سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 1:52
 

 

                                      

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 1:33
 

 

                                               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 1:29
   

    *بسم الله الرحمن الرحیم*

 

     ***رساله تذکراتی***

 

   *براساس ترجمه آیه های*

            *قرآن کریم*

 

*مولف : آذر سلگی*

                              

                     پیام امام حسن عسکری(ع)

زمین از حجت خدا بر خلقش خالی نخواهد اند وهمانا هر کس از دنیا رفت وامام زمان خود را نشناخت به مرگ جاهلیت مرده است این مطالب حقیقت دارد همان گونه که روز حقیقت دراد وبه آن حضرت عرض شد ای فرزند رسول خدا چه کسی بعد از تو حجت وامام است ؟ فرمودند فرزندم محمد امام وحجت خدا بعد از من است پس هر کس بمیر د واو را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 1:21
 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                               

   

 

 

                                                                            

    

 

ا

                                         

                                              *توحید*

آری انسان ها همه امتی یگانه اند که باید با پیروی از پیامبران خدا یک  دین

می داشتند وهمه بر آیین توحید بودند ولی آنان دین را میان خود قطعه قطعه

کردند وهر کدام بخشی از آن را گرفته وبخش هایی را وانهادند اما بدانند که

همگان برای حسابرسی اعمالشان به سوی ما باز می گردند. (ص330ق)

                                   *توحید باتسبیح*                                                          

ای پیامبر اکنون که از تقدیر الهی آگاه شدی بر تلخی آنچه می گویند شکیبا

باش وپیش از طلوع خورشید وپیش از غروب آن همراه با ستایش خداوند

اورا تسبیح گوی ودر بخشی از ساعات شب واطراف روز نیز به تسبیح او

بپرداز باشد که در اثر مداومت بر ستایش وتسبیح خدا به مقام رضا برسی واز مقدرات الهی خشنود باشی .. (ص321ق)

                                       * جدال *     

از میان مردم کسی است که در باره خدا وصفات او مجادله می کند بی آن که

به دانشی بر خاسته از دلیل عقلی متکی باشد یا با هدایت والهامی از جانب

خدا دلش روشن شده باشد ویا به کتابی آسمانی که روشنگر است تمسک نموده باشد این در حالی است که او از سر تکبر پهلوی خود را می گرداند

و روی بر می تابد تا مردم را از راه خدا به گمراهی بیافکند برای اودر این

جهان خواری ورسوایی است وروز قیامت عذاب  آتش بر افروخته  را به او

خواهیم چشاند.(ص333ق)

به راستی در این قرآن هر گونه مثلی که حق را برای مردم آشکار کند وآنان

را به ایمان سوق دهد با بیان های گوناگون آورده ایم ولی انسان از هر چیزی

جدال پیشه تر است.(ص300ق)    (18)

 

 

 

 

 

                                                           *جزء  قرآن*

بگو مسئولیت من این است که شما را به عذاب های الهی هشدار دهم وآنچه

را که در دین خود بدان نیاز دارید به روشنی بیان کنم .شما را به عذابی مثل

عذابی که بر جزء جزء کردن قرآن فرو فرستادیم هشدار می دهم .همانان که

قرآن را بخش بخش کردند بخشی را سحر وبخش دیگر را افسانه های گذشته

 وبخشی را ساخته وپرداخته پیامبر شمردند. (ص267ق)

                            *جهاد*

ای کسانی که ایمان آورده اید با کافرانی که همجوار شما هستند پیکار کنید

وباید در شما صلابت وسرسختی بیابند وبدانید که خدا با تقوا پیشگان است

وآنان را یاری می کند .(ص207ق)

آیا گمان کرده اید چون به دین حق گرویده اید همواره بر دشمنانتان پیروز

می شوید وپنداشته اید بی انکه آزمون بشوید به بهشت می روید در حالی که

خداوند هنوز مجاهدان شما را معلوم نساخته وصبر پیشگان را مشخص

نکرده است . شما مرگ در راه خدا را پیش از این که با آن روبرو شوید آرزو

می کردید ولی در جنگ  آن را حاضریافتید و در حالی که آن را می نگریستید

به آن تن ندادید. (ص68ق)

در را ه خدا با کسانی که با شما سر جنگ دارند بجنگید واز حدود الهی تجاوز

نکنید که خدا تجاوز گران را دوست ندارد.(ص29ق)

حیات ونیکبختی شما مومنان در جهاد است پس در راه خدا پیکار کنید وبدانید

که خدا سخنان شما را می شنود واز راز دل ها خبر دارد.(ص39ق)

ای کسانی که ایمان آورده اید سلاح خود را بر گیرید وهمواره آماده کارزار

باشید وآن گاه که شمار دشمنان اندک است گروه گروه وچون فراوان است

دسته جمعی به سویشان حرکت کنید.(ص89ق)

کسانی که ایمان آورده اند در راه خدا پیکار می کنند وکسانی که کافر شده اند

در راه طاغوت میجنگند پس با دوستان شیطان پیکار کنید که قطعا نیرنگ

شیطان سست است. (ص90ق)

                                          *جهل*

از مردم کسانی هستند که بدون هیچ دانشی در باره خدا وصفات وافعال او

به جدال می پردازند وازهر شیطان پلیدی پیروی می کنند.(ص332ق)

                                            (19)

                                                                      

 

 

 

                                       *جهنم*

به یقین نزد ما بندها وآتش جهنم بر افروخته است وطعامی گلوگیر وعذابی

درد ناک . (ص 574ق)

دو گروه متخاصم که در باره پروردگارشان با یکدیگر در ستیز بودند پس

کسانی که یکتایی خدا را باور نکردند وبه پیامبران او کفر ورزیدند جامه

هایی آتشین برای آنان بریده شده واز بالای سرشان آب جوش بر آنان ریخته

می شود آنچه در درونشان است وپوستشان به وسیله آن پخته وذوب می

گردد وبرای آنان گرز های آهنین است وهرگاه بخواهند از اتش بیرون روند

واز اندوه رهایی یابند در ان باز گردانده می شوند وبه آنان گفته می شود

بچشید عذاب سوزان آتش را. (ص334)

                                     *جنگ ایران*

ای پیامبر به بادیه نشینانی که از سفرعمره تخلف کردند بگو به زودی به

نبرد با قومی سخت نیرومند (پارسی) فراخوانده می شوید وشما با آنان

میجنگید تا آنان تسلیم می  شوند واسلام می اورند پس اگر فرمان برید وبرای

جهاد به سوی آنان حرکت کنید خدا به شما مزدی نیکو عطا می کند واگر

روی  برتابید چنان که پیش تر از سفر عمره نیز روی بر تافتید به عذابی

دردناک عذابتان خواهد کرد. (ص513ق)

                                                                * چادر*

ای پیامبر به همسران ودختران وزنان مومن بگو خود را با چادر یا مغنعه

بلند  بپوشانند تا گردن وسینه آنان آشکار نشود .این پوشش برا ی این است که آنان به عفت وحجاب شناخته شوند .

ودر نتیجه مورد آزار فاسقان قرار نگیرند وخداوند بسیار آمرزنده ومهربان است .(ص426ق)

                                                        *چرک وخون*

طعامی جز از چرکاب دوزخیان نخواهد داشت زیرا به ادای حق بینوایان همت

نمی گماشت .آن طعام را جز گنه پیشگان نخواهند خورد. (ص568ق)                                                                    

                                                                        

                                             (20)

 

 

                                                                  *چشمان*

همان روز که در صور دمیده می شود وهمگان رابه صحنه قیامت میاورند

آن روز که چنین شود گنهکاران را با چشمانی سبز وخیره  که قدرت بینایی

ندارند محشور می کنیم .(ص319ق)

 

                                         *حج*

حج وعمره را نا تمام نگذارید وآن را برای خدا به پایان برسانید واگر پس از

احرام در اثر بیماری یا از سوی دشمن باز داشته شدید ونتوانستید آن را تمام

کنید هر دامی که برای شما آسان است قربانی کنید وتا قربانی به جایگاهش

نرسیده است سر خود رانتراشیدپس اگر کسی از شما بیمار یا از ناحیه سرش

در رنج باشد ونتواتند تحمل کند باید به رسم کفاره روزه ای بگیرد یا صدقه

بدهد یا گوسفندی ذبح کند وهنگامی که ایمنید ومانعی برای به پایان رساندن

حج وعمره ندارید هرکس با انجام دادن عمره وخروج از احرام تا موقع

پرداختن به حج از آنچه به او حرام بوده است باید برای حج خود هر دامی که

آسان است قربانی کند وهر کس قربانی نیابد باید سه روز در ایام حج وهفت

روز هنگامی که به وطن بازگشتید روزه بدارید که این ده روز کامل است این

گونه حج برای کسی مقرر شده است که خانواده اش در کنار مسجدالحرام

نباشد. از خدا پروا کنید وبدانید که خدا سخت کیفر است. (ص30ق)

                                  *ِحج را مانع شدن*

ای اهل کتاب چرا کسانی را که ایمان آورده اند از راه خدا باز میدارید وکج آن

را می طلبید با این که حقیقت را می دانیدوبر آن گواهید ؟ وخدااز آنچه میکنید

بی خبر نیست. (ص62ق)

چه چیز مشرکان مکه را در خور آن ساخته است که خدا عذابشان نکند در

صورتی که آنان مومنان را از ورود به مسجد الحرام باز می دارند آنان متولی

آن نیستند تا به هر که بخواهند اجازه ورود دهند وهر که را بخواهند از ورود

به آن باز دارند متولیان آن جز تقوا پیشگان نخواهند بود ولی بیشترشان این حقیقت را نمیدانند .(ص181ق)

کسانی که به پیامبر کافرشده اند وپیوسته مردم را از راه خدا ومومنان را از

ورود به مسجدالحرام که ما آن را عبادتگاهی برای همه قرار داده ایم به گونه

ای که ساکنان آن جا وکسانی که از مناطق دیگر می آیند در این بهره وری

                                                                       (21)

 

 

حقی یکسان دارند باز می دارند برای آنان عذابی دردناک خواهد بود زیرا هر

که در آن جا از روی ستم مردم را منحرف بخواهد از عذابی درد ناک به او

خواهیم چشاند .(ص335ق)

                                                                *حرام کاری*

پس کار های حرامی که انجام داده بودند به صورت عذاب به انان رسیده واز

این مردمی که تو پیامبرشان هستی نیز کسانی که با ارتکاب گناهان ستم

کرده اند کارهای بدشان به صورت عذاب به انان خواهد رسید وآنان هرگز

نمی توانند خدا را ناتوان سازند .(ص464ق)

                                       *حسابرسی*

آری قیامت روی می دهد تا خداوند به هرکسی همان را که فراهم آورده است

سزا دهد ودر آن هیچ تاخیری نیست زیرا خدا به سرعت اعمال بندگانش را

حسابرسی می کند. (ص261ق)

                                     *حقایق ادیان*

خداوند حقایقی از دین را که به نوح سفارش کرد وهم چنین احکام ومعارفی

را که به تو وحی کردیم ونیز آنچه را که به ابراهیم وموسی وعیسی سفارش

نمودیم همه را برای شما امت اسلام بیان نمود وجزو شریعت شما قرار داد

وشما را به پیروی ازآن فرا خواند فرمان خدا این است که تمامی احکام و

معارف این ایین را بر پا دارید ودر آن اختلاف نیفکنید به گونه ای که بخشی

را بپذیرید وبخشی را واگذارید بر مشرکان آنچه آنان را بدان فرا می خوانی

گرا ن آمده و پذیرفتن آن برایشان دشوار شده است خداست که هر که را

بخواهد به این آیین متمایل می سازد وهر کس به سوی خدا باز آید به سوی آیین هدایتش می کند. (ص484ق)

                                          *حقایق*

زمانی که قران می خوانی میان تو وکسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده ای

قرار می دهیم که از دیدگانشان مستور است از این رو حقایق را در نمی یابند

وبه توحید ومعاد ایمان نمی آورند ورسالت تورا تصدیق نمی کنند  وبر دل

هایشان پوشش هایی نهادیم تا قرآن را چنان که باید در نیابند ودر گوش ها

یشان سنگینی قرار دادیم تا آن حقایق را چنان در خور آن است نشنوند و

 هنگامی که خداوند را در قرآن به یگانگی یاد کنی پشت می کنند ومی رمند.

                                                                          (ص 286ق)

                                             (22)

 

 

                            *حسد*

پناه می برم به خدا سپیده دم که تاریکی را می شکافد از شرهر حسود آنگاه

که حسد ورزد. (ص604 ق)

                            *حیله *    

کافران سخت نیرنگ وحیله می کنند تا بدین وسیله نور خدا را خاموش کنند.

                                                                        (ص 591ق)

                                   *خانه دیگران*

ای کسانی که ایمان آورده اید به خانه هایی که خانه های شما نیست وارد

نشوید تا به ساکنانش آشنایی دهید وورود خود را برآنان اعلام دارید وبر

اهل آن سلام کنید این برای شما بهتر است باشد که در اثر پای بندی به این

 شیوه پسندیده همواره وظایف اجتماعی خود را به خاطر داشته باشید.

                                                                       (ص 352ق)

                                       *خاکستر *

کسانی که به پروردگارشان کافر شده اند اعمالشان در مثل به خاکستری

می ماند که در روزی طوفانی تندبادی بر آن بوزد که بر اندکی هم از آنچه

فراهم آورده اند دست نمی توانند یافت .این است آن گمراهی که از حق فاصله

ای دور ودراز دارد.(ص257 ق)

                                      *خداشناسی*

آیا این کفر پیشه که اهل دوزخ است بهتر است یا آن کسی که در ساعات شب

خاضعانه فرمان خدا را اطاعت می کند ودر نماز خود به سجده وقیام مشغول

است واز عذاب آخرت می ترسد وبه رحمت پروردگارش امید دارد بگو آیا

کسانی که خدا را می شناسند با کسانی که خدا را نمی شناسند یکسانند ؟

تنها خردمندانند که حقایق را در می یابند. (ص459ق)

                                    *خرابی کعبه*

مگر ندانسته ای که پروردگارت با آن فیل سواران که برای ویران ساختن

 کعبه لشکر کشی نمودند چه کرد؟ آیا ترفندشان را در بیراهه قرار نداد وبی

اثر نساخت؟(ص601ق)             

                                         (23)                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     *خشم*

ولی پاداش هایی که نزد خداست از آن رو که با رنج ها آمیخته نیست وزوالی

ندارد بهتر وپاینده تر است .این پاداش ازآن کسانی است که ایمان آورده وبر

پروردگارشان توکل می کنند وکسانی که از گناهان بزرگ وکار های زشت

دوری می کنند وچون بر کسی خشم گیرند از او در می گذرند.(ص487ق)

                    

                                          *خلقت*

من جنیان وآدمیان را جز برای این که مرا بپرستند خلق نکردم.(ص523ق)

                                          *خمس*

بدانید که هر فایده ای به دست آید خمس آن برای خدا وپیامبر وبرای خویشان

او ویتیمان وبینوایان ودر راه مانده از بستگان اوست پس آن را به اهلش

بدهید اگر به خدا وآنچه در روز بدر بر بنده خود محمد فرو فرستادیم ایمان

دارید . همان روزکه خدا با یاری کردن مومنان وشکست دادن مشرکان حق

را از باطل مشخص ساخت روزی که آن دو گروه مومن ومشرک برای نبرد

با یکدیگر روبه رو شدند وخدا بر انجام هر کاری تواناست.(ص182ق)

                                     *خشوع*

پروردگارت را در درون خود از روی خشوع وبا ترس وبیم یاد کن وهر صبح

وعصر بدون آوای بلند زبان به ذکر او بگشای واز غافلان مباش تااز مقربان

او گردی .(ص176ق)

                                      * خواری*                       

به این سبب که مال دارد واز پسرانی برخوردار است گرفتار صفات زشت شده

وهنگامی که آیات مابراو تلاوت شود می گوید اینها افسانه هایی است که

مردم نخستین بافته اندوبه زودی در آخرت بر بینی چنین کسی نشانه آشکار

ذلت وحقارت وخواری می نهیم.(ص565ق)

                                         *خونابه*

پیامبران چنان از ستم کافران به ستوه آمدند که از خدا طلب یاری کردند وخدا

هم آنان رایاری کرد وهر زورگوی ستیزه گری از نجات خود نومید شد وبه

هلاکت رسید. (ص257ق)       (24)

 

 

                                                                  *دادزدن*

در راه رفتن خود میانه رو باش وصدایت را کوتاه کن چرا که صدای خران که بلند آوازند زشت ترین بانگ هاست .(ص412ق)

                                    *در رحمت*

هر نعمتی را که خدا بر مردم گشاید که همه برخاسته از رحمت اوست هیچ

باز دارنده ای برای آن نخواهد بود وآنچه راباز دارد هیچ بخشنده ای بعد از او نیست که آن را گسیل دارد واوست شکست ناپذیری که هرچه خواهد همان

شود وحکیمی است که هر چه کند بر طبق حکمت ومصلحت کند.(ص434ق)

                                       *دروغ *

آیا به منافقان ننگریسته ای که به برادران خود از اهل کتاب که کفر ورزیده

اند می گویند سوگند یاد می کنیم که اگر شما از دیارتان بیرون رانده شدید ما

نیز همراه شما خارج می شویم وهرگز از کسی در باره جداشدن از شما

فرمان نمی بریم واگر با شما پیکار شد حتما شما را یاری می کنیم وخدا

گواهی می دهد که منافقان دروغ می گویند وهرگز به وعده خود وفا نمی کنند

                                         *دریا*                      (ص547ق)

آن دو دریای شور وشیرین را که پیوسته با هم برخورد می کنند در هم آمیخت

ومیان آن دو حایلی است که از حد خود در نمی گذرند وهیچ یک بر دیگری

غالب نمی شود. (ص532ق)

                                         *دزدی*

اما مرد وزن دزد راباید دستشان را ببرید که این سزایی است در برابر کاری

که کرده اند وکیفری باز دارنده از جانب خداست وخداوند شکست ناپذیر و

حکیم است .(ص114ق)

                                     *دسته بندی*

ما جان افراد را می گیریم پس اگر ازمقربان باشد پاداش او راحتی ورهایی

از هر درد واندوه وبهشتی پر نعمت است واگر از اصحاب دست راست باشد

از سوی دوستان وهمدمان تو که همه از اصحاب دست راستند برای تو جز

خیروسلامت نیست واما اگر آن کسی که جانش را می ستانیم از کسانی باشد

که حق رادروغ انگاشته وگمراه بوده اند با آبی جوشان پذیرایی خواهد شد.

وبه آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد .(ص537ق)

                                              (25)

                                          

 

 

 

 

 

                                                                   *دشواری*

اما آن کس که از بخشش مال خود بخل ورزید وبا گرد آوری ثروت در پی

توانگری بود ونیکوترین وعده خدا را دروغ شمرد به زودی اورا برای

دشواری وعذاب آماده خواهیم کرد. (ص595ق)

                                         *دشنام*

کسانی را که  مشرکان به جای خود خدا می خوانند دشنام ندهید که آنان نیز

خدا را از روی دشمنی که برخاسته از نادانی است دشنام می دهند بدین سان

برای هر امتی کردارشان را آراسته ایم پس به آنچه زیبا می دانند ناسزا

مگویید آنگاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود واو آنان رااز

حقیقت آنچه انجام میدادند با خبر خواهد ساخت. (ص141ق)

                                            *دعا*

پروردگارا مرا وپدر ومادرم واز مردم این عصر هر کسی را که به خانه ام در

آمده وبا ایمان باشد بیامرز وهمه مردان وزنان با ایمان را در هر عصری که

باشند ببخشای واین ستمکاران رادر دنیا وآخرت جز تباهی وهلاکت میفزای.

                                                                             (ص571ق)

                                       *دعوت حق*

مبادا پس از آنکه آیات خدا بر تونازل شد کافران با ترفند هایشان تو را از

آنها باز دارند مردم را به سوی پروردگارت فراخوان وهرگز از مشرکان

مباش. با وجود خداوند معبود دیگری مخوان زیرا جر او معبودی که شایسته

پرستش باشد وجود ندارد چرا که هرچه جز خداست نابود می شود وحاکمیت

وتدبیر جهان هستی دراختیار اوست وشما به او بازگردانده می شوید.

                                                                             (ص396ق)

                                       *دفاع*

به اذن خدا در جنگ طالوت موفق به کشتن جالوت شد وخداوند به او فرمان

روایی وحکمت داد واز آنچه می خواست به او آموخت واگر خدا غریزه دفاع

رادر انسان ننهاده بود وبه این وسیله تجاوز برخی از مردم رابا برخی دیگر

دفع نکرده بود سراسر روی زمین را تباهی فرا گرفته بود ولی خدا صاحب

فضل است وجهانیان را از فضل خود بهره مند می سازد. (ص41ق)

                                        (26)                                                                                   

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه بیستم مرداد 1389 12:19
 

 

                           کعبه               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه بیستم مرداد 1389 12:19
 

 

                           کعبه               

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه بیستم مرداد 1389 12:8
 

 

                                           

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه بیستم مرداد 1389 11:56
 

      

    *بسم الله الرحمن الرحیم*

 

     ***رساله تذکراتی***

 

   *براساس ترجمه آیه های*

            *قرآن کریم*

 

*مولف : آذر سلگی*

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه بیستم مرداد 1389 11:54
 

                           پیام حضرت حجت بن الحسن عسگری (ع)

تقوای خدا وند جل جلاله را پیشه سازید ومارا یاری کنید تا شما

را از فتنه ای که به شما روی آورده است نجات دهیم وتقوا پیشه

کنید وتسلیم ما باشید وکار را به ما واگذارید . مادامی که شیعیان از

گناهان دوری کنند به خواست خیر ونیکوی خداوند سبحان فرجام

کاروعاقبت آن ها خیر ونیکو خواهد بود. (بحار-الاحتجاج)

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه بیستم مرداد 1389 11:46
 

       

 

                    *مقدمه *

 

 باسلام  .

 

      من با توکل به خدا وتوسل به امام عصرم

 حضرت بقیه الله الاعظم (عج) سعی کرده ام آیاتی از

قرآن را که راهگشا وشفای زندگی روزمره ونجات

از مهلکه های شیطان لعین است را در این مجموعه

یاد آوری وبازگو نمایم .

 تا تشویقی باشد برای آنکه:

شما هم به کل قرآن رجوع کنید و صراط مستقیم را

بیابید .

منظور ازص وق در این رساله صفحه وقرآن میباشد.

 

مطالب برحسب حروف الفبا نه از حیث اهمیت مرتب

شده اند.

  خدایا آب رحمتت را همواره برما بفرست.

 

 

 

                      (2)

 

 

 

 

                                                                 *آب*

اگر جن وانس در راه خدا پایداری می کردند ما  آبی فراوان که بنوشند در

اختیارشان میگذاشتیم.(ص573ق)

                            *اتهام*

پیامبر آن زمان اتهام دزدی را که به وی زدند در دل پنهان نمود وفقط گفت

شما جایگاهی بدتر دارید وخداوند به آنچه وصف میکنید داناتر است.

                                                                                (ص244ق)

                                      *اجل*

هیچ کس را نشاید که جز به اذن خدا بمیرد خداوند مرگ راسرنوشتی معین

شده قرار داده است .هر کس در پی پاداش دنیا باشد از آن به او می دهیم و

هرکس پاداش آخرت جوید از آن به وی میدهیم وپاداش سپاسگزارانی را

که خدا جویند به زودی خواهیم داد.(ص68ق)

بخشی از آنچه را که به شما ارزانی داشته ایم انفاق کنید پیش از آن که یکی

از شما را مرگ در رسد وبگوید : پروردگارا چرا مرگ مرا اندکی به تاخیر نینداختی تاازاموال خود صدقه دهم واز شایستگان باشم .این درخواست قبول

نیست زیرا هنگامی که اجل کسی فرا رسید هرگز خدا اورا به تاخیر نمی افکند

وخدا به آنچه میکنید آگاه است.(ص555ق)

                                       * اختلاف*  

 خدا وپیامبرش را در امر جهاد فرمان برید وبا یکدیگر اختلاف نکنید که

نا توان می شوید وعزت وشکوهتان از بین می رود وبر سختی های جنگ

واطاعت از خدا وپیامبر شکیبا باشید که خداوند با شکیبایان است وآنان را

یاری خواهد کرد.(ص183ق)

                                     *آرایش*

ای همسران پیامبر در خانه های خویش بمانید وآن گونه که در جاهلیت

خودآرایی میکردند در میان مردم نمایان نشوید ونماز به پا دارید وزکات

بدهید وازخدا ورسولش اطاعت کنید جز این نیست که خدا می خواهد پلیدی

را از شما بزداید وشما را از آثار آن به طور کامل پاک دارد.(ص422ق)

                                           (3)

                                     

 

 

 

 

 

                            *ارث *

خدا به شما در باره فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر از میراث مانند سهم دو دختر است این در صورتی است که فرزندان دختر وپسر باشند واگر

همه دختر وبیش از دو تن باشند سهم آنها دوسوم چیزی است که متوفی بر

جای نهاده است واگر فقط یک دختر باشد سهم او نصف میراث است وبرای

 هریک از پدر ومادر متوفی از آنچه  بر جای نهاده  یک  ششم است این در

 صورتی است که متوفی فرزند  داشته  باشد  ولی اگر فرزندی نداشته باشد

وتنها  پدر و مادرش از او ارث ببرند  یک سوم از آن مادر است  و این  در

صورتی است که متوفی برادرانی نداشته باشد ولی اگر برادرانی داشته باشد

یک ششم میراث از آن مادر است این سهام پس از استثنای موردی است که

متوفی بدان وصیت کرده وپس از استثنای دین اوست شما نمی دانید پدرانتان

وپسرانتان کدام یک از آنان سودشان به شما نزدیک تر است تا میراث رابر

اساس آن تقسیم کنید پس به سهم هایی که از جانب خدا مقرر شده است ملتزم

باشید به راستی خدا دانا وحکیم است. (ص78ق)

                            *ازدواج*

زنان مشرک را به همسری نگیرید تا این که ایمان بیاورند وقطعا کنیزی که

با ایمان باشد بهتر از زن آزادی است که مشرک باشد هر چند به زیبایی اش

شمارا به شگفت آورد وزنان با ایمان را به همسری مشرکان در نیاورید تا

این که ایمان بیاورند بی تردید برده ای که مومن است بهتر ازمرد آزادی است

که مشرک باشد هر چند به مال وثروتش شما رابه شگفت آورد آنان با گفتار

وکردارشان به شرک فرا می خوانند که فرجام آن چیزی جز آتش نیست وخدا

به اذن خود بی آن که کسی یا چیزی ناچارش کرده باشد به بهشت  وآمرزش

فرا می خواند وآیاتش را برای مردم بیان میکند باشد که حقایق را در یابند.

                                                                                    (ص35ق)

با زنانی که پدرانتان آنها را به همسری گرفته اند ازدواج نکنید مگر آنچه

که پیش از بیان این حکم گذشته است که این کرداری زشت ومایه خشم

خداست وبد راه وروشی است . بر شما حرام شده است مادرانتان ودختران

وخواهرانتان وعمه وخاله ودختران برادر ودختران خواهر ومادران رضاعی

که شما را شیرداده اند وخواهران رضاعی ومادران همسرانتان ودختران

همسرانتان که در دامان شما پرورش می یابند  از آن همسرانی که با آنها

                                             (4)

 

 

 

 

 

هم بستر شده اید واگر هم بستر نشده اید بر شما گناهی نیست که با دخترشان

ازدواج کنید وهمسر پسرتان که از صلب شما هستند نه آنهایی که پسر خوانده

هستند نیز بر شما حرام شده است واین که دو خواهر را با هم به ازدواج خود در آورید مگر آنچه که پیش از این بیان این حکم گذشته است آنها مورد عفو

خدا قرارگرفته وآثار ازدواج مشروع برآن مترتب است زیرا خدا آمرزنده و

مهربان است.(ص81ق)

                                        *اسراف*

حق خویشاوند وبینوا ودر راه مانده را به او بده وهرگز به اسراف ریخت و

پاش مکن چرا که ریخت وپاش کنندگان اسرافکار برادران (همدم وهمگام)

شیاطین اند وابلیس آن شیطان بزرگ همواره نسبت به نعمت های پروردگار

ناسپاس بوده  است. (ص 284ق)

                             *اسلام*

هر کس جز اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر خدا آیین دیگری طلب کند هرگز

از او پذیرفته نمی شود واو در آخرت از زیانکاران است .(ص85ق)

          

                                       *آسمان*

خدا همان کسی است که هفت آسمان را آفرید واز زمین نیز مانند آنها را پدید

آورد فرمان ازجانب او صادرمی شود واز میان آسمان ها یکی پس از دیگری

فرود می آید تا به زمین می رسد آری چنین مقرر شده است تا بدانید که خدا

بر انجام هر کاری تواناست وعلم او بر هر چیزی احاطه دارد.(ص559ق)

                                *اشاعه منکر*

کسانی که دوست دارند کار زشت در میان مومنان شایع شود برای آنان در

دنیا وآخرت عذابی درد ناک خواهد بود وخدا می داند که چه چیز ی خشم او

رادر پی دارد وشما نمی دانید.(ص351ق)

                              *الهام*

سوگند به نفس آدمی وآن قدرتمند حکیمی که آن راموزون ساخت وسامان

بخشید وگنهکاری وتقوا پیشگی را به آن الهام داد به همه اینها سوگند که هر

کس نفس خود را به وسیله تقوا رشد داد به سعادت رسید.(ص595ق)

                                            (5)

                                    

 

 

 

 

 

                             *امانت*

خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها رابه صاحبان آنها رد کنید وچون میان

مردم داوری کنید به عدالت داوری کنید آنچه خدا شما را به آن پند می دهد

نیکوست به راستی که خدا شنوا وبیناست.(ص87ق)

                                         *امتحان*

پروردگارا مارا مایه آزمون کافران قرار مده یعنی آنها رابر ماچیره مساز تا

بدین وسیله ایشان را بیازمایی وپروردگارا مارا ببخشای که تویی مقتدر و

شکست ناپذیر وتویی که کارهایت همه استوار وحکیمانه است.(ص549ق)

 

                             *انتقام*

پیامبران مردم را به یکتاپرستی فرا خواندند وآنان رابه عذاب الهی هشدار

دادند تا آنگاه که از ایمان مردم ناامید شدند ومردم پنداشتند که به پیامبران

در مورد عذاب کافران دروغ گفته شده است یاری ما به انان رسید پس هر

که را خواستیم نجات داده شد وعذاب ما از مردم گنهکار باز گردانده نمی

شود. (ص248ق)

اگر می خواهید کافران را به سزای عقوبت هایی که به شما رسانده اند مجازات کنید مانند همان عقوبتی که به شما رسیده است آنان را عقوبت کنید

نه بیشتر از آن واگر شکیبایی کنید واز عقوبت آنان در گذرید قطعا چشم

پوشی برای صبر پیشگان بهتر از انتقام است .(ص281ق)

کیست ستمکار تر از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکر داده شود آنگاه

از آن روی برتابد ؟ اینان مجرم اند وما قطعا در آخرت از مجرمان انتقام

خواهیم گرفت. (ص417ق)

                              *انبیا*

زمین به نور پروردگارش روشن می شود وخوبی ها وبدی ها برای همگان

آشکار می گردد وآن کتاب یعنی لوح محفوظ در میان نهاده می شود و انبیا

احضارمی  گردند واز آنان در باره ابلاغ رسالت سوال می شود وشاهدان

اعمال فرا خوانده می شوند تا شهادت خود را ادا کنند ومیان مردم به حق

داوری می شود ومورد ستم قرار نمی گیرند.(ص466ق)

 

                                (6)

 

 

 

 

 

                              * انفاق*

حکایت کسانی که اموال خود رادر راه خدا انفاق می کنند همچون حکایت

دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد و

خداوند برای هر که بخواهد آن را دوچندان می کند وخداوند رابخششی

گسترده است ومی داند چه کسی در خور بخشش است .(ص261ق)

 

                            *انحراف از راه راست*

ای  کسانی که  ایمان آورده اید  د شمنان من و دشمنان خودتان را دوست مگیرید  شما با آنان طرح دوستی می افکنید  در صورتی که آنان قرآن و

آیینی را که برای شما  آمده و سراسر حق است انکار کردند در حالی که

پیامبر وشمارا بدین سبب که به خدا ایمان آوردید از مکه بیرون راندند پس اگر برای جهاد در راه  من و دستیابی به خشنودی من هجرت کردید با آن

مشرکان حق ستیز دست دوستی ندهید  شما در نهان به آنان ابراز مودت

می کنید در صورتی که من به آنچه شما نهان داشته وبه آنچه آشکارکرده اید

داناترم وهر کس از شما به این کار اقدام کند به یقین راه راست را گم کرده

است .(ص549ق)               

                                             *آهن*

همانا ما پیامبران خود را با دلایل قاطع ومعجزاتی که حقانیت رسالت آنان را

آشکار می ساخت فرستادیم وبا آنها کتاب آسمانی ودین راکه معیار عقاید و

اعمال انسان هاست فرود آوردیم تا مردم همواره به عدل وداد برپا باشند

وآهن را که در آن نیروی سخت برای رزم ودفاع است ومنافع دیگری نیز

برای مردم دارد آفریدیم آری چنین کردیم تا اموری که باید تحقق یابد وتا

خدا ان  کسی را که در نهان از دید  خدا  و  پیامبرانش را یاری می کند از

 دیگران مشخص سازد به یقین خدا نیرومند وشکست ناپذیر است.

                                                                                (ص541ق)

                                        *اهل کتاب*

بگو ای اهل کتاب چرا کسانی را که ایمان آورده اند از راه خدا باز می دارید

وکج آن رامی طلبید بااین که حقیقت را می دانید وبرآن گواهید وخدا از آنچه

می کنید بی خبر نیست. (ص62ق)

                                                                              (7)

 

 

 

 

 

                                                     *اهل ایمان*

اهل ایمان کسانی هستند که امانت های یکدیگر را پاس می دارند وبه پیمان

خود وفادارند وآنان که همواره برنماز های واجب خود مواظبت می کنند .

                                                                       (ص342ق)

                           *اهل سعادت *

به راستی که مومنان به سعادت دست یافتند آنان که در نمازشان فروتن اند

وآنان که از کار بیهوده رو یگردانند وآنان که اموال خود را به وسیله انفاق پاک می سازند وآنان که دامن خود راحفظ می کنند.(ص342ق)

                                    * باد*

از نشانه های خدا این است که باد ها را می فرستد تا نوید بخش باران باشند

وبدین وسیله از رحمت خود به شما بچشاند وتا کشتی ها به فرمان او بر آب

روان شوند وشما درطلب رزق وبخشش الهی بر آیید .این نعمت ها را به شما

ارزانی داشته باشد که سپاسگزار باشید واورا پرستش کنید.(ص409ق)

 

                                 *باران*

خدا همان کسی است که بادها رامی فرستد که ابری را به حرکت درمی آورند

سپس آنگونه که خدا می خواهد آن را در پهنه آسمان می گستراند واز آن

پاره ابرهایی فشرده وبه هم آمیخته می سازد آن گاه می بینی قطرات باران

از لابلای آنها بیرون می آید پس هنگامی که خداوند باران را به هرکس از

بندگانش که خواست رسانید ناگهان آنان شادمان می شوند.(ص409ق)

اگر از خدا آمرزش بخواهید ابر های پر باران برای شما می فرستد تا باران

های سودمند بر شما فرو ریزند.(ص571ق)

                           *بار گناه*

قطعا این گمراه گران گناهان سنگین خود را به دوش می کشند ونیز همسان

گناهانی را که گمراه شدگان بر دوش گرفته اند با  گناهان خود بر دوش

خواهند کشید وروز قیامت از دروغی که می بافتند و می گفتند گناه دیگران

را می توان بر عهده گرفت واین که خدا شریک دارد باز خواست خواهند شد.

                                                                         (ص397ق)

                                             (8)

 

                                         *بدکار*

آری از آنان نمی پرسند که چه کرده اند بلکه مجرمان با علامتی که در چهره

دارند شناخته می شوند آنگاه موهای پیشانی وپاهایشان را می گیرند وآنان

را به دوزخ می افکنند.(ص533)

ای پیامبر به سبب لطف ورحمت خدا بود که با آنان نرم خویی ومهربانی

کردی واگر درشتخوی وسختدل بودی قطعا از گرد تو پراکنده شده بودند

پس اکنون هم از خطاهایشان در گذر واز خدا برایشان آمرزش بخواه ودر

تدبیر امور با آنان مشورت کن وچون بر کاری تصمیم گرفتی بر خدا توکل

کن که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد ویاری می کند.(ص71ق)

اما کسانی که کافر شده اند به انان گفته می شود آیا حجت ها وآیات من

همواره برشما تلاوت نمی شد ولی شما از پذیرفتن آنها تکبر ورزیدید ومردمی بد کردار بودید.(ص501ق)

                               *بخشش*

از میان شما آنان که ثروتی بیش از مخارج خویش دارند واز گشایش روزی

برخوردارند نباید از انفاق به خویشاوندان ومستمندان وهجرت کنندگان در

راه خدا کوتاهی کنند هر چند آنان دچار خطاها ولغزش ها یی شده باشند .

توانگران باید خطای آنان را ببخشند واز لغزششان چشم پوشی کنند آیا

دوست ندارید که خدا گناهانتان را بیامرزد؟ وخدا وند آمرزنده مهربان

است. (ص352ق)

                                           *بلا*

هر نعمتی که دارید از جانب خداست زیرا آفرینش کار اوست وشما این را به

خوبی می دانید وانگهی چون بلایی به شما رسد فقط به او روی می آورید

وبه درگاه اوتضرع می کنید وچون آن بلا را از شما برطرف کند گروهی از

شما بی آن که انتظار رود برای پروردگارشان شریکانی می پندارند.

                                                                            (ص272ق)

                                      * بیعت زنان*

ای پیامبر هر گاه زنانی که ایمان آورده اند نزد تو آیند که با این شرایط با توبیعت کنند که هیچ چیزی نه بت ونه غیر آن را شریک خدا قرار ندهند و

از مال هیچ کس نه مال همسرشان ونه مال دیگران دزدی نکنند وآشکارا ونهانی مرتکب زنا نشوند وبه هیچ وجه فرزندانشان رانکشند وفرزند دیگران

 

                                               (9)

 

را که میان دست وپای خود بر زمین می نهند به دروغ از شوهران خود

نخوانند ودر هیچ کار پسندیده ای که به آن فرمان می دهی تو را نافرمانی

نکنند با آنان بیعت کن وآمرزش گناهانشان را از خدا بخواه که خداوند آمرزنده مهربان است.(ص551ق)

                                       *بندگی خدا*

ای پیامبر یاد کن روزی راکه کار به شدت دشوار می شود آن روز چیزی

جز سجده وبندگی خدا کارساز نیست ومشرکان به سجده در برابر خدا خوانده

می شوند ولی نمی نوانند سجده کنند.(ص565ق)

                         *بنای آسمان*

ای منکران رستاخیز آیا آفرینش شما سخت تراست یا آفرینش آسمان که خدا

آن را بنا کرده و سقفش را برافراشت وآن را موزون ساخت شبش را تاریک

وروزش راآشکار نمود.(ص584ق)

                                     *بوستان بهشت*

کسانی که ایمان آورده وکار های شایسته کرده اند به زودی انان را به

بوستان هایی پوشیده از درختان که زیر آنها جوی ها روان است در میاوریم

آنان برای همیشه درانجا ماندگارند وبرایشان در ان جا همسرانی پیراسته

خواهد بود وآنان را به سایه ای پایدار در می آوریم.(ص87ق)

              

                                    *پاداش*

هرکس نیکی بیاورد ده چندان آن پاداش خواهد داشت وهر کس بدی بیاورد

جز به مانند آن اورا کیفر نمی دهند وبر آنان ستم نمی رود.(ص150ق)

*پایداری*

ای کسانی که ایمان اورده اید هنگامی که در میدان نبرد با گروهی از کافران

رو به رو گشتید ثابت قدم باشید واز برابر آنان مگریزید وخدا را باقلب وزبان

خود بسیار یاد کنید که پیروز گردید.(ص182ق)

                                      *پرهیزکاری*

کسانت را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبا باش ما از توروزی نمی طلبیم بلکه

به تو روزی می دهیم وفرجام نیک برای تقوا پیشگی است .(ص321ق)

                                        (10)

 

 

                               *پدر کافر*

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر پدران وبرادرانتان کفر را بر ایمان برگزیدند

آنان را دوست خود وعهده دار کار هایتان قرار ندهید وکسانی از شما که آنان

را دوست خود گیرند وکارهایشان را به آنان بسپرند ستمکار خواهند بود.

                                                                               (ص190ق)

                             *پیامبران*

ای پیامبر بگو من وپیروانم به خدا وآنچه بر ما نازل شده وآآا 

 آنچه بر ابراهیم

واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط فرو فرستاده شده وآنچه به موسی و

عیسی ودیگر پیامبران از جانب پروردگارشان عطا شده است ایمان آورده و

میان هیچ یک از پیامبران فرقی نمی گذاریم که به برخی ایمان بیاوریم وبه

برخی دیگر کفر ورزیم وما تسلیم وفرمانبردارخداییم. (ص61ق)

                           *پیروی کافر*

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از کافران پیروی کنید شما را به عقب باز

می گردانندو از دینتان روی گردان می کنند واز زیانکاران خواهید شد.

                                                                                    (ص69ق)

                                    *پیروی شیطان*

ای کسانی که ایمان آورده اید از پی گام های شیطان نروید که هر کس از

پی گام های شیطان برود به کارهای زشت وناروا گرایش می یابد زیرا شیطان

به کار زشت وناپسند فرمان می دهد واگر فضل ورحمت خدا بر شما نبود

هرگز احدی از شما پیراسته وپاک نمی شد ولی خدا هرکه را بخواهد پاک

می سازد وخدا شنونده در خواست های مردم ودانا به حال آنان است .

                                                                               (ص352ق)

                                       *پیروی خدا*

ای مردم از آنچه از جانب پروردگارتان به سوی شما فروفرستاده پیروی کنید

وتحت ولایت وسر پرستی او در آیید واز غیر اوپیروی نکنید که سرپرست

شما می گردندچه اندک در می یابید که پروردگار شما خدای یکتاست.

                                                                         (ص151ق)

 

                                          (11)

 

 

                                   *پیروی از ناحق*

من هرگاه آنان را فراخواندم که ایمان بیاورند تا گناهانشان را بیامرزی آنها

انگشتان خود را در گوش هایشان کردند وجامه هایشان را بر سر و روی

خود کشیدند تامرا نبینند وسخنم را نشنوند وبر حق ناپذیری پافشاری کردند

وسخت تکبر ورزیدند .(ص570ق)

                               *پیروی از قرآن*

همانا ما قرآن رابرای فراگیری همگان آسان کردیم پس آیا کسی هست که

متذکر شود وخدا را بشناسد وبه صفات وافعال او پی ببرد.(ص530ق)

                                     *پولدار*

راه سرزنش فقط بر روی کسانی گشوده است که با این که پولداروتوانگرند

از تو اجازه ترک جهاد میکنند آنان به این خشنودند که با خانه نشینان باشند

وخدابر دل هایشان مهر نهاده است از این رو ست که نمی دانند(ص201ق)

                                 *پیشانی علما*

ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از علمای دین اموال مردم را به ناروا

می خورند وآنان را از راه خدا باز می دارند وکسانی را که زر وسیم  ذخیره

می کنند وآن را در راه خدا خرج نمی کنند به عذابی دردناک نوید ده. این

عذاب در روزی است که آن گنج های طلا ونقره را در آتش دوزخ بگذارند

وپیشانی وپهلو وپشتشان را با آنها داغ کنند وبه آنها گفته شود این است آن

چه برای خود اندوختید که اینک به صورت عذاب برای شما جلوه گر شده

است .پس بچشید آنچه را که می اندوختید. (ص192ق)

                              *پروا پیشگان*

اگر مشرکان درماه حرام با شما جنگ را آغاز کردند شما نیز بجنگید زیرا

ماه حرام در برابر ماه حرام است واگر حرمت مکه ومسجدالحرام و ماه حرام

را شکستند شما نیز حرمت آنها نادیده انگارید که حرمت ها قابل تلافی است

پس هر کس بر شما تعدی کرد شما نیز به مثل ان بر او تعدی کنید واز خدا

پروا نمایید ودر مقابله به مثل از حد تجاوز نکنید وبدانید که خدا با پروا

پیشگان است .( ص30ق)   

                                      (12)                              

 

 

 

 

                                    *  تباه کنندگان*

از میان مردم کسی است که در زندکی دنیا سخنان اودر وصف حق ورعایت

عدل تورا به شعف میآورد وخدا برآنچه در دل دارد گواه می گیرد در حالی که

سخت ترین دشمنان حق است وچون به حکومت رسد در زمین به تکاپو می

افتد تادر آن تباهی کند وکشت ونسل بشر را به نابودی کشاند وخداوند تباهی

را دوست ندارد .(ص32ق)

                                 * تجارت با خدا*

ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از

عذابی درد ناک می رهاند راه نمایم ؟ به خدا ورسولش ایمانی راستین بیاورید

ودر راه خدا با مال وجان خود جهاد کنید این ایمان وجهاد اگر بدانید برای

شما  بهتر است.(ص552ق)

                                *تذکر*

آری تو شکیبا باش ما آنچه را که آنان به گزاف در باره تو می گویند بهتر

می دانیم وآنان را به سزای کردارشان خواهیم رساند توبرآنان چیره نیستی

تا به اجبار به ایمان وادارشان کنی پس به وسیله قرآن به هر کسی که از

تهدید من می ترسد تذکر بده .(ص520ق)

                                                                                                   

                            *ترس *

شمارا پس از کافران درهمان سرزمینشان سکونت خواهیم داد این وعده

برای کسانی است که از مقام من بیم داشته واز تهدید من ترسیده است .

                                                                                (ص257ق)

                                     *ترک گناه*

گناهی را که بدی فرجام آن آشکار است ونیز گناهی را که ناخوشایندی عاقبت

ان نهان است وانهید قطعا کسانی که مرتکب گناه می شوند دیری نمیگذرد

که به همان چیزی که مرتکب شده اند سزا می شوند.(ص143ق)

                               * ترازوی اعمال*

روزی پدید خواهد آمد که آدمیان همچون ملخ ها از گورها به هرسو روی

میاورند وکوهها مانند پشم رنگارنگ زده شده متلاشی می گردند در آن روز

اعمال مردم سنجیده می شود پس کسی که اعمالش وزین وشایسته است او

در زندگی خوش وپسندیده ای خواهد بود وکسی که اعمالش سبک وزن و

                                          (13)

 

نارواست جایگاهش هاویه است.(ص600ق)

               

                

                                           *ترس*

سزای آنان نزد پروردگارش بوستان های جاوید بهشتی است با درختانی انبوه

که از زیر آنها نهر ها روان است در ان جا برای همیشه ماندگارند خدا از آنان

خشنود است وآنان نیز از خدا خشنودند این پاداش کسی است که از پرورگار

خود بترسد. (ص599ق)

                                        *تعقل*

مانند کسانی نباشید که به  پیامبر گفتند سخن تورا شنیدیم در صورتی که آن

رابه گوش دل نمی شنیدند آری این کفر پیشگانی که از شنیدن سخن حق کرند

واز گفتن حق لال همانان که حق را در نمی یابند نزد خدا بدترین جنبندگان

به شمار می روند.(ص179ق)

                                        *تعدد زوج*

اگر بیم دارید که که در صورت ازدواج با دختران یتیم عدل وانصاف را رعایت

نکنید از دیگر زنان که مورد پسند شمایند دوتا یا سه تا یا چهار تا به همسری

گیرید واگر بیم دارید که نتوانید میان چند همسر به عدالت رفتار کنید تنها یک

زن را به ازدواج خویش در آورید یا به کنیزانی که مالک آنانید بسنده کنید

این برای ستم نکردن به آنان ورعایت حقوقشان نزدیک ترین راه است .

                                                                             (ص77ق)

                                     *تعبیر خواب*

یوسف پیامبر در مورد خواب دو زندانی گفت هیچ غذایی که روزی شما کنند

به شما نمی رسد مگر اینکه حقیقت آن را به شما خبر می دهم پیش از آن که

به شما برسد این دانشی نیست که بتوان آن را تحصیل کرد این از علومی

است که پروردگارم به من آموخته است زیرا من آیین مردمی را که به خدا

ایمان ندارند وآخرت را منکرند رها کرده ام.(ص239ق)

                               *تعجب منکران*

اگر تعجب می کنی از سخن منکران رستاخیز تعجب کن که می گویند آیا وقتی

                                         (14)                                      

 

 

 

 

خاک شدیم واقعا در آفرینشی جدید قرار می گیریم ؟ اینان کسانی اند که به

پروردگارشان کافر شده اند اینانند که بر گردن هایشان زنجیر هاست واینان

همدم آتشند ودر آن جاودانه خواهند بود.(ص249ق)

                                                     

                     *تعجیل در قیامت*

کسانی که قیامت را باور ندارند از روی استهزا شتاب درآمدن آن را میخواهند

وکسانی که  ایمان آورده اند  در عین  تمایل به  برپایی آن از آن بیمناکند و

می دانند که ان حق است بدانید کسانی که در باره قیامت جدال می کنند ودر

پی انکار آن هستند در بیراهه ای هستند که با حق فاصله ای دور ودراز دارد.

                                                                               (ص485ق)

                                  *تعمیر مساجد*

تنها کسانی حق دارند مساجد خدا را تعمیر کنند که به خدا وروز واپسین ایمان

آورده ونماز برپا داشته وزکات داده وجز ازخدا بیم نداشته اند که امید است

اینان در زمره ره یافتگان باشند .مشرکان حق ندارند در حالی که به زبان

یا عمل برکفرخود گواهی می دهند مساجد خدا از جمله مسجدالحرام را تعمیر

کنندآنان اعمالشان بی اثر است وبرای همیشه در دوزخ ماندگارند.

                                                                                (ص189ق)

                                    *تفرقه *

کسانی که در اثر اختلاف با یکدیگر در دین خود پراکندگی پدید آورده وگروه

گروه شده اند تودر حزب وگروهشان نیستی وبا آنان هیچ پیوندی نداری

کارشان فقط به خداواگذار می شود سپس آنان را به حقیقت آنچه کرده اند

آگاه خواهد ساخت. (ص150ق)

                                *تغییر خلقت*

حال که روشن شد آفرینش وتدبیر در اختیار خداوند است واو هیچ گونه

شریکی ندارد وکسانی که از وی روی گردانده اند در قیامت راه نجاتی ندارند

پس روی خود را به سوی این دین بگردان وبی آن که به راست وچپ گرایش

یابی تنها به آن چشم دوز بر این دین پایدار باش دینی که فطرت خدادادیت

تورابه آن گرایش می دهد همان فطرتی که خداوند همه انسان ها رابرآن

                                       

                                              (15)

 

 

آفریده است آفرینش خدا تغییر ندارد وبا اختلاف افراد واختلاف زمان ها و

مکان ها تغییر وتبدیل نمی پذیرد این است دین استوارولی بیشتر مردم

نمیدانند. (ص407ق)

                                    *تلاوت*

ای پیامبر هنگامی که قرآن به تو وحی میشود سکوت کن وزبانت را به

تلاوت آن حرکت مده تادر خواندن آن شتاب کنی وآنچه را نخوانده ایم پیش از

ما بخوانی.(ص577ق)

                                  *تمسخر قرآن*

از مردم کسی است که سخن ها وداستان های بیهوده را که باز دارنده از حق

وگرایش دهنده به باطل است می خرد تا با انتشار آنها مردم را از راه خدا باز

دارد وبه بیراهه برد بی راهه ای تهی از هر گونه دانش وتا قرآن وحقایق

آن را به استهزا گیرد برای آنان عذابی خوار کننده وذلت بار خواهد بود.

                                                                           (ص411ق)

                                   *تنبیه زنان*

مردان عهده دار امور زندگی زنانند این از ان روست که خداوند برخی از

مردمرابر برخی دیگر به خردمندی وتوانمندی بیشتر برتری داده ونیز از آن

روست که مردان از اموال خود هزینه زندگی زنان را می پردازند پس زنان

شایسته در برابرخواسته های بحق شوهرانشان فرمانبردارند وبه پاس این

که خداوند حقوقشان را حفظ کرده است در غیاب شوهرانشان نگهبان حقوق

آنانند وزنانی را که از سرکشی آنان بیم دارند پند دهید اگر نتیجه نگرفتید در

خوابگاه ها از آنان کناره گیری کنید واگر اثربخش نبود آنان را بزنید پس اگر

در مورد حقوقی که بر عهده آنان دارید از شما اطاعت کردند راهی برای آزار

آنان مجویید که خدا بلند مرتبه وبزرگ است .(ص84ق)

        

                                     *تندباد*

قومی که به ناروا در زمین گردن کشی کردند وگفتند چه کسی از ما نیرومند

تراست ؟ آیا ندانستند که خداوند ی که خلقشان کرده از آنان نیرومند تر است

آنان تکبر می ورزیدند  ونشانه های ما را انکار می کردند پس در روز هایی

                                         (16)                                              

 

 

 

شوم تند بادی سوزان بر آنان فرستادیم تادر زندگی دنیا عذاب ذلت وخواری

را به آنان بچشانیم وقطعا عذاب آخرت خوار کننده تر است وآنان از سوی

هیچ کس یاری نخواهند شد. (ص566ق)

                                             *توبه*

پذیرش توبه برای کسانی که نیست که پیوسته مرتکب گناهان می شوند تا

 هر گاه مرگ به سراغ آنان بیاید بگوید توبه کردم ونیز برای کسانی نیست که

در حال کفر می میرند آنانند که عذابی دردناک برایشان آماده کرده ایم.

                                                                              (ص80ق)

کسانی که کارهای ناروا کردند سپس توبه نمودند وایمان آوردند قطعا خداوند

پس از توبه آنان آمرزنده گناهانشان است وبر آنان رحمت میاورد.

                                                                               (ص169ق)

ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا بازگردید وتوبه کنید توبه ای که شما را

از روی آوردن به گناه باز دارد امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما

بزداید وشمارا در بوستان هایی با در ختان انبوه که زیر آنها نهرها روان

است در آورد این موهبت در روزی به شما داده می شود که خدا در آن روز

پیامبرش را با خلف وعده سر افکنده نمی کند وکسانی که ایمان آورده اند

در آن روز با وی خواهند بود نورشان پیشاپیش آنان ودر طرف راستشان

به سرعت پیش می رود چرا که خود شتابان به سوی درجات قرب الهی در

حرکتند می گویند خدایا نور ما راکامل گردان وگناهانمان را بر ما ببخشای

که تو برهر کار توانایی .(ص561ق)

                                     *توکل پیامبر*

همانا پیامبری از جنس خودتان به رسالت به سوی شما آمده است که تباهی

وزیان شما بر اودشوار است وسخت به شما علاقه دارد وبا مومنان رئوف

ومهربان است پس اگر روی بر تافتند ورسالت تورا نپذیرفتند بگو خدا مرا

بس است زیرا معبودی شایسته پرستش جز او نیست فقط بر اوتوکل کرده ام

واوست خداوندگار آن عرش بزرگ.(ص207ق)

                                   *تیر وشهاب*

جنیان می گویند ما به آسمان صعود کردیم وبه آن نزدیک شدیم  وآن را آکنده

از نگهبانانی توانا وشهاب سنگ هایی یافتیم وپیش از نزول قرآن ما در

آسمان برای شنیدن سخنان فرشتگان در مکان هایی می نشستیم ولی اکنون

ولی اکنون هر کس درآنجا دزدانه گوش بسپاردتیری برای خود در کمین

می یابد. (ص572ق)

                                          (17)                                                                        

                      *  تیمم جهت مسجد*                                

ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی برای نماز گزاردن به هیچ

مسجدی نزدیک نشوید شمارا از شرابخواری باز داشتیم تا بدانید که در نماز

چه میگویید ودر حال جنابت نیز وارد مساجد نشوید تا غسل کنید مگر این

که بخواهید از آن جا عبور کنید واگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما

از قضای حاجت امده است یا با زنان هم بستر شده اید وبرای وضو یا غسل

ابی نیافتید به سراغ زمینی که از حالت طبیعی خود خارج نشده تیمم کنید

یعنی بخشی از صورت ودست هایتان را با آن زمین مسح کنید که خدا از

شما در می گذرد وشما را می آمرزد. (ص85ق)

                                           *توحید*

آری انسان ها همه امتی یگانه اند که باید با پیروی از پیامبران خدا یک  دین

می داشتند وهمه بر آیین توحید بودند ولی آنان دین را میان خود قطعه قطعه

کردند وهر کدام بخشی از آن را گرفته وبخش هایی را وانهادند اما بدانند که

همگان برای حسابرسی اعمالشان به سوی ما باز می گردند. (ص330ق)

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389 1:2
 

                                             

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389 1:0
 

 

                                             

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389 0:55
 

                          

          ÷ بسم الله الرحمن الرحیم÷

 

                  ÷ رساله گیاه درمانی÷

 

          ÷ بر گرفته از خواص گیاهان دارویی÷

 

  ÷  مولف: آذر سلگی ÷

  ÷ تیراژ: 1000 نسخه CD÷

  ÷ تعداد : 20   صفحه ÷

 

  ÷ تکثیر وپخش این محتوا ثواب دارد÷

  ÷ دخل وتصرف در مطالب این محتوا حق الناس است÷

 

 

  ÷ سایت:www.jahan22.blogfa.com ÷

  ÷ ایمیل: montazerm98@yahoo.com ÷

 

 

 

 

 

 

                              (1)

 

                            ÷ مقدمه ÷

با توکل به خدای متعال وتوسل به مولا صاحب الزمان خداوند در جهت دفع درد وبلا درمان فر ستاده است وبهترین درمان برای درد بی دینی لعن کردن بر دشمنان حضرت قائم است زیرا این عمل یکی از طرق ومصادیق دشمنی با آن ها است مومن باید دشمنان امام را لعن فرستد واز خدا بخواهد بر عذاب آنها بیافزاید بی شک این لعن واین گونه دشمنی از حسنات مومن واز مصادیق معروف به شما ر می رود وآثار روحی ومعنوی خوب وزیادی خواهد داشت وبر استواری روح وروحیه دشمن ستیزی وحقیقت خواهی او می افزاید. در راس دشمنان گذشته او بنی امیه وبنی عباس می باشند که باید هر روز وهر شب مورد لعن واعراض قلبی ولسانی مومن قرار گیرند امام باقر می فرماید هنگامی که نماز واجب خود را به پایان رساندی از آن فارغ نشو مگر با لعن بر بنی امیه ورسول خدا می فرماید هر کس در یاری ما اهل بیت نا توان باشد ولی در تنهایی های خود دشمنان ما را لعن نماید خدا صدای اورا به همه فرشتگان از زمین تا عرش می رساند وهر وقت بر دشمنان ما لعنی می فرستد اورا یاری کرده وکسی را که او لعن می کند لعن می کنند وبعد آن را از

سر می گیرند وتکرار می کنند وسپس عرضه می کنند خدایا این بنده خود که آن چه در توان داشت نثار نموده است واگر بیش از این قدرت داشت همانا انجام می داد درود بفرست واز جانب خدا ندا می رسد دعای شما را اجابت کردم وصدای شما را شنیدم واز میان ارواح بر روح او درود فرستادم واوار نزد خویش از نیکان بر گزیده قرار دادم.

در موقع بروز بیماری اول شفا را از خدا با توسل به امامان بخواهیم  وبعد با

رجوع به مطالب این رساله درمان کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     (2)

                                      % آقطی%

این گیاه ملین ومسکن والتیام دهنده است یک لیوان دم کرده آن برای رفع

سرفه مفید است برای درمان رماتیسم از جوشانده گل های خشک آن استفاده

می شود کمپرس آن جوش وخارش پوست را بر طرف می کند وبرای اعصاب مفید است .

                               %اسطور فودوس%

این گیاه مسکن وضد عفونی کننده وضد تشنج است وبرای بیماری ریه مفید است وجوشانده آن برای تنظیم پریود خانم ها مفید است وبرای رفع خستگی وسردرد وبیماری عصبی مفید است.

                                       %آویشن%

این گیاه در درمان پیچش روده واسهال موثر است وعامل تصفیه کننده خون بوده ودر درمان بی خوابی وامراض جهاز هاضمه مفید است واگربا عسل به بیمار مبتلا به تنگی نفس وکلیه ومثانه ودرد مفاصل وخون ریزی رحم وتر شحات غیر طبیعی زنان بدهند در دفع بیماری آن ها موثر است . ضد صرع وضد نفخ وضد تشنج است وبرای تقویت بینایی ومعده مفید است وبرای ریزش مو جوشانده آن را به سر بمالند ولی زیاده روی در آن باعث بروز آلبومین در

ادار می شود.

                                     %اکلیل الجبل%

مقوی ومحرک وقاعده آور ومفید برای جهاز هاضمه وبرای درمان ضعف اعصاب ومیگرن ویرقان و ورم کلیه وطپش قلب مفید است واستعمال خارجی آن برای رفع شوره سر خوب است جوشانده آن معده را پاک می کند واشتها

آور است ومقوی معده وجبران کم خونی قاعده زن است واعصاب را تقویت

وسردرد را بر طرف می کند.

                                  % آنفوره%

دارای ریین وصبغ واسید فرولیک است وبرای درمان بیماری عصبی وآسم مورد استفاده قرار می گیرد .

                                   % اسفرزه%

علاوه بر اینکه در بیماری یبوست ورفع خشونت سینه وذات الجنب وبیماری کلیه ومثانه ونارسایی کبد وبیماری زخم معده مفید است استفاده خارجی آن دمل را باز می کند .

                                      (3)

                                % اسفند%

برای رفع وزوز گوش وسنگینی گوش فایده دارد . اگر چند قطره جوشانده آن را در چشمی که قرمز وملتهب است بچکاند التهاب بر طرف می شود.

 

                                  % اطر بلال%

این گیاه سرفه را درمان می کند جوشانده آن اخلاط را دفع وسینه راصاف می کند مصرف آن در درمان بیماری ریوی بسیار موثر است.

 

                                %اذان الفار%

این گیاه در درمان بیماری استخوان وریوی اعجاز میکند مصرف آن در شکستگی استخوان موجب بهبود سریع آن می شود جوشانده آن در دفع بیماری روده ای موثر است.

 

                            % افسنطین %

مقوی قلب ومعده وتب بر وقاعده آور است وبرای تنظیم عملیات جهاز هاشمه مفید است اگر احساس سنگینی در معده نمودید جوشانده آن را بخورید بهترین وسیله برای درمان استسفاء ویرقان است وکرم نوع اسکاریس را می کشد واگر با تنطورید به کودک داده شود کرم روده را می کشد .

 

                                % اقاقیا%

طبیعت سرد دارد مقوی وصفرا بر است برای سردرد ناشی از مسمومیت مفید است ضماد تهیه شده از آن برای ورم ها مفید است وعصاره آن برای قطع خون ریزی ناشی از جراحات تازه مفید است.

 

                               %انجره%

مقوی معده وتصفیه کننده خون است وبرای سل واسهال مفید است و قاعدگی شدید را درمان می کند برای درمان زخم معده وروده ویرقان ورماتیسم وقولنج وسنگ کیسه صفرا نافع است.

 

 

                                             (4)

                          %اوکالیپتوس%

بهترین وسیله درمان در بیماری تیفوئید ومالاریا است روغن آن ضد پیوره است ودر سوختگی های عمیق و وسیع مصرف می شود جوشانده آن برای تب

نوبه وافراد مبتلا به سوء هضم تجویز گشته است.ضد عفونی کننده است ووجود درخت آن در منزل به منزله دستگاه تهویه است وپشه ها را فراری ساخته وفضا را معطر وتندرستی پخش می کند برای درمان عفونت برونشیت وسوزاک تجویز شده است در درمان دیابت موثر است وبرای آنفلونزا وتنگی نفس مفید است روغن آن با روغن زیتون مرهم خوبی برای درمان رماتیسم است برای بند آوردن خون ریزی دندان موثر است.

 

                                 %باباآدم%

معرق وتصفیه کننده خون است ودر درمان رماتیسم ونقرس بسیا مفید است

برای بیماری گلو نیز مفید است برای درمان سنگ کلیه وسرخک ومخملک ودیابت هم خوب است برای درمان اگزما وخارش وجوش صورت و واریس

اثر شفا بخش دارد.

 

                              % باد آورد%

برای بیماری عصبی ومیگرن وارتعاش ومالیخولیا وهیستری مفید است وبرای رماتیسم هم جوشانده آن خوب است.

 

                             % باد رنجبویه%

دارای کامفر واسانس ملیس ورزین ومواد قندی مختلف وتانن است باد شکن وهضم کننده غذا می باشد برای درد معده ناشی از اعصاب وهیستری ویرقان

مفید است نفخ وتشنج معده را برطرف وسر درد عصبی را از بین می برد برای

جلوگیری از تهوع وناراحتی روحی واضطراب ودلهره وافسردگی نیز مفید است .

 

                                %بادبان%

برای درمان دل درد وتشنجات معده نافع است بخار آن چشم را تقویت می کند .

 

                                    (5)

                             % بارهنگ%

این گیاه دارای تانن وسدیم ومنیزیم وپتاسیم ورکوبین است در درمان بیماری کلیه واسهال موثر است برای سوختگی وزخم ها وگزیدگی زنبور واگزما از گرد آن استفاده می شود زخم را با نخ طلا می دوزد یعنی به زخم بمالید نه می پوساند ونه به گوشت صدمه می زند.

 

                                  %برجانسف%

برای تقویت بنیه ومعده استفاده می شود ضد تشنج وتهوع وهیستری است.

 

                                  %بنفشه معطر%

برای درمان خشونت سینه وتنگی نفس وبرونشیت حاد وسیاه سرفه وسرطان

زبان وذات الریه وسرخک وصرع اطفال ودفع بی خوابی ودفع صفرا مفید است

تاثیر خوبی در حل بلغم مسلولین وکم کردن سرفه آنها دارد وغرغره کردن آن در رفع گلو درد نافع است . بنفشه مقوی وتصفیه کننده خون است برای درمان بیماری جلدی وبواسیر وواریس مصرف می شود وقی آور وملین است.

 

                                  %برگ بو%

ضد گریپ وضد عفونت روده ای ومعالج برونشیت مزمن است برای خوشبو کردن غذا وجلوگیری از تخمیر غذا در معده برگ بو را در غذا می ریزند ضد عفونی کننده وملین وضد نفخ است .

 

                                    % بابونه%

دارای خاصیت ضد عفونی کننده است وروغنی پس می دهد که بسیار معطر است با گل آن می توان مورا طلایی کرد وجوشانده آن برای تشنج معده وناراحتی جهاز هاضمه مفید است مقوی وتب بر وضد کرم است دم کرده آن

برای مبتال به سوء هضم هستند نافع است برای اختلال قاعدگی خوب است

برای بیماری انسداد لوله طحال وسردرد نافع است برای مبتلا به رماتیسم مفید

است برای درمان ورم والتحاب چشم نافع است بخار آن در منزل برای دفع پشه

ومگس  وحشرات موثر است.

 

                                     (6)

                          % بو مادران%

ضد تشنج وتب بر وقاعده آور ودم کرده آن در درمان اختلال بینایی وقولنج

کبدی وسنگ کلیه ودرمان ورم مقعد وروده وبواسیر وتنظیم رکل خانم ها

ودفع سو ء هاضمه اثر بخش است . ضماد آن برای رماتیسم مفید است.

 

                                % بلسان %

زکام را درمان می کند واگر شب گرما گرم نوشیده شود از درد مبتلا به انفلونزا

مصون نگاه می دارد مقوی خون است وخستگی را دفع می کند واعصاب را

تقویت می کند در مورد مبتلا به سردرد عصبی وهیستری تجویز شده است

مقوی دماغ وسلسه اعصاب بخصوص عصب چشم است ونور چشم را زیاد

می کند ودر درمان رعشه وخواب رفتن بدن وبی حسی موضعی است زایمان

را آسان می کند ضد حساسیت بودن تنگ نفس را معالجه می کند برای سنگ مثانه وطحال خوب است ولی مصرف زیاد آن منجر به مسمومیت می شود.

 

                               % بوصیر%

وسیله درمان بسیار عالی گلوست در زمستان می توان از آن برای درمان زکام

ودفع اخلاط سینه وتنگی نفس استفاده کرد.

 

                                  % بلوط%

برای درمان گواتر وگلوی آماس کرده مفید است مقوی اعصاب است وخستگی

شدید را بر طرف می کند .

 

                                 % بید%

برای سیاه سرفه وسوء هاضمه خوب است  ورماتیسم حاد ومزمن وزکام را درمان می کند عصاره آن باعث رشد می شود ضد عفونی کننده قوی است برای زخم موثر وتب را قطع می کند برای دفع سردرد آب آن را بر سر بمالید .

 

                         %عرق بید مشک%

ملین ومقوی قلب ومعده وافزاینده نیروی بدن است .

 

                                       (7)

                        % پیچک زمینی%

جوشانده آن برای رفع بلغم از سینه ومعده مفید است وجوشانده دانه های آن

برای بیماری های رماتیسم واستسقاء تجویز شده است از برگ جوان آن مرهمی تهیه می شود که برای آفتاب زدگی مفید است.

 

                                   % پنیرک%

جوشانده گل آن انسداد حاصله از اخلاط سینه را بر طرف می کند با حمام بخار آن گوش درد را می توان بر طرف نمود غرغره آن درد گلو را فورا برطرف می کند مسهل است در عفونت مثانه وسرفه های شدید ویبوست واسهال اعجاز می کند مبتلا به یبوست ناشتا دم کرده آن را با عسل خالص بخورد ومبتلا به برونشیت وسرفه های شدید و ورم کلیه واسهال خونی وعفونت مثانه دم کرده آن را بخورد مفید است ضماد آن موجب سر باز کردن دمل وکورک میشود وبرای تهیه داروی شستشوی چشم آن را بجوشانید وچشم خود را باآب آن

بشویید برای ساکت کردن درد نقرس ورماتیسم ضماد گل آن را روی محلی که درد می کند بمالید.

 

                                 %گل پر طاووس%

اثرمخدر دارد وبرای درمان استسقاء وبیماری کلیوی وسنگ مثانه بسیار نافع است.

 

                                   % پامچال%

گل آن برای برونشیت وسرفه های مزمن مفید است دم کرده آن تب بر وضد میگرن ودل بهم خوردگی است پامچال برای سیاه سرفه وحتی سینه پهلو مفید است.

 

                                   % پای خر%

برگ های این گیاه را هم می توان به صورت سیگار در آورد ه دود کرد وهم جوشانده گل آن را به مصرف رساند در بیماری های تنگی نفس وسرفه و ورم

حنجره وبیماری کلیه ومثانه مفید است.

 

                                        (8)

                              % پر سیاوشان%

محرک ومعرق وخلط آور ونرم کننده سینه وبرای بیماری طحال وریه وتنگی نفس مفید است برای ناراحتی پوستی آن را می سوزانند وگرد آن را با روغن زیتون مخلوط کرده روی موضع می مالند وخاکستر آن برای شوره سر مفید است وطبیعت این گیاه گرم است.

 

                                % پنبه%

خوردن شکوفه پنبه برای دفع وسواس وناراحتی های فکری مفید است وپوست وریشه درخت پنبه برای تنظیم رکل ماهانه خانم ها مفید است برای دفع خارش از ضماد آن استفاده می شود وخوردن مغز دانه آن در ازدیاد نطفه مرد موثر است.

                               % تاجریزی%

این گیاه طبیعت سرد دارد وجوشانده آن آرام بخش اعصاب وخواب آور است

برای دفع بیماری گوش وچشم وبینی هم مصرف می شود که در این اعضا

باید چکاند وغرغره محلول آن برای ورم حلق ورفع دنادن درد مفید است.

 

                                %ترنجبین%

ملین وبرای رفع سرفه وتسکین حرارت درونی ودفع تب ودفع خارش مفید

است که آن رادر آب گرم ریخته بنوشید .

 

                                % تودری%

خلط آور ومقوی است درد های سینه وگلو و ورم حنجره وقولنج کبدی را در مان می کند برای صاف کردن سینه وصدا نافع است .

 

                                  % تیول  %

دم کرده این گل برای افرادی که کار فکری می کنند بسیار نافع است ملین وضد تشنج است واگر برگ آن را کوبیده بپزند وروی زخم قرار دهند التیام می یابد ذغال چوب آن برای اسهال خونی خوب است.

 

                               

                                           (9)

                              % گل تلگرافی %

برای اسهال وخونریزی مفید است برای درمان بیماران مبتلا به دیابت مصرف

می شود.

                                 % ترشک %

 جوشانده گل وبرگ که با عسل مخلوط شده در از بین بردن حساسیت گلو ودهان موثر است ودرد معده را نیز بر طرف می کند.

 

                           % تره تیزک آبی %

جوشانده آن برای تصفیه خون مفید است بیماری اسقر بوط را درمان می کند.

 

                              % تمشک جنگلی %

جوشانده آن برای تصفیه خون مفید است وریشه وبرگ آن در بیماری اسهال کودکان مصرف می شود.

 

                                  % تمر هندی%

مسهل ملایمی است وبرای تسکین حرارت درونی ورفع تشنگی خوب است.

 

                                   % ثعلب%

این گیاه را با روغن گلسرخ ویا روغن زیتون مخلوط نموده برای جلوگیری

از ریزش مو به سر می مالند برای ورم کلیه و ورم مثانه وسرما خوردگی

هم مفید است ومقوی اعصاب است ودر بیماری حصبه برای دفع ورم روده

هم مفید است.

                         % حشیشه السعال%

برای سرفه های تشنج آور بسیار مفید است برگ های این گیاه را می سوزانند

ودود آن را تنفس می کنند برای درمان زکام وبرونشیت وگریپ دم کرده گل

خشک آن خوب است برگ آن تلخ ودارای خاصیت مسهل است برگ آن را

له کنند وبه شکل ضماد در آورند با آن درمان زخم جلدی ویا دمل را انجام

می دهد دود کردن برگ آن در منزل برای آسم مفید است.

 

                                    (10)

 

                                % حنا%

جوشانده آن در آب برای جذام مفید است وبا پاشیدن گرد آن روی اگزما

می توان آن را درمان کرد وبرای تقویت موی سر ورفع جوش نیز مفید

است.

 

                            % حسن لبه %

برای خون ریزی وبریدگی ها وجراحات وارده نافع است در مواردی که می خواهند روی زخم بمالند با الکل پاک شود برای مبتلا به گلو درد وگرفتگی صدا وتنگی نفس نیز مفید است .

 

                           % حشیشه الریه%

آن را با آطر بلال مخلوط کرده وبرای درمان ریه  بکار می برند.

 

                              %حنظل%

به عنوان مسهل به کار می رود وبرای بیماری کبد مفید است وبرای زنان بار

دار زیان دارد.

 

                              %حلبه%

ملین ومحلل ومدر بول وحیض است وجهت  امراض بارد وسرفه مفید است

جهت تقویت مو به سر بمالند وبرای ریه مقوی است.

 

                                 % جنتیانا%

این گیاه با تنتور برای رفع درد شکم وجلو گیری از تهوع وغش وبیهوشی نافع است وبا احتیاط مصرف شود زیرا ممکن است عکس العمل شدید تولید

کند.

 

                                 % چوبک%

جوشانده این گیاه معالج زکام ونقرس وسفلیس وتومور های سر طانی مورد

استفاده قرار می گیرد.

 

                                          (11)

                                    % خلنگ%

ضد رماتیسم وضد عفونی کننده است برای درمان ورم مثانه وامراض مجاری ادرار نافع است . برای تسکین درد رماتیسم روی مفاصل واعضای دردناک بگذارید وبرای درمان ضعف عضلات با جوشانده آن بدن را بشوئید.

 

                                   % خاکشی%

فربه کننده وبرای اسهال ودفع خلط خونی وبر طرف کردن اختلالات قاعدگی مفید است در درمان ورم بنا گوش و ورم پستان و ورم بیضه و ورم سرطان

له شده آن را بمالند .

 

                                % خردل %

مصرف خارجی آن برای تسکین درد کمر ویا کبد مفید است ودر حمام به بدن بمالند .

 

                                 % خشخاش%

برای تقویت بنیه بخصوص بعد از زایمان برای بنیه خانم ها استفاده می شود

وخودش سمی نیست بر خلاف تریاک که سم است.

 

                                 % ختمی %

برای سرفه ودرد گلو وزکام وبیماری سینه مفید است  برای بیماری چشم شستن چشم با محلول فوق مفید است.برای گلو درد برگ آن شفا بخش است

وموقع دندان در آوردن کودکان اگر روی لثه جوشانده گل آن را بمالند آسانتر در می آید.

                                 % دارچین%

ضد عفونت وضد قارچ وباد شکن وفرح بخش ومقوی است وطبیعت گرم دارد

وبرای از بین بردن اضطراب و وحشت مفید است وریختن آن در گوش سنگینی

گوش را بر طرف می کند درد دندان پوسیده را هم می توان با پوشاندن سوراخ

آن با گرد دارچین ساکت نمود.

 

 

                                    (12)

                                 % دم اسب %

 

در بیماری سنگ کلیه و ورم مثانه وبیماری کلیه مصرف می شود ودر بند

آوردن خون رحم ویا هر نوع خون ریزی داخلی دیگر مفید است .

 

                                % رازیانه %

قاعده آور ومقوی معده وباد شکن و آرامش بخش اعصاب بوده در بیماری

آسم وسرفه ودرد پهلو وسنگ کلیه وقولنج مصرف دارد واگر مادران شیر

ده دچار انسداد مجاری شیر شده باشند قرار دادن جوشانده آن روی پستان باعث جاری شدن شیر می گردد.

 

                             % رشکک %

در معالجه مربوط به بیماری حلق ورماتیسم ونقرس وسنگ مثانه و ورم کلیه

مصرف می شود وعصاره آن برای دفع درد دندان ودرمان جراحات وارده بر

سر مفید است. برای گلو درد آن را بخورید.

 

                               % ریوند%

به مقداری برای کبد مفید است که آن را روح وقلب زندگی خوانده اند ویک مسهل ملایم است وناراحتی معده وروده را بر طرف می کند .

 

                                % ریحان%

جوشانده آن برای دفع انسداد ریه ازلحاظ جمع شدن اخلاط مفید است وبرای

درد سر های شدید نیز استفاده می شود.                             

 

                              % زرد چوبه%

بادشکن ومحرک جهاز هاضمه وضد نفخ است واگربر پوست بمالند برای بعضی از بیماری های پوستی اثر معجزه آسا دارد اگر روی خون ریزی پاشیده

شود بند می آید در دندان درد ما لیدن آن بر لثه مفید است .

 

                                        (13)

 

                                  % زنبق%

 

مقدار کمش محرک وضد کرم است وبرای درد سینه خوب است وبرای ناراحتی

پوستی وجلدی وگوشتی نیز نتیجه دارد وبهتر است با گل ختمی مخلوط گردد.

 

                                  % زعفران%

مسکن سرفه وبرای تسکین دندان درد ودرد عضلات واسهال وقطع خونریزی

بینی وبیماری سنگ کلیه وسنگ کیسه صفرا ونارسایی کبد مفید است ولی برای زنان آبستن خوب نیست .افراط در خوردن آن تولید مسمومیت می کند وبرای اعصاب زیان آور است.

 

                                 % زنجبیل%

مقوی معده وکبد وباد شکن وملین است برای پیش گیری از سرما خوردگی

مفید است وبرای دفع گرفتگی عضلات وفلج نیز مفید است .

زنجبیل شامی مقوی وضد عفونی کننده وضد باکتری است وبرای مسلولین

ودفع ترشحات زنان و ورم رحم واگزما مفید است در مورد مبتلایان به سل

مفید است.

 

                                  % زیتون%

ملین وصفرا بر وضد مسمومیت ودارای طبیعت گرم است برای سنگ کلیه وکیسه صفرا و ورم کلیه ویبوست مفید است مالیدن آن بر سر ازسفید شدن مو جلوگیری می کند وبرای شوره سر وتقویت لثه وافزایش قوه بینایی ودرمان سوختگی مفید است.

 

                               %زیره سیاه %

ضد نفخ ومقوی معده وضد تشنج است وحیض زنان را به جریان می اندازد .

 

                                      %زوفا%

خلط آور وضد عفونت های ریوی وزکام وآسم است  برای درمان  کم خونی در نزد دختران ویرقان وتب های اولیه بعضی امراض ودرد اعصاب وبیماری کلیه

                                    (14)

نافع است برای ضعف معده ومعالجه قولنج وآنژین خوب است وبرای گل مژه

و بر طرف کردن رگ به رگ شدگی موثر است.

 

                             % زبان گنجشک %

برای سنگ مثانه وکلیه مفید است مقوی وخلط آور وتب بر است .

 

                            % زرشک %

برای بیماری کبد وطحال نافع است از زرشک شربتی تهیه می شود که برای

معده مفید است.

 

                              % زیر فون%

برای مبتلا به تب شدید خوب است که عرق کند وتب راببرد. در درمان سرفه

 مزمن وبرطرف کردن خلط سینه ومعالجه زکام موثر است چنانچه در کلیه

مخاط جمع شود واین مخاط ناراحتی معده تولید کند زیر فون آن را بر طرف

می کند.

 

                                % سداب%

برای تقویت بینایی وکاهش شهوت جنسی وتنگی نفس وسرفه مزمن وپهلو درد مفید است ضد قولنج روده وضد خونریزی وضد صرع وتشنج بوده وبرای

بواسیر وانسداد کبد وطحال نافع است .

 

                          % سرو کوهی%

برای خون ریزی رحم واسهال وعسر البول ودرد رماتیسمی و واریس مفید

است جوشانده آن برای درمان زخم دهان ولثه مفید است برای التیام زخم

و ورم از ضماد آن وبرگ سرو استفاده می شود برای فراری دادن حشرات

بخور آن خوب است وبرای جلوگیری از خون ریزی بینی ودرمان بواسیرآن

را استعمال خارجی کنند .

 

                           % سماق%

طبیعت سرد دارد وبرای درمان اسهال واستفراغ ودفع ترشحات زنانه ودفع

                                    (15)

کک مک مورد استفاده قرار می گیرد وبرای دفع جوش دهان مکیدن آن خوب

است واگر در گلاب بخیسانید وبعد صاف کرده در چشم وگوش بچکانید خارش

چشم وچرک گوش را بر طرف می کند.

 

                                     % سنا%

دارای قند وماده رزینی است طبیعت گرم دارد وملین است ومسهل است برای

مبتلا به صرع وبواسیر ومیگرن وامراض سود آوی وبلغمی مفید است وبرای

درمان خارش پوستی ورفع ریزش مو استعمال می شود واگر آن را با زنجبیل

بجوشانید بدترین یبوست را درمان می کند فقط ممکن است دچار دل درد شدید

شوید واز خارج برای درمان خارش پوستی ورفع ریزش مو خوب است.

 

                                % سرخس%

برای دفع کرم کدو خوب است یعنی با روغن کرچک جویده شود .

 

                                 % سیاه دانه %

مقوی وقاعده آور وضد گرمی است باد شکن ومسکن وملین هم هست واگر

با عسل خورده شود برای دفع سنگ کلیه ومثانه نافع است در بیماری یرقان

و ورم طحال وسرفه ودرد سینه اثر شفا بخش دارد با سرکه جهت معالجه لکه پوستی استفاده می شود.

 

                         % سنبل ختائی %

برای درمان ناراحتی های معده مخصوصا درد وتشنج وقولنج موثر است ودر هضم غذا موثر است بادشکن است وبرای نفخ خوب است .

 

                           % ساسافراس%

در تصفیه خون موثر است واگر با گلاب مخلوط شود به درد دفع خستگی چشم

ها می خورد معرق خوبی است ودر تسکین آسم وبیماری ریه موثر است روغن آن خاصیت ضد عفونی کننده دارد وبرای برطرف کردن آماس های غده ای مصرف می شود .

 

                                    (16)

                          % سرخ ولیک%

بدون اینکه اثر سمی داشته باشد برای قلب مفید است وضد تشنج وتب بر و

مقوی قلب است هسته آن برای حل کردن سنگ کلیه ومثانه نافع است دم کرده

آن برای رفع فشار خون مفید است برای معالجه سستی اعصاب وتصلب شرائین وتشنج آنژین و ورم ائورت واختلالات جریان خون اثر قطعی دارد ودم کرده آن با عسل برای درمان تورم وجراحات دهان وگلو مفید است.

 

                          % سنبل الطیب %

ریشه آن برای درمان سر گیجه وبیماری غش وغلبه بر خون دماغ مفید است

بی خوابی و هیستری وصرع وتشنجات معده را درمان می کند وبرای تپش

قلب وتسکین اعصاب ودفع تشنج نیز نافع است. مصرف زیاد آن موجب ضعف چشم وگوش می شود واگر آن را با آب گشنیز مخلوط کرده با آن چشم را بشویند بر قوه بینایی افزوده می شود برای جوش دهان هم غرغره با آ ن خوب

است.

                         % شاه بلوط هندی%

روغن آن برای دفع درد های نقرس ورماتیسمی مفید ودر سرما خوردگی هم

مورد استفاده قرار می گیرد.

 

                      % گل شاه پسند طبی%

برای درمان یرقان وامراض چشم وگلو مفید است در معالجه سیاه سرفه وامراض کلیه ونارسایی کبد مفید است.

 

                                 % شاهتره %

صفرا بر ومقوی وتصفیه کننده خون است ولی از تعداد گویچه های سرخ خون

می کاهد واختلالات قاعدگی را بر طرف وبرای یرقان واستفراغ های صفرا وی

وجذام وزنبور زدگی وتقویت قوه بینایی مفید است .

 

                            % شاهدانه%

گیاه علفی است  که از آن مواد مخدر وسمی مثل بنگ وحشیش بدست می آید ودر پزشکی برای تسکین درد اعصاب ودرد گوش از روغن آن استفاده می شود .                               (17)

                          % شاه آبی %

به علت داشتن ید ونیتروژن وسولفور یکی از بزرگترین تصفیه کنند گان خون

است  وبرای لکه های صورت خوب است وخوردن آن با سالاد برای تامین

زیبایی صورت کافی است وجوشانده آن در تصفیه خون موثر است .

 

                           %شیرین بیان %

برای درمان سرفه موثر وخلط آور است در عفونت برونشیت مصرف می شود

 

                          % شمعدانی %

برگ شمع دانی ضد عفونی کننده ومیکرب کش است وضمادی که از آن درست

می کنند برای سوختگی استفاده می شود.

 

                                % شوکران%

در بیماری تنگی نفس وسیاه سرفه وصرع وکزاز ودرد های عصبی استفاده

می شود واستعمال خارجی آن در تسکین دردهای سرطانی موثر است واین

گیاه سمی است.

 

                            %شابیزک%

داروی خطر ناکی است میوه آن که شبیه آلبالو است مسموم است در بیماری

سیاه سرفه وحملات عصبی ودرد شکم وعدم نگهداری ادرار در شب ودرد

آپاندیس وقولنج کبدی وکلیه آرام کننده وضد درد است .

 

                             % صنوبر%

برای دفع درد گلو وجراحات شش موثر است.

 

                            % عناب%

دارای ویتامین ث ومواد قندی وپروتئین واملاح آلی می باشد ودر درمان تنگی نفس وبیماری کلیه ومثانه وفشار خون ویبوست وامراض مقعد وبیماری کبد

استفاده میشود وتصفیه کننده خون می باشد.

 

                                       (18)

                               % غارباغی%

تصفیه کننده خون است ودر بیماری کبد ونقرس وسنگ کلیه ومثانه مصرف دارد واگربر محل گزیدگی حشرات قرار گیرد سوزش نیش را بر طرف می کند

وبرای زخم وسوختگی وجراحات سخت جلدی با نمک وسرکه مفید است وادرار آور است .

 

                                  % فلوس%

ملین است وبرای دفع گلو درد مفید است وبرای درد مفاصل ونقرس مسکن

است.

 

                                %قنطوریون%

یبوست را دفع می کند وبهترین مسهل برای افرادی است که مدت طولانی دچار

یبوست می باشند برای درد شکم ودرد طحال وانسداد کبد وکلیه مفید است

بادشکن وتب بر است وبرای جبران کم خونی موثر است.

 

                                    % کاسنی%

برای تصفیه خون استفاده می شود برای کبد وطحال وکلیه خوب است برای رفع یبوست وطراوت چهره مفید است برای جلوگیری از ناراحتی معده وتقویت مزاج موثر است.

 

                                     % کرچک%

روغن آن برای رفع سوء هضم مفید است برای کسانی که اسهال دائم دارند مفید است وقتی چشم قر مز می شود با ریختن در چشم التهاب را از بین می

برد .

 

                              % کتانجک%

برای درمان بیماری های ناشی از کمبود املاح معدنی خوب است برای مبارزه با بیماری قلب موثر ودرد قلب را کاملا بر طرف می کند .

 

                                        (19)

 

                             %گل آفتاب پرست%

قاعده آور وتب بر وصفرابر ومقوی قلب است وبرای سر درد ودفع کرم ودفع سنگ کلیه نافع است واگر روی زگیل قرار دهند زگیل از بین می رود .

 

                                % گل سرخ %

در بیماری سل واسهال های مزمن وگلو درد وسردرد وبیماری اعصاب استفاده می شود ودر ورم چشم وشستشوی زخم ها استفاده می شود برای قلب وتنظیم کار جهاز هاضمه خوب است. گلاب در رفع بوی بد دهان وکاهش میل جنسی

خوب است برای دفع سر درد وتقویت اعصاب موثر است ودر تسکین درد معده موثر است.

                                % گل گاو زبان%

گرم است در بیماری زکام وجهاز تنفسی وسرفه وسرخک ومخملک وآبله وورم کلیه وسنگ مثانه ویرقان ومننژیت وجنون ومالیخولیا موثر است ونشاط

آور است .

                             %گل همیشه بهار%

برای بیماری یبوست وزخم معده واختلال ترشح صفرا وبیماری کبد مفید است وبرای درمان اختلال قاعدگی ومداوای کورک وغرورجوانی ومیخچه وزگیل

استفاده می شود.

                                 %گل مروارید%

برای التیام جراحت ورفع سفتی وکوفتگی عضلات بخصوص گردن ورفع خستگی بدن باآن محل را کمپرس کنند رفع می شود.

                                    % گلپر%

ضد تشنج ودرد است وآرام کننده وهضم کننده وباد شکن است.                            

                              %لبلاب (عشقه)%

مسهل است وبرای فیبرم اثر مسکن دارد وبرای عفونت دستگاه تنفس مفید

است ودر معالجه سرفه وآسم وسل وضعف معده و ورم کبد وطحال موثر

است.

                                % هزارچشم%

برای درمان آسم وعفونت های ریوی است وکرم کش است وتب بر وجلوگیری

از ترش کردگی یا انسداد کیسه صفرا استفاده می شود.

                                     (20)                          پا یان

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه ششم مرداد 1389 23:15
 

                 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه ششم مرداد 1389 23:7
 

 

                              

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه ششم مرداد 1389 23:3
 

                     

                       

               % بسم الله الرحمن الرحیم %

 

                   % رساله میوه درمانی%

 

        % برگرفته از خواص میوه های بهشتی %

 

 

 

% مولف: آذرسلگی %

%تیراژ: 1000 نسخه CD%

%تعداد: 7  صفحه%

 

 

% تکثیر وپخش این محتوا ثواب دارد%

% دخل وتصرف در مطالب این محتوا حق الناس است%

 

 

 % سایت:www.jahan22.blogfa.com%

%ایمیل:montazerm98@yahoo.com%

 

 

 

 

 

                              (1)

 

                         % مقدمه%

 

 

   با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب عصر وزمان

از جمله تکالیف یک فرد منتظر ظهور ناجی عالم بشریت

آن است که در هنگام گرفتاری ها وشداید وبلایا وامراض ومانند آن ها وحتی در شبهات وفتنه های معنوی که می توانند آفت دین وایمان افراد باشند به امام زمان خود متمسک شده وازاو استمداد واستعانت بجویند وفریاد استغاثه ویاری

خود را به سوی او بلند کنند این سخن حق تعالی است که می فرماید برای خدا اسما حسنی (نیکو) است پس به وسیله آن ها خدا را بخوانید ودعا کنید وحضرت صادق می فرمایند به خدا

سوگند ما اسما حسنی هستیم وامام رضا می فرماید در موقع بروز درد وگرفتاری به وسیله ما از خداوند عز وجل کمک بگیرید وخدا وند می فرماید مردم باید به سرور وامام خود

مراجعه نمایند واز او کمک بخواهند زیرا در غیر این صورت

در مهمات وحوائج وگرفتاری ودرد خود باقی می  ماند وازذلت

وزبونی درامان نخواهند ماند .

 

 پس از طی این مراحل با توجه به خواص میوه ها در کاهش

وتسکین ورفع عیوب بدن طبق  مطالب این محتوا بکوشیم .

 

 

 

                                  (2)

                            % انگور%

گرم وتر وچاق کننده وصاف کننده خون است وپوست آن دیر هضم ودانه آن

سر وخشک است . برای درمان بیماری  فشار خون ورماتیسم ونقرس  و

مسومیت داخلی مفید است واز ابتال به سرطان جلوگیری می کند ومقوی قلب است وبرای بیماری خونی وجلدی وعصبی موثر است.

 

                                   % ازگیل%

برای درمان اسهال واختلالات روده نافع است وبرای التهاب روده درمان است

دارای ویتامین ب وث وقند واسید سیتریک است .

 

                                      % انجیر%

گرم وتر وخلط آور وبرای درد سینه وسرفه وبیماری کبد مفید ولی برای چشم

ومعده مضر است دارای ویتامین آ وب ودارای مواد چربی وقند وآهن وکلسیم

نیز هست . ملین وقوه باه را زیاد می کند .

                                        % انبه %

انبه نارس معرق وقابض وخنک کننده است ورسیده آن ملین ومقوی است ومغز هسته آن ضد عفونی کننده است وضد درد وگل آن خنک کننده است وبرای افراد گرم مزاج بخصوص مبتلی به بواسیر واسهال مضر است وبا شکم خالی خورده شود منجربه نفخ شکم می شوند ومبتلا به کرم روده ناشتا مصرف کند خوب است

مولد منی است .

                                        %آلبالو%

سرد وخشک ومسکن تشنگی وپاک کننده خون وفرو نشاننده وبرنده صفرا ومقوی معده ودفع کننده التهاب است وبا رازیانه مصرف شود جهت سنگ مثانه

وسوزش مجرای ادارد خوب است .

                                    % آلو بخارا%

سرد وتر وملین ومسکن حرارت ورافع تشنگی وبرای تب ها وخارش بدن وسرگیجه نافع است  واگر شربت آن را بخورند مسل است  وکرم کش نیز است

برای اعصاب ومعده نیز مفید است  وبرای ورم کلیه خوب وبرای بیماری قند مضر است دفع کننده صفرا وخون را صاف می کند وبا گل بنفشه بر پیشانی مالیده شود سر درد را رفع می کند .

                                     (3)

                       % بادام شیرین %

برای تقویت حافظه وقوه باصره نافع است ملین است وبرای سینه مفید است برای سرفه خشک ومثانه سودمند است وبرای درمان زخم روده است ودارای چربی واملاح معدنی است گرم وتر بوده وبرای مبتلا به بیماری قند با آرد آن نان درست

می کنند دارای ویتامین آو ب وچربی وآهک وفسفر می باشد برای تورم اعضا تناسلی وادار مفید است وبرای کم خونی ودرمان ضعف مفرط موثر است ولی زیاده روی در مصرف آن یبوست وتولید نفخ می کند.

 

                                 % تمشک %

برای بیماران مبتلی به رماتیسم ومرض قند واسکوریت نافع است قند زیادی دارد ضد صفرا وتصفیه کننده خون است برای فشار خون وسرخک ومخملک ودرمان یبوست وخشکی مزاج خوب است خون را قلیایی  می کند ودارای ویتامین ث وک

است برای مبتلایان به قند وزیادی اوره در خون مفید است.

 

                                      %توت%

گرم وتر است وبرای معده مضر است ومجرای خون را باز می کند ومولد خون است ملین است وبرای مبتلا به مرض قند نافع است دارای ویتامین ب وث می باشد وبرای گلو درد مفید است و تن را فربه می کند وبرگ آن برای لثه ها مفید

است.

                               % توت فرنگی%

برای کبد وسنگ   مثانه وکلیه ها ومفاصل مفید است برای تصلب شرائین وسرطان نفع دارد دارای ید وآهن وآهک است وعمر را طولانی می کند داری قند

است ولی برای دیابتی مضر نیست ودارای املاح معدنی است وبرای مبتلا به سل

مفید است وسیلیس دارد وخون را قلیایی می کند.

 

                                 % خربزه%

گرم وتر است ملین  وقوی است معده را پاک می کند وفضولات را بهتر دفع می کند وتاثیر خاصی در تخلیه قولون که کانون میکرب وعفونت است دارد ولی زیاده روی خوب نیست . حهت تسکین ورو ودرد چشم وپوست  وجهت ماه گرفتگی خوب است وبر صورت بمالند کک ومک را از بین می برد .بلغم را زیاد می کند

راه خون را باز می کند برای بیمار قند مضر است وبرای سل وفقر الدم ونقرس ورماتسم مفید است .          (4)

 

                                       % خیار%

خون راصاف می کند وتسنگی وصفرا را دفع می کند برای ضعف اعصاب خوب است وتب کهنه را آشکار می کند برای خارش مفید است وبرای پوست چرب خوب است جوشانده پوست خیار یرقان را سه روزه درمان می کند وتخم خیار برای کبد مفید است.

                                 % خرما%

کلیه وکمر را تقویت می کند وبرای فلج خوب است برای سنگ مثانه وامراض سینه مفید است تن را فربه وخون را زیاد می کند ولی برای دندان مضر است ومنیزیم دارد و     ضد سرطان است وبرای درمان خون دماغ آن را باعسل مخلوط کرده میل کنند وبا شیر مصرف شود برای ضعف بنیه مفید است .

 

                               %  زیتون%

گرم وخشک ودارای ویتامین آ ود است ومفید ترین روغن را دارد ملین وبرای

کبد مفید است وصفرا وشن ریزه را دفع می کند برای سل وسنگ مثانه مفید

است حرارت تن را زیاد می کند ولثه ها راتقویت می کند وخون را صاف می کند فسفر وپتاسیم وگوگرد ومنیزیم و کلسیم وکلر وآهن ومس ومنگنز دارد وروغن آن خاصیت ضد سم دارد وجدار روده ها ومعده را چنان پاک می کند که سموم قادر نمی شوند وارد خون شوند برای ریزش  مو به طور متوالی شستن مو با

روغن آن خوب است وبا عسل برای جوش صورت مفید است .

 

                                   % زرد آلو%

گرم وتر ونفاخ است ملین است وراه خون را باز می کند وصفرا را دفع می کند جوش خون را فرو می نشاند وبرای اشخاص صفرا وی خوب است برای دفع تشنگی وبواسیر نافع است ویتامین آ دارد وتن را فربه می کند  ومقوی اعصاب است وآهن زیاد دارد ولی برای کبد خوب نیست .

 

                              % زرشک %

سرد وخشک ومقوی قلب وجگر ومعده وقطع کننده صفرا ومسکن تشنگی وفرو نشاننده  غلیان خون وحرارت معده است .

          

                                       (5)

 

                            % سیب%

ریه ودماغ را قوت می دهد برای خفقان وتنگی نفس خوب است اشتها آور

بوده ورنگ چهره را روشن می کند وقلب را قوت می بخشد مولد خون است

خوردن بعد غذا برای تقویت لثه مفید است وجوشانده آن برای درمان بیماری

معده وریه موثر می باشد دارای ویتامین ث هست دارای آهن وفسفر وید می باشد وپتاسیم دارد که برای تقویت غدد خوب است .

 

                                  % فندق%

روده را تقویت می کند تازه آن زود هضم است روغن وکلسیم ومقداری ویتامین دارد وبرای سوزاک مفید است روغن آن بهترین داروی سینه وسرفه است .

 

                                   % لیمو ترش%

دارای میتامین ث است ومقوی کبد است وبرای جوان نگه داشتن شریان ها

خوب است ضد عفونی کننده قوی است برای رفع تشنگی وجلوگیری از تهوع

خوب است دارای آهن وکلسیم وفسفر وپتاسیم وچند اسید است ضد گوشت های زیادی که در گلو ومغز ایجاد می شود است ومیکرب وبا را از بین می برد وضد درد های کمر وسر وکلیه و شکم است ضد امراض کبدی است وادار را زیاد می کند واگر شب یک قطره در چشم بچکانید نور چشم را زیاد می کند.

 

                                % موز%

برای آلبومین ادرار خوب است دارای ویتامین آ است دارای فسفر وپتاس وکلسیم وآهن وویتامین ب وث وقند می باشد.

 

                                   % نارنگی %

سرد وتر است مفرح قلب ودافع خفقان ومسکن غرش خون وصفرا بر وفرو نشاننده التهاب معده وکبد است دارای ویتامین ث بوده وبرای کلیه بیماران خوب

است برای خواب راحت مفید است.

 

 

                                     (6)

 

                               %   نارگیل %

خون صالح تولید می کند سینه را نرم می کند برای جنون ومالیخولیا وتشنج اعضا مفید است تن رافربه می کند و ضعف را دفع می کند با نبات برای تقویت قوه باصره خوب است روغن آن را بر سر بمالید مور اتقویت می کند وباعث رشد مو می شود  برای رفع بوی دهان وبیماری قند مفید است.

                                           

                                    % نارنج%

سرد وتر است برای اعصاب وحلق مضر است شادی آور است معده وقلب را

قوت می بخشد صفرا وحرارت تن را دفع می کند خفقان ووحشت را بر طرف می سازد پوست لیموونارنج حاوی روغنی است که برای سلامتی نافع است جریان صفرا را زیاد می کند وبرای اختلال روده ومعده اثر خوبی دارد ویتامین ث دارد  .

 

                                % گردو%

آهن وفسفر ومس و ویتامین ث وب دارد ملین ومقوی قوه با است وبرای ریه

مفید است کرم معده را دفع می کند برای بیمارسل وقند مفید است .

 

                                 % گلابی%

ملین است وویتامین آوب وث واملاح معدنی دارد برای بیمار قند خوب است ترشح بزاق دهان را زیاد می کند وباعث تسهیل عمل دستگاه هاضمه می شود اسید بدن راحل می کند وبرای رماتیسم ونقرس ودر د مفاصل  مفید است مصرف مرتب آن برای مبتلا به فشار خون خوب است وخون راتصفیه می کند .

 

                           % هندوانه%

مسکن صفرا وخون است وتشنگی را رفع  ومولد خون رقیق وبلغم شیرین است

واگر غذای فاسد خورده باشید باعث هضم آن می شود وناشتا خوردن آن مضر است برای گرمی هوا خوردن آن غالب است .

 

                                  % هلو%

مواد ارته وهیدرو کربن وویتامین ب وث دارد وجوشانده آن برای بیمار قند خوب است برای کبد مفید است زیرا برم دارد .

                                            (7)

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |