خورده وآن دو رافریب داده است و اینکه حوا باعث ایجاد وسوسه در آدم شده باشد باطل است واینکه زن مایه شر وبلا آفریده شده وبی وفایی وحیله وامثال این ها جز سرشت وطینت زن ها است کاملا باطل است .(المیزان)

 

12ءءپیامبر:آموختن علم بر مرد وزن مسلمان فریضه است یعنی هر مرد وزن مومنی که بمیرد ویک ورقه که بر آن مطالب علمی نوشته شده باشد را به یادگار بگذارد همان ورقه در روز قیامت پرده ای میان او وآتش جهنم خواهد شد  ودر این راه تعداد زیادی از زنان در محضر نورانی آن پیامبر بزرگوار برای کسب دانش ودست یابی به مهارت علمی ونویسندگی از امکانات مساوی با مردان بر خوردار شدند وهر یک مانند چراغی فضای وسیع اسلامی را نور وگرمی بخشیدند .(بحار)

 

13ءءپیامبر:به اسماء همسر جعفر طیار فرمود به زنان اعلام کن خوب شوهر داری هر یک از شما وجلب رضایت شوهر وپیروی از خواسته های مشروع وی وهماهنگی با شوهران معادل همان حضور در جمعه وجماعات وسایر خدمات اجتماعی وجهاد مردان است وخداوند همان پاداش را برای شما محسوب خواهد داشت.(الاستیعاب)

 

 

 

                            (5)

 

 

14ءءپیامبر:ای بانوان هرگزجنین خود را مخفیانه نکشید زیرا خون

کودک ساقط شده دامن اسب سوار را هم می گیرد واورا از روی اسب به زمین سرنگون می سازد از مجازات ومکافات قتل به هیچ شکل نمی توان گریخت وبالاخره دامنگیر تان خواهد شد(الاصابه)

 

15ءءپیامبر: به زنان خانه دار ودختران بالغ دستور داد از خانه خارج شوند ودرنماز های عید فطر وقربان شکت کنند (صحیح مسلم)

 

16ءءپیامبر: به زنان فرمود دارایی چون سبزه شیرینی است هر کس آن را از راه حق ومشروع به دست بیاورد آن دارایی برای او مایه خیر وبرکت خواهد بود اما چه بسیار کسانی هستند که در مال ونعمت الهی غرق می شوند واز را ه مشروع آن را بدست نمی آورند ویا حقوق واجب آن را نمی پردازند وسزای آنان آتش دوزخ در روز قیامت می باشد وراه پاک کردن گناهان از دامن خویش این است که در هر حال باوضو باشید زیاد به مسجد ها رفت وآمد کنید وهر نمازی که می خوانید عشق وانتظار انجام دادن نماز بعدی را دردل بپروانید.(بهجه الامال)

17ءءپیامبر: در بیعت عقبه که مردان قبیله خزرج شرکت داشتند وبا رسول الله بیعت می کردند دوز ن نیز حضور داشتند وآنان نیز با حضرت بیعت کردند وبه اطاعت پیامبر اکرم اقرار وتعهد نمودند واین جریان خود دلیل است که دین اسلام از آغاز برای شرکت زنان در امور اجتماعی اهتمام و

عنایت داشته است .(الاصابه)

18ءءپیامبر:وفاداری ومقاومت واخلاص وایمان زنی که درجنگ احد شرکت داشت بهتر وبالاتر از بسیاری از مردان میباشد چون مجروحین را مداوا می کرد وبا شهامت سینه خود را سپر قرار داده واز من دفاع نموده و

زخم های فراوان بر او رسیده ومقامش از خیلی ها بالاتر است.

(سفینه البحار)

19ءءپیامبر:صدقه دادن به  کودکان یتیم که فامیل هستند  دواجر دارد هم پاداش صدقه وهم صله رحم یعنی کمک به خویشاوندان را در بر دارد.

(اسد الغابه)

                                    (6)

20ءءپیامبر:به زنان توصیه می کرد در مسافرت لوازم اولیه زندگی راهمراه داشته باشند وبدون فکر وپیش بینی وبرنامه اقدام به مسافرت نکنند.

لمحجه البیضا)

21ءءپیامبر:به زنان می فرمود برای وضو گرفتن ده سیر آب یعنی یک مد وبرای انجام غسل یک صاع معادل سه کیلو گرم آب کافی است وکسانی که اسراف می کنند بر خلاف سیره وسنت من رفتار می کنند واگر کسی از شیوه من پیروی کند در خطیره القدس مکانی در بهشت با من همراه می باشد.(اسدالغایه)

22ءءپیامبر:در موقع بیعت با زنان به علت نامحرم بودن فرمود ظرفی پر از آب را بیاورند وحضرت دست خودرا در میان آن ظرف می گذاشتند ومواد پیمان را تذکر می دادند وبعد از جای بر می خاستند وبه زنان می فرمودند هرکس حاضر است با شرایط یاد شده با من بیعت کند دست خود را در میان این ظرف آب داخل نماید ووفاداری خود را به این مواد اعلام دارد (کافی)

 

23ءءپیامبر:مواد بیعت زنان  این است1- در اعتقاد خود نسبت به توحید خدا ثابت قدم باشند وبه هیچ شکلی برای خدا شریک قرار ندهند.2-هیچ گاه اقدام به سرقت مال چه از مال شوهر خود یا دیگران نکنند.3- هر گز پیرامون زنا نگردند 4- فرزندان خود را به هیچ نحوی چه بوسیله ساقط کردن جنین یا غیر آن نکشند.5- هرگز زنا نکنند ونوزادان محصول زنا را به شوهر خود

نسبت ندهند 6- هر عملی که پیامبر اسلام به عنوان معروف اعلام کرد از آن حضرت تبعیت کنند واطاعت نمایند واعم معروف ها به جا آوردن واجبات مثل نماز وروزه وزکوه وترک محرمات مثل بی حجابی بود.(کافی)

 

24ءءامام علی: نحوه بیعت زنان در غدیر خم با من  یعنی امام علی مثل بیعت با پیامبر است . یعنی زنان نیز مانند مردان دربیعتی که سرنوشت امت اسلامی به آن بستگی دارد شرکت کردند.(مائده)

 

26ءءپیامبر:تا هنگامی که مردان وزنان به ادای وظیفه امر به معروف ونهی از منکر قیام می کنند ویکدیگر را در راه خیر کمک می نمایند فضای

                              

                                         (7)

 

زندگی آنها فضای خیر وصلاح خواهد بود ولی موقعی که این فریضه الهی

راترک کنند برکت ها از زندگی آن ها سلب می شود وبرخی از آن ها بر بعض دیگریعنی اشرار بر اخیار مسلط می گردد ویار ی برای خود بدست نمی آورند. (وسائل الشیعه)

27ءءسوره توبه:افراد با ایمان مردان وزنان بعضی بر بعضی دیگر این

ارتباط ونظارت را دارند که امربه معروف ونهی از منکر می کنند ونماز را به پا دارند وزکوه را ادا کنند وخدا ورسول را اطاعت می کنند این افراد مورد رحمت خداوند قرارمی گیرند وخدا توانا وحکیم است.(قرآن)

28ءءحضرت صادق:یکی از در های بهشت دربی است که مخصوص

زنان ومردان مجاهد راه خدا ست ودر قیامت آن در به رویشان باز است وسلاح های جنگی خود را به همراه دارند وهمه مردم صحنه محشر وفرشتگان خدا به تماشای عظمت وشکوه آن ها ایستاده وبرآن آفرین می گویند حرکت می کنند تا وارد بهشت می شوند ودر شسایه لطف خاص خداوند قرار میگیرند واگر جهاد نکنند ذلت وفقر گریبان گیر آن ها می شود ودین آن ها نیز ضعیف وپایما ل می گردد. البته باید جهاد فی سبیل الله باشد.(وسائل الشیعه)

29ءءپیامبر:در جهاد هر که تیر را به قصد تجهیز جهاد گر بسازد وکسی که آن تیر را به طرف دشمن پرتاب می کند وکسی که به هر نحوی در ساختن وحمل آن ودر اختیار قراردادن کمک کرده وهرکه پایش در راه جهاد غبار آلود شده وکسی که پیام جهادگر را برساند فضیلت وثواب برده است.

(سنن ابن ماجه)

30ءءسوره توبه:هر کسی که در راه انجام جهاد حرکت کنند هر تشنگی وهر رنج وگرسنگی که به آن ها می رسد وهر گامی که به طرف دشمن بر می دارند هر ضربه ولطمه ای که به دشمن وارد می کنند در برابر همه این ها یک عمل شایسته در دیوان عمل آن ها نوشته می شود وخدا پاداش نیکو کاران را هرگزضایع نمی کند ونیز هر مقدار که در راه جهاد کم یا زیاد مال خرج می کنند هر بیابانی که می پیمایند همه این ها دردیوان عمل این ها نوشته می شود تا خدا برای کار های آنها بهترین پاداش را عنایت فرماید(قرآن)                 

 

 

                                    (8)

 

31ءءپیامبر: به زنان اجازه می داد که درجنگ ها شرکت کنند ومشک ها را بدوزند ومریضان را معالجه ومجروحان را مداوا کنند واز اسب ها وادوات جنگی محافظت  کنند وبرای جهاد گران غذا درست کنند ومجروحان را انتقال بدهند وبه جراحی وشکسته بندی  بپردازند وجنازه های شهدا را از معرکه جمع آوری کنند وبه پشت جبهه منتقل  کنند وپیامبر می فرمود زنان در جنگ برکت خدا را همراه دارند. بعضی از زنان به طور کامل مسلح می شدند ودر موقع لزوم دست به سلاح جنگی خود می بردند ومی جنگیدند . .اگر بعضی مسلمانان دچار ضعیف شدن روحیه وترک صحنه جنگ می کردند زنان با نیزه جلو آنان را می گرفتند وسرزنش می کردند (الاصابه)

 

32ءءپیامبر:در حومه شهر مکه شکنجه گاهی است که هر روز مسلمانان محروم را در  اسلام وزنان ومردان بی کس وکاررا برای شکنجه

دادن به آنجا می بردند وتحت شکنجه های وحشیانه قرار می دادند ومدیر این تاریک خانه ابوجهل است ولی  تما م این شکنجه ها این مسلمانان را در ایمان خویش استوارتر وشیفتگی آنان را به محمد بیشتر می ساخت.واینها نخستین زنانی بودند که در دشوارترین شرایط به اسلام گرویدند ودر راه آن

به تحمل شکنجه وتبعید واز دست دادن مال وجان وخانه وخانواده ووطن وآرامش زندگی گردن نهادندواولین شهدای زن مسلمان از آنها بود(سفینه البحار)

 

33ءءپیامبر:ابوجهل مسئول شکنجه گاه از استقامت خانواده های مسلمان به تنگ آمده بود چهار میخ را در چهار نقطه نزدیک به هم برزمین فرو کوفت وسمیه مادر عمار یاسر را  در وسط آنها خواباند وهریک از دست ها وپاهای اورا به یکی از این میخ ها محکم بست ودر ضمن شکنجه دادن به او با ضربه های نیزه خنجری را در محل عفت او فرو کرد وآن قدر فشار داد تا سمیه جان تسلیم کرد واین اولین شهید زن در اسلام بود.(مجمع البیان)

 

34ءءامام رضا:کسی که برای نگهداری دینش از سرزمینی به سرزمین دیگر برود هر چند مسافت این هجرت یک وجب باشد مستحق بهشت ورفیق حضرت ابراهیم ومحمد خواهد بود. (مجمع البیان)

35ءءسوره نحل:ما برای کسانی  که بعد از اینکه مورد ظلم

                                     (9)

 قرار گرفتند اقدام به مهاجرت کردند پاداش فراهم کردیم وپاداش آخرت آنها اگر توجه کنند بزرگتر است وآنان کسانی هستند که صبر را پیشه خود ساخته

وتوکلشان تنها بر پروردگارشان است وحضرت محمد برای انجام امر خدا مخفیانه مهاجرت نمود به یاران خود گفت از اطراف من پراکنده شوید ومراقب اوضاع باشید ووقتی من جا گرفتم حرکت کنید وبه من ملحق شوید.وبعد او حضرت علی به همراه کنیز رسول ووسه نفر از بانوان حجرت کردند.(تفسیر المیزان)

36ءءپیامبر:پس از مهاجرت مدرسه ای تشکیل شد که فارغ التحصیل های آنها مردانی عاقل وعالم ومجاهد ومتقی ومتعهد وزنانی شایسته ودانشمند ومجاهد ومجاهد پرور که نمونه هایی از فضیلت وتقوا وپشتیبان محکم اسلام ناب بودند.

 

37ءءشیخ طوسی:زنی به نام ام کلثوم که پدروبرادرانش از دشمنان پیامبر بودند خودش با آن که سن وسالی زیادی نداشت وهنوز ازدواج نکرده بود با پیامبر بیعت نمود واسلام آورد واز کسانی است که به دوقبله نماز خوانده استوچون توان مهاجرت نداشت در مکه در چنگال مشرکین به سر می برد وناراحتی هایی را تحمل می کدر تا بالاخره پای پیاده  از مکه هجرت نمود وزیر سایه عنایت او قرار گرفت (رجال شیخ طوسی)

 

38ءءسوره ممتحنه:ای اهل ایمان هنگامی که زنان با ایمانی اقدام به مهاجرت کرده به سوی شما آمدند آن ها را آزمایش کنید البته خداوند از ایمان آنها با خبر تر است واگر برای شما ثابت شد که از روی ایمان مهاجرت کرده اند دیگر آنها را به سوی کافران بر نگردانید واین آیه رسول الله را بر آن داشت که ام کلثوم را نزد خویش نگه دارد.واین یک نمونه از حضور زنان مسلمان در عرصه مهاجرت ونیز صلابت وپایمردی آن ها در حفظ دین وارزش های اسلامی(قرآن)

39ءءپیامبر: یکی از زنان بواسطه مسلمان شدن تحت شکنجه وآزار همسر مشرک خویش قرار می گرفت وطبق ایه بالا مهریه ومخارجی را که برای زن خرج کرده بود به شوهر ش داد وزن را نگه داشت وعلت این بود که چون همسرش کافر بود واین زن مسلمان نمی توانست در اختیار کفار باشد.(مجمع البیان)

                                      (10)

40ءءارتحال پیامبر: در عصر او افق تازه ای درزندگی زنان باز شد وزنان با عنایت او کرامت انسانی خود را باز یافتند وچون چشمه جوشان در عرصه علم وکسب کمالات انسانی به حرکت درآمدند وصد ها زن متبحر تربیت شد ودر جهادوشهادت وعلم وفرهنگ حضور یافتند ولی بعد از وفات آن حضرت این باب ها به روی زنان بسته شد .

                                   

41ءءپیامبر:بهترین فرزندان شما دختران شما هستند آن ها مهربان وکمک کار زندگی خانوادگی وبرکت زندگی شما ودلسوز شما می باشند وخداوند بر زنان مهربان تراست تا مردان وهر کسی که زنی را که میان او وآن زن پیوند خویشاوندی وجود دارد خشنود کند خداوند اورا در روز قیامت خشنود می گرداند ونیز پیامبر اکرم به یاران خود فرمود هریک از شما برای خریدن چیزی که در خانه لازم است به بازار برود وآن را بخرد وبه خانه بیاورد خداوند به او ثواب کسی را می دهد که صدقه ای برای رفع احتیاج نیازمندان به خانه آن ها برده است وهنگامی که چیزی را خریداری کردید وبه خانه آوردید اول به دختران بدهید وبعد از آن به پسران بدهید که خشنود کردن دختران ودل جویی از آن ها ثواب بیشتری دارد.(وسائل الشیعه)

 

42ءءامام کاظم: غضب خداوند برای هیچ گناهی مانند غضبی که در رابطه با رعایت نکردن حق زنان وکودکان می کند نیستوخیر ویمن وبرکت در وجود دختران وزنان است.(وسائل الشیعه)

 

43ءء پیامبر:به هر خانه ای که در آن دختران سکونت دارند در هر روز دوازده برکت ورحمت از جانب خداوند نازل می شود.(مستدرک الوسائل)

 

44ءءحضرت صادق:خیر وبرکت بیشتر بر محور وجود زنان می چرخد وبرکت در وجود زنان است وپیامبر فرمودند یمن وبرکت عروس آن است که نخستین نوزادی که به دنیا می آورد دختر باشد (وسائل الشیعه)

 

45ءءامام صادق: شخصی از فقر شکایت می کرد به او گفتم ازدواج کن وچند روز بعد باز آمد وهمان مطلب را گفت ومن همان جواب رادادم تا سه

                                     (11)

مرتبه وآخر گفتم این حدیث حق است چون خداوند روزی را با زنان واهل

وعیال انسان قرار داده است وپیامبر فرموده متاهل شوید که این عمل وسیله افزایش روزی خداوند برای شما است. وروایات بسیار داریم که سعادت وخیر دنیا وآخرت بر محور وجود زنان شایسته می چرخد یعنی سعادت مرد این است که دارای زن شایسته باشد (وسائل الشیعه)

                                    

46ءءپیامبر: چهار چیز است که اگر به هرکه خداوند بدهد خیر دنیا وآخرت را به او داده است 1- بدنی که در برابر مشکلات زندگی صبر وتحمل داشته باشد-2- زبانی که با گفتن ذکر خدا همراه باشد-3- قلبی که شکر گزار خداوند است -4- زنی که صالحه باشد.وپنج چیز باعث سعادت انسان است 1- زن شایسته -2- فرزند نیکو-3- رفقای شایسته -4- کسب وکار ووسیله

روزی انسان در شهر خودش -5-محبت وولایت اهل بیت ورمز این روایات این است که زن شایسته بهترین وسیله توفیق وخیر وصلاح شوهر خود می باشد.(مستدرک الوسائل)

                                

47ءءحضرت رضا:هیچ فایده ای ونعمتی بالاتر وبهتر از زن شایسته ای که درحضور شوهر باعث خوش وقتی او ودر غیاب شوهر خودش را ومال شوهر راحفظ ونگهداری می کند نیست.(وسائل الشیعه)

 

48ءءامام صادق:چه بسا زنی که از مرد بهتر است وچه بسا زنی که فهم وشناخت دینی او از مرد بیشتر است.(وسائل الشیعه)

 

49ءءپیامبر:جلالت وعظمت وشان خدیجه وبذل اموالش در راه اسلام و

خدماتی که او در باره من انجام داد به قدری بود که جبرئیل گفت از جانب خدا

واز جانب من به او سلام برسان وخدیجه می گفت در راه هدف شوهر با عظمت در طبق اخلاص آنچه داشتم نثار کرد م وگفت خانه من خانه توست ومن کنیز تو هستم وپیامبر می گفت وفا به پیمان محبت جز ایمان است وگاهی که نام خدیجه را می شنید اشک از چشمانش سرازیر می شدومی گفت وقتی همه مرا تکذیب می کردند او مرا تصدیق می کرد.ووقتی همه مردم کافر بودند او ایمان آورده بود وزمانی که تمام مردم مرا آزار واذیت می کردند وکسی به کمک من نمی پرداخت او تسکین وتسلی به من می داد ومعین

                                   (12)

ومددکار من بود وتمام آنچه را که مالک بود فدای رواج دین اسلام کرد.(سفینه البحار-اسدالغایه- ریحانه الادب)

 

50ءءپیامبر: فاطمه پاره تن من است وهرآنچه که فاطمه را ناراحت می کند مرا نیز ناراحت میکند وغضب فاطمه خدا را به غضب می آورد وخشنودی او خداوند را خشنود می سازد یعنی کسی که او را شناخته است

مرا شناخته وکسی که اورا نشناخته بداند که او پاره تن من است واو دل من وروح من که در میان دو پهلوی من است می باشد وکسی که او را اذیت کند

مرا اذیت کرده است واین نشانه عظمت زن است .(بحار الانوار)

 

51ءءامام علی:در زندگی هیچ گاه فاطمه مرا نرنجاند در هیچ امری قدمی بر خلاف میل باطنی من بر نداشت وهر گاه که به رخسارش نظاره می کردم تمام غصه هایم بر طرف می شد ودرد هایم را فراموش می کردم وهر گز مرا خشمگین نکرد ودر تمام مبارزات اعم از سیاسی ونظامی پشتیبان من بود ومایه دلگرمی وصفا بخش ودر غیاب من خانه وفرزندان را بخوبی اداره می کرد وبا اشتیاق به انتظار بازگشت من  از جنگ می نشست.وباروی گشاده

ولبخند حاکی از رضایت وافتخار به من نگاه می کرد ولباس وشمشیر خون آلود را می شست واز حوادث میدان جنگ می پرسید ونقش خود را در جهاد سرنوشت ساز اسلام در تقویت روانی من ایفا می کرد در راستای اسلام درد ومشکل مرا درد ومشکل خود می دانست ودر راه اسلام مصیبت های بسیاری را کشید وحتی در این راه تا مرز شهادت پیش رفت وپس از آنکه به مسجد آمد وبا ایراد خطابه وبیان دلیل پرده از چهره غاصبان ستمکر بر داشت وآن ها را محکوم ساخت وبعدا که خلیفه اول ودوم تقاضای ملاقات با من را کردند وبا او در میان گذاشتم وگفت خانه از آن شما ست ومن نیز کنیز تو هستم وفاطمه با آنها حرف نزد وغضب خود را ازعمل آنها اظهار کرد واینها نمونه هایی از کیفیت زندگی خانوادگی زنان پیشگام در اسلام است. (کشف الغمه)

                               

52ءءحضرت زهرا:در ارزیابی خود با دقت گام بردارید ودر راه تشخیص شایستگی ها به سوابق اشخاص نگاه کنید مقام امامت بسیار مهم است وخدا درقرآن فرموده کسی که از اول تا آخر عمر خود اگر یک لحظه هم مرتکب خلاف باشد هرگز شایستگی مقام امامت را ندارد یعنی امام باید

                                 (13)

معصوم باشد.وبا صراحت می گوید پرچم رهبری را امروز کسانی در دست دارند که دیروز از میدان جهاد می گریختند (بقره -الصحیح)

 

 53ءءاسدی: قسم به خدا هرگز زن پوشیده وبا حیایی را مانند زینب ندیده بودم که شیوا ورسا سخن بگوید که گفت خدای عالم را ستایش می کنم ودرود بر پدرم محمد وخاندان پاک وبر گزیده او نثار می کنم ای مردم کوفه وای اهل حیله ومکر آ یا به حال ما گریه می کنید چشم شما هرگز از این اشک خشک نشود وسینه های شما از ناله باز نایستد ودر این خطبه تبلیغات دروغین دشمنان را نقش بر آب کرد وخط سرخ شهادت که به خاطر زیر بار ذلت نرفتن ترسیم شده را تبیین نمود ومردم کوفه را به خاطر پیمان شکنی ها از خواب غفلت بیدار کرد وبرای بانوان اسلام این پیام را دارد که خود را باعلم وبیان وقلم مجهز کنند ودر برابر جریانات ضد اسلامی از حق دفاع کنندوانحراف را سر کوب کنند(نهج البلاغه)

 

54ءءحضرت زینب: در جواب ابن زیاد پس از شهادت اهل بیت فرمود من جز خیر وخوبی از جانب پروردگار ندیدم اینان که برادر واهل بیت من هستند لباس عزت وعظمت را خدا بر آنها پوشاند وبه شهادت رسیدند به سوی قربانگا هی که برای آن ها معین شده بود شتافتند وبزودی خدا تورا وآن ها را در صحنه ای جمع می کند ودر محکمه  عدل الهی حرف های خود را خواهید گفت وخداوند عادل داوری می کند وآن روز خواهی دید که پیروزی

از آن کیست خدا مرگت دهد ای پسر مرجانه.(اعیان الشیعه)

                                             

55ءءحضرت زینب:به یزید گفت هر چه می توانی در راه دشمنی با ما مکر وحیله ونقشه خود را طرح کن وکوشش به خرج بده به خدا سوگند هرگز نمی توانی ما را از خاطره ها وصفحات تاریخ محو کنی وفروغ وحی ما را خاموش سازی وزمان حکومت ما بر دلها را که جاوید ان است محدود نمایی واین ننگ وعار همیشگی را که برای خود به وجود آوردی از دامن خود پاک کنی آگاه باش که رای وعقل تو بسیار ضعیف وکودکانه است ودوران زندگی تو بزودی سپری می شود واین گروهی که دور تورا گرفته اند بزودی پراکنده ومنهدم می شوند (بحار)

 

56ءء سوره نساء:مردان در تهیه توشه زندگی ورو براه ساختن امور

                                       (14)

زندگی خانوادگی نقش  مهم تری را دارند وسر پرست اداره امور خانوادگی می باشند ولی این امر دلیل کرامت وفضیلت مردان نسبت به زنان نیست چنان که زنان هم با صبر سنگینی دوران بارداری وشیر دهی کودک را تحمل می کنند اسلام تنها به امور معنوی مانند ایمان واخلاق وتقوا وعمل صالح وامثال

اینها مربوط است ومرد یا زن که دارای تقوای بیشتری باشد به خدا تقرب

بیشتری دارد(قرآنوتفسیر المیزان)

 

57ءءسوره روم:برای شما از جنس خودتان همسرانی به این منظور که با آنها انس وآرامش بگیرید آفرید ومیان شما مودت ورحمت پدید آورد در این موضوع برای متفکران آیات توحیدی ودرس های خدا شناسی فراوانی وجود دارد یعنی تفاوت های مرد وزن یکی از عجیب ترین شاهکار های خلقت وخداشناسی است ونشانه بزرگی از نظام حکیمیانه ومدبرانه جهان

است.(قرآن)

 

58ءءطباطبایی:همان اندازه که غلظت وخشونت وصلابت که کار مردان است وبس لازم است انس ومحبت وآرامش بخشی ورافت ورحمت وتحمل سنگینی بار حمل ووضع حمل ونگهداری وتربیت وپرستاری وانجام امور داخل خانه که باطبیعت زن واحساسات زن تناسب دارد نیز لازم وضروری است واین دو موضوع یعنی قدرت وخشونت از طرفی وعواطف رقیق از طرف دیگر مثل دو کفه ترازو زندگی بشر هستند وخداوند این دورا در این دو نوع یعنی مرد وزن قرار داده ومیان آنها التیام وارتباط بر قرار کرده است(تفسیر المیزان)

 

                                                    

59ءءسوره نور:ای پیامبر به زنان با ایمان بگو دیده خود را از نگاه به نامحرم فرو ببندند ودامن های خویش را حفظ کند وزیور خویش را به جز آنچه که پیداست یعنی چهره ودست ها تا مچ را  آشکار نکنند (قرآن)

 

60ءءسوره احزاب:ای پیامبر به همسران ودختران خود وزنان مومن بگو گوشه های روسری خود را روی سینه های خود بیاندازند تا دور گردن وزیر گلوی آنها پوشیده شود تا به این وسیله شناخته شوند که به حفظ عفاف

مقید وپای بند می باشند که در این صورت مورد نگاه بیمار دلان وافراد بی

                                              (15)

مبالات واقع نمی شوند که خود این پوشش یک نوع دور باش است که چشم طمع را از حریم آنها دور کند (قرآن)

 

61ءءپیامبر: لباس زنان باید همه اعضای بدن غیر چهره ودست ها را تا مچ بپوشاند وبدن نما ونازک نباشدوتنگ نباشد بطوری که حجم بدن را نشان بدهد واز لباس مخصوص مردان نباشد چون همان طور که مردانی که خود را شبیه زنان می کنند وبر عکس زنانی که شبیه مردان لباس می پوشند مورد لعنت خدایند.(الحلال والحرام)

 

62ءءانقلاب ایران:زنان ایرانی با حجاب چادر خود انقلاب را پیش بردند ودر تمام قیام ها در برابر دشمن زنهای چادری در حرکت بودند یعنی انقلاب اسلامی با چادر به دنیا صادر شد روی همین اصل است که اکنون میل به استفاده از چادر وحجاب در کشور های اسلامی وحتی غیر اسلامی افزایش یافته است.(سیمای زن)

 

63ءءپیامبر:هر زنی که برای غیر شوهر خود زینت کند شایسته است خداوند اورا در آتش جهنم بسوزاند ونیز رسیدن بوی خوش لباس یا بدن زن به مشام مرد نامحرم حرام است وزنان شایسته باید از شوهر اطاعت کنند ودر غیاب شوهر خود حریم شوهر را حفظ کنند ونگاه به زن نامحرم حرام است.

(وسائل الشیعه)

 

64ءءپیامبر:زنان موقع راه رفتن پا های خود را طوری به زمین نزنند که زینت های پنهان آنها معلوم شود یعنی جلب توجه نامحرم را نکنند

وهر کلام تحریک آمیزی چه از جهت آهنگ ونرمش مخصوص وچه از جهت محتوای سخن با نامحرم جایز نیست وخانم ها با متانت صحبت کنند وبر مردان نیز لازم است کلماتی با نامحرم نگویند که تحریک کننده باشد چون خدا

بابت هر کلمه ای که می گویند درآتش حبس می کند وهر حرکتی که شهوت را تداعی کند اگر در غیر کادر ازدواج باشد از طرف مرد یا زن حرام است چون

باید تحریک جنسی در جایی انجام بگیرد که ارضای غریزه جنسی در آن ممکن باشد  (وسائل الشیعه)

                                      

65ءءپیامبر:ای گروه جوان به حد بلوغ که رسیدید ازدواج کنید زیرا به

                                        (16)

وسیله ازدواج چشم از گناه محفوظ ودامن ازآلودگی مصون می ماند ومن که

                           

به عظمت خدا بیش از شما معرفت داشته وبیشتر از شما از او ترس دارم در

عین حال که به عبادت او قیام می کنم وبه خواب واستراحت نیز می پردازم وروزه نیز می گیرم با زنان ازدواج می کنم وکسی که از سنت من روی بر گرداند واعراض کند از من نیست. (تفسیر طبری)

 

66ءءپیامبر:در باره رفتار خود با همسران خدا را درنظر بگیرید چون زنان اماناتی هستند که خدا آنها را به دست شما سپرده پس با آنها مهربان باشید ودر به دست آوردن دل آنها بکوشید وهر زنی هم که با شوهرش

ناسازگاری کند وبیش ا ز توانایی وقدرت او کاری را بر او تحمیل نماید هیچ

کارنیکی از او پذیرفته نمی شود ودر حالی خدا را ملاقات می کند که بر او خشم گرفته است(بحار)                                   

 

67ءءپیامبر:اگر زن از شوهر خود بخواهد که به عروسی ومجالس با پوشیدن لباس نازک برود ویا خوشبو از منزل خارج شود وشوهرش بدان امر راضی باشد خدا در هر قدمی که بردارد برای شوهر عذابی مقرر می دارد ومرد را به رو در آتش خواهد افکند(بحار)

 

68ءءسوره فرقان:بندگان خدا کسانی هستند که در خرج کردن اسراف نکنند وسخت گیری هم نکنندو حد اعتدال را در نظر بگیرند که در این صورت فقیر نشوند.ورسول فرمود از ما نیست کسی که از جهت مال وثروت در وسعت باشد اما بر اهل وعیالش سخت بگیرد(قرآن ومستدرک الوسائل)

 

69ءءپیامبر:افراد کریم وبزرگوار زنان خود را مورد احترام قرار می دهند وافراد پست به زنان اهانت می کنند وهر کس به خانواده اش توهین کند خوشی زندگی را از دست خواهد داد یعنی هر کس زن گرفت باید اورا گرامی ومحترم بشمارد وامام علی فرمود شرافت انسان تنها به درجات علم وادب او

وابستگی دارد نه به نسب وقبیلگی او ومحبت در خانه تلخ ها را شیرین وسختی زندگی را آسان می کند .(المواعظ العددیه)

 

                                                       (17)

 

 

70ءءسوره بقره:همسران شما مزرعه شما وشما باغبان وکشاورز این مزرعه هستید با تربیت فرزندان سالم وسعادتمند نهال هایی در این مزرعه

                                    

پرورش دهید که این موضوع که با نقش تربیتی نهاد خانواده ارتباط پیدا می

کند واز تاثیر ساختار آن در تکوین شخصیت فرزندان استفاده می شود یعنی تامین نسل سالم یکی از اهداف تاسیس خانواده است.(قرآن)

 

 

 

71ءءپیامبر:در رحم مادر سعادت یا شقاوت کودک نقش می بندد یعنی غم وغصه های مادر وغضب آلودگی ها وبر افروختگی وبر آشفتگی های مادر وهیجانات مادر وبدبینی ها وبد خواهی های مادر وکینه توزی وحسد ورزی های مادر وخیانتگری وپلیدی های مادر وصفات ناپسند دیگر در جنین اثر گذار است وایمان وافکار خوب مادر وتقوا وپاکدلی مادر وصفا ومهر ورزی مادر وشجاعت وشهامت مادر وکرم وتواضع مادر وظلم ستیزی وامانت وصداقت وعدالت مادر وداشتن ولایت اهل بیت وعصمت در فرزند نیز در رحم مادر شکل می گیرد ووقتی خلقت  جنین در رحم مادر تکمیل شد خدا به دو تا فرشته امر می کند که اکنون سرنوشت اورا بنویسند یعنی به پیشانی مادر نگاه می کنند وبعد می نویسند با نگاه کردن به پیشانی تمام عهد وپیمان زندگی وسعادت وتمام شئون زندگی کودک را می نویسند(بحار)

 

                                              ءء  پایانءء

 

 

 

 

 

 

 

                                        (18)

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و دوم تیر 1389 13:47
 

 

            

 

 

              ءء بسم الله الرحمن الرحیم ءء

 

                  ءء رساله نقش زن ءء

 

        ءء اقتباس  از روایت ها وآیات ءء

 

ءءمولف: آذرسلگی ءء

ءءتیراژ: 1000CDءء

ءءتعداد: 18  صفحهءء

ءءتکثیر وپخش این رساله ثواب داردءء

ءء دخل وتصرف در مطالب آن حق الناس استءء

 

ءء سایت : www.jahan22.blogfa.comءء

ءءایمیل:montazerm98@yahoo.comءء

 

 

 

 

 

                             (1)

 

 

 

 

 

 

                       ءءمقدمهءء

با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب الزمان این رساله را تقدیم می دارم تا راهکاری باشد برای اینکه هر کس جایگاه خود را بهتر بشناسد واینکه وعده داده شده که بین یاران آن حضرت در عصر ظهور پنجاه زن می باشند این خود دلیل وبرهانی قوی نسبت به اینکه زنان را ارج نهیم وبا این گفتار از حضرت سجاد که خداوند همسر را مایه آرامش وآسایش وهمدم وپرستار مرد قرار داده واو نعمتی است که خداوند به مرد عطا نموده وواجب است که با او رفتاری نیک داشته باشد واورا گرامی بدارد .

بنا بر فرمایش حضرت ولی عصر که دلهای دوستان واولیای ما باید اطمینان داشته باشد وبدانند که از آسیب وزیان  دشمن در امان خواهند بود اگر چه در گیریها ی

هولناک آنها را بترساند وباید بدانند که خداوند کفایت کننده امور آنها است وتا وقتی که شیعیان ما از گناهان دوری کنند از عنایات او بر خورداند.

 

 

 

                              (2)

 

 

 

 

1ءءسوره نحل:هر کس که عمل شایسته انجام دهد چه مرد وچه زن ودارای ایمان به خداوند باشد ما اورا از زندگی پاکیزه بر خوردار می کنیم ومزد وپاداشش را بهتر از آنچه عمل کرده است ادا می نماییم .(قرآن)

 

2ءءسوره مومنون:کسانی که عمل شایسته انجام می دهند چه مرد وچه زن ودارای ایمان به خداوند باشند بدون حساب وارد بهشت می شوند.(قرآن)

 

3ءءسوره احزاب:مردان مسلمان وزنان مسلمان ومردان با ایمان وزنان باایمان ومردان فرمانبردار خداو زنان فرمانبردار خدا ومردان راستگو وزنان راستگو ومردان خویشتن دار وزنان خویشتن دار ومردان خاشع وزنان خاشع در برابر خداوند ومردانی که از مال خود انفاق می کنند وزنانی که از مال خود انفاق می کنند ومردان روزه دار وزنان روزه دار ومردانی که دامن خود را حفظ می کنند وزنانی که دامن خود را حفظ می کنند ومردانی که زیاد به یاد خدا باشند وزنانی که زیاد به یاد خدا باشند وبدون تفاوت در میان مرد وزن خداوند بر ای آنان بخشایش وپاداش بزرگی فراهم کرده است.(قرآن)

 

4ءءسوره حجرات:ای مردم ما همه شما را از یک مرد ویک زن به وجود آورده ایم وشمار ابه این منظور گروه گروه وقبیله قبیله قرار داده ایم که شناخته شوید وبدانید که گرامی ترین شما در نزد پروردگارتان با تقواترین شما است وخداوند دانا وباخبر است واز مراتب ودرجات تقوای شما آگاه است.(قرآن)

5ءءسوره تحریم:زن نوح وزن لوط را آن دوزن که همسران دونفر از

بندگان صالح ما بودند ولی چون راه خیانت رادرپیش گرفتند همسر پیامبر بودن هیچ نتیجه ای به حال آنا ن نبخشید وبه آن ها از جانب خدا گفته شد اینک به همراه کسانی که وارد آتش جهنم میشوند شما هم وارد آتش بشوید.

(قرآن)                           

 

                                     (3)

 

 

 

 

6ءءسوره الذاریات:هرنوع موجودی از موجودات را ما جفت آفریدیم تا شما متذکر قدرت خداوند باشید.

7ءءسوره روم:از جمله نشانه های حکمت وقدرت خداوند این است که برای شما از جنس خودتان جفتی آفریده تا با آن آرامش پیدا کنید وانس بگیرید ودر میانشما محبت وعطوفت ومهربانی به وجد آورده است ودر این موضوع برای متفکران عالم علائم قدرت وحکمت الهی پدیداراست .(قرآن)

 

8ءءسوره نمل:من زنی به نام ملکه سبا  را یافتم که زمام سلطنت آن مردم را در دست داشت واز هر چیزی به او داده شده بود وتختی بزرگ داشت.

واو وقومش را چنین یافتم که خورشید پرست بودند ودر برابر خورشید سجده می کردند ودو نامه ای از سلیمان برای آنها فرستاده شد که گفته بود به نام خداوند رحمان ومهربان در برابر من که پیامبر خدا هستم گردن کشی نکنید وبه طرف من با پذیرش اسلام گام بر دارید. وبعدا ز معجزاتی که از سلیمان دید گفت خدایا من تا به حال که در گمراهی بود م خودم در حق خودم ظلم کرده بودم اکنون من همراه سلیمان در برابر اسلام ودین خدا تسلیم راه خدای جهانیان می باشم. پس با منطق قرآنی جلوی سقوط مرد وزن گرفته می شود.(قرآن)

9ءءحضرت صادق:خداوند آدم را ازگل آفرید وبه فرشتگان امر فرمود در برابر او حد اعلای خضوع رابه جا آورند از آن پس  حضرت آدم به قدرت خدا به خواب رفت وخداوند حوا را نیز از یک قطعه گل آفرید وآدم از حرکت حوا بیدار شد وبه او گفته شد از آدم فاصله بگیرد وحضرت آدم گفت پروردگارا این شخص با این چهره زیبا که موجب انس من شد کیست وخدا فرمود این حوا است واگر می خواهی همراه تو وموجب انس تو باشد از او خواستگاری کن ودر این جا بود که خداوند شهوت را نیز در وجود آدم پدید

آورد وخدا به آدم گفت مهریه حوا آن است که معارف دین را به او یاد دهی و

آدم قبول کرد وبعد از صیغه عقد آدم به حوا گفت اینک به سوی من بیا حوا

 

                                       (4)

 

 

گفت تو به طرف من بیا و  خدا به آدم فرمو د تو به سوی او برو .

وحضرت صادق فرمود اگر این چنین نبود که آدم مامور شد به طرف حوا برود زن ها به سراغ مردها می ر فتند که این حدیث دلالت بر شان وموقعیت مهم زن دارد و این شایعه که حوا از دنده چپ آدم خلق شده کاملا باطل است .

(من لایحضره الفقیه)

10ءء حضرت صادق:هر نوزادی از انسانها با فطرت پاک متمایل به نیکی از مادر خود متولد می شوند بنابراین هیچ موجودی از انواع موجودات ذاتا ناقص خلقت نشده است یعنی در نوع بحث است .(الکافی)

 

11ءءحضرت صادق:ابلیس نزد آدم وهمسرش آمده وآن دو را به خوردن میوه ممنوعه بهشت وسوسه کرده وبرای آنان سوگند خورده وآن دو رافریب داده است و اینکه حوا باعث ایجاد وسوسه در آدم شده باشد باطل است واینکه زن مایه شر وبلا آفریده شده وبی وفایی وحیله وامثال این ها جز سرشت وطینت زن ها است کاملا باطل است .(المیزان)

 

12ءءپیامبر:آموختن علم بر مرد وزن مسلمان فریضه است یعنی هر مرد وزن مومنی که بمیرد ویک ورقه که بر آن مطالب علمی نوشته شده باشد را به یادگار بگذارد همان ورقه در روز قیامت پرده ای میان او وآتش جهنم خواهد شد  ودر این راه تعداد زیادی از زنان در محضر نورانی آن پیامبر بزرگوار برای کسب دانش ودست یابی به مهارت علمی ونویسندگی از امکانات مساوی با مردان بر خوردار شدند وهر یک مانند چراغی فضای وسیع اسلامی را نور وگرمی بخشیدند .(بحار)

 

13ءءپیامبر:به اسماء همسر جعفر طیار فرمود به زنان اعلام کن خوب شوهر داری هر یک از شما وجلب رضایت شوهر وپیروی از خواسته های مشروع وی وهماهنگی با شوهران معادل همان حضور در جمعه وجماعات وسایر خدمات اجتماعی وجهاد مردان است وخداوند همان پاداش را برای شما محسوب خواهد داشت.(الاستیعاب)

 

 

 

                            (5)

 

 

14ءءپیامبر:ای بانوان هرگزجنین خود را مخفیانه نکشید زیرا خون

کودک ساقط شده دامن اسب سوار را هم می گیرد واورا از روی اسب به زمین سرنگون می سازد از مجازات ومکافات قتل به هیچ شکل نمی توان گریخت وبالاخره دامنگیر تان خواهد شد(الاصابه)

 

15ءءپیامبر: به زنان خانه دار ودختران بالغ دستور داد از خانه خارج شوند ودرنماز های عید فطر وقربان شکت کنند (صحیح مسلم)

 

16ءءپیامبر: به زنان فرمود دارایی چون سبزه شیرینی است هر کس آن را از راه حق ومشروع به دست بیاورد آن دارایی برای او مایه خیر وبرکت خواهد بود اما چه بسیار کسانی هستند که در مال ونعمت الهی غرق می شوند واز را ه مشروع آن را بدست نمی آورند ویا حقوق واجب آن را نمی پردازند وسزای آنان آتش دوزخ در روز قیامت می باشد وراه پاک کردن گناهان از دامن خویش این است که در هر حال باوضو باشید زیاد به مسجد ها رفت وآمد کنید وهر نمازی که می خوانید عشق وانتظار انجام دادن نماز بعدی را دردل بپروانید.(بهجه الامال)

17ءءپیامبر: در بیعت عقبه که مردان قبیله خزرج شرکت داشتند وبا رسول الله بیعت می کردند دوز ن نیز حضور داشتند وآنان نیز با حضرت بیعت کردند وبه اطاعت پیامبر اکرم اقرار وتعهد نمودند واین جریان خود دلیل است که دین اسلام از آغاز برای شرکت زنان در امور اجتماعی اهتمام و

عنایت داشته است .(الاصابه)

18ءءپیامبر:وفاداری ومقاومت واخلاص وایمان زنی که درجنگ احد شرکت داشت بهتر وبالاتر از بسیاری از مردان میباشد چون مجروحین را مداوا می کرد وبا شهامت سینه خود را سپر قرار داده واز من دفاع نموده و

زخم های فراوان بر او رسیده ومقامش از خیلی ها بالاتر است.

(سفینه البحار)

19ءءپیامبر:صدقه دادن به  کودکان یتیم که فامیل هستند  دواجر دارد هم پاداش صدقه وهم صله رحم یعنی کمک به خویشاوندان را در بر دارد.

(اسد الغابه)

                                    (6)

20ءءپیامبر:به زنان توصیه می کرد در مسافرت لوازم اولیه زندگی راهمراه داشته باشند وبدون فکر وپیش بینی وبرنامه اقدام به مسافرت نکنند.

لمحجه البیضا)

21ءءپیامبر:به زنان می فرمود برای وضو گرفتن ده سیر آب یعنی یک مد وبرای انجام غسل یک صاع معادل سه کیلو گرم آب کافی است وکسانی که اسراف می کنند بر خلاف سیره وسنت من رفتار می کنند واگر کسی از شیوه من پیروی کند در خطیره القدس مکانی در بهشت با من همراه می باشد.(اسدالغایه)

22ءءپیامبر:در موقع بیعت با زنان به علت نامحرم بودن فرمود ظرفی پر از آب را بیاورند وحضرت دست خودرا در میان آن ظرف می گذاشتند ومواد پیمان را تذکر می دادند وبعد از جای بر می خاستند وبه زنان می فرمودند هرکس حاضر است با شرایط یاد شده با من بیعت کند دست خود را در میان این ظرف آب داخل نماید ووفاداری خود را به این مواد اعلام دارد (کافی)

 

23ءءپیامبر:مواد بیعت زنان  این است1- در اعتقاد خود نسبت به توحید خدا ثابت قدم باشند وبه هیچ شکلی برای خدا شریک قرار ندهند.2-هیچ گاه اقدام به سرقت مال چه از مال شوهر خود یا دیگران نکنند.3- هر گز پیرامون زنا نگردند 4- فرزندان خود را به هیچ نحوی چه بوسیله ساقط کردن جنین یا غیر آن نکشند.5- هرگز زنا نکنند ونوزادان محصول زنا را به شوهر خود

نسبت ندهند 6- هر عملی که پیامبر اسلام به عنوان معروف اعلام کرد از آن حضرت تبعیت کنند واطاعت نمایند واعم معروف ها به جا آوردن واجبات مثل نماز وروزه وزکوه وترک محرمات مثل بی حجابی بود.(کافی)

 

24ءءامام علی: نحوه بیعت زنان در غدیر خم با من  یعنی امام علی مثل بیعت با پیامبر است . یعنی زنان نیز مانند مردان دربیعتی که سرنوشت امت اسلامی به آن بستگی دارد شرکت کردند.(مائده)

 

26ءءپیامبر:تا هنگامی که مردان وزنان به ادای وظیفه امر به معروف ونهی از منکر قیام می کنند ویکدیگر را در راه خیر کمک می نمایند فضای

                              

                                         (7)

 

زندگی آنها فضای خیر وصلاح خواهد بود ولی موقعی که این فریضه الهی

راترک کنند برکت ها از زندگی آن ها سلب می شود وبرخی از آن ها بر بعض دیگریعنی اشرار بر اخیار مسلط می گردد ویار ی برای خود بدست نمی آورند. (وسائل الشیعه)

27ءءسوره توبه:افراد با ایمان مردان وزنان بعضی بر بعضی دیگر این

ارتباط ونظارت را دارند که امربه معروف ونهی از منکر می کنند ونماز را به پا دارند وزکوه را ادا کنند وخدا ورسول را اطاعت می کنند این افراد مورد رحمت خداوند قرارمی گیرند وخدا توانا وحکیم است.(قرآن)

28ءءحضرت صادق:یکی از در های بهشت دربی است که مخصوص

زنان ومردان مجاهد راه خدا ست ودر قیامت آن در به رویشان باز است وسلاح های جنگی خود را به همراه دارند وهمه مردم صحنه محشر وفرشتگان خدا به تماشای عظمت وشکوه آن ها ایستاده وبرآن آفرین می گویند حرکت می کنند تا وارد بهشت می شوند ودر شسایه لطف خاص خداوند قرار میگیرند واگر جهاد نکنند ذلت وفقر گریبان گیر آن ها می شود ودین آن ها نیز ضعیف وپایما ل می گردد. البته باید جهاد فی سبیل الله باشد.(وسائل الشیعه)

29ءءپیامبر:در جهاد هر که تیر را به قصد تجهیز جهاد گر بسازد وکسی که آن تیر را به طرف دشمن پرتاب می کند وکسی که به هر نحوی در ساختن وحمل آن ودر اختیار قراردادن کمک کرده وهرکه پایش در راه جهاد غبار آلود شده وکسی که پیام جهادگر را برساند فضیلت وثواب برده است.

(سنن ابن ماجه)

30ءءسوره توبه:هر کسی که در راه انجام جهاد حرکت کنند هر تشنگی وهر رنج وگرسنگی که به آن ها می رسد وهر گامی که به طرف دشمن بر می دارند هر ضربه ولطمه ای که به دشمن وارد می کنند در برابر همه این ها یک عمل شایسته در دیوان عمل آن ها نوشته می شود وخدا پاداش نیکو کاران را هرگزضایع نمی کند ونیز هر مقدار که در راه جهاد کم یا زیاد مال خرج می کنند هر بیابانی که می پیمایند همه این ها دردیوان عمل این ها نوشته می شود تا خدا برای کار های آنها بهترین پاداش را عنایت فرماید(قرآن)                 

 

 

                                    (8)

 

31ءءپیامبر: به زنان اجازه می داد که درجنگ ها شرکت کنند ومشک ها را بدوزند ومریضان را معالجه ومجروحان را مداوا کنند واز اسب ها وادوات جنگی محافظت  کنند وبرای جهاد گران غذا درست کنند ومجروحان را انتقال بدهند وبه جراحی وشکسته بندی  بپردازند وجنازه های شهدا را از معرکه جمع آوری کنند وبه پشت جبهه منتقل  کنند وپیامبر می فرمود زنان در جنگ برکت خدا را همراه دارند. بعضی از زنان به طور کامل مسلح می شدند ودر موقع لزوم دست به سلاح جنگی خود می بردند ومی جنگیدند . .اگر بعضی مسلمانان دچار ضعیف شدن روحیه وترک صحنه جنگ می کردند زنان با نیزه جلو آنان را می گرفتند وسرزنش می کردند (الاصابه)

 

32ءءپیامبر:در حومه شهر مکه شکنجه گاهی است که هر روز مسلمانان محروم را در  اسلام وزنان ومردان بی کس وکاررا برای شکنجه

دادن به آنجا می بردند وتحت شکنجه های وحشیانه قرار می دادند ومدیر این تاریک خانه ابوجهل است ولی  تما م این شکنجه ها این مسلمانان را در ایمان خویش استوارتر وشیفتگی آنان را به محمد بیشتر می ساخت.واینها نخستین زنانی بودند که در دشوارترین شرایط به اسلام گرویدند ودر راه آن

به تحمل شکنجه وتبعید واز دست دادن مال وجان وخانه وخانواده ووطن وآرامش زندگی گردن نهادندواولین شهدای زن مسلمان از آنها بود(سفینه البحار)

 

33ءءپیامبر:ابوجهل مسئول شکنجه گاه از استقامت خانواده های مسلمان به تنگ آمده بود چهار میخ را در چهار نقطه نزدیک به هم برزمین فرو کوفت وسمیه مادر عمار یاسر را  در وسط آنها خواباند وهریک از دست ها وپاهای اورا به یکی از این میخ ها محکم بست ودر ضمن شکنجه دادن به او با ضربه های نیزه خنجری را در محل عفت او فرو کرد وآن قدر فشار داد تا سمیه جان تسلیم کرد واین اولین شهید زن در اسلام بود.(مجمع البیان)

 

34ءءامام رضا:کسی که برای نگهداری دینش از سرزمینی به سرزمین دیگر برود هر چند مسافت این هجرت یک وجب باشد مستحق بهشت ورفیق حضرت ابراهیم ومحمد خواهد بود. (مجمع البیان)

35ءءسوره نحل:ما برای کسانی  که بعد از اینکه مورد ظلم

                                     (9)

 قرار گرفتند اقدام به مهاجرت کردند پاداش فراهم کردیم وپاداش آخرت آنها اگر توجه کنند بزرگتر است وآنان کسانی هستند که صبر را پیشه خود ساخته

وتوکلشان تنها بر پروردگارشان است وحضرت محمد برای انجام امر خدا مخفیانه مهاجرت نمود به یاران خود گفت از اطراف من پراکنده شوید ومراقب اوضاع باشید ووقتی من جا گرفتم حرکت کنید وبه من ملحق شوید.وبعد او حضرت علی به همراه کنیز رسول ووسه نفر از بانوان حجرت کردند.(تفسیر المیزان)

36ءءپیامبر:پس از مهاجرت مدرسه ای تشکیل شد که فارغ التحصیل های آنها مردانی عاقل وعالم ومجاهد ومتقی ومتعهد وزنانی شایسته ودانشمند ومجاهد ومجاهد پرور که نمونه هایی از فضیلت وتقوا وپشتیبان محکم اسلام ناب بودند.

 

37ءءشیخ طوسی:زنی به نام ام کلثوم که پدروبرادرانش از دشمنان پیامبر بودند خودش با آن که سن وسالی زیادی نداشت وهنوز ازدواج نکرده بود با پیامبر بیعت نمود واسلام آورد واز کسانی است که به دوقبله نماز خوانده استوچون توان مهاجرت نداشت در مکه در چنگال مشرکین به سر می برد وناراحتی هایی را تحمل می کدر تا بالاخره پای پیاده  از مکه هجرت نمود وزیر سایه عنایت او قرار گرفت (رجال شیخ طوسی)

 

38ءءسوره ممتحنه:ای اهل ایمان هنگامی که زنان با ایمانی اقدام به مهاجرت کرده به سوی شما آمدند آن ها را آزمایش کنید البته خداوند از ایمان آنها با خبر تر است واگر برای شما ثابت شد که از روی ایمان مهاجرت کرده اند دیگر آنها را به سوی کافران بر نگردانید واین آیه رسول الله را بر آن داشت که ام کلثوم را نزد خویش نگه دارد.واین یک نمونه از حضور زنان مسلمان در عرصه مهاجرت ونیز صلابت وپایمردی آن ها در حفظ دین وارزش های اسلامی(قرآن)

39ءءپیامبر: یکی از زنان بواسطه مسلمان شدن تحت شکنجه وآزار همسر مشرک خویش قرار می گرفت وطبق ایه بالا مهریه ومخارجی را که برای زن خرج کرده بود به شوهر ش داد وزن را نگه داشت وعلت این بود که چون همسرش کافر بود واین زن مسلمان نمی توانست در اختیار کفار باشد.(مجمع البیان)

                                      (10)

40ءءارتحال پیامبر: در عصر او افق تازه ای درزندگی زنان باز شد وزنان با عنایت او کرامت انسانی خود را باز یافتند وچون چشمه جوشان در عرصه علم وکسب کمالات انسانی به حرکت درآمدند وصد ها زن متبحر تربیت شد ودر جهادوشهادت وعلم وفرهنگ حضور یافتند ولی بعد از وفات آن حضرت این باب ها به روی زنان بسته شد .

                                   

41ءءپیامبر:بهترین فرزندان شما دختران شما هستند آن ها مهربان وکمک کار زندگی خانوادگی وبرکت زندگی شما ودلسوز شما می باشند وخداوند بر زنان مهربان تراست تا مردان وهر کسی که زنی را که میان او وآن زن پیوند خویشاوندی وجود دارد خشنود کند خداوند اورا در روز قیامت خشنود می گرداند ونیز پیامبر اکرم به یاران خود فرمود هریک از شما برای خریدن چیزی که در خانه لازم است به بازار برود وآن را بخرد وبه خانه بیاورد خداوند به او ثواب کسی را می دهد که صدقه ای برای رفع احتیاج نیازمندان به خانه آن ها برده است وهنگامی که چیزی را خریداری کردید وبه خانه آوردید اول به دختران بدهید وبعد از آن به پسران بدهید که خشنود کردن دختران ودل جویی از آن ها ثواب بیشتری دارد.(وسائل الشیعه)

 

42ءءامام کاظم: غضب خداوند برای هیچ گناهی مانند غضبی که در رابطه با رعایت نکردن حق زنان وکودکان می کند نیستوخیر ویمن وبرکت در وجود دختران وزنان است.(وسائل الشیعه)

 

43ءء پیامبر:به هر خانه ای که در آن دختران سکونت دارند در هر روز دوازده برکت ورحمت از جانب خداوند نازل می شود.(مستدرک الوسائل)

 

44ءءحضرت صادق:خیر وبرکت بیشتر بر محور وجود زنان می چرخد وبرکت در وجود زنان است وپیامبر فرمودند یمن وبرکت عروس آن است که نخستین نوزادی که به دنیا می آورد دختر باشد (وسائل الشیعه)

 

45ءءامام صادق: شخصی از فقر شکایت می کرد به او گفتم ازدواج کن وچند روز بعد باز آمد وهمان مطلب را گفت ومن همان جواب رادادم تا سه

                                     (11)

مرتبه وآخر گفتم این حدیث حق است چون خداوند روزی را با زنان واهل

وعیال انسان قرار داده است وپیامبر فرموده متاهل شوید که این عمل وسیله افزایش روزی خداوند برای شما است. وروایات بسیار داریم که سعادت وخیر دنیا وآخرت بر محور وجود زنان شایسته می چرخد یعنی سعادت مرد این است که دارای زن شایسته باشد (وسائل الشیعه)

                                    

46ءءپیامبر: چهار چیز است که اگر به هرکه خداوند بدهد خیر دنیا وآخرت را به او داده است 1- بدنی که در برابر مشکلات زندگی صبر وتحمل داشته باشد-2- زبانی که با گفتن ذکر خدا همراه باشد-3- قلبی که شکر گزار خداوند است -4- زنی که صالحه باشد.وپنج چیز باعث سعادت انسان است 1- زن شایسته -2- فرزند نیکو-3- رفقای شایسته -4- کسب وکار ووسیله

روزی انسان در شهر خودش -5-محبت وولایت اهل بیت ورمز این روایات این است که زن شایسته بهترین وسیله توفیق وخیر وصلاح شوهر خود می باشد.(مستدرک الوسائل)

                                

47ءءحضرت رضا:هیچ فایده ای ونعمتی بالاتر وبهتر از زن شایسته ای که درحضور شوهر باعث خوش وقتی او ودر غیاب شوهر خودش را ومال شوهر راحفظ ونگهداری می کند نیست.(وسائل الشیعه)

 

48ءءامام صادق:چه بسا زنی که از مرد بهتر است وچه بسا زنی که فهم وشناخت دینی او از مرد بیشتر است.(وسائل الشیعه)

 

49ءءپیامبر:جلالت وعظمت وشان خدیجه وبذل اموالش در راه اسلام و

خدماتی که او در باره من انجام داد به قدری بود که جبرئیل گفت از جانب خدا

واز جانب من به او سلام برسان وخدیجه می گفت در راه هدف شوهر با عظمت در طبق اخلاص آنچه داشتم نثار کرد م وگفت خانه من خانه توست ومن کنیز تو هستم وپیامبر می گفت وفا به پیمان محبت جز ایمان است وگاهی که نام خدیجه را می شنید اشک از چشمانش سرازیر می شدومی گفت وقتی همه مرا تکذیب می کردند او مرا تصدیق می کرد.ووقتی همه مردم کافر بودند او ایمان آورده بود وزمانی که تمام مردم مرا آزار واذیت می کردند وکسی به کمک من نمی پرداخت او تسکین وتسلی به من می داد ومعین

                                   (12)

ومددکار من بود وتمام آنچه را که مالک بود فدای رواج دین اسلام کرد.(سفینه البحار-اسدالغایه- ریحانه الادب)

 

50ءءپیامبر: فاطمه پاره تن من است وهرآنچه که فاطمه را ناراحت می کند مرا نیز ناراحت میکند وغضب فاطمه خدا را به غضب می آورد وخشنودی او خداوند را خشنود می سازد یعنی کسی که او را شناخته است

مرا شناخته وکسی که اورا نشناخته بداند که او پاره تن من است واو دل من وروح من که در میان دو پهلوی من است می باشد وکسی که او را اذیت کند

مرا اذیت کرده است واین نشانه عظمت زن است .(بحار الانوار)

 

51ءءامام علی:در زندگی هیچ گاه فاطمه مرا نرنجاند در هیچ امری قدمی بر خلاف میل باطنی من بر نداشت وهر گاه که به رخسارش نظاره می کردم تمام غصه هایم بر طرف می شد ودرد هایم را فراموش می کردم وهر گز مرا خشمگین نکرد ودر تمام مبارزات اعم از سیاسی ونظامی پشتیبان من بود ومایه دلگرمی وصفا بخش ودر غیاب من خانه وفرزندان را بخوبی اداره می کرد وبا اشتیاق به انتظار بازگشت من  از جنگ می نشست.وباروی گشاده

ولبخند حاکی از رضایت وافتخار به من نگاه می کرد ولباس وشمشیر خون آلود را می شست واز حوادث میدان جنگ می پرسید ونقش خود را در جهاد سرنوشت ساز اسلام در تقویت روانی من ایفا می کرد در راستای اسلام درد ومشکل مرا درد ومشکل خود می دانست ودر راه اسلام مصیبت های بسیاری را کشید وحتی در این راه تا مرز شهادت پیش رفت وپس از آنکه به مسجد آمد وبا ایراد خطابه وبیان دلیل پرده از چهره غاصبان ستمکر بر داشت وآن ها را محکوم ساخت وبعدا که خلیفه اول ودوم تقاضای ملاقات با من را کردند وبا او در میان گذاشتم وگفت خانه از آن شما ست ومن نیز کنیز تو هستم وفاطمه با آنها حرف نزد وغضب خود را ازعمل آنها اظهار کرد واینها نمونه هایی از کیفیت زندگی خانوادگی زنان پیشگام در اسلام است. (کشف الغمه)

                               

52ءءحضرت زهرا:در ارزیابی خود با دقت گام بردارید ودر راه تشخیص شایستگی ها به سوابق اشخاص نگاه کنید مقام امامت بسیار مهم است وخدا درقرآن فرموده کسی که از اول تا آخر عمر خود اگر یک لحظه هم مرتکب خلاف باشد هرگز شایستگی مقام امامت را ندارد یعنی امام باید

                                 (13)

معصوم باشد.وبا صراحت می گوید پرچم رهبری را امروز کسانی در دست دارند که دیروز از میدان جهاد می گریختند (بقره -الصحیح)

 

 53ءءاسدی: قسم به خدا هرگز زن پوشیده وبا حیایی را مانند زینب ندیده بودم که شیوا ورسا سخن بگوید که گفت خدای عالم را ستایش می کنم ودرود بر پدرم محمد وخاندان پاک وبر گزیده او نثار می کنم ای مردم کوفه وای اهل حیله ومکر آ یا به حال ما گریه می کنید چشم شما هرگز از این اشک خشک نشود وسینه های شما از ناله باز نایستد ودر این خطبه تبلیغات دروغین دشمنان را نقش بر آب کرد وخط سرخ شهادت که به خاطر زیر بار ذلت نرفتن ترسیم شده را تبیین نمود ومردم کوفه را به خاطر پیمان شکنی ها از خواب غفلت بیدار کرد وبرای بانوان اسلام این پیام را دارد که خود را باعلم وبیان وقلم مجهز کنند ودر برابر جریانات ضد اسلامی از حق دفاع کنندوانحراف را سر کوب کنند(نهج البلاغه)

 

54ءءحضرت زینب: در جواب ابن زیاد پس از شهادت اهل بیت فرمود من جز خیر وخوبی از جانب پروردگار ندیدم اینان که برادر واهل بیت من هستند لباس عزت وعظمت را خدا بر آنها پوشاند وبه شهادت رسیدند به سوی قربانگا هی که برای آن ها معین شده بود شتافتند وبزودی خدا تورا وآن ها را در صحنه ای جمع می کند ودر محکمه  عدل الهی حرف های خود را خواهید گفت وخداوند عادل داوری می کند وآن روز خواهی دید که پیروزی

از آن کیست خدا مرگت دهد ای پسر مرجانه.(اعیان الشیعه)

                                             

55ءءحضرت زینب:به یزید گفت هر چه می توانی در راه دشمنی با ما مکر وحیله ونقشه خود را طرح کن وکوشش به خرج بده به خدا سوگند هرگز نمی توانی ما را از خاطره ها وصفحات تاریخ محو کنی وفروغ وحی ما را خاموش سازی وزمان حکومت ما بر دلها را که جاوید ان است محدود نمایی واین ننگ وعار همیشگی را که برای خود به وجود آوردی از دامن خود پاک کنی آگاه باش که رای وعقل تو بسیار ضعیف وکودکانه است ودوران زندگی تو بزودی سپری می شود واین گروهی که دور تورا گرفته اند بزودی پراکنده ومنهدم می شوند (بحار)

 

56ءء سوره نساء:مردان در تهیه توشه زندگی ورو براه ساختن امور

                                       (14)

زندگی خانوادگی نقش  مهم تری را دارند وسر پرست اداره امور خانوادگی می باشند ولی این امر دلیل کرامت وفضیلت مردان نسبت به زنان نیست چنان که زنان هم با صبر سنگینی دوران بارداری وشیر دهی کودک را تحمل می کنند اسلام تنها به امور معنوی مانند ایمان واخلاق وتقوا وعمل صالح وامثال

اینها مربوط است ومرد یا زن که دارای تقوای بیشتری باشد به خدا تقرب

بیشتری دارد(قرآنوتفسیر المیزان)

 

57ءءسوره روم:برای شما از جنس خودتان همسرانی به این منظور که با آنها انس وآرامش بگیرید آفرید ومیان شما مودت ورحمت پدید آورد در این موضوع برای متفکران آیات توحیدی ودرس های خدا شناسی فراوانی وجود دارد یعنی تفاوت های مرد وزن یکی از عجیب ترین شاهکار های خلقت وخداشناسی است ونشانه بزرگی از نظام حکیمیانه ومدبرانه جهان

است.(قرآن)

 

58ءءطباطبایی:همان اندازه که غلظت وخشونت وصلابت که کار مردان است وبس لازم است انس ومحبت وآرامش بخشی ورافت ورحمت وتحمل سنگینی بار حمل ووضع حمل ونگهداری وتربیت وپرستاری وانجام امور داخل خانه که باطبیعت زن واحساسات زن تناسب دارد نیز لازم وضروری است واین دو موضوع یعنی قدرت وخشونت از طرفی وعواطف رقیق از طرف دیگر مثل دو کفه ترازو زندگی بشر هستند وخداوند این دورا در این دو نوع یعنی مرد وزن قرار داده ومیان آنها التیام وارتباط بر قرار کرده است(تفسیر المیزان)

 

                                                    

59ءءسوره نور:ای پیامبر به زنان با ایمان بگو دیده خود را از نگاه به نامحرم فرو ببندند ودامن های خویش را حفظ کند وزیور خویش را به جز آنچه که پیداست یعنی چهره ودست ها تا مچ را  آشکار نکنند (قرآن)

 

60ءءسوره احزاب:ای پیامبر به همسران ودختران خود وزنان مومن بگو گوشه های روسری خود را روی سینه های خود بیاندازند تا دور گردن وزیر گلوی آنها پوشیده شود تا به این وسیله شناخته شوند که به حفظ عفاف

مقید وپای بند می باشند که در این صورت مورد نگاه بیمار دلان وافراد بی

                                              (15)

مبالات واقع نمی شوند که خود این پوشش یک نوع دور باش است که چشم طمع را از حریم آنها دور کند (قرآن)

 

61ءءپیامبر: لباس زنان باید همه اعضای بدن غیر چهره ودست ها را تا مچ بپوشاند وبدن نما ونازک نباشدوتنگ نباشد بطوری که حجم بدن را نشان بدهد واز لباس مخصوص مردان نباشد چون همان طور که مردانی که خود را شبیه زنان می کنند وبر عکس زنانی که شبیه مردان لباس می پوشند مورد لعنت خدایند.(الحلال والحرام)

 

62ءءانقلاب ایران:زنان ایرانی با حجاب چادر خود انقلاب را پیش بردند ودر تمام قیام ها در برابر دشمن زنهای چادری در حرکت بودند یعنی انقلاب اسلامی با چادر به دنیا صادر شد روی همین اصل است که اکنون میل به استفاده از چادر وحجاب در کشور های اسلامی وحتی غیر اسلامی افزایش یافته است.(سیمای زن)

 

63ءءپیامبر:هر زنی که برای غیر شوهر خود زینت کند شایسته است خداوند اورا در آتش جهنم بسوزاند ونیز رسیدن بوی خوش لباس یا بدن زن به مشام مرد نامحرم حرام است وزنان شایسته باید از شوهر اطاعت کنند ودر غیاب شوهر خود حریم شوهر را حفظ کنند ونگاه به زن نامحرم حرام است.

(وسائل الشیعه)

 

64ءءپیامبر:زنان موقع راه رفتن پا های خود را طوری به زمین نزنند که زینت های پنهان آنها معلوم شود یعنی جلب توجه نامحرم را نکنند

وهر کلام تحریک آمیزی چه از جهت آهنگ ونرمش مخصوص وچه از جهت محتوای سخن با نامحرم جایز نیست وخانم ها با متانت صحبت کنند وبر مردان نیز لازم است کلماتی با نامحرم نگویند که تحریک کننده باشد چون خدا

بابت هر کلمه ای که می گویند درآتش حبس می کند وهر حرکتی که شهوت را تداعی کند اگر در غیر کادر ازدواج باشد از طرف مرد یا زن حرام است چون

باید تحریک جنسی در جایی انجام بگیرد که ارضای غریزه جنسی در آن ممکن باشد  (وسائل الشیعه)

                                      

65ءءپیامبر:ای گروه جوان به حد بلوغ که رسیدید ازدواج کنید زیرا به

                                        (16)

وسیله ازدواج چشم از گناه محفوظ ودامن ازآلودگی مصون می ماند ومن که

                           

به عظمت خدا بیش از شما معرفت داشته وبیشتر از شما از او ترس دارم در

عین حال که به عبادت او قیام می کنم وبه خواب واستراحت نیز می پردازم وروزه نیز می گیرم با زنان ازدواج می کنم وکسی که از سنت من روی بر گرداند واعراض کند از من نیست. (تفسیر طبری)

 

66ءءپیامبر:در باره رفتار خود با همسران خدا را درنظر بگیرید چون زنان اماناتی هستند که خدا آنها را به دست شما سپرده پس با آنها مهربان باشید ودر به دست آوردن دل آنها بکوشید وهر زنی هم که با شوهرش

ناسازگاری کند وبیش ا ز توانایی وقدرت او کاری را بر او تحمیل نماید هیچ

کارنیکی از او پذیرفته نمی شود ودر حالی خدا را ملاقات می کند که بر او خشم گرفته است(بحار)                                   

 

67ءءپیامبر:اگر زن از شوهر خود بخواهد که به عروسی ومجالس با پوشیدن لباس نازک برود ویا خوشبو از منزل خارج شود وشوهرش بدان امر راضی باشد خدا در هر قدمی که بردارد برای شوهر عذابی مقرر می دارد ومرد را به رو در آتش خواهد افکند(بحار)

 

68ءءسوره فرقان:بندگان خدا کسانی هستند که در خرج کردن اسراف نکنند وسخت گیری هم نکنندو حد اعتدال را در نظر بگیرند که در این صورت فقیر نشوند.ورسول فرمود از ما نیست کسی که از جهت مال وثروت در وسعت باشد اما بر اهل وعیالش سخت بگیرد(قرآن ومستدرک الوسائل)

 

69ءءپیامبر:افراد کریم وبزرگوار زنان خود را مورد احترام قرار می دهند وافراد پست به زنان اهانت می کنند وهر کس به خانواده اش توهین کند خوشی زندگی را از دست خواهد داد یعنی هر کس زن گرفت باید اورا گرامی ومحترم بشمارد وامام علی فرمود شرافت انسان تنها به درجات علم وادب او

وابستگی دارد نه به نسب وقبیلگی او ومحبت در خانه تلخ ها را شیرین وسختی زندگی را آسان می کند .(المواعظ العددیه)

 

                                                       (17)

 

 

70ءءسوره بقره:همسران شما مزرعه شما وشما باغبان وکشاورز این مزرعه هستید با تربیت فرزندان سالم وسعادتمند نهال هایی در این مزرعه

                                    

پرورش دهید که این موضوع که با نقش تربیتی نهاد خانواده ارتباط پیدا می

کند واز تاثیر ساختار آن در تکوین شخصیت فرزندان استفاده می شود یعنی تامین نسل سالم یکی از اهداف تاسیس خانواده است.(قرآن)

 

 

 

71ءءپیامبر:در رحم مادر سعادت یا شقاوت کودک نقش می بندد یعنی غم وغصه های مادر وغضب آلودگی ها وبر افروختگی وبر آشفتگی های مادر وهیجانات مادر وبدبینی ها وبد خواهی های مادر وکینه توزی وحسد ورزی های مادر وخیانتگری وپلیدی های مادر وصفات ناپسند دیگر در جنین اثر گذار است وایمان وافکار خوب مادر وتقوا وپاکدلی مادر وصفا ومهر ورزی مادر وشجاعت وشهامت مادر وکرم وتواضع مادر وظلم ستیزی وامانت وصداقت وعدالت مادر وداشتن ولایت اهل بیت وعصمت در فرزند نیز در رحم مادر شکل می گیرد ووقتی خلقت  جنین در رحم مادر تکمیل شد خدا به دو تا فرشته امر می کند که اکنون سرنوشت اورا بنویسند یعنی به پیشانی مادر نگاه می کنند وبعد می نویسند با نگاه کردن به پیشانی تمام عهد وپیمان زندگی وسعادت وتمام شئون زندگی کودک را می نویسند(بحار)

 

                                              ءء  پایانءء

 

 

 

 

 

 

 

                                        (18)

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه یازدهم تیر 1389 13:30
 

 

                                                                           

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه یازدهم تیر 1389 13:26
 

                                         

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه یازدهم تیر 1389 13:15
 

 

                                                          

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

جمعه یازدهم تیر 1389 13:11
 

             !! بسم الله الرحمن الرحیم!!

 

                   !!رساله عالم برزخ!!

 

      !! برگرفته از از آیات وروایات ائمه وامامان!!

 

!!مولف: آذر سلگی !!

!!تیراژ: 1000 CD!!

!!تعداد: 20  صفحه !!

!! تکثیروپخش این رساله ثواب دارد!!

!! دخل وتصرف در مطالب آن حق الناس است.!!

!! ایمیل :montazerm98@yahoo.com!!

!! سایت : www.jahan22.blogfa.com!!

 

 

       

 

                            (1)

 

 

 

 

                                     !! مقدمه!!

 

با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب عصر وزمان با این موعظه قرانی شروع می کنم که خداوند می فرماید ای پیامبر برای اجرا برنامه من همه با هم یا تک تک بپا خیزید  یعنی ما برنامه  سعادت بشریت را تنظیم کرده ایم وبا حکومت وظهور نماینده خود وجانشین پیامبر حضرت حجت بن حسن عسکری آن را به اجرا خواهیم گذاشت پس شما خواستار اجرای این برنامه باشید .

فرمایش فاطمه زهرا(س) : رسول الله فرمود خدا را شاهد می گیرم علی بهترین کسی است که به جای خودم در میان شما باقی می گذارم واوست امام وخلیفه بعد از من ونیز دوفرزندم حسن وحسین و9 فرزند حسین که امامان شایسته اند واگر از آنان پیروی کنید هدایت می شوید واگر به خلاف آنان حرکت کنید تاروز قیامت بین شما اختلاف خواهد بود . اگر ظالمین برنامه مدرسه وحی را بهم نمی زدند ومردم در برابر آنان سکوت نمی کردند.

وائمه حکومت می کردند زمینه ای باقی نمی ماند که امام عصر غایب شوند وبلافاصله امامی پس از امام دیگر کار رابه دست می گرفت وقائم ما در پایان قیام می کرد

ولی مردم امام قرار دادند کسی را که خدا اورا عقب قرارداده وعقب قرار دادند کسی را که خدا اوراجلو انداخته .

وحضرت قائم فرمودند اگر شیعیان به عهد خود وفا می کردند هرگز سعادت دیدار ما به تاخیر نمی افتاد.

در خاتمه با ارائه مطالب این محتوا تقاضا می کنم قبل از رسیدن به دادگاه عظیم قیامت خود را از غفلت  عدم نیاز به امام عصر وغرور دنیا خارج کنیم.

 

                            (2)

 

 

1!! سوره ق : سرانجام سختی های مرگ به حق فر ارسد وبه انسان گفته شود این همان چیزی است که از آن می گریختی.(قرآن)

2!!امام علی: مرگ همراه سختی هایی شدید تر از آنچه در وصف بگنجد ویا با ترازوی عقل مردم سنجیده شود می باشد.(غرر الحکم)

3!! امام حسن:علت اینکه مردم مرگ را ناپسند می دانند آن است که آخرت خود را ویران کرده اند ودنیای خود را آباد ساخته اند لذا خوش ندارند که از آبادی به سوی ویرانی بروند.(بحار)

4!! موسی: عزرائیل برای گرفتن جان موسی به او نارنجی خوشبو دادو

وقتی بو کرد جان سپرد وفرشتگان به او گفتند ای کسی که در میان پیامبران از همه راحت تر مردی مرگ را چگونه دیدی او گفت مرگ را مانند گوسفندی که زنده پوستش را بکنند یافتم.(مناهج الشارعین)

5!! یحیی:حضرت عیسی کنار قبر یحیی رفت واز خدا خواست اورا زنده

کند دعایش مستجاب شد ویحیی از قبر برخواست وگفت هنوز تلخی مرگ در کامم فرو ننشسته تو می خواهی مرا به دنیا بر گردانی وبار دیگر تلخی مرگ را بچشم واز عیسی جدا شد وبه قبر برگشت.(بحار)

6!!سوره انعام: اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند وفرشتگان دستها ر ا گشوده به آنان گویند جان خود را خارج سازید امروز مجازات خوار کننده ای در برابر دروغ هایی که به خدا بستید ودر برابر آیات او تکبر ورزیدید خواهید داشت.(قرآن)

7!!امام سجاد:مرگ برای مومن کندن لباس چرکین وپر حشرات است وگشودن بندها وزنجیر های سنگین وتبدیل آن به فاخر ترین لباسها وخوشبو ترین عطر ها وراهوارترین مرکبها ومناسب ترین منزل ها .

وبرای کافر مانند کندن لباسی است فاخر وانتقال از منزل های مورد علاقه وتبدیل آن به چرک ترین وخشن ترین لباس ها ووحشتناک ترین منزل ها وبزرگترین عذاب (بحار)

                              (3)

8!!امام حسن : مرگ بزرگترین شادی است که بر مومنان وارد می گردد آنها از زندگی بسیار سخت به سوی نعمت های ابدی بهشت انتقال می یابند وبزرگترین عذاب وهلاکتی است که بر کافران وارد می شود آنها از بهشت مصنوعی خود به سوی آتشی شعله ور وهمیشگی انتقال می یابند .(بحار)

9!!امام حسین:در روز عاشورا هنگام شدت در گیری با دشمن به اصحاب خود گفت ای فرزندان کرم وبزرگواری استقامت کنید بدانید که مرگ تنها پلی است که شما را از ناراحتی ها ورنج ها به باغهای وسیع بهشت ونعمت های جاودان منتقل می کند کدامیک از شما از انتقال یافتن از زندان به قصر ناراحتید واما مرگ نسبت به دشمنان شما همانند این است که شخصی را از قصری به زندان عذاب منتقل کنند چنانکه رسول الله فرموده دنیا زندان مومن وبهشت کافر است ومرگ پل مومن به باغ بهشت وپل کافر به دوزخ است.(معانی الاخبار)

10!! سوره حشر:کار منافقان هم چون شیطان است که به انسان گفت کافر شو تا مشکلات تورا حل کنم هنگامی که او کافر شد شیطان گفت من از تو بیزارم من از خداوندی که پروردگار عالمیان است ترس دارم. (قرآن)

11!!امام صادق:هر گاه به بالین آنان که در حال مرگ هستند حاضر شدید آنها را به گواهی دادن به یکتایی خدا ورسالت محمد (ص) تلقین کنید.(فروع کافی)

12!!حضرت ابراهیم:یک روز عزرائیل را دیدم وگفتم خودت را به صورتی که مومنین را قبض روح می کنی به من نمایان واو به شکل جوانی بسیار زیبا وخوشرو وشاد دیده شد .ابراهیم گفت اگر مومن بعد مرگ هم پاداشی غیر این چهره زیبا نداشته باشد  همین دیدار برایش کافی است و باز

گفتم خودت را به چهره ای که گمراهان را قبض روح می کنی به من بنمایان عزرائیل به شکل مردی سیاه که موهای بدنش راست شده وبسیار بوی بد دارد واز سوراخ های بینی او دود وآتش بیرون می آید در آمد

 

                                      (4)

 

وبر اثر شدت ناراحتی بی هوش شد م وبعد که به هوش آمد م گفتم ای

فرشته مرگ اگر انسان گنهکار جز دیدن همین چهره کیفر دیگری نبیند همین نگاه برای عذاب وکیفر او کفایت می کند (ریاض الاحزان)

13!!حضرت مریم:موقع جان دادن روزه بود و وقتی عیسی ندایی شنید از سوی مادرش وگفت آرزویی نداری مریم گفت آرزو دارم یک بار دیگر به دنیا باز گردم تا یک روز روزه بگیرم ویک شب را به نماز به سر

آورم و ای پسر حالا که مرگ به سراغت نیامده هر چه می توانی توشه آخرت را با انجام اعمال نیک از دنیا بر گیر ( مناهج الشارعین).

14!!پیامبر:خطاب به علی فرمود عزرائیل موقع قبض روح کافر همراه

خود سیخی آتشین بیاورد وبه وسیله آن روح اورا از کالبدش بیرون بکشد ودر این هنگام جهنم صیحه کشد وعلی فرمود از امت تو چه کسی این گونه قبض روح شود وپیامبر فرمود حاکم ستمگر وخورنده مال یتیم از روی ظلم وکسی که گواهی دروغ بدهد.(بحار)

15!!عزرائیل:من هر روز 5بار وارد هر خانه ای می شوم وبا افراد اهل خانه مصافحه می کنم وبه صغیر وکبیر آنها از خودشان آگاهترم .وپیامبر فرمود عزرائیل به آنها که  نماز اول وقت می خوانند شهادتین را هنگام مرگ تلقین می نماید وشیطان را از آنها دور می سازد وجبرئیل فرمود حوادث بعد از مرگ فاجعه آمیز تر از خود مرگ است. (بحار)

 

16!!حضرت سلیمان:عزرائیل به مجلس سلیمان وارد شد وهمواره به یکی از اطرافیان وی نگاه می کرد ووقتی فهمید عزرائیل است دست پاچه شد وبه سلیمان گفت فرمان بده مرا به هندوستان ببرند  من از شخص می ترسم واین امر اتفاق افتاد وبعد که سلیمان از عزرائیل علت نگاه را پرسید او گفت من از طرف خدا مامور بودم جان اورا در هندوستان بگیرم واز اینکه اینجا بود تعجب کردم وبه هندوستان رفتم وجانش را گرفتم .(المحجه البیضاء)                    

                                (5)

 

17!!مومن:عزرائیل برای قبض روح مومنی با او ملاقات کرد وبه او. گفت می خواهم جانت را بگیرم ومومن گفت مدتها مشتاق دیدارت بودم وعزرائیل گفت اگر حاجتی داری انجام بده وچگونه جانت را بگیرم مومن گفت اجازه بده وضو بگیرم ومشغول نماز شوم در حال سجده جان مرا بگیر

وعزرائیل درست در موقع سجده جان او را گرفت. (المحجه البیضاء)

18!!امام باقر:یکی از پیامبران بنی اسرائیل دید مرد مومنی در حال جان دادن است ولی نصف بدنش در زیر دیوار قرار گرفت ونیم دیگر در بیرون دیوار است وپرندگان وسگ ها بدن اورا متلاشی کرده اند ومی درند

همان موقع یکی از امیران ستمکار آن شهر را که مرده بود تشیع می کردند بر روی تخت وبا پارچه ابریشم کفن نموده وبوی عود از منقل ها برخاسته بود آن پیامبر به خدا عرض کرد که گواهی می دهم تو حاکم عادل هستی وبه کسی ظلم نمی کنی این مومنی که هرگز برای تو شریک نگرفته رقت بار

قبض روح کرده ای واین یکی که به اندازه چشم به هم زدنی به تو ایمان نیاورده اینگونه واز سوی خدا وحی رسید که  آن بنده مومن من چون گناهی داشت با مجازات او پاکش کردم واین امیر کار نیکی نزد من داشت که با این کار او را بی حساب کردم .(اصول کافی)

19!!بیهوده گو:شخصی در دنیا همواره فقط مشغول خرید وفروش بود ومکرر فریاد می کرد یک بسته کالا به یک پول وهنگام مرگش اورا تلقین می کردند که بگو لااله الا الله واو می گفت یک بسته کالا به یک پول . چون در دنیا به این جمله خو گرفته بود هنگام مرگ هم آن را می گفت.

20!!فضیل: یکی از شاگردان دانشمند وی در بستر مرگ بود ووقتی به بالین او رفت ویس را خواند وشهادتین را گفت آن شاگرد گفت این را نخوان

من بیزارم وبه همان حال در گذشت وفضیل خیلی ناراحت بود که چرا شاگردش با این حال بد از دنیا رفت تادر خواب اورا دید که به سوی دوزخ

 

                                    (6)

 

می کشانند ووقتی علت را جویا شد م گفت به علت سه خصلت بد چنین

گرفتار شدم نخست اینکه سخن چین بودم ونسبت به مردم حسود بودم ونزد طبیبی رفتم وبرای شفای بیماری من گفت یک قدح شراب بخور ومن این کار را کردم ودر همان حال مردم. (منازل الاخر)

21!!امام علی:در عالم خواب دیدم که رسول الله ایستاده ومی گوید مشتاق دیدرات هستم وخداوند در باره تو وهمسر وفرزندان ونوادگان تو در درجه عالی از مقام علیین وفا نموده ومن پرسیدم شیعیان من چطور واو پاسخ داد که آنها که علاقه وافر به ما دارند ودوست صمیمی ما هستند قصر ها وخانه های آنها روبروی قصر ها وخانه های ماست ودر دنیا امنیت وعافیت دارند وهنگام مرگ صاحب اختیار هستند وبه فرشته مرگ امر می شود که اطاعت آنها را بکند وآسان قبض روح می شوند مثل تشنه ای که در فصل تابستان آب خنک بیاشامد که موجب شادی قلب می گردد ومرگ بقیه شیعیان مثل کسی است که در بسترش آرمیده وبه خواب خوش فرو می رود.(بحار)

22!!امام علی :یکی از پیروان اما م علی به نام حارث بیمار شده بود

وامام فر مود تو مراهنگام عبور از پل صراط ودر کنار حوض کوثر وهنگام مقاسمه می بینی یعنی وقتی که  من دوزخیان وبهشتی ها را تقسیم می کنم وبرخی را به آتش می سپرم وبعضی را رها از آتش و سپس دست اورا گرفت و گفت همان طور که پیامبر دست مرا گرفت در آن هنگام  که از حسادت قریش ومنافقین به آن حضر ت شکایت کردم به من گفت وقتی در قیامت من ریسمان ودامن عصمت خدا را بگیرم وتو ای علی دامن مرا بگیر وشیعیانت دامن تورا بگیرند و حارث خوشحال شد ومی گفت هیچ باکی از مرگ ندارم .(نهج البلاغه)

23!!امام سجاد:روزی امام سجاد به مسلمانان از قول رسول الله گفت وقتی انسان می میرد وجنازه او را در میان تابوت میگذارند وحمل می کنند

میگوید من در مورد شیطان به شما شکایت می کنم اومرافریب داد وبه اینجا رسانید وبرای نجات من اقدام نکرد واز شما درمورد برادران وخواهران

                                        (7)

 

شکایت می کنم که مرا به خودم واگذاشتند واز شما در مورد خانه ام شکایت

می کنم که اموالم را برای ساختمان مصرف کردم ولی غیر من در آن

سکونت گزید با من مدارا کنید ودر مورد من شتاب نکنید ضمره یکی از از غافل ها این گفتار را به مسخره گرفت که اگر مرده در میان تابوت سخن می گوید باید بر گردن های حمل کنند گان بجهد و امام فرمود نمی دانم با مردم چگونه رفتار کنم وقتی روایت رسول را می گویم مسخره می کنند واگر سکوت کنم برای ما درست نیست وضمره را نفرین کرد که دچار عذاب سخت شود چهل روز ازاین ماجرا گذشت وضمره از دنیا رفت وغلامش گفت موقع دفن صدای مرده را می شنیدم که به خودش می گفت وای بر تو ای ضمره امروز هر دوستی تو را تنها به خودت واگذاشت ورهسپار دوزخ گشتی وهمان محل سکونت وخوابگاه وباز گشتگاه تو گردید وامام فرمود از درگاه خدا در خواست عافیت می کنم این است کیفر آن کسی که حدیث رسول الله را مسخره کند .( بحار )

24!!حائری: موسس حوزه علمیه قم می گوید در کربلا بودم که در عالم خواب دیدم سه روز دیگر می میرم فراموش کردم وجدی نگرفتم ودر آخر وعده خواب لرزه ای مرا گرفت که هرچه اطرافیان سعی کردند آرام نشدم ومرا به خانه بردند وعلائم مرگ را مشاهده نمودم ودیدم دونفر ظاهر شدند وبه هم می گفتند اجل این مرد رسیده قبض روحش کنیم ودر این حال به ساحت مقدس اما م حسین متوسل شدم که توشه راه فراهم نکرده ام شما را به حق زهرا شفاعت مرا کنید خدا مرگم را به تاخیر اندازد ودیدم شخص سومی آمد وگفت شفاعت پذیرفته شده وبه سوی آسمان رفتند ومن که گریه وشیون اطرافیان را شنیدم وبیدار شدم وگفتم خدا عمر دوباره داده .(گنجینه دانشمندان)

25!!امام صادق: مومن مرگ وخروج از کالبدش را نا خوش ندارد وعلت اینکه مرگ را دوست دارد این است که پیامبر وامامان را می بیند وعلی به پیامبر می گوید این مومن ما را دوست دارد وما را رهبر خود قرار

پس او را دوست بدار ورسول الله به جبرئیل می گوید این مومن علی

 

                                    (8)

وفرزندان اورا دوست داشت پس اورا دوست بدار وجبرئیل همین سخن را

به میکائیل واسرافیل می گوید وهمه به عزرائیل می گویند واو در پاسخ می گوید سوگند به کسی که شما را برگزید من از پدر صمیمی نسبت به او صمیمی ترم واز برادر مهربان تر وبه مومن می گوید کارت نجات خود را

گرفتی ؟ برای چه موفق شدی ومومن می گوید به خاطر پذیرفتن ولایت علی وعزرائیل می گوید خدا تورا ایمن نمود ونگاه می کند ائمه وامامان را می بیند ودری از بهشت را که برایش آماده ساخته اند ومی گویند آیا می خواهی به دنیا برگردی ومومن می گوید نیازی نیست .(فروع کافی)

26!!شاگرد امام صادق:یک شاگرد امام می گوید خطاب فردی بود که نسبت به آل محمد دشمنی بسیار داشت ودوست خوارج بود وقتی بیمار شد ودر بستر مرگ افتاد من به خاطر همنشینی سابق به عبادت او رفتم در حال جان دادن می گفت مرا به تو ای علی چکار وچرا با تو دشمنی کردم که اکنون کیفر سختش را بنگرم . به حضور امام رفتم وماجرا را گفتم آن حضرت فرمود به خدای کعبه او علی را دیده وفهمیده که دشمنی با آن حضرت چه باطن پر عذابی دارد. (فروع کافی)

27!!امام جواد:سوگند به خدای محمد کسی که خود را برای مرگ آماده کامل کند فایده آن مرگ برای اواز فایده این دارو برای بیمار بیشتر است آگاه باشید اگر آنها که خود را آماده کرده اند می دانستند که مرگ برای آنها پلی به سوی نعمت های الهی است با علاقه ای بیش از علاقه خردمند بیدار به دارو برای دفع آفات وتحصیل سلامتی آن مرگ را می طلبیدند.

28!!امام جواد:یکی از یاران امام بیمار بود وگریه می کرد ودر مورد

مرگ بی تابی می کرد وامام جواد فرمود هر گاه بدنت پر از چرک گردد وزخم ها وبیماری های پوستی بردارد وتو بدانی که اگر به حمام بروی وبدن

خود را شستشو بدهی همه آن چرک ها بر طرف  می گردد مرگ همان حمام است وآخرین مرحله برای زدایش گناهانت وپاکی از پلیدی معصیت پس بعد

 مرگ هر گونه غم واندوه ورنج تمام می شود وبه شادی می رسی. یار امام

با شنیدن این حرفها آرام شد وازد نیا رفت.(معانی الاخبار)

                                   (9)

29!!امام صادق:در سوره یونس که می فرماید همانها که ایمان

آوردند وپر هیزکار بودند برای آنها در دنیا وآخرت بشارت ومژده خواهد بود بشارت دنیا ی آنها همان حضور پیامبر وعلی در لحظات آخر عمر آنها در بالین آنها است که آنها را شاد ومسرور می کند .(تفسیر نور الثقلین)

30!!امام علی:امام به کسی که به او ابراز محبت وعلاقه می کرد فرمود اگر به راستی دارای علاقه به ما باشی مرا در سه مرحله می بینی 1-هنگامی که روحت به حلقومت رسید2- در کنار پل صراط 3- در کنار حوض کوثر.

31!!پیامبر:یک مسلمان در بستر مرگ بیهوش بود که رسول به بالای سرش آمد وبه فرشته مرگ گفت اورا رها کن تا ازاوسئوال کنم آن شخص

به هوش آمد پیامبر گفت چه می بینی گفت افراد سیاه وسفید وسیاه به من نزدیک ترند پیامبر فرمود بگو: خدایا بسیاری از گناهان ونافرمانی از تورا

ببخش واندکی از اطاعت تورا از من بپذیر وپس از این حرفها دوباره بیهوش شد پیامبر به فرشته گفت ساعتی بر این شخص آسان بگیر دوباره

به هوش آمد وگفت سفیدها به من نزدیک ترند پیامبر گفت تو آمرزیده شدی

. پیامبر گفت بر سر کسی که در حال جان دادن است رفتی بگو اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک واقبل منی الیسیر من طاعتک .

32!!پیامبر: بیماری به پیامبر گفت در حالی هستم که هم امید به رحمت خدا دارم وهم از گناهانم می ترسم وپیامبر گفت اجتماع دو خصلت خوف ورجاء در دل مومن درهنگام مرگ نشانه آن است که خداوند آن مومن را به امیدش می رساند وازآنچه ترس دارد ایمن ومحفوظ می دارد.(امالی )

33!!حضرمی : یکی از بستگانم بیمار بود وبه بالای سر او رفتم وبه او گفتم شهادت را بگو واو گفت گواهی می دهم معبودی جز خدا ی یکتا وبی همتا ندارم او گفت ومن گفتم کافی نیست او گفت گواهی می دهم محمد رسول او ست گفتم کافی نیست وگفت علی وصی رسول الله است واامامی است که اطاعت از او واجب است او گفت گفتم کافی نیست واو شروع کرد به بیان اسامی امامان معصوم وگواهی دادن به امامت همه آنها ودر این حال جان داد .(فروع کافی)              (10)

34!!امام صادق:هیچ قبری نیست مگر هر روز سه بار بگوید من خانه خاک هستم من خانه بلا وپوسیدن هستم من خانه کرم هستم وقتی بنده مومن وارد قبر می شود زمین قبر به او می گوید مرحبا خوش آمدی سوگند به خدا من تو رادوست داشتم آن زمانی که بر روی من راه می رفتی واکنون که در شکم من قرار گرفتی بیشتر تورا دوست دارم وبه اندازه دید چشمش قبر او وسیع می گردد ودری در قبر به روی او گشوده می شود واو وجایگاه اودر بهشت دیده می شود ومردی با چشم بسیار زیبا بیرون می آید ومی گوید من رای نیک تو هستم که دارای آن بودی وکار های شایسته تو هستم که در دنیا انجام دادی سپس روح او گرفته می شود ودر بهشت به

جایگاه مناسب خود نهاده می گردد ومی خوابد در حالی که چشمش روشن وشادمان است ونسیمی از بهشت بر جسد او می ورزد که اولذت وبوی خوش آن را تا روز قیامت می یابد .

35!!امام صادق:وقتی جسد کافر را در میان قبر می گذارند زمین قبر به او می گوید نه خوش آمدی ونه بجا آمدی سوگند به خدا تورا درآن هنگام که بر روی من راه می رفتی دشمن داشتم واکنون که در شکم من قرار گرفتی دشمنیم به تو بیشتر است وبه زودی نشانه دشمنی مرا می نگری.

آنگاه قبر اورا فشار می دهد وجسد اورا خرد وخاکستر می نماید واورا به همان خاکی که قبلا بود باز می گرداند ودری از دوزخ به روی او گشوده می شود او جایگاهش را در دوزخ می نگرد سپس مردی بسیار زشت ازآن در

وارد می گردد او به آن مرد می گوید ای بنده خدا تو کیستی آن مرد در پاسخ می گوید من کردار زشت تو هستم که در دنیا انجام دادی ورای ناپاک تو هستم سپس روح او در جایگاهش در دوزخ نهاده می شود آنگاه همواره باد مسمومی ازآتش بر جسد او می وزد واودرد وسوزش را تاروز قیامت در می یابد و99 ماررا بر روح او مسلط می کند که او را می گزند مار هایی که از نوع مار های روی زمین نیست که ا گر چنین ماری در زمین باشد درآن زمین گیاه نمی روید (فروع کافی).

36!!پیامبر:وقتی خدا از بنده اش راضی است به عزرائیل می گوید روح

                                         (11)

 

اورا بیاور واعمال نیک او کافی است فرشته همراه 500 فرشته دیگر با

شاخه های گل ودسته های ریشه دار زعفران به زمین نزول می کنند وهر کدام یک بشارت به او می دهند وابلیس دو دستش را بر سرش نهاده فریاد ونعره می کشد که مگر نمی بینید این بنده خدا تا چه اندازه مورد کرامت واحترام واقع شده است لشکر من شما برای گمراه کردن او در کجا بودید وسپاه ابلیس می گویند ما تلاش کردیم ولی از ما اطاعت نکرد.(جامع الاخبار)

37!!پیامبر:سوگند به خدای محمد که اگر موقعیت مرده را بنگرید وگفتارش را بشنوید از تفکر راجع به او غافل می شوید ودر باره وضع خودتان گریه می کند روح بالای سر جنازه در حال حمل می گوید ای بستگان من وای فرزندان من دنیا با شما بازی نکند همان گونه که با من بازی کرد اموال دنیا را از راه مشروع وغیرمشروع جمع کردم وهمه را برای شما گذاردم پس عیش ولذت آن مال برای دیگران است ومکافات حساب وباز خواست وپیامد های آن برای من می باشد پس بترسید ومراقب باشید از مثل آن چه بر من وارد شده است که مبادا حال شما نیز مانند حال من گردد. (بحار)

38!!امام صادق:هنگامی که خداوند روح مومن را قبض می کند اورا درقالبی همانند قالبش در دنیا قرار می دهد .واین ارواح در قالب برزخی می خورند ومی آشامند وهر گاه شخصی برآنها وارد شد آنها را به همان صورتیکه در دنیا بود می شناسند .ارواح مومنا ن در جهان برزخ در باغها وحجره های بهشتی برزخی هستند وارواح کافران ومجرمان گرفتار عذاب وآتش برزخی در برهوت یمن می باشند وارواح مومنان در نجف اشرف

هستند (فروع کافی وبحار)

39!!زمر:خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند وارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد سپس ارواح کسانی را که مرگ آنها را صادر کرده نگه می دارد وارواح دیگری را که باید زنده بمانند باز می گرداند تا سر آمد معینی یعنی مرگ وخواب از یک نوع هستند وخداوند در هر دو حال جان را می گیرد واگر اجل نرسیده باشد در بیداری به او باز می گرداند .(قرآن)               (12)

40!!سوره مومنون:پشت سر انسان ها برزخی است تا هنگامی که روز قیامت برانگیخته میشوند به دلیل همین آیه وروایت بسیار که واژه برزخ در آنها آمده به جهان بعد از مرگ تا روز قیامت جهان برزخ میگویند

(قرآن)

41!!سوره آل عمران:در باره پاداش صالحان می گوید گمان نبرید آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند بلکه آنها زنده اند ونزد خدا روزی داده می شوند آنها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند وبه خاطر مجاهدانی که بعد ازآنان ملحق نشدند نیز خوشوقتند زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان می بینند ومی دانند که نه ترسی بر آنها ونه غمی خواهند داشت .(قرآن)

42!!سوره مومن:در باره عذاب کافران می گوید عذاب آنها آتش است که هر صبح وشام برآن عرضه می شوند وروزی که قیامت بر پا می گردد خداوند دستور می دهد که آل فرعون را درسخت ترین عذابها وارد کنید که منظور عذاب برزخی است (قرآن)

43!!سوره منافقون:از آنچه به شما روزی داده ایم در راه خدا انفاق کنید قبل از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد وبگوید خدایا چرا مرگ مرامدت کمی به تاخیر نینداختی تا صدقه دهم وانفاق کنم واز صالحان باشم (قرآن)

44!!سوره نوح:سر انجام همه قوم گنهکار نوح به خاطر گناهانشان غرق شدند ودر آتش دوزخ وارد شدند وجز خدا یاورانی برای خود نیافتند یعنی پس از غرق شدن بلافاصله وارد آتش شدند روشن است که هنوز دوزخ قیامت بر پا نشده است بنابراین منظور از این دوزخ همان دوزخ در

عالم برزخ است. (قرآن)

45!!سوره طه :هرکس از یاد من روی گردان شود زندگی تنگ وپر زحمت خواهد داشت وروز قیامت اورا نابینا محشور می کنیم که طبق روایات این زندگی سخت مربوط به برزخ است وعذاب قبر است واین تعبیر از مولا علی نیز برای زندگی سخت آمده است زیرا بسیاری ازکافران در دنیا زندگی راحت دارند.(قرآن)

                                       (13)

46!!سوره واقعه:اگر انسان از مقربان در گاه باشد در روح وریحان یعنی نهایت آرامش وشادمانی در بهشت پر نعمت است که منظور از این آرامش در برزخ است یعنی عالم قبر است . (قرآن)

47!!سوره واقعه:اگر انسان از تکذیب کنندگان گمراه باشد با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شود وسرنوشت او ورود در آتش جهنم است که امام صادق فرموده آب جوشان در برزخ وورود به آتش جهنم در قیامت است .(قرآن)

48!!پیامبر:وقتی انسان از دنیا رفت دوفرشته به نام های ناکرومنکر به سراغش می آیند واولین دادگاه او با طرح سوال شروع می شود قبر نخستین منزل از منزل های آخرت است اگر انسان در این منزل نجات یافت راه نجات در منزل های بعدی آسان تر است واگر از این منزل نجات نیافت را ه نجات در منزل های بعدی کمتر وسهل تر از آن نیست.(لثالی الاخبار)

49!!امام صادق:وقتی جنازه انسان را دفن می کنند دوفرشته به نام نکیر ومنکر نزد او می آیند که صدایشان مانند رعد غرنده وچشم هایشان مانند برق خیره کننده است که زمین را با نیش های خود می شکافند وپاهای خود را با موهای خود به شدت بر زمین می کوبند وبه سوی مرده می آیند وچگونگی برخورد آنها با میت بر اساس میزان ایمان وانحراف او است وچهره آنها در برخورد با کافر خالص تفاوت دارد .(فروع کافی)

50!!روایات:انسان بعد مرگ وقتی در قبر قرار می گیرد دوفرشته ازاو در باره اینکه خدایت کیست وپیامبرت کیست ودینت چیست وعمرت را در چه راهی صرف کردی واموالت را از چه راهی بدست آوردی ودر چه راهی مصرف کردی وقبله ات کدام است وکتاب آسمانی تو چیست ونماز روزه وزکات وحج  می پرسند .(لثالی الاخبار)

51!!امام علی:وقتی میت در پاسخ سوالات دو فرشته فرو ماند آنها آن چنان با گرزی که به همراه دارند بر فرق سر او می زنند که همه حیوانات جز انسا ن و جن میفهمند وبه وحشت می افتند سپس به او می گویند به

                                     (14)

 

بدترین حال بخواب او به گونه ای در تنگنای فشار قبر قرار می گیرد که

نیزه در درون نوک آهنی خود قرار می گیرد حتی مغزش از درون گوشت وناخن هایش خارج می شود ومار ها وعقر بها وحشرات زمین تا روز قیامت اورا می گزند واو آنچنان در زحمت وفشار است که آرزوی بر پایی قیامت دارد تا از آن فشار رهایی یابد.(فروع کافی)

52!!امام صادق:پناه می بریم به خدا از عذاب قبر وچقدر اندک هستند کسانی که از عذاب قبر ایمن باشند پیامبر از خدا خواست که فشار قبر را از رقیه بردارد .

53!!امام علی:عذاب قبر از ناحیه سخن چینی وعدم رعایت تمیزی از ادرار ودوری بی جهت شوهر از همسرش در بستر حاصل می شود.(بحار)

54!!امام رضا:کسی که نماز شب بخواند ودر قنوت نماز وتر هفتاد بار استغفار کند از عذاب قبر پناه داده می شود (بحار)

55!!امام باقر:کسی که رکوع نمازش را کامل انجام دهد وحشت قبر به او نمی رسد .(بحار)

56!!رسول الله:بر میت ساعتی سخت تر از شب اول قبر نیست پس رحم نمائید به مردگان خود با صدقه واگر چیزی را برای صدقه دادن نیافتید یکی از شما دو رکعت نماز بخواند در رکعت اول حمد ودوبار توحید ودر رکعت دوم حمد وده بار تکاثر وثواب را به قبر میت بدهد در همان ساعت هزار فرشته به سوی قبر آن میت می آیند در نزد هر فرشته جامه وحله ای باشد وخدا تنگی قبر اوراوسعت دهد تار وز قیامت وبه نماز گزار به عدد آنچه آفتاب بر آن می تابد حسنات عطا می کند وچهل درجه به او می دهد .(فلاح السائل)

57!!امام صادق: کسی که چهار بار حج به جاآورد هرگز فشار قبر به او نرسد. وکسی که در روز جمعه بمیرد برای او برات آزادی از فشار قبر مقرر می شود.(خصال )

 

                             (15)

58!!امام باقر:دو چوب تازه به اندازه آرنج تا سر انگشتان را که اسم

امامان را به روی بنویسند ویکی را در جانب راست از گلوگاه به بدن میت بچسبانند ودیگری  را در جانب چپ روی پیراهن به همان ترتیب قراردهند وتا زمانی که این چوب ها خشک نشوند عذاب قبر نمی گیرد.(عروه الوثقی)

59!!امام کاظم:پس از آنکه میت را در قبر نهادید رو به قبله بایستید واز بالای سر تا پا روی او آب بریزید وبهتراست تا 40 روز یا چهل ماه این کار را بکنید که باعث دوری عذاب قبر می شود .((عروه الوثقی)

60!!امام صادق:هر کس سوره یاسین را هرروز بخواند وبه خواندن سوره زخرف مداومت کند وهر جمعه سوره نسا ء را بخواند وهر شب سوره تکاثر وسوره قلم را در نماز ها بخواند از فشار قبر ایمن می شود وخواندن سوره ملک بالای سر بیمار موجب رفع عذاب او گردد.((اقبال الاعمال)

61!!غزالی:در منزل خود قبری کنده بود وهر گاه احساس قساوت قلب می کرد وارد آن می شد وسوره مومنون را می خواند که خدایا مرا باز گردان شاید در آنچه ترک کردم و عمل صالحی انجام دهم وبعد از طرف خدا می گفت همانا تورا به دنیا بر گردانیدم پس کار های شایسته انجام بده (بهجه الامال)

62!!امام صادق:همانا مومنی که از دنیا رفته به دیدار خانواده خود می آید وخوبیها وخوشی های خانواده اش را می بیند وخوشحال می شود ولی کافر تنها بدیها و ناخشنودیها را می نگرد وخوشیها را نمی بیند وغمگین می شود.(فروع کافی)

63!!امام صادق:هیچ فردی از دنیا نرفته مگر اینکه هنگام ظهر به دیدار خانواده خود می آید واگر دید خانواده اش به انجام کار های نیک اشتغال دارند سپاس وحمد خدای را بر این نعمت بجا می آورد ووقتی کافر ببیند که افراد خانواده اش به انجام کار های نیک اشتغال دارند برای او

 

                                           (16)

 

موجب حسرت وندامت خواهد شد .(فروع کافی)

64!!امام کاظم :میت هرجمعه وهر ماه وهر سال یک بار به اندازه مقامی که آن مومن در پیشگاه خدا دارد به دیدار خانواده خود می رود وبر آنها اشراف پیدا می کند اگر آنها را درخیر وخوبی بنگرد خوشحال می شود

ودر غیر این صورت اندوهگین می شود مثل  پرنده لطیفی که خود را به دیوار ها می زند(فروع کافی)

65!!امام کاظم : در روز جمعه بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب کنار قبر میت بروید ومیت را ملاقات کنید که تا هستید او انس می گیرد وبعد که از کنار او می روید اودر قبر خود احساس وحشت می کند واگر در کنار قبر برایشان دعا کنید واز خدا برای خود  حاجت بخواهید روا می شود (فروع کافی)

66!!امام صادق: وقتی مومن در قبر قرار می گیرد نماز او در جانب راست وزکات او در جانب چپ واحسان او براو سایه می افکند وصبر واستقامت اودر نقطه ای دور از آنها قرار می گیرد وصبر به نماز وزکات واحسان می گوید مواظب رفیق خود باشید اگر در نجات او درمانده شدید من حاضرم (اصول کافی)

67!!امام باقر: شش صورت زیبا با مومن وارد قبر او می شوند در راست نماز ودر چپ زکات ودر روبرو روزه ودر پشت سر حج وعمره ودر کنار پایش نیکی های او که همه نورانی هستند قرار می گیرند و5 تا از آنکه از همه نورانی تر وخوشبو تراست می پرسند تو کیستی واو می گوید من ولایت آل محمد هستم واگر در شما نقصی است من آن را تکمیل می کنم پس اعمال نیک در قبر انسان را نجات می دهد .(فروع کافی)

68!!امام علی: هر مسلمانی سه دوست دارد آنکه تا هنگام مرگ با اوست مال است وآنکه تا کنار قبر دوست اوست فرزندان اویند ولی آنکه در زندگی ومرگ همواره همراه توست عمل اوست .(معانی الاخبار)

69!!رسول الله:هفت چیز است که ثواب وپاداش آن بعد مرگ برای او نوشته می شود درختی که آن را کاشته – چاهی که حفر کرده – نهری که

                                (17)

                          

برای جریان آب ساخته – مسجدی که بنا کرده – قرآنی که با خط خود نوشته –علمی که به جا گذاشته – فرزند صالحی که بعد مرگ برایش طلب آمرزش کند (مجموعه ورام)

70!!رسول الله:کسی که سنت وهرگونه برنامه بدی پدید آورد وپس از

عمل کنندگان به آن سنت به او می رسد بی آنکه از آثار بد عاملین چیزی در مورد خودشان کاسته شود وهدیه زنده ها برای مردگان دعا واستغفار است

 (میزان الحکمه)

71!!امام رضا:هیچ مومنی نیست که زیارت قبر مومنی کند وهفت بار اناانزلنا را بر او بخواند مگر اینکه خدا اووصاحب قبر را مورد آمرزش قرار دهد وحج وصدقه وروزه به نیابت از او به او وصل می شود.(محجه البیضا)

72!!امام علی: اگر پرده از جلوی چشمان برداشته شود مردگان را می بینید که با چیزی پشت وساق های پای خود را به هم بسته واین گونه نشسته اند وبا هم گفتگو می کنند وارواح هستند وهمه مومنان پس از مرگ به وادی السلام می پیوندند که سرزمینی از بهشت عدن است (فروع کافی)

73!!امام کاظم:هر کس از دوستان وپیروان ما بمیرد وهنوز قرآن را به طور کامل فرا نگرفته باشد درقبرش به او تعلیم می دهند تا خداوند بدین

وسیله درجاتش را بالا ببرد چرا که درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است وبه اوگفته می شود بخوان وبالا برو .(فروع کافی)

74!! پیامبر:در عالم برزخ برای تکامل نفس ها کودکان شیعه ما از مومنان را حضرت زهرا تربیت می کند وحضرت ابراهیم به آنها غذا می دهد

وامام صادق می فرماید کسی که معراج پیامبر وسوال در قبر وشفاعت را

انکار کند از شیعه ما نیست. (بحار)

75!! امام صادق:در قیامت همه با شفاعت پیامبر یا شفاعت وصی پیابر در بهشت هستید ولی سوگند به خدا در عالم برزخ در رابطه با شما

                                    (18)

 

ترس دارم یعنی در برزخ شفاعت اولیا خدا محدود است وشفاعت برزخ

مخصوص افراد برجسته وخاص می باشد.(فروع کافی)

76!!سوره اسرا: اعمال هر انسانی را به گردنش قرار دادیم وروز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده می بیند واین همان نامه اعمال اوست وبه او می گوییم کتابت را بخوان وکافی است که امروز خود حسابگر خود باشی .(قرآن)

77!!امام صادق:بین مدینه ومکه کوه  سیاه رنگ زمختی به نام کمد بر دره ای از دره های دوزخ قرار دارد که شرکت کنندگان درقتل امام حسین درآن عذاب می شوند ودر زیر آن آبهای دوزخ از غسلین یعنی چرک وخون وصدید بدبو وگندیه وحمیم بسیار سوزان جریان دارد وافرادی از منافقان که قبلا باعث ظلم شدند درآن عذاب می گردند وفریادشان بلند است .(لثالی الاخبار)

78!!امام کاظم:هر گاه مومنی نزد برادر مومن خود بیاید واز او حاجتی بخواهد که رحمتی از جانب خداست واو حاجت آن شخص را روا کند به ولایت ما که متصل به ولایت الهی است نائل شده واگر با اینکه توانایی داردحاجت را برآورده نکند خداوند ماری از آتش بر او مسلط می کند که تا روز قیامت اورا بگزد.(اصول کافی)

79!!امام علی:در راه کوفه به صحرای نجف زمینی است که تربت مومن است که اگر پرده ها کنار رود ارواح مومنا ن را می نگرید که با هم ملاقات می کنند ودر وادی دیگری به نام برهوت روح هر کافری وجود دارد.(المحتضر)

80!!رسول الله:شک کننده در فضل علی روز قیامت از قبرخودبیرون

میآیدودر گردن او طوقی باشداز آتش که در آن سیصد شعبه باشدکه بر هر شعبه از آن شیطانی باشدکه رو ترش کنددر روی اووآب دهان افکند در صورت او.

81!!امام محمد باقر:روز قیامت مردمانی از قبر هایشان بیرون می

                                   (19)

آیند که دست هایشان به گردن است به حدی که قدرت نداشته باشند که سرزنش کنند ایشان را سخت واینها افرادی هستند که حق خدا را از اموالشان خارج نکردند.(منازل الاخره)

82!!پیامبر:برای هر نمامی وسخن چین بین دونفردر قبرش آتشی است که بسوزاند اورا تا روز قیامت ومار سیاه بزرگی را براومسلط کنند که گوشت او را به دندان بکندتا داخل جهنم شود.(منازل الاخره)

83!!پیامبر:هرکه پر کند چشم خود رااز نگاه کردن به زن  نامحرم حق تعالی محشور فرماید اورا روز قیامت در حالی که میخ دوز کرده باشداورا به میخ های آتشی تا حق تعالی حکم فرماید ما بین مردم تا اورا به آتش برند.(منازل الاخره)

84!!پیامبر:کسی که مشروب بخورد در قیامت در حالی که رویش سیاه وچشم هایش کبود ومایل وکج شده باشدکنج دهانش وجاری باشد آب دهانش وبیرون کرده باشدزبانش از قفایش وبویش گندیده تر است از هر مرداری

ولعنت می کند هر که او را می بیند محشور می شود.(منازل الاخره)

85!!سوره قارعه:قیامت به جهت آنکه می کوبد دلها را به فزع وترس وچیست قیامت روزی که مردم مانند پروانه پراکنده می شوند وکوهها مانند پشم زده شده وحلاجی شده پس اما آنکه گران آمد سنجیده هایش یعنی حسنات وخیراتش پس او در عیشی است پسندیده واما آنکه سبک آمد سنجیده هایش پس ماوایش هاویه است وچه دانا کرد تورا چیست هاویه ؟ وآن آتشی است بسیار سوزنده .

نظر به اینکه درقیامت هر قومی با امام خود شناسایی می شوند پس در دوران غیبت امام عصر دعای فرج آن حضرت وصلوات بر محمد وصدقه برای وی اعمال نیک ما را سنگین می کند. والسلام

 

 

 

                                       (20)

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سوم تیر 1389 23:30
 

                                                             

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سوم تیر 1389 23:26
 

                                         

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سوم تیر 1389 23:23
 

                                                       

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سوم تیر 1389 23:19
 

 

 

     & بسم الله الرحمن الرحیم&

 

       &رساله خود شناسی &

 

 &بر گرفته از تعالیم معلم کبیرامام صادق&

 

 

 

&مولف: آذر سلگی &

&تیراژ:1000نسخه CD&

&تعداد: 20صفحه&

&تاریخ: بهمن 1388

&ایمیل:montazerm98@yahoo.com&

&سایتwww.jahan22.blogfa.com&

 

& تذکر : تکثیر وپخش این رساله ثواب دارد&

& دخل وتصرف در مطالب آن حق الناس است&

 

                        (1)

 

 

 

                 & مقدمه &

 

& به نام الله وبا توسل به بقیه الله الاعظم &

 

&گران بها ترین مطالب در مورد بدن خودمان&

 

& را از زبان امامان بخصوص امام صادق &

 

& در این مجموعه گردآوری کرده ام که اگر &

 

& این اهداف را روشن بشناسیم وراه های &

 

&سلامتی را بدانیم بهتر زندگی می کنیم.&

 

& ومهم تراین که با لذت زیاد نماز خواهیم &

 

& خواند وترس ما از خدا وائمه بیشتر میشود&

 

                         (2)

 

     & ده نکته بسیار لطیف از امام صادق&

 

   &چرا سر انسان مرکب از اعضا شده است؟&

   چون سر مجوف است وبه فواصلی از هم اعضایی قرار گرفته

   است واگر از هم جدا نبود وفاصله نداشت درد سر عارض

    می شود .

 

  &چرا سر بالای تن قرار گرفته است وچرا مو بالای &

      سر روئیده؟

 مورابالای سرقرارداده است تا دهن را به دماغ برساند وبخار از

آن به اطرافش خارج شود واز سرما وگرما مصون بماند.

 

& چرا پیشانی مو ندارد ودر آن خطوطی نهاده شد؟&

پیشانی را از مو خالی گذاشت برای آنکه محل وضع ومحاذات نور

است وباید چشم از پیشانی نور بگیرد وپرتو افکند وآن را خط خط

نهاد تا عرق سر راحبس کند مانند نهر ها ی زمین تا از مجاری

دو چشم خارج شود .

 

& چرا چشم ها بادامی  وچرا سوراخ بینی به طرف &

پایین است؟

ابرو ها رابالای چشم قرارداد تا حافظ چشم باشد وبقدر کفایت نور را

بگیرد وبه چشم بدهد مگر ندیدی نور تند سبب می شود که آدمی

دستش را بالای چشم بگذارد تا زیادی نوردفع شود بینی را به طرف

                                (3)

 

 

پایین قرار داد ه وبین دو چشم تا نور دو چشم را تعدیل کند ومجاری

آبهای مغز گردد . چشم را بادامی قرار داد تا  به آسانی درامراض

وارده یا برای تقویت بتوان میل دارو را برآن گذرانید که اگر مدور

ومربع وبه اندازه های دیگر بود دوا بر آن وارد نمی شد ودرد از آن

خارج نمی شد وسوراخ بینی را سرازیر کرد تا درد های چشم را از

آن مجاری دفع کند وکثافات را فرو ریزد و هوای خوش را مانند باد

کش بالا برد به مغز برساند وآنجا را تر وتازه گرداند.

                            

& چرا دندان  پیش رو تیز شده وپهلوی آن پهن شده &

      وعقب پهن تر؟

 لب وشارب را خداوند بالای دهان قرار داده تا حبس کند آنچه از دماغ

می آید وبه دهان نریزد وصورت مکروهی ظاهر نسازد وغذا وطعام

برای انسان ناگوار نگردد واز طرفین لب بکنار بریزد واز خود دور

سازند وبر مردان محاسن قرار داد تا به آن مستغنی از کشف منظر

شود وبدین محاسن از زن معلوم ومشخص گردد.

 

& چرا کف دست ها مو ندارد وچرا ناخن ومو مجوف &

     و میان تهی نیست؟

کف دست راازموخالی کرد تا لمس به آن آسان گردد وناخن ومو ر ا

از خون خالی گذاشت که درازای آن قبیح وکوتاهی آن نیکوست واگر

با خون بود ومی خواستند قطع کنند متالم می شدند وخون جاری میشد.

 

& چرا دل " گوشت صنوبری شده وچرا جگر سفید دو&

قطعه گشته؟

دل را مانند صنوبر قرار داد که بر عکس منکس است سرآن نازک

                                    (4)

 

 

شده به جگر سفید داخل شود تا از آن بسردی راحت گردد وجگر را

باد بزند اورا از حرارتش بکاهد ودماغ از حرارت دل متلاشی نشود

وریه را دوقطعه گردانید تا دل میان آن تنفس کند وبحرکت آن باقی

باشد.

 

& چرا کبد وجگر سیاه حدب وپهن گردیده است &

جگر سیاه را پهن خلق کرد تا معده سنگین را بر خود حمل کند وهر

دم فشار دهد تا محتویات آن وبخار معده بیرون رود وفضولاتش از

طرف دیگر خارج شود.

                           

& چرا کلیه مانند لوبیا خلق شده است ؟&

برای آنکه نطفه بروی او بریزد واگر غیر از این وضع هندسی

داشت قطرات ودانه های نطفه بالای هم متراکم می ماند وبخروج

آن لذتی دست نمیداد زیرا منی از پشت وازفقرات انسان به کلیه

میریزد واز کلیه مانند کرم گشاده می شود قبض می یابدوبسط مثل

تیر که از چله کمان بجهد جهش بر مثانه می کند وبه رحم می ریزد.

 

& چرا پیچیدن زانوها به طرف پیش  قرار نگرفته ؟&

زیرا انسان باید در زندگی پیش رود چه در ظاهر وچه در باطن واگر

زانوها به طرف پیش خم می شد نمی توانست راه برود ودر راه تعادل خود راحفظ کند.

 

از این بیانات معلوم شد که علوم طبیعی هم که مبنی بر

حس وتجربه است باید بوسیله عقل وهوش باطنی از راه

 

                              (5)

 

 

است باید بوسیله عقل وهوش باطنی از راه تقوی وفضیلت

بدست آید وسر آمد این علما وپیامبران واوصیاء آنها و

و ائمه ومعصومین می باشند.

 

                       & اعضای بدن &

امام صادق فرمود ای مفضل در اعضای بدن خود ت تفکر وتدبر نما

که خداوند وظیفه ای را انجام می دهد که دیگری نمی تواند آن را

انجام دهد مثلا پاها برای راه رفتن ودستها برای کار کردن وچشم ها

برای دیدن ودهان برای غذا خوردن ومعده برای هضم هنگام کردن

وجگر برای جدا کردن اخلاط بدن ومنافذ بدن برای بیرون دادن

فضلات تا هنگام دفع فضولات وفرج برای حصول نسل وهم چنین

سایر اعضا واحشاء وامعاء وغیره که هریک برای کاری آفریده شده

وباید با تفکر وتدبر مصلحت هریک را دریافت.

 

                      &آیا  کارها در بدن  طبیعت است؟&

امام فرمود ای مفضل خداوند حکیم علیم قدیر که این همه اعضای

کوچک وبزرگ را برای بدن انسان آفریده است با یک غذا همه

را نشو ونما میدهد فکر کن چگونه انسان غذا می خورد واین غذا

به تمامی اعضاء بدن از دور ونزدیک می رسد.

غذا اول وارد معده می شود ومعده آنرا طبخ می کند وخالص آن را

به جگر می فرستد ودر عروق باریکی چند که در میان معده وجگر

قرار داده این عروق مانند پالایشگاهی  هستند که موادثقیل وسخت

آن بجگر نرسد که سبب جریحه وزخمی در آن قطعه کوچک صنوبر

می گردد .جگر بسیار نازک است وتاب غذای خشن وغلیظ را ندارد

پس باید جگر صافی غذا را قبول کند ودر آنجا نیز به لطف تدبیر

 

                                  (6)

 

 

حکم خبیر به خون وبلغم وصفراء وسودا تبدیل گردد واز جگر راهها

ومجاری باریکی به تمام اعضای بدن هست که اخلاط از آن مجاری وعروق به سایر اعضاء می رسد وآنچه از این اخلاط کثافت وزیادی

باشد در یک ظروفی که تعبیه شده سرازیر می گردد مثلا آنچه از صفرا

است به زهره می ریزد وآنچه از سوداست بسپرز می رود ورطوبتها

بسوی مثانه جاری می شود واین حکمت در تدبیر بدن ونصب هر عضوی در جای خود ومهیا کردن ادعیه وظروفی در آن برای فضولات اغذیه مخصوص هریک وتقسیم اخلاط تا آنکه این زیادتیها وکثافتها

در بدن پهن نشوند که مورث فساد بدن ودرد ها نگردند پس خداوندی که چنین نیکو خلق کرده وبا نعمت الهی هریک عضو را مقداری و

سهمی مخصوص معین فرموده است وارتباط اعضاء بدن را باسایرین

بنحوی احسن با نظام دقیق مقرر فرموده است آیا قابل تقدیر وستایش

نیست؟

 

  & نشو ونمای بدن را وصف فرما که چگونه به کمال &

      برسد؟

حضرت صادق فرمود اول این تدبیر تصویر جنین است در جایی که

دیده نمی بیند وروشنی نیست که چشم این را در یابد ودستی به آن

نمی رسد در چنان جایی خداوند مدیر ومدبر صورت انسان را در

تاریکی نقش وترسیم می کند واز ذرات مشابه یکی را بصورت چشم ودیگری را گوش وسومی را دهن وقسمتی را استخوان وبعضی را

گوشت وبرخی را غضروف وبه همین ترتیب پوست ورگ وپی نموده

وبا گردش خون بهم مربوط می سازد تا ازرحم خارج گردد آنوقت از جهت آفرینش تمام است ودر خلقت آن نقصی مشاهد ه نمی شود  و

اعضاء وجوارح واحشاء وامعاء وکارکنان داخلی وخارجی دارد تا

نشو ونما یابد واز راه غذا در اصل ترکیب بدن نشو ونما حاصل گردد

                                    (7)

 

 

وهمه اعضاء بر همان ترکیبی که یافته بزرگ می شود ولی به حکم

قدرت خدای تعالی رشد ونشو ونمای هر یک اندازه مخصوص دارد

که بدان اندازه کمال خود می رسد بزرگتر نمی شود ونسبت هر

عضوی به عضو دیگر از اول آفر ینش محفوظ است ودر تکامل هم

به همان نسبت بزرگ می شود واین نسبت در بزرگی وخرد سالگی

تفاوت نمی کند تا به کمال رشد خود برسد وتا آخر عمرش رشد ونما

نیست بلکه نشو ونمای اعضاء حدی دارد که تا سی سالگی به کمال

خود می رسد آیا این لطف حکیم قدیر نیست آیا این تقسیم تکاملی

از طبیعت بی شعور است ؟

 

       & شرافت انسان بر حیوانات چگونه است &

 

امام فرمود ای مفضل خداوند عالم انسان رابر سایر حیوانات برتری

داده وبه شرافتی مخصوص گردانیده که آن شرافت نه تنها به عقل

وعلم است بلکه در صورت ظاهر هم بین انسان وحیوان تفاوت

فاحشی هست مثلا انسان را راست آفریده که می تواند بایستد وکارها

ی خود را با دست انجام دهد می تواند بنیشیند وبا اعضاء وجوارح

خود حوائج را برطرف نماید اگر به روش چهار پایان بود یا به رو

در افتاده بود مانند خزندگان هیچ یک از اعمال را نمی توانست

شخصا مبادرت ومباشرت نماید.

 

               & حواس انسان چگونه است &

 

امام صادق  فرمود ای مفضل خداوند عالم به این انسان حواسی داده

است که در خلقت خود باآن حواس حوائج خود را برآورد وادراکی داده

است با حواس باطنی که شرافت انسان نسبت به سایر حیوانات به آن

                                  (8)

 

 

حواس باطن آنهاست.

                      & اماما راجع به چشم بگو&

 

 دقت کن ببین دیده ها را در سر قرار داده مانند چراغی که بالای مناره

قرار دهند چراغ های فروزان وروشن تا همه اشیاء را ببیند ومطالعه

نماید وبر همه چیز تسلط داشته باشد.اگر این چشم در محل دست یا پا نبود آفت وآسیب زیادبه او می رسید وبر اعضاء بالاتر هم احاطه نداشت ومانند دست وپا که محل آسیب است واکثر با تصادف وبرخورد

به چیز های دیگر زجر می کشد وآن را مانند شکم قرار نداد که دشوار

گردد دیدن واستفاده از آن وچون هیچ کجا مناسب تر از سر نبود خدا

چشم ها ار در پیش روی سر قرار داد تا رو به جلو وکمال پیش رود

نه به عقب بر گردد. در خلقت پلک چشم که به منزله پرده بر روی

آن قرارداده که آویخته شود وکنار آنرا که شفر می نا مند مانندریسمان

وبندیست که به حلقه ها تعبیه شده تا هر وقت بخواهند پرده را بیاویزند وهر گاه که خواهند بالا کشند ودیده را در میان غاری قرار

داده وبه آن پرده ها وموهای مژه ها که بر آن رویانیده محافظت نموده

تادیده به آن بدن باشد واز دستبرد حوادث وآفات وگرد وغبار مصون

بماند.

 

    & وظیفه سر وچشم وگوش چیست&

 

امام صادق فرمود ای مفضل خداوند سر را صومعه حواس پنج گانه

قرار داد که محسوسات که منحصر در این پنج حس است با این حواس

درک شود وهیچ چیز از او فوت نگردد پس چشم راآفرید که رنگ ها

را در یابد اگر دیده نمی بود رنگها را حس نمی کرد وخلقت رنگ ها

بی فایده بود با چشم الوان وصور را می توان دید و اشیاء رااز هم

                                  (9)

 

 

 تشخیص داد وجدا نمود . گوش را آفرید تادرک اصوات والحان نماید

اگر صدا می بود وگوش نمی بود که بشنود لازم بود که صداها بی

جهت خلق شده باشد وهم چنین سایر حواس اگر محسوسات بودند

وحواس نبود که آنها را در یابد معلوم میشد خلقت محسوسات بی

جهت بود اگر زنده می بود وصاحب رنگ که باید دیده شود نبود

باز عبث می شد واگر گوش بود وشنیده نمی شد یا چشم بود ونمی

دید باز همان حال را داشت .ازاین جهت خداوند عالم برای هر حاسه

محسوسی وبرای هر محسوسی حاسه قرارداد تا ارتباط انسان را با

عالم خارج محفوظ بماند ودر هر حسی اموری چند مقرر فرمود که رابطه بین حاسه ومحسوس باشد که احساس بدون آنها حاصل نمی

شود چنانچه روشنی هوا رابرای شنیدن که اگر فشار وجریان در هوا نباشد گوش نمی شنود واین لطایف دقیقه از عنایات الهی است که حکیم وقادر وتواناست.

                              

                      & در باره نابینا توضیح دهید &

 

امام فرمود ای مفضل تویک کور رادر نظر بگیر ببین چه عواملی رخ داده که او نابینا شده است البته خللی به او رسیده که آن عضو از کار

افتاده پیش روی خود را نمی بیند واگر در پرتگاهی قرار گیرد تمیز نمی دهد واگر دشمنی به روی او شمشیر بکشد امتناع نمی نماید

وهیچ صنعتی از او صادر نمی شود کور در نوشتن وصنایع دستی

عاجز است فقط تندی فهم او تا حدی از این مخاطره جلوگیری میکند

وگرنه چون سنگی بی خاصیت خواهد بود .

 

                     & در باره ناشنوا بگویید&

همین طورکسی که سامعه وحس شنوایی ندارد بسیاری از امور زندگی

                                 (10)

 

 

او مختل می گردد چه از لذت مخاطبه ومحاوره ونغمات دلربا والحان

روح افزا محروم است مردم درسخن گفتن با او سخت در زحمت می

افتند ودلتنگ می شوند او خودش هم از اخبار مردم وحوادث وقایع

روز چیزی نمی شنود بلکه مانند غایبان یا مردگان وبی عقلان وچهار

پایان است هر ضرری که متوجه حیوان است به او هم می رسد.

پس انسان است که به حکمت خدای عالم با حواس ظاهری وباطنی

خود به همه چیز می رسد واز همه نعم الهی بهره مند می گردد.

 

 

            & حکمت اعضای طاق وجفت رابفرمایید&

امام فرمود ای مفضل فکر کن در اعضای طاق وجفت که در بدن

آفریده شده است چه تدبیری بکار برده شده که سر رایکی آفریده

ودست وپا را جفت اگر آدمی را دوسر بود سربار آدمی می شد چه

حواس در سر متمرکز است واگر بیک سر سخن گوید سر دیگر معطل

وعاطل وباطل است واگر با یک سر توجه کند مخاطب متحیر خواهد ماند که با کدام سر متوجه او می باشد اگر آدمی دو سر داشت اختلاف

در فهم وشعور پیدا می کرد وسبب اخلال زندگی می شد. خداوند دست

ها را جفت آفرید که با دودست از دو جانب بتواند کار کند با یک دست

چیزی بدست نمی آید وهر دستی معاونت دست دیگر می نماید.

 

 

          & نحوه صدا وقدرت تکلم را بفرمایید&

امام صادق فرمود ای مفضل فکر کن در صدا وسخن وآلتها که قادر

منان برای انسان آفریده است ومقرر ساخته مانند حنجره که چون

لوله ای است ازبرای بیرون آمدن آواز وزبان ودندانها ولبها آلتی

است برای تقطیع حروف وظهور ونغمات کسی که دندانهایش ریخته

                                         (11)

 

 

است نمی تواند حروف را ادا کند مثلا آدم بی دندان سین را وآدم بی

لب فا ارنمی تواند ادا کند وکسیکه زبانش سنگین شده را را نمی تواند

اظهار کند جنجره شبیه است به نی وشش شبیه بانبان که باد در آن

می کنند است وعضلاتی که شش را می گیرند تا صدا بیرون آید مانند

انگشتانی که بر آن انبان می گذارند تا داخل شود باز بر نای ودنانها که

حروف ونعمات را قطع می کنند مانند انگشتانی هستند که پیاپی بر

دهان می گذارند تا آن الحان مختلفه بیرون آید وهر چند محل خروج

صدا را ما تشبیه کردیم بنای وانبانی برا شناسانیدن بود.

این دهان ودندان وحنجره وریه ادوات صوت هستند که خدای عالم

آنها را آفریده تا آدمی بتواند با ایجاد صوت مقاصد درونی خود را به

دیگران بفهماند .

                               

 

               & کار مغز وکاسه سر را توضیح دهید&

امام فرمود ای مفضل دماغ ومغزکه در سر است اگربرای تو گشوده

شود خواهی دید که چگونه آن را پیچیده اند وبه حجابی محفوظ نموده

بچند حجاب پوشیده شده که باز وبسته می شود ومانند کتابی که نوشته

شده وبهم پیچیده گردیده وهر وقت مطلبی را از گذشته که امروز به

نام وجدانیات منعزله می خوانند به اراده باز می شود وبه اراده بسته می گردد واز محفوظات آنچه بخواهند در نظر می آورند ومانند فیلمی

از پیش چشم می گذرانند. وکاسه سر را خداوند برای محافظت صومعه سرای حواس ومخزن ادراکات قرار داده تا آسیبی بدانها نرسد وبر

روی کاسه سر مو رویاند که به مثابه پوستینی باشد وسر را از گرما

وسرما وآفات فشار هوا حفظ فرماید واز خلل فرج موها هوای بیشتری

بر مغز برسد آیا این همه دقایق والطاف وعلم وقدرت از آثار طبیعت بی شعور است یا از خدای واحد واحد قادر توانای دانا .

                                   (12)

 

 

                  & ساختمان دل را توضیح دهید&

 

امام فرمود ای مفضل کی دل را در میان سینه قرار داد وپنهان کرد

وپیراهنی اطراف آن پوشانیده که به پرده دل معروف است ودنده ها

را بر بالای آن قرار داد تااز دو طرف دل راحفظ کند وروی دنده ها پوست وگوشتی رویانید تااز خارج به دل آسیبی نرسد وموجب جراحت

آن نگردد. در حلق دو منفذ قرار داد یکی برای بیرون آمدن صدا و

نفس باشد دیگر حلقوم است ومتصل است به معده وغذارا به معده می رساند وبر حلقوم سر پوشی قرار داده که در هنگام خوردن طعام مانع

از رسیدن غذا به ریه می گردد که سبب هلاکت انسان می شود چه

اگر سر ذره ای غذررا یا آب در وروددی ریه برود سبب سرفه دائم

می گردد وموجب خفگی می شود. شش را بادبزن دل قرار داده که

پیوسته در حرکت است وآن راسستی بهم نمی رسد وباز نمی ایستد

برای آنکه حرارت در دل جمع نشود تا آدمی را تلف سازد.

آدمی چقدر باید از این نعمت های خفیه الهی شکر کند هر اندازه

وصف این نعم را بخواهیم بنماییم امکان ندارد.

امام فرمود آنچه را که مردم از بدن خود نمی شناسند خیلی بیشتر از

آن است که مردم می شناسند وآنچه نمی دانند بیشتر از آن است که

میدانند.

                    & آب دهان برای چیست&

درآب دهان منفعتی است که باید همیشه چون قناتی جاری باشد که بدن

نخشکد همانطور که چشمه سارها و زاینده رودها در روی زمین می

جوشد وبیرون می ریزد دربدن هم این رطوبات کام وگلو را مرطوب

نماید وبا طراوت خود فساد را برطرف می سازد وبا غذا هضم شده

در گلو گوارا می شود این آب دهان به منزله مرکبی است که غذاهای خشک را به معده می رساند اگرنبود مری وحلق وگلو زخم می شد

                                 (13)

 

 

وبعد به زهره می رسد تا تر وتازه بماند که اگر زهره خشک شود انسان را هلاک می سازد.

 

               & قوای بدن را توضیح بفرمایید&

 

در آدمی چهار قوه است اول جاذبه که قبول غذا می کند وجذب می

نمایدووارد معده می سازد تا آنجا طبخ وتصفیه شود دوم ماسکه که

طعام غذا را نگاه می دارد تا طبیعت عمل خود را در باره طعام انجام

دهدوسوم هاضمه که غذا را در معده طبخ می کند وخالص آن را جدا

کرده به جمیع بدن می رساند وجهارم دافعه که دفع فضلات غذا را

می نماید . که این قوا در بدن ومعده ازقدرت حکیم صانع است که

اگر جاذبه نمی بود چگونه حرکت برای طلب غذا می کرد اگر ماسکه

نبود چگونه معده می توانست غذارا هضم کند واگر هاضمه نبود چگونه طبخ می شد وتصفیه به لطیف وکثیف می گردد واگر دافعه

نبود چگونه فضلات دفع می شد خدای عالم است که به صنع خود این

قوا را بودیعت در طبیعت انسان نهاده تا هریک به موقع خود به وظیفه

قیام نماید.

 

                & قوای مدرکه را توضیح دهید&

 

قوه مدرکه ده حس دارد که بوسیله آن آلتها احساس می کند واین آلات پنج در ظاهر وپنج در باطن است که ما حواس ظاهر را به نام احساس

وباطن را به نام ادراکات خوانده ایم .قوای ظاهری عبارتند از باسره

که با این قوه نفس ادراک می کند ورنگها وروشنی ها را با لذات وتمام

اشیا ملونه روشن کننده را بالعرض وحکما اختلاف دارند که آیا مدرک با لذات عین مریی است یا صورتی که از آن منطبع می شود ودیگری

                                 (14)

 

 

سامعه که حامل نیرویی است که در عصبه مقعر صماخ  قرار دارد و

نفس باین قوه ادراک تمام اصوات والحان را می نماید وسومین شامه

است که حامل آن قوه ای است در بر آمدگی شبیه به پستان در میان بینی خلق شده واز مقدم دماغ رسته وپیوسته است که بوها را درک

می کند وچهارمی ذائقه است وآن قوه ای است که حامل آن نیرو

وروحی است در عصبه جرم زبان وپنجم لامسه است وآن قوه ای است

که در پوست اکثر اعضاء خلق شده ونفس به این قوه ادراک می کند تمام کیفیات را مانند حرارت وبرودت ورطوبت ویبوست وخشونت وسبکی وسنگینی را ادراک می کند.

قوای باطنی اولی حس مشترک است که در مغز سراست که مثل حوضی است که جدول آب در آن ریخته می شود وحواس ظاهری را

جاسوسان آن گفته اند . دوم خیال است که در آخر بطن اول دماغ که تمام صور در حس مشترک را حفظ می کند وحافظ حس است وسوم

وهم است ودر موخر بطن اوسط از دماغ :ه ادراک معانی جزئیه

متعلقه به محسوسات را می نماید و چهارم حافظه است در مقدم بطن اخیر از دماغ که حفظ معانی جزئیه کند ونسبتش به وهم مثل نسبت

خیال است به حس مشترک وپنجم متخیله است در مقدم بطن اوسط از دماغ که ترکیب  سور جزئیه را می نماید مثلا تصور غذا از رنگ وطعم را جدا می کند.

 

                      & قوه های مخصوص انسان&

 

قوه هایی که مخصوص انسان است ودر سایر حیوانات نیست قوه عاقله که ادراک تصورات وتصدیقات می نماید ودوم قوه عامله است

که بدان مزاولت اعمال وافعالی می شود که او را به مراتب حقیقت

می رساند.

                                (15)

 

     

قوه عاقله دارای چهار مرتبه است 1- رای محض است که تعلق به

نفس دارد که اورا بنام نفس ناطقه نامند 2- عقل بالملکه است که تصورات وتصدیقات بدیهیه  برای او حاصل شود و3- عقل بالفعل

است که معقولات نظریه برای او حاصل شود واز مجهول به معلوم

رسد .4- عقل مستفاد که معقولات همه حاضر باشد والواح معماریه

بهم رسیده باشد که قوه قدوسی نیز نامیده می شود ومخصوص انبیا

واولیا است .

قوه عملیه نیز چهار مرتبه است 1- ظاهر را بانماز وروزه منزه دارد

2- باطن را از اخلاق ردیه وملکات دنیه طاهر نماید 3- نفس را به

علوم حقیقه مزین گرداند 4- ازهمه ببر وفقط به خدا بپیوندد ودامن

از تمام تعلقات دنیوی بر گیرد که این قسمت مربوط به ائمه است.

 

         & در رابطه با نیروهای بدن توضیح بدهید&

اگر حافظه نمی داشت حال او مانند دیوانگان وسفیهان بود با او

زندگی ومعا مله نمی توان کردزیرا در خاطرش چیزی باقی نمی

ماند که از او چه جیز ها نزد مردم است واز مردم چه دیونی به

عهده دارد اعم از دیون مادی یا معنوی واز فضایل وصفات واخلاق

واعمال نیز در نسیان است که چه کاری چه اثری دارد وچه عملی

زیان دارد واگر تمام عمر عملی را تکرار می کرد باز به یادش نمی

ماند ودین وعقیده باقی نمی ماند واز هیچ دستوری منتفع نمی شد

واز گذشته عبرت نمی گرفت پس بی حافظه از صف انسانها باید

خارج گردد .

 

                     & راجع به فراموشی بگویید&

یکی از قوا که نباشد چه ضرر های بزرگی می زند وچه نعمت های

عالی که محو میگردد فرمود فکر کن نعمت فراموشی چه اندازه

                                (16)

 

 

عظیم تروبزرگتر از نعمت یاد آوری است اگر فراموشی در آدمی

نمی بود هیچ کس از مصایب وارده تسلی نمی یافت ودر حسرت

وندامت همیشه باقی بود وکینه وبغض وعداوت از سینه اش زایل

نمی شد وهمیشه دربرابر اوست وامیدوار نیست که پادشاهی که دشمن اوست از او غافل گردد یا حسودی لحظه ای از فکر او بیرون رود.

فرمود حفظ ونسیان را در آدمی قرار داد وهر دو ضد یکدیگر اند و

در هریک مصلحتی هست که وصف نمی توان کرد وجود هر دو در انتظام احوال آدمی ضرورت دارد فکر کن در این امور متضاد که همه

موجب اقرار به وحدت صانع است وتوحید ویگانگی حق را می رساند.

همی طور که در بدن امور متضاد است وهر دو هم مورد احتیاج  بشر

است در عالم کبیر هم اشیاء متضاد است که بعضی را خیر وبعضی را

شر می نامند در حالی که شر نیست بلکه در نظام کل خیر محض است جاهلان وبی خردان نمی دانند

 

                      & در باره حیا بفرما یید&

از مختصات انسان حیا است که اگر حیا نبود هیچ کس مهمان داری

نمی کرد وبه وعده ها وفا نمی نمود وحوائج مردم را بر نمی آورد

وارتکاب نیکی ها واجتناب از زشتی ها وبدی ها نمی کرد حتی

بسیاری از امور واجب را مردم برای حیا به عمل می آورند .

جمعی از مردم هستند که اگر از مردم شرم نمی کردند رعایت حق

پدر ومادر را نمی کردند واحسان وصله رحم خویشان نمی نمودند وامانت های مردم را رد نمی کردند وتر ک معاصب نمی کردند پس

فکر کن خداوند خالق منان چگونه به آدمی خضصال وصفاتی عنایت فرموده که در شئون زندگی دنیا وآخرتش اثری عمیق دارد.

 

                             (17)

 

 

 

            & در باره سخن گفتن توضیح دهید&

امام فرمود ای مفضل فکر کن در سخن گفتن که خداوند بر آدمی الهام

فرمود تا آنچه در ضمیر اوست بتواند به زبان آرد وبخاطرش خطور

نماید که افکار خود را بدان بیان کند ومافی الضمیر دیگران را بدین سخن در می یابد اگر این سخن گفتن نبود انسان در صف چهار پایان قرار می گرفت واز ضمیر خود ودیگران نمی توانست آگاه باشد چنان

چه گفته اند سخن از عالم بالا فرود آمده ودر خانه دل نشیمن گاه یافته است. فکر کن در فن کتاب ونوشتن که به آن اخبار وحوادث وعلوم وفنون را می توان ضبط کرد وبا تنوشتن پیمان های بین مردم واقوام

وملل حفظ شئون اجتماعی انسان می گردد وحساب وکتاب افراد حقوق

مادی ومعنوی وکسب وتجارت وصنعت محفوظ خواهد ماند .اگر نوشتن

نبود علم ودانش از بین می رفت و روابط ومعاملات وقرار دادها از

بین می رفت ورشته اجتماع گسیخته می شد وبه ارکان جامعه خلل

می رسید. موهبت الهی در علم ودانش است ولی خط ونوشتن از فنون

است که با رموز واسرار مختلف می نویسند.

خداوند زبان گویا داده وقدرت نوشتن عطا فرموده وتدبیر بیان مافی

الضمیر را عطا کرده است واگر خداوند به انسان کف دست وانگشتان

که آلت کتابت است نداده بود که بتواند بنویسد مانند سایر حیوانات

بود.

 

         & اماما در مورد تعلیمات علوم توضیح دهید&

ای مفضل فکر کن از علومی که خداوند به بندگان خود الهام کرده

وآموخته است هریک دارای حکمت ومصلحتی بوده وهر چه صلاح

دین ودنیای آدمی بوده به او تعلیم فرموده است وآنچه برای دین

وعقیده ومذهب او نسبت به معرفت خدای تعالی لازم می شد بدلایل

                              (18)

 

 

وشواهدی که در خلقت اشیا ظاهر می گردانیده ودلالت بر وجود صانع

عالم می کند در نظر او مجسم می فرموده مثلا نیکویی بر پدر ومادر

وخودداری از خیانت وجنایت یا امانت داری وبر ونیکویی در حق

همه شایسته ولازم است خداوند به آدمی راه علم ودانش را آموخته

وطریقه عمل وبینش را تعلیم فرموده تا مانند چهار پایان نباشد و

شناسای گیاهها وحیوانات وجمادات را در افاضه اشراقی آموخته

است تا از آنها حداکثر استفاده را روی مبانی علمی بنمایند مانند

علم کشتی سواری وسیر در دریا وصحرا وکوهها وبیابانها وهم چنین

شناختن حیوانات اهلی ووحشی واستفاده از آنها وخلاصه آنکه هر چه

به آدمی مصلحت زندگی او ایجاب می کرده آموخته است.

وبرای مصالح زندگانی تشریعی او علم افلاک وستاره شناسی را الهام

فرموده واز علم طبیعی وریاضی وفلکی وماورای عالم طبیعت به قدر

استطاعت وبه شرط تقوی عنایت فرموده است تا دفع نقص از خود

کرده به کمال برسند.

 

            & اماما در مورد وقت مرگ توضیح دهید&

 

ای مفضل فکر کن در مورد پنهان داشتن مدت عمر ومقدار آن و

جای مرگ وتولد وکوتاهی ودرازی عمر انسان که از اسرار آفرینش است وموجب سعادت بشر می باشد اگر کسی بداند عمرش چقدر

است ومرگش  کی می رسد چه بیم تهی شدن کیسه زندگی وفرا رسیدن

مرگ به مراتب بالاتر از بیم تهی شدن کیسه درهم ودینار است وکسی

که یقین به فنای خود یا مردن خویش در وقت معین داشته باشد

امیدش قطع می شود وسعی و عمل از او می رود وکار وکوشش نمی

کند واگر بداند عمرش دراز است به کارهای دامنه دار ی دست می زند

که آبادی وعمران دنیا وکارهای خیر ومنافع عمومی در آن است وهم

خود لذت می برد وهم دیگران بهره مند می گردند .

                                 (19)

مرگ ناگهانی وتدریجی ابنا نوع که به چشم می بیند برای عبرت وتذکر

او کافی است که همواره متوجه آخرت شود وبرای عالم دیگرش

ذخیره از عمل خیر تهیه نماید وحالات مختلف زندگی نیز همین حال عبرت وسر مشق است که رو به کمال می رود پس معلوم می شود که پنهانی مدت عمر ومعلوم نبودن وقت مرگ برای انسان یک نعمت

بی نهایت قابل اهمیت وتوجه است که اسباب سیر تکامل وامید وایمان

بکار وکوشش می گردد. در این مورد صبحت متفاوت است مثلا اگر

 وقت مرگ معلوم می شد شاید ترک عصیت می شد در حالی که اعتماد

بر بقای زندگی سبب تجری ومعصیت می گردد.

             & اماما در مورد خوابها توضیح دهید&

ای مفضل در خوابها فکر کن چگونه تدبیر وتعبیه شده که راست ودروغ آن بهم مشتبه گردد اگر همه راست بوده همه مردم پیغمبر

بودند واگر همه دروغ بوده نفعی در خوابها نبوده وفرق سعید وشقی

ودلهای روشن وضمیر های صاف مزاجهای سالم ومعده های سبک با

تیره دلان بد اندیش وبدبین وپر خوران فرقی نمی کرد.

لذا مقرر فرمود خوابها گاهی راست وگاهی دروغ باشد وآن هم به طلب

اسباب طبیعی که در مزاج حاصل می شده ودر اثر اغذیه حلال وحرام

است.

        & در مورد مصلحت ها ی بشر توضیح دهید&

ای مفضل در مورد مصلحت هایی که برای بین آدم مهیا شده وعناصر ومصالحی که برای تسهیل زندگی او مهیا شده مثل خاک وآهن وچوب

ومسوطلا ونقره ودانه ها وحبوبات ومیوه ها وگوشت وبوهای خوش وداروها هیزم وچهار پایان ورنگ ها وبسیاری چیز های دیگر که

شماره نمی توان کردتا بدان وسیله در آسایش ورفاه وکمال باشد

خداوند عالم برای هر کاری چیزی آفریده وبرای هر چیزی نیرویی

نهاده وبرای هر نیرویی علمی وحرکتی قرار داده که همه در قدرت

علم ونیروی خودش اداره می شود.

                                     (20)

                                &پایان&

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سوم تیر 1389 23:16
 

                                      

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سوم تیر 1389 23:13
 

                                                  

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سوم تیر 1389 23:11
 

                                        

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |