قران چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ 18:54

نوشته شده توسط ا.سلکی  | لینک ثابت |

دارودرمانی (u,t) چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ 18:36

                                                         بسم الله الرحمن الرحیم عنوان: دارو درمانی(U,T)                                            ÷ مقدمه÷ با توکل به خدا وتوسل به امام عصر(عج) در راستای ارج نهادن به پزشکان وپرستاران وامداد گران وپرسنل بیمارستان ها ومشاوران پزشکی وکادر بهداشت وسلامت وشهدا وجانبازان این قشر  جامعه که همگی  مومن ومعتقد هستند که شفای اصلی بیماران نزد پروردگار است و رب العالمین دست شفا را به این قشر عطا نموده است این محتوا را تقدیم میدارم با این بها که مرا در امر پیشگیری از بیماری هاودرمان وحفظ سلامت فردی وجامعه در کنار خویش وشریک خویش بدانند. در این محتوا داروها به نام ژنریک یعنی غیر اختصاصی که برگرفته از موادی است که دارو را به وجود آورده اند نامگذاری شده ودر پرانتز هم نام تجاری یا اختصاصی که شرکت دارو سازی خاصی جهت عرضه دارو انتخاب شده آمده هم چنین عملکرد دارو ودوز مصرفی آن واینکه در دوران حاملگی جز گروه X.D.C.B.Aاز لحاظ کمترین ضرربرای جنین تا بیشترین ضررx می باشد هم ذکر شده است. داروها برای مصرف به اشکال آمپول.قرص دهانی.داروی فله .کپسول.قرص جویدنی.کرم.قطره.قرص جوشان.الگزیر.قرصی که در روده باز می شود .عصاره. قرص پیوسته رهش.قرص با پوشش نازک ژل.گرانول.تزریقی.محلول شستشو.لوسیون.قرص مکیدنی.پماد.قطره چشمی.سوسپانسیون خوراکی .قطره گوشی.آوول.شیاف کودکان. مشمع. پودر. زرین .قرص دارای شیار.محلول. اسپری.قرص زیر شیاف.شربت. قرص.تنتور.قرص واژینال می باشد.میزان تجویزی بیان شده تحت نظر پزشک متخصص تعیین وبیان شده است وبنا به ضرورت وبا نظر پزشک ووضعیت بیمار قابل تغییراست.

                                    تاموکسی فن سیتریت (Nolvadex)                                        ((ضد نئوپلاسم وهورمون)) با استرادیول در محل های گیرنده استروژن در بافت های هدف نظیر پستان ورحم وواژن وهیپوفیز قدامیوتومور با غلظت بالای گیرنده استروژنی رقابت می کند کمپلکس های تاموکسی فن گیرنده به داخل هسته حرکت نموده وسنتز DNA وپاسخ های استروژنی را کاهش می  دهند درمان تسکینی سرطان پیشرفته پستان در زنان یائسه بصورت داروی کمکی همراه با جراحی در درمان سرطان پستان با غدد لنفاوی مثبت بکار می رود میزان10-20mgاز راه خوراکی دوبار در روز تجویز می شود ودر گروه Cاست.

                                           تربوتالین سولفات (Brcthaire)                    ((اگونیست بتا وآدرنرژیک وگشاد کننده برونش وشل کننده عضلات)) گیرنده های beta2 آدرنرژیک در ریه را تحریک می کند عضلات صاف برونشی را شل نموده وبرونکواسپاسم را تسکین نموده ومقاومت راه هوایی را کاهش می دهد وعضلات صاف جدار رحم را شل نموده که سبب مهار انقباضات رحمی می شود .از راه خوراکی یا تزریق زیر جلدی به عنوان یک برونکودیلاتور در اسم برونکیال وجهت انسداد برگشت پذیر راه هوایی همراه با برونشیت وآمفیزم بکار می رود 5/2-5mgاز راه خوراکی سه بار در روز تجویز می شود ودر گروه Bاست.      

                                       تر فنادین (seldane)                                            ((آنتی هیستامین ها)) از بیشتر اثرات هیستامین (مانند کهیر وخارش) جلوگیری نموده وآنها را خنثی می سازد این دارو دارای اثرات آنتی کولینرژیک وسداتیو ناچیزی می باشد . تسکین علامتی نشانه های همراه با رینیت آلرژیک فصلی ودائمی نظیر عطسه وآبریزش بینی ووزوز گوش واشک ریزش مصرف می شود میزان 60 mg از راه خوراکی تجویزمی شود ودر گروه Cاست.           

                          تستوسترون اینانتیت (Andro L.A)                                 ((هورمون استروئید اندروژن /آنابولیک)) اسپرماتوژنر.تکامل صفات ثانویه جنسی در مردان وبلوغ جنسی را تحریک می کند تولید RBCرا تحریک می نماید .درمان جایگزینی اندرژون برای بلوغ دیر رس مردان وتسکین سرطان پستان زنان 1-5سال پس از یائسگی وجهت درمان بزرگی پستان پس از زایمان است. میزان 50-400 Mgازراه عضلانی هر دو هفته تزریق شود ودر گروه Xاست.            

                            تتراکائین اسید(اپتات میک)(porntocatine)                                         ((بی حس کننده موضعی )) برای بی حس کننده ملتحمه وقرینه پیش از انجام اقدامات سطحی روی چشم ها (شامل تونومتری و گوتیوسکوپی وخارج کردن اجسام خارجی یا بخیه ها وخراشیدگی های قرنیه )میزان 1-2 قطره از محلول 5/0 درصد در کیسه ملتحمه تحتانی قبل از پروسیجر چکانده می شود ودر گروه Cاست.

                تتراکائین اسید (pontocaine)                                     (( بی حس کننده موضعی )) فاز اولیه دپولاریزاسیون پتانسیل عمل را تضعیف نموده بنابراین از انتشار وهدایت ایمپالس عصبی جلوگیری می کند. این دارو 10 برابر قوی تروسمی تراز پروکائین است .برای بی حسی نخاعی جهت زایمان واژینال وبی حسی نخاعی جهت بی حسی ناحیه پرینه واندام تحتانی وبی حسی نخاعی جهت بی حسی تا کنار دنده ها مصرف می شود. میزان محلول 1درصدبا حجم مساوی از دکستروز 10درصد رقیق شده درفضای ساب آراکنوئید تزریق می شود ودر گروه Cاست.      

                تتراسایکلین (Achromycin)                                                  ((آنتی بیوتیک )) عفونت های سطحی چشم ناشی از ارگانیسم های حساس بصورت کمکی همراه با تتراسایکلین خوراکی برای درمان عفونت های کلامید  یابی چشم (تراخم وکنژکتیویت انسدادی) مصرف می شود هم چنین برای پرو فیلاکسی افتالمیا نئوناتوروم ناشی ازکلامید یا تراکوماتیس مصرف می شود .مرکز کنترل بیماری هاوآکادمی اطفال مصرف این دارو را به عنوان یک آلترناتیو برای نیترات نقره 1درصد برای پروفیلاکسی افتالیما نئوناتوروم ناشی از نایسریا گونوره آ تایید می کند.میزان 1cmازپمادیا 2 قطره از سوسپانسیون دو بار در روز تجویز می شود .ودر گروه Dاست.             

      تتراسایکلین تاپیکال (Achromycin)                                                     (( آنتی بیوتیک )) موارد مصرف مثل قبلی است .   

  تتراسایکلین اسید سیستماتیک (Achromycin)                                ((ضدعفونت وآنتی بیوتیک وضد آکنه )) این داروباکتریواستاتیک می باشدوبا اتصال به ریبوزوم ها موجب مهار سنتز پروتئین می شود وعفونت های کلامید یابی وعفونت های ریکتزیابی وعفونت های اسپیروکتی وتب راجعه ولپتو سپیروزیس وسیفیلیس وعفونت های باکتریایی گرم منفی غیر معمول وگونوره آواینگوینال گرانولوما وعفونت های گرم مثبت . هم چنین از راه خوراکی وبطور موضعی برای آکنه ولگاریس ملتهب مصرف می شود پمادموضعی برای مصرف برای آکنه ولگاریس ملتهب مصرف می شود پمادموضعی برای عفونت های سطحی پوست مصرف می شود .میزان 250-500از راه خوراکی دوبار در روز مصرف می شود ودر گروه D قرار دارد.  

    تئو فیلین (Bronkodyl)      ((گشاد کننده برونش وشل کننده عضله صاف تنفسی ومحرک تنفسی ومغزی گزانتین )) به طور مستقیم عضلات صاف راه هوایی بویژه برونش وعروق خونی ریه را شل می کند .هم چنین این دارو محرک تنفسی است پروفیلاکسی وتسکین علامتی اسم برونکیال وبعلاوه برونکو اسپاسم همراه با برونشیت مزمن وآمفیزم هم چنین برای درمان فوری دیس ینه قلبی حمله ای و آدم ناشی از CHF مصرف می شود . برونکواسپاسم حاد در بیمارانی که اخیرا تحت درمان با تئوفیلین نبوده اند ودر گروه C قرار دارد.

                                         تو فیلین جی (Quibron)                                           ((گشاد کننده برونش )) به منظور جلو گیری یا تخفیف عوارض ناشی ازآسم وبرونکواسپاسم ناشی از برونشیت مزمن و آمفیزم وهم چنین سایر بیماریهای انسدادی ریه وسرفه .مقدار مصرف بر اساس تئوفیلین موجود در دارو محاسبه می شو دودرگروه C است.                                        ترمو روب (Vick,s)                                  ((ضد احتقا ن وضد سرفه )) به منظور بر طرف کردن موقت احتقان بینی وسرفه ناشی از سرما خوردگی مصرف می شود .  لایه ضخیمی از پماد تا سه بار در روز وقبل خواب به طور موضعی به سینه مالیده شود ودر گروه C قرار دارد.

                                                تیابندا                                   ((ضدکرم )) مکانیسم دقیق عملکرد آن آشکار نیست اما طیف وسیع عملکرد ضد کرم دارد نشان داده شده است که آنزیم فومارات ردوکتاز اختصاصی کرم را مهار می کند . آلودگی های انترو ییازیسواسکاریازیس واسترونژیلوئید یازیس لارومهاجر پوستی وکرم قلابارناشی از آنکیلوستوما دئودنال یا نکاتور امریکا نوس . در خلال مرحله تهاجم تریشینوزیس به منظور تسکین نشانه ها وبرای آلودگی باچندین نوع کرم مصرف می شودودر گروه C است.میزان 5/1gاز راه خوراکی دوبار در روزمصرف می شود.

               تیامین اسید(Apatate)                                             ((ویتامین اسید)) این دارو در کبد وکلیه ولکوسیت ها با آد نوزین تری فسفات ترکیب می شود وتشکیل تیامین دی فسفات می دهد که برای متابولیسم کربو هیدرات ضروری است . درمان وپروفیلا کسی بری بری جهت تصحیح بی اشتهایی ناشی از حالات کمبود تیامین ودر درمان نوریت همراه با حاملگی و پلاگر والکلیسم شامل سندرم ورنیکه کورساکوف درمان عمدتا شامل سایر اعضاء ویتامین B کمپلکس می باشد از آنجایی که کمبود ویتامین بندرت به تنهایی بروز می نماید.

                                            تیاگوانین (Lanvis)                     ((ضد نئوپلاسم وآنتی متابولیت )) این دارو عامل اختصاصی چرخه سلولی بوده ودر فازS تقسیم سلولی  اثر می کند عملکرد آن ممکن است شامل مهار سنتز DNA,RN باشد .همراه با سایر ضد نئوپلاسم ها برای القاء تسکین موقت در لوسمی میلو ژنوس حاد وبه عنوان درمان لوسمی میلوژنوس مزمن مصرف می شود وفواید کمتری از مرکا پتویورین دارا است.میزان 2mg/kgاز راه خوراکی بصورت دوز واحد تجویز می شود.ودر گروه Dاست.

                                             تیوپنتال سدیم (pentothat)       ((بیهوش کننده عمومی وآرامبخش وخواب آوروباربیتورات)) این دارو بوسیله دیرسیون CNSبیهوشی عمومی مختصر بدون آنا لژزی ایجاد می کند به منظور ایجاد خواب مصنوعی وبیهوشی بیش از سایرداروهای بیهوشی یا به عنوان مکمل آنها یا بصورت داروی منفردجهت پروسیجرهای مختصرجراحی هم چنین به عنوان یک ضد تشنج وآرامبخش وخواب آور وجهت تحلیل تخدیری والقا ء حالت نیمه خواب در اختلالات روانی مصرف می شود. میزان 25-75 mg از راه وریدی تجویز می شود ودر گروه C است.                         

                تیوریدازین اسید (Mellanil)                                     ((ضد سایکوز فنوتیازینی )) گیرنده های پس سیناپسی دوپا میترژیک در مغز را بلوک می کند دارای اثرات قوی آنتی کولینرژیک وسداتیو می باشد.کنترل اختلالات رفتاری غیر سایکوتیک پیری وتظاهرات اختلالات سایکوتیک قطع مصرف الکل ودرمان علامی بیماری ارگانیک مغزودرمان کوتاه مدت افسردگی متوسط تا بارز وجهت درمان سندرم رفتار هیپر کینتیک انجام می دهد .میزان 50-100 mg از راه خوراکی سه بار در روز تجویز می شود ودر گروه C است.

                                                    تیوتپا(Tspa)                (( ضد نئوپلاسم وترکیب آلکیله کننده )) یک عامل آلکیله کننده با فعالیت غیر اختصاصی روی چرخه سلولی است که بطورانتخابی با گروههای فسفاتDNAواکنش داده وسبب پیوند متقاطع کروموزوم می شود ودر نتیجه سنتز نوکلئوپروتئین  را مهار می کند.جهت ایجاد بهبود موقت در لنفو م های بدخیم شامل بیماری هوچکین وآدنوکارسینوم پستان وتخمدان هم چنین در لوسمی گرانولو سیتیک ولنفوسیتیک مزمن وسرطان پاپیلاری مثانه وسرطان برونکوژنیکودر افیوژن های بدخیم ثانویه به بیماری نئو پلاستیک حفرات سروزی مصرف می شود.  

                     تیوتیگزین (Navane)                               ((داروی روان درمانی ضد سایکوز فنوتیازینی )) گیرنده های پس سیناپسی دوپامین را بلوک می کند دارای اثرات مسدود کننده آلفا آدر نرژیک می باشد آزاد شدن هورمونهای هیپوتالاموسیوهیپوفیزیرا تضعیف میکنددرتظاهرات اختلالات سایکوتیک مصرف می شود میزان 2mgاز راه خوراکی تجویز می شود ودر گروه Cاست.  

                       تیروئید (Armour)                                      ((هورمون تیروئید )) این دارو در متابولسم رشد وتکامل طبیعی نقش دارد دارای اثرات کاتابولیک وآنا بولیک است سرعت متابولیسم پایه را افزایش داده گلوکونئوژنر را ارتقاء می دهد وسنتز پروتئین را تحریک می کند درمان جایگزینی یا جانشینی در هیپو تیروئید یسم اولیه وگواتر ساده ووضعیت های کمبود در حاملگی ودر سالمندان وهیپو تیروئیدیسم ثانویه ناشی از جراحی ورادیاسیون بیش از حد یا درمان با داروی ضد تیروئید هنگامی که محدودیت ریلیزهورمونهای تیروتروپیک مطلوب است وبه منظور پیشگیری از تولید گواتر وهیپوتیروئید یسم ممکن است به عنوان داروی کمکی به داروهای ضد تیروئید تجویز شود .میزان 60 mg از راه خوراکی تجویز می شود ودر گروه Aاست.  

               تیروتروپین (Thyrotropin)                          ((هورمون محرک تیروئید داروی تشخیصی ضدنئوپلاسم)) برداشت ید توسط غده تیروئید را افزایش داده وساخت وترشح هورمون تیروئید را تحریک می کند ابزار تشخیصی جهت تعیین هیپو تیروئید یسم تحت بالینی یاذخیره پائین تیروئید جهت بررسی نیازبه ادامه دارویی تیروئید جهت افتراق هیپو تیروئید یسم اولیه وثانویه وبه منظور تعیین متاستازهای سرطان تیروئید وباقی مانده های آن هم چنین بصورت تراپیوتیک در درمان انواع خاصی از سرطان تیروئید وبطور کمکی همراه با ید 131جهت ارتقاء برداشت ماده رادیاکتیو توسط تیروئید مصرف می شود میزان 10IUاز راه عضلانی تجویز می شود ودر گروه C قرار دارد.        

  تیمولول مالیت (Blocadren)                                 ((آنتا گوئیست بتا –آدر نرژیک ضد هیپرتانسیون میوتیک )) فشار داخل چشمی بالا وطبیعی را پائین می آورد مکانیسم عملکرد آن شناخته نشده است اما بنظر می رسد بوسیله کاهش تولید مایع زلالیه واحتمالا بوسیله افزایش جریان خروجی آن فشار داخل چشم را پائین می آورد . میزان یک قطره از محلول 5/0را دوباردر روز در چشم بچکانید و در گروه Cاست.  

           توبرامایسین سولفات (Nebcin)                             ((ضد عفونت آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی)) بطور بازگشت ناپذیربه پروتئین روی زیرواحد 30s ریبوزوم باکتری متصل می شود ودرسنتز پروتئین میکرووارگانیسم های حساس مداخله می کند.در درمان عفونت های شدید ناشی از اگانیسم های حساس مصرف می شود .میزان 3mg/kg از راه وریدی هر 8 ساعت یکبار مصرف می شود ودر گروه Dاست.  

              تولازامید (Tolimase)                                       ((هورمون وضد دیابت )) آزاد شدن انسولین از سلول های بتا درپانکراس را بهبود بخشیده وگلیکوژنولیزوگلو کونئوژنز کبدی را کاهش می دهد هم چنین حساسیت به انسولین در محل های محیطی را افزایش می دهد دیابت ملیتوس خفیف تا نسبتا شدید غیر وابسته به انسولین تیپ IIکه بوسیله رژیم غذایی وکاهش وزن کنترل نمی شودنیز بوسیله اسیدوز وکتوز واغماء بغرنج نمی شود در نارسایی های اولیه  و ثانویه به دیگر سولفوئیل  اوره ها موثرمی باشد .میزان 1g-100mg از راه خوراکی دوبار در روز تجویز می شود ودر گروه Cاست.

                   تولازولین (Priscoline)                                          ((ضد هیپو تانسیون )) بطور مستقیم عضلات صاف عروق را شل می کند وسبب وازودیلاتاسیون شده ومقاومت عروق محیطی را کاهشمی دهد ودارای اثرمتوسط مسدود کننده آلا –آدرنرژیک می باشد .درهیپر تانسیون ریوی پایدار نوزادان مصرف می شود .میزان 10-50mg از راه زیر جلدی و وریدی یا عضلانی مصرف می شودودر گروه C است.

     تولمتین سدیم (Tolectin)  ((ضد درد وغیر مخدر وضدتب وضد التهاب وغیراستروئیدی)) سنتز پروستا گلاندین را مهار می کند عملکرد سیکلواکسیژناز را مهار نموده وتشکیل پیش ساز های پروستا گلاندین وترومبوکسان را از اسید آرشید ونیک کاهش می دهد .در نواحی ملتهب حاد ودرمان آرتریت روماتوئید مزمن ممکن است به تنهایی یا توام با طلا یا کورتیکو استروئیدها مصرف شود . میزان 400mg ازراه خوراکی سه بار در روز مصرف شود ودر گروه D است .                                        

         تولنفتات (Aftate)             ((ضد قارچ موضعی )) مکانیسم دقیق عملکرد آن شناخته نشده است اما نشان داده شده است که تولنفتات موجب تغییر شکل رشته های میسلیوم شده ورشد میسلیوم را درقار چ های حساس متوقف می کند در درمان کچلی سر وبدن وکشاله ران ودست وپاها ناشی از گونه های تریکوفیتون واپیدر موفیتون ومیکرو سپوروم هم چنین دردرمان تینئا ورسیکالر ناشی از مالاسزیا فورفور مصرف می شود.میزان 5/.-1 Cmازکرم یا 3 قطره از محلول دو بار در روز به روی ضایعه مالیده شود.در گروه C است.

   ترانکسامیک  اسید (Cvklokapron)                             (( ضد فیبر ینولیزوبند آورنده خون)) اثربند آورنده خون اسید ترانکسامیک یک داروی ضد فیبرینولیتیک است که بطور رقابتی تبدیل به پلاسمینوژن به پلاسمین وفعال شدن آن را مهار می کند. در مان کوتاه مدت خونریزی یا خطربروز خونریزی در مواقعی که فیبر ینولیز یا فیبرینوژنولیز افزایش یافته است درمان حالاتی که فیبرینولیز موضعی در آنها بروز می کند مانند برداشتن پروستات وجراحی مثانه ومنوراژی  وخونریزی از بینی ومخروط برداری از بافت گردن رحم وخونریزی درون اتاقک قدامی چشم ناشی از ضربه ودرمان کهیر غول آسای ارثی وجلوگیری از خون ریزی به هنگام کشیدن دندان در بیماران مبتلا به هموفیلی وفیبرینولیر منتشر می شود میزان 1g از دارو ازراخ وریدی سه بار در روز تجویز می شود ودر گروه Bاست.

       ترانیل سیپ رومین  سولفات (Parnate)     ((ضد افسردگی ومهار کننده منوآمین اکسیداز)) آنزیم مونوآمین اکسیداز را درمحل های ذخیره CNS مهار می کند سطوح اپی نفرین ونوراپی نفرین و سروتونین ودوپامین در محل های گیرنده نرون افزایش می یابد که تولید اثر ضد افسردگی می نماید .نظربه سمیت بالقوه آن مصرفش به درمان افسردگی شدید روحی در بیماران بستری که به سایر درمان های ضد افسردگی پاسخ نداده اند منحصر می شود . میزان 30 mg از راه خوراکی تجویز می شود ودر گروه Cاست.   

                                       ترتینوئین (Retin)                         ((ضد آکنه وضد پسوریازیس)) بعنوان یک محرک جهت کاهش چسبندگی سلول های اپیتیال فولیکولار همراه باکاهش بعدی تشکیل میکروکومدون عمل می کند دگرگونی سلول های اپیتلیال فولیکولاررا افزایش داده که سبب خروج کومدون ها می شود شمارش باکتریهای پوست تغییر نمی کند .درمان موضعی آکنه ولگاریس درجه 1تا3 بخصوص طی مراحل اولیه هنگامی که تعداد کومدونها بیشتر است هم چنین به صورت کمکی در درمان کومدونهای توام ودر درمان زگیل های صاف مصرف می شود روزی یک بار به موضع مالیده شود ودر گروه B است.   

          تریامسینولون استونید (Acetospan)         ((هورمون وکورتیکواستروئید آدرنال وضد التهاب)) پاسخ بافتی به فرایند التهابی را کاهش داده یا از آن جلوگیری می کند تجمع سلول های التهابی در محل های التهاب وفاگوسیتوزوآزاد شدن وسنتز آنزیم لیزوزومال ویا آزاد شدن میانجی های التهاب را مهار می کند واکنش های ایمنی با واسطه سلولی را سرکوب نموده یا از آنها جلوگیری می کند .این دارو یک عامل ضدالتهابی یا سرکوب کننده ایمنی است . میزان40-80mg از راه عضلانی هر ماه یکبار تزریق می شود . ودر گروه C است.

         تریامسینولون استونید (Acetospan)                                     ((ضد التهاب وآدرنوکورتیکوئید موضعی )) برای درمان التهاب ودرماتوزهای حساس به کورتیکواستروئیدها مصرف می شود مقدار کافی ازپماد را 4 باردرروز به طور موضعی مصرف کنید ودر گروه Cاست.

     تریامسینولون استونید ان ان جی (Kenacomb)    ((آدرنوکورتیکوئید وضد قارچ وضد باکتری موضعی )) برای درمان کاندید یاز پوستی والتهاب پوستی همراه با عفونت کاندید یایی وباکتریایی .مقدار کافی ازپماد3 باردرروز به موضع بمالید ودر گروه C قرار دارد.       

      تریامترن اچ (Dyazide)                                   (( دیورتیک نگهدارنده پتاسیم)) بطور مستقیم با بازجذب سدیم در توبول دیستال تداخل می نماید ودفع سدیم وآب را افزایش ودفع پتاسیم را کاهش می دهد کاهش اولیه در فشار خون ناشی از کاهش حجم پلاسما ومایع خارج سلولی می باشد داروی کمکی در کنترل آدم همراه با CHFوسیروز کیدی سندرم نفروتیک وآدم ایدیو پاتیک وآدم ناشی از استروئید وآدم ناشی از  هیپر آلدوسترونیسم ثانویه هم چنین به تنهایی یا توام با یک مدر تیازیدی یا مدرلوپ در بیماران مبتلا به هیپرتانسیونبه خاطر اثر نگهدارنده پتاسیم آن میزان 100 mgاز راه خوراکی دوبار در روز تجویز می شود ودر گروه Bاست.

  تریس لوکاربان(Gainophen)                                               ((ضد عفونی کننده )) برای پاک وضد عفونی کردن پوست در امراض جلدی مصرف می شود مثل سایر صابون ها مصرف شود ودرگروه C است.

                                     تری فلوپرازین DIIIYDROCHLORIDE                                           ((ضدسایکوز فنوتیازینی )) گیرنده های پس سیناپسی دوپامینرژیک رادرمغز بلوک می کند دارای اثر قوی اکستراپیرامیدال وضد استفراغی واثرات ضعیف آنتی کولینرژیک وسداتیو می باشد.درمان تظاهرات اختلالات سایکوتیک در کنترل اضطراب وتنش زیاد همراه با نورز یا وضعیت های سوماتیک احتمالا موثر است. میزان 1-2mg از راه خوراکی دوار در روز تجویز می شود ودر گروه Cاست.

         تری فلوریدین (Triherpine)                                        ((ضد ویروس)) با ورود به داخل DNAسبب افزایش سرعت جهش وخطا در ساخته شدن پروتئین همراه با مهار رپلیکاسیون ویروسی می شود. بطور موضعی به چشم ها برای درمان کراتوکونژکتیویت اولیه و گراتیت آپی تلیال راجعه ناشی از ویروس هرپس وسیمپلکس نوع 1و2 همچنین برای سایر عفونت های هرپس چشمی شامل کراتیت استرومال ویووئیت وبرای عفونت های ناشی از آبله گاوی و Adenovirus مصرف می شود اما سود مندی بالینی آ ن ثابت نشده است.هردوساعت یک قطره درچشم چکانده شود ودر گروه C است.

                                         تری هگزیفنیدیل اسید (Aparkane)                           (( آنتی کولینرژیک ضد پارکینسونیسم وضدموسکارینی وضداسپاسم)) گیرنده های کولینرژیک مرکزی را بلوک می کند ترشح بزاق را کاهش داده وعضلات صاف راشل می کند در مان علامتی همه اشکال پارکینسونیسم هم چنین به منظور پیشگیری وکنترل اختلالات اکستراپیرامیدال ناشی از دارو استفاده می شود میزان 5-15mg از راه خوراکی تجویز می شود ودر گروه C است.             

                         تری متافان کامسیلات (Arfonod)                                (( وازودیلاتور غیر نیتراته وضد هیپوتانسیون)) با استیل کولین برای گیرنده های پس سیناپسی رقابت می کند ممکن است بطور مستقیم سبب اتساع عروقی محیطی وآزاد شدن هیستامین شود . به منظور ایجاد هیپوتانسیون کنترل شده برای برخی پروسیجرهای جراحی مثل عصبی وچشمی وجراحی پلاستیک وبرای درمان کوتاه مدت بحران های هیپوتانسیو همراه با آدم ریوی بکار می رود میزان 500mgرا با 500ml دکستروز رقیق نموده و آنفوزیون نمایید. در گروه C قرار دارد.                        

           تری میپرامین مسیلات (Sunnontil)                                     ((ضد افسردگی سه حلقه ای )) این دارو ضد افسردگی سه حلقه ای است که دارای عملکرد مشابه ایمی پرامین می باشد اثرات آنتی کولینرژیک متوسط وسداتیو قوی دارد بنابراین در افسردگی توام با اضطراب وآشفتگی خواب مفید است .روزانه75-100mg از راه خوراکی تجویزمی شود ودر گروه C است.  

                                        تریپل سولفا (Dayto)                                  (( آنتی بیوتیک واژینال وسولفونامید)) درمان التهاب ولوواژینال ناشی ازکاندید اآلبیکنس وتریکو موناس واژینالیس وهموفیلوس واژینالیس را انجام می دهد میزان4-5 g از راه واژینال دوبار در روز استعمال می شود ودر گروه Dاست.  

                                     تروپی سامید (Mydriacyl)                                  (( میدریا تیک سیکلوپلژیک )) تحریک کولینرژیکی عضله اسفنکتر عنبیه (متسع شد مردمک ) وعضله مژگانی تطابق دهنده عدسی ها را (فلج تطابقی ) مسدود می کند . به منظور ایجاد میدریاز وسیکلوپلژی برای اقدامات تشخیص چشم استفاده می شود

.                                           اوروکیناز (Abbokinase)                                           ((آنزیم ترومبولیتیک)) به منظور تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین بطور مستقیم روی سیستم فیبرینو لیتیک اثر می کند آنزیمی که لخته های فیبرینی وسایر پروتئین های پلاسما را تجزیه می کند .انحلال آمبولی بزرگ وحاد ریوی وآمبولی محیطی وباز نمودن مجدد کاتترهای وریدی مسدود شده MIحاد وانسداد عروق شبکیه و انحلال لخته مسدود کننده وکانولهای شریانی –وریدی و وضعیت های گوناگون دیگر همراه با پدیده ایجاد ترومبو آمبولی . میزان 4400IU/kgدر کلرید سدیم 9/. درصد آنفوزیون می شودودر گروه B است.پایان

نوشته شده توسط ا.سلکی  | لینک ثابت |

پیام دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ 9:59
                                                          پیام شعبان

آرایش یعنی افزودن وپیرایش یعنی کاستن که طبق قران اولی اشکال دارد پس باید نام آرایشگاه ها

به پیرایشگاه تغییر یابد تا با قران همراه باشیم . وقتی قران می فرماید آرایش نکنید اولین هدف رب

العالمین این می تواند باشد که آرایش یعنی رنگ ها مانع رسیدن آب که مایع حیات است به پوست

ودر نتیجه مختل شدن سیسیتم مغزی می شود .ا گر کمی به علم پزشکی تفکر کنیم حرف الله را

بهتر درک وبا بدن خود مهربان تر خواهیم بود.

نوشته شده توسط ا.سلکی  | لینک ثابت |

پیام دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ 9:54
                                                              پیام شعبانیه

نزدیک ترین ناحیه به مغز صورت است که به آسانی از پوست می تواند جاذب میکرب در نتیجه

معلولیت مغز شود ودر مهد کودک های ایران اسلامی رنگ هایی پخش شده که به جای نقاشی

روی کاغذ صورت کودکان را نقاشی می کنند( تاتوی بدن) وابراز می کنند گیاهی وبی ضرر است.

که قطعا مضر وجنگ نرم افزاری برای از بین بردن مغز در کودکان ما ونسل بعدی است

.بزرگ سالان هم انگار سواد کاغذ نویسی یا وب نویسی ندارند که ابرو وبدن خود را هاشور می زنند

 برای نماز باید بدن از هر افزودنی طاهر باشد چرا فتوای آرایشگران را عمل می کنید به جای فتوای الله

طاهر باشد

 

نوشته شده توسط ا.سلکی  | لینک ثابت |

قران پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱ 19:11

نوشته شده توسط ا.سلکی  | لینک ثابت |

داروv.w.z پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱ 18:44

                                   بسم الله 

                                           ÷ مقدمه÷

با توکل به خدا وتوسل به امام عصر(عج) در راستای ارج نهادن به پزشکان وپرستاران وامداد گران

وپرسنل بیمارستان ها ومشاوران پزشکی وکادر بهداشت وسلامت وشهدا وجانبازان این قشر  جامعه

که همگی  مومن ومعتقد هستند که شفای اصلی بیماران نزد الله است و رب العالمین دست شفا را

به این قشر عطا نموده است این محتوا را تقدیم میدارم با این بها که مرا در امر پیشگیری از بیماری

هاودرمان بیمارن جهان اسلام  وحفظ سلامت فردی وجامعه در کنار خویش وشریک خویش بدانند.

در این محتوا داروها به نام ژنریک یعنی غیر اختصاصی که برگرفته از موادی است که دارو را به

وجود آورده اند نامگذاری شده ودر پرانتز هم نام تجاری یا اختصاصی که شرکت دارو سازی خاصی

جهت عرضه دارو انتخاب شده آمده هم چنین عملکرد دارو ودوز مصرفی آن واینکه در دوران حاملگی

جز گروه X.D.C.B.Aاز لحاظ کمترین ضرربرای جنین تا بیشترین ضررx می باشد هم ذکر شده است.

داروها برای مصرف به اشکال آمپول.قرص دهانی.داروی فله .کپسول.قرص جویدنی.کرم.قطره.قرص

جوشان.الگزیر.قرصی که در روده باز می شود .عصاره. قرص پیوسته رهش.قرص با پوشش نازک

ژل.گرانول.تزریقی.محلول شستشو.لوسیون.قرص مکیدنی.پماد.قطره چشمی.سوسپانسیون خوراکی

.قطره گوشی.آوول.شیاف کودکان. مشمع. پودر. زرین .قرص دارای شیار.محلول. اسپری.قرص زیر

شیاف.شربت. قرص.تنتور.قرص واژینال می باشد.میزان تجویزی بیان شده تحت نظر پزشک متخصص

تعیین وبیان شده است وبنا به ضرورت وبا نظر پزشک ووضعیت بیمار قابل تغییراست.

 

 

                                              والپرووات سدیم (Dalpro)

                                                ((ضد تشنج))

بطور مستقیم غلظت گاما آمینو بوتیریک اسید را(یک ناقل عصبی مهاری) افزایش می دهد هم چنین

ممکن است روی محل های گیرنده پس سینا پسی اثر کند .به تنهایی یا همراه با سایر ضد تشنج ها

در درمان حملات ابسنس (پتی مال) ومخلوط موثر است میزان 15mg/kgاز راه خوراکی تجویز

می شود ودر گروه D است.

                                         ونکو مایسین (Vancocin)

                                      ((ضد عفونت وآنتی بیوتیک))

این دارو باکتریسید است. سنتزدیواره سلولی باکتری را بوسیله اتصال به دیواره سلولی مهار می کند

ممکن است نفوذ پذیری دیواره سلولی را تغییر داده وسنتز RNAرا مهار کند .از راه تزریقی برای

عفونت های بالقوه تهدید کننده زندگی در بیماران آلرژیک غیر حساس یا مقاوم به سایر داروهای ضد

میکربی کمتر سمی از راه خوراکی تنها درکولیت ناشی از clostridium difficlle مصرف شود .

میزان 500mg از راه وریدی هر شش ساعت تجویز می شود ودر گروه C است.

 

                                             وازوپرسین (piteseen)

                                    (( هورمون هیپوفیز خلفی وضد ادراری))

باز جذب آب را بوسیله توبولهای کلیوی افزایش می دهد که در نتیجه اسمولالیته ادرار افزایش و

میزان جریان ادرار کاهش می یابد اوره نیز بوسیله مجاری جمع کننده باز جذب می شود بطور

مستقیم انقباض عضلات صاف را تحریک می کند سبب انقباض عروق همراه با کاهش جریان

خون بویژه در عروق پورتال وطحالی هم چنین عروق کرونری ومحیطی ومغزی وریوی می شود

در دوز های بالا ممکن است سبب انقباضات خفیف رحمی شود.آنتی دیورتیک جهت درمان دیابت

بی مزه به منظور از بین بردن سایه های گاز در رادیو گرافی شکمی وبه عنوان پیشگیری ودرمان

اتساع شکم پس از جراحی وبرای درمان پر ادراری گذرا مربوط به صدمات سر یا جراحی اعصاب

استفاده می شود.ودر گروه Xاست.

 

                                      وکورونیوم برومید (Norcuron)

                            (( شل کننده عضلات اسکلتی غیر دپولاریزان))

اتصال استیل کولین به گیرنده خود در صفحه محرکه انتهایی را مهار نموده وسبب دیولاریزاسیون را

مسدود می نماید. داروی کمکی برای بیهوشی عمومی جهت ایجاد شلی عضلات اسکلتی طی جراحی

بویژه برای بیمارانی با بیماری کلیوی شدید ذخیره محدود قلبی و سابقه آسم با انرژی مفید می باشد

هم چنین جهت تسهیل لوله گذاری داخل تراشه مصرف می شود میزان 1/. Mg/kg از راه وریدی

تجویز می شود ودر گروه Cاست.

                                          ورا پامیل (Catan)

                    (( مسدود کننده کانال کلسیم وضد آریتمی ومتسع کننده عروق))

ورود یون کلسیم را ازعرض غشاهای سلولی عضلات صاف عروقی وقلبی مهار می کند ممکن است

سرعت ضربان قلب وانقباض عضله میوکارد را کاهش داده و هدایت SA,AVرا آهسته کند .مقاومت

کلی عروق محیطی را بوسیله وازود یلاتاسیون کاهش می دهد.تاکی آریتمی ها ی فوق بطنی وآنژین

پرینزمتال وآنژین پایدار مزمن وآنژین غیر پایدار کرشند ویا پیش از انفارکتوس وهیپرتانسیون اولیه

مصرف می شود میزان 80mgازراه خوراکی سه بار درروزتجویز می شود ودر گروه Cاست.

 

                                   ویدارابین  مونوهیدرات(Adenine)

                                    (( ضد عفونت وضد ویروس))

به نظر می رسد بوسیله مهارDNA پلی مرر ازویروس های حساس با سنتزDNA تداخل می نماید

بطور سیستمیک برای درمان انسفالیت هرپس سیمپلکس وعفونت های هرپس زود رس در بیمارانی

با پاسخ های ایمونولوژیک سرکوب شده .میزان 15mg/kgدر روز از راه وریدی انفوزیون می شود.

ودرگروه Cاست.

                                    وین بلاستین (Vetban)

                                          ((ضد نئوپلاسم ))

بوسیله توقف سلولها در مرحله متافاز تقسیم سلولی میتوز را بلوک می کند با متا بولیسم امینو اسید

سنتز اسیدهای توکلئیک وپروتئین تداخل می کند این دارو بطور اختصاصی روی چرخه سلولی ودرفاز

M تقسیم سلولی عمل می کند تا حدودی فعالیت ایمونوسایرسیو دارد. درمان تسکینی بیماری هوچکین

ولنفوم های غیر هوچکینی کوربو کارسینوم ولنفوسارکوم ونوروبلاستوم ومایکوزیس وفونگویدس و

سرطان پیشرفته سلول ژرمینال بیضه وهیستیوسیتوزیس وسایر بدخیمی های مقاوم به داروهای شیمی

درمانی دیگرمصرف می شود. به تنهایی یا توام با سایر داروهای شیمی درمانی مصرف می شود .

میزان  7/3mg/m(2) از راه وریدی طی یک دقیقه هر هفته انفوزیون شود ودر گروه D است.

 

                                           وین کریستین  سولفات (LCR)

                                             (( ضدنئوپلاسم))

میتوز را بوسیله توقف سلول ها در مرحله متافاز بلوک می کند که سبب مهار تقسیم سلولی می شود

با متابولیسم اسید آمینه وسنتز اسید توکائبک تداخل می کند عامل اختصاصی چرخه سلولی است که

در فاز M تقسیم سلولی عمل می کند تا حدودی اثر ایمونوساپرسیو دارد.لنفوسارکوم ونوروبلاستوم

وتومورویلمز وسرطان پستان وریه وکارسینوم سلول وتیکولار وسارکوم ضد نئوپلاسم ها جهت پور

یورای ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک .میزان 1/4mg/m(2)از راه وریدی در فواصل هفته ای تجویز

می شود ودر گروه Dاست.

 

                                       وین دزین  سولفات (Eldisine0)

                                    (( آلکالوئید ونیکا وضد نئوپلاسم))

تقسیم سلولی در مرحله متافاز را متوقف نموده سنتز RNAوابسته به DNAرا مهارمی نمایددر

متابولیسم اسید های آمینه نیز دخالت می کند. لوسمی لنفوپلاستیک حاد کودکان که نسبت به سایر دارو

ها مقاوم است سرطان پستان وملانوم بدخیم ولنفوسارکوم وکارسینوم ریه مصرف می شود .میزان

4mg/m(2)از راه وریدی هر هفته تجویز می شود.ودرگروه Dاست.

 

                                         ویتامین A  (Aquasol)

                                           ((ویتامین ((A

ممکن است یک کوفاکتور در واکنش های بیوشیمیایی باشد برای کار طبیعی شبکیه ضروری است

برای تطابق دید به تاریکی ورشد استخوان وفعالیت بیضه وتخمدان درتکامل جنین ضروری است.

کمبود ویتامین Aوبه عنوان مکمل غذایی طی دوره های افزایش نیازمندی نظیر حاملگی وشیردهی

ونوزادی وعفونت ها به عنوان درمان جایگزینی در وضعیت هایی که جذب متابولیسم یا ذخیره ویتامین

Aرا تحت تاثیر می گذارند برای مثال استئاتوره وانسداد شدید صفراوی وسیروز کبدی وگاسترکتومی

کامل مصرف می شود در اختلالات پوستی مصرف می شودبه عنوان یک آزمون غربالگری جهت سوء

جذب چربی مصرف می شود ودر گروهAاست.

                                            ویتامین آ+د

                                     ((  ویتامین های محلول در چربی))

این دارو به عنوان مکمل ویتامینی در رژیم غذایی شیر خواران وکودکان مصرف می شود.میزان

1mlدر روز میل شود

                                              ویتامین آ+د

                                     ((ویتامین های محلول در چربی))

برای تسکین درد ناشی ازسوختگی های خفیف وتحریکات خفیف پوستی از جمله ادرار سوختگی

نوزادان وتحریکات ناشی از ترشحات ایلثوستومی وکلوستومی مصرف می شود .به میزان لازم

به موضع مالیده شود. در گروه D است.

                                           ویتامین ایی (Aquasol E)

                                                   (( ویتامین))

یک عنصر تغذیه ای اساسی می باشد یک ماده آنتی اکسیدان است که سلول ها را از اکسیدان سیون

وگلبول های قرمز خون رادر برابر همولیز محافظت می کند ممکن است بصورت کوفاکتور در سیستم

های آنزیمی عمل کند. به منظور درمان وپیشگیر ی ازاتمی همولیتیک ناشی از کمبود ویتامین E در

نوزادان نارس به منظور پیشگیری از فیبروپلاژی خلف عدسی ثانویه به اکسیژن تراپی در نوزادان و

در درمان بیماری ها ی با ناهنجاری های غشای اریتروسیت ثانویه برای مثال انمی سلول داسی شکل

وکمبود G6PD وبه عنوان مکمل درسندرم های سوءجذب  در بیماران با رژیم های غذایی حاوی زیاد

مقادیراسید های چرب اشباع نشده چندگانه به مدت طولانی ودربیمارانی که به ناگهان این چنین رژیمی

را قطع می کنند هم چنین بصورت موضعی برای پوست خشک یا خشن واختلالات پوستی خفیف صرف

می شود . میزان 60-75IUاز راه خوراکی یا عضلانی تجویز می شود ودر گروه Aاست.

 

                                               ویتامین K (Aqua)

                                        (( ویتامین صناعی وآنتی دوت ))

برای ساخته شدن فاکتور های انعقادی X,IX,VII,II که برای انعقاد طبیعی خون اساسی هستند ضروری

می باشد . داروی انتخابی به عنوان آنتی دوت برای مصرف بیش از حد ضد انعقاد های خوراکی

وکیتیدین وکیتین وسالیسیلاتها وسولفونامید ها ویتامین A زیاد از حدوثانویه به جذب سنتز ناکافی

ویتامین Kرا (مثلا دریرقان انسدادی وفیستول صفراوی وکولیت اولسراتیو قطع وبرداشت روده هیپر

الیمانناسیون طولانی مدت) بازگشت می دهد هم چنین پروفیلاکسی ودرمان برای بیماری همورازیک

نوزادان مصرف می شود میزان 2-10 mgاز راه خوراکی تجویز می شو د ودر گروه Cاست.

 

                                  وارفارین سدیم (Coufurin)

                                      ((ضد انعقاد خوراکی))

این دارو ضد انعقاد غیر مستقیم عمل کننده می باشد ساخته شدن فاکتور های انعقادی X,IX,VII,II

را بوسیله مهار عملکرد ویتامین Kبلوک می کند پروفیلاکسی ودرمان ترومبوز وریدی عمقی ووسعت

یافتن آن آمبولی ریوی ودرمان فیبریلاسیون دهلیزی همراه با امبولیزاسیون هم چنین به عنوان داروی

کمکی در درمان انسداد کرونری حملات گذرای آیسکمیک مغزی وبصورت پروفیلاکتیک در بیمارانی

با دریچه مصنوعی قلب مصرف می شود بطور وسیعی به عنوان جونده کش مصرف می شود .میزان

10-15 mg ازراه خوراکی تجویز می شود ودر گروه D است.

 

                                         زیدووادین (Retrovir)

                                             ((ضد ویروس))

این دارو متوقف کننده ویروس است ودر داخل سلول فعال می شود ریلیکاسیون DNA ویروس را

مهار می کند بیمارانی که HIV مثبت هستند وشمارش CD4 آنها مساوی یا کمتر از mm(3)/500

می باشد عفونت HIV بدون علامت بیماری HIV سمپتوماتیک اولیه وپیشرفته مصرف می شود و

میزان 200 mg از راه خوراکی 4ساعت یکبار تجویز می شود ودر گروه Cاست.

 

                                               زینک اکسید (Dennic)

                                      (( محافظ وضد عفونی کننده پوست ))

در مان بیماری ها وعفونت های پوستی مانند سوختگی های خفیف  واگزما وزرد زخم وزخم های

واریسی وخراشیدگی ها واکنه ولگاریس وپسوریازیس وادرا ر سوختگی وگزش حشرات مصرف

می شود وبه میزان لازم روی زخم مالیده شود ودر گروه B است.

 

                                                     زینک سولفات

                                  (( مکمل غذایی وضد عفونی کننده پوست ))

به عنوان مکمل در پیشگیری ودرمان کمبود روی وآرتریت روماتوئید اکنه وگرانولوم گوش وآنوسمی

واگرودرماتیت انتروپاتیکا وتاخیر در التیام زخم که با کمبود روی همراه باشد وبیماری ویلسون مصرف

می شود میزان 110-220mgاز راه خوراکی تجویز می شود.

 

                                       زینک آندسی لنت (Desenex)

                                            ((ضد قارچ موضعی ))

برای درمان کچلی پا وسایراعضای بدن وکچلی پای ورزشکاران به غیر از کچلی ناخن ها وپوست سر

به میزان لازم از پماد مصرف شود ودر گروه A  است. (این محتوا قرض به شما)

نوشته شده توسط ا.سلکی  | لینک ثابت |

نماز ائمه چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۱ 16:31

 

                                              گفتار مهم شعبانیه 

با تقدیم سلام وبا توکل به رب العالمین وتوسل به مولا امام عصر(عج) ضرورت دارد در جامعه

اسلامی در کلیه زایشگا هها در اتاق نوزادان تازه متولد شده یک روحانی خانم یا آقا حضور

داشته باشد تا به محض تولد نوزاد اقدامات لازم برای مسلمان شدن این نوزاد از جمله دعای

مسلمان شدن و خواندن اذان واقامه در گوش و وارد نمودن تربت شفای حسین وآب زمزم در

دهان نوزاد ودعای مربوط به سالم ماندن نوزاد وگریه وازدیاد شیر مادر و.... باعث شوند نوزاد 

مسلمان شو د همه دعا های لازم در این وبلاگ موجود است. 

                                                    

 

                                                           بسمه تعالی

عنوان: نماز ائمه

     

                                       × مقدمه ×

با توکل به الله وبرای حفظ دین اسلام وحفظ ائمه اطهارکه

وجود این شهدای اسلام که توسل به آنان باعث ماندن در

صراط مستقیم است واینکه نور ائمه راه نجات در آخر الزمان

است ووعده رب العالمین که فرموده حتی یک روز از عمر

دنیا اگر فقط باقی باشد حکومت صالحان را در زمین مستقر

 می نمایم واعتقاد ما شیعه اثنی اعشر که محقق شدن این

وعده الهی توسط  12 وآخرین آ

آخرین وصی محمد رسول الله (ص)

حضرت ولی عصر (عج) است که طبق بیان صریح روایات

در پرده غیبت است ودر غیبت وی به جز 4 نایبی که شهید

شده اند نایبی ندارد ودر پس پرده غیبت ناظر ما ست و حضور

دارند ولی ظهور ندارند این مجموعه را  که شامل نماز ائمه

ودعا های آنان است را تقدیم می دارم . با آرزوی تعجیل در

ظهور آن حضرت وبا این پیام به مسیحیان ودیگر ادیان اهل

 کتاب که باید یاد بگیرند مثل مسلمانان نماز بخوانند وبا شعار

لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت به مسلمان شدن بدهند

وبه شیوه مسلمانان نماز بخوانند تا اهل نجات شوند.

                     ×نماز حضرت رسول ×

روز شنبه به نام رسول الله است ونماز حضرت 2 رکعت است که در

هر رکعت یک بار سوره حمد و15 بار سوره قدر ودر رکوع

وسجود وبین سجود 15بار قدر را می خوانی .

دعای بعدنماز: لا اله الا الله ربنا ورب آبائنا الاولین . لا اله الا الله

الها واحدا ونحن له مسلمون لا اله الا الله لا نعبد الا ایاه مخلصین

له الدین ولو کره المشرکون لا اله الا الله وحده وحده وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده هزم الا حزاب وحده فله الملک وله

 

الحمد وهو علی کل شئ قدیر اللهم انت نور السموات والارض و

من فیهن فلک الحمد وانت قیام السموات والارض ومن فیهن فلک

الحمد وانت الحق ووعدک الحق وقولک حق وانجازک حق والجنة

حق والنار حق اللهم لک اسلمت وبک امنت وعلیک توکلت وبک خاصمت والیک حاکمت یا رب یا رب یارب اغفر لی ما قدمت و

اخرت واسررت واعلنت انت الهی لا اله الا انت صل علی محمد وآل محمد واغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم.

معبود بحقی نیست بجز رب که رب ما رب پدران نخست ماست ونیست جز او الله دیگری رب یکتا ویگانه وما تسلیم او هستیم ربی جز الله نیست وعبادت نکنیم

جز اورا ودر دین او اخلاص داریم گرچه مشرکان وکافران را بد آید نیست معبود به حقی جز الله یکتای یکتا ی یکتاست به وعده اش وفا کرد وبنده اش را یاری

کرد وسپاهش ر ا عزیز گردانید وحزب ها را به تنهایی شکست داد پس برای اوست سلطنت وبرای اوست حمد وستایش واو بر هر چیز تواناست ربنا تویی نور

وروشنی بخش آسمانها وزمین وهر که در آنها ست پس ستایش مخصوص توست وتوحقی ووعده ات حق است وگفتار وقولت حق است و وفا کردن به وعده ات

حق است وبهشت حق وآتش دوزخ حق است ربنا برای تو اسلام آوردم وتسلیم تو شدم وبتو ایمان آوردم وبر تو توکل کردم وبخاطر تو با دشمن جنگیدم ودر

پیشگاه تو محاکمه شوم ای پروردگارم (3 بار) ببخش آن گناهانی را که پیش فرستادم ودر آینده انجام خواهم داد از پنهان وآشکار وتو رب منی وجز تو ربی

نیست درود فرست بر محمد وآل محمد ومرا ببخش ورحم کن وتوبه ام را بپذیر زیرا تو بسیار توبه پذیر نده ومهربانی.

                               

                                            × نماز فاطمه (س)×

 نماز حضرت فاطمه دو رکعت است که در رکعت اول بعد حمد صد مرتبه سوره قدر ور رکعت دوم بعد حمد 100 مرتبه سوره توحید

دعای بعد نماز : سبحان ذی العز الشامخ المنیف سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم سبحان ذی الملک الفاخر القدیم سبحان من لبس

البهجة والجمال سبحان من تردی بالنوروالوقارسبحان من یری اثر

النمل فی الصفا سبحان من یری وقع الطیر فی الهواء سبحان من هو

هکذا لا هکذا.

 منزه است صاحب عزت که دارای مقام بلندی است پاک ومنزه است صاحب جلال بلند مرتبه بزرگ .منزه است

صاحب ملک فخر کننده ای که قدیم وازلی است ومنزه است کسی که لباس خرمی وزیبایی پوشید .منزه است

کسیکه ردای نور ووقار به تن دارد منزه است کسی که می بیند اثر مورچه را در روی سنگ صاف وروشن

. منزه است ربی  که می بیند وقوع پرنده را در هوا ومنزه است کسی که فقط او این طور است وداری این

صفات است نه غیر او.

                                               × نماز امام اول×

روز یک شنبه متعلق به امام علی (ع) است ونماز این امام 4

 رکعت است که در هریک حمد  یک مرتبه و50 مرتبه توحید

 دعای بعد نماز:

 سبحان من لا تبید معالمه سبحان من لا تنقص خزائنه سبحان من لا اضمحلال لفخره سبحان من لا ینفد ما عنده سبحان من لا انقطاع

 لمدته سبحان من لا یشارک احدا فی امره سبحان من لا انقطاع

لمدته سبحان من لا یشارک احدا فی امره سبحان من لا اله غیره .

 

پاک ومنزه است آنکه نشانه هایش نابود نشود منزه است از نقص آنکه خزائنش کم نشود

منزه است آنکه مدتش وعمرش تمام نمی شود منزه است آن کسی که در ریاست و حکومت

او هیچ کس شریک نیست . منزه است ربی که به جز او ربی نیست .

 

                                  × نماز امام دوم ×

 روز دوشنبه متعلق به امام حسن مجتبی (ع) می باشد ونماز

مخصوص این امام چهار رکعت است که در هر رکعت حمد یک

بار وتوحید 25 بارمی باشد .

دعای حضرت :اللهم انی اتقرب الیک بجودک وکرمک واتقرب

الیک بمحمد عبدک ورسولک واتقرب الیک بملائکتک المقربین

وانبیائک ورسلک ان تصلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی

آل محمد وان تقیلنی عثرتی وتستر علی ذنوبی وتغفرها لی   و

تقضی لی حوائجی ولا تعذبنی بقبیح کان منی فان عفوک وجودک

یسعنی انک علی کل شئ قدیر

 

 

بار الها براستی من تقرب جویم به سویت با جود وکرمت وتقرب جویم بسویت به محمد بنده ات ورسولت

وتقرب جویم بسویت به فرشتگان مقرب وپیامبرانت ورسولانت که رحمت فرستی بر محمد بنده ات ورسولت

وبرآل محمد وبگذری از لغزشم وبپوشانی بر من گناهانم را وبیامرزیشان برایم وبر آوری حوائجم را وعذابم

کنی بر کار زشتم زیرا عفو وگذشت وجود تو شاملم شود زیرا تو بر هر چیز توانائی

 

                                      

                                                × نماز اما م سوم ×

روز دوشنبه متعلق به امام حسین (ع) است ونماز مخصوص این

حضرت 4 رکعت است که در هر رکعت سوره حمد وتوحید 50 مرتبه ودر رکوع وبعد رکوع ودر سجود وبعد سجود هر کدام حمد

وتوحید ده بار تلاوت شود .

دعای حضرت : اللهم انت الذی استجبت لادم وحواء ....

                             

                         × نماز امام چهارم ×

روز سه شنبه متعلق به امام سجاد (ع) است ونماز مخصوص

 حضرت 4 رکعت است که در هر رکعت حمد یکبار وتوحید 100

بار .

دعای بعد نماز: یا من اظهر الجمیل وستر القبیح یا من لم یواخذ

بالجریرة ولم یهتک الستر یا عظیم العفو یا حسن التجاوز یا واسع

المغفرة یا باسط الیدین بالرحمة یا صاحب کل نجوی یا منتهی کل

شکوی یا کریم الصفح یا عظیم الرجاء یا مبتدء ابالنعم قبل استحقا

قها یا ربنا وسیدنا ومولانا یا غایة رغبتنا اسئلک اللهم ان تصلی

علی محمد و آل محمد.

ای کسی که زیبایی را آشکار وزشتی را بپوشانی ای خدائی که به گناه مواخذه نکنی وپرده آبرو را ندری

ای بزرگ بخشنده وگذشت کننده ای که از گناه مردم نیکو گذشت کنی ای آمرزشت وسیع وای که دو دستت به

رحمت گشوده وباز است ای صاحب وآگاه از هر را ز ای که هر شکایتی سرانجام به تو برگردد ای کریم

بخشنده وای امید بزرگ من وای آغاز کننده به نعمتت پیش از نیاز آن ای پروردگار ما وآقای ما ومولای

ما ای انتهای رغبتت وآرزوی ما از تو خواهم که در ود ورحمت فرستی برمحمد و خاندان محمد.

                                 

                                × نماز امام پنجم ×

روز سه شنبه متعلق به امام محمد باقر (ع) می باشد ونماز

مخصوص حضرت دو رکعت است که در هر رکعت حمد یک

مرتبه وتسبیحات اربعه 100 بار

دعای بعد نماز: اللهم انی اسئلک یا حلیم ذو اناة غفور ودود

ان تتجاوز عن سیئاتی وما عندی بحسن ما عندک وان تعطینی

من عطائک ما یسعنی وتلهمنی فیما اعطیتنی العمل فیه به

طاعتک وطاعة رسولک وان تعطینی من عفوک ما استوجب

به کرامتک اللهم اعطنی ما انت اهله ولا تفعل بی ما انا اهله

فانما انا بک ولم اصب خیرا قط الا منک یا ابصر الابصرین

ویا اسمع السامعین ویا احکم الحاکمین ویا جار المستجیرین

ویا مجیب دعوة المضطرین صل علی محمد وآل محمد

 

بار الها من از تو در خواست می کنم ای بردبار دارای صبر وشکیبایی وای آمرزنده مهربان اینکه

از بدی های من در گذری واز آنچه نزد من است بخوبی آنچه پیش تواست در گذری واینکه به من

از عطایت آنقدرعنایت کنی که روزیم وسیع گردد وبمن الهام کن در آنچه بمن عطا کرده ای در راه

اطاعت تو واطاعت رسولت به کار بندم واینکه آنقدر به من از عفوت عنایت کنی که مستوجب

کرامتت گردم ربنا آنچه تو شایسته آنی به من مرحمت کن وبا من مکن آنچه من شایسته آن هستم

زیرا فقط من به تو متوسل وبه خیری هرگز نرسم جز از ناحیه تو . ای بینا ترین بینایان وای شنونده

ترین شنوندگان وای بهترین حکم کنندگان عالم وای پناه پناهندگان وای مستجاب کننده دعای بیچارگان

وپریشان حالان ورحمت فرست بر محمد وآل محمد

                                  

 

                      × نماز امام ششم ×

روز سه شنبه متعلق به امام صادق (ع) است ونماز مخصوص

این امام دو رکعت است که در هر رکعت حمدیک بار وآیه شهد الله

100 مرتبه

دعای بعد نماز: یا صانع کل مصنوع یا جابر کل کسیر ویا حاضر

کل ملا ویا شاهد کل نجوی ویا عالم کل خفیة ویا شاهد غیر غائب

وغالب غیر مغلوب ویا قریب غیر بعید ویا مونس کل وحید ویا حی محیی الموتی وممیت الاحیاء القائم علی کل نفس بما کسبت ویا حیا

حین لا حی لا اله الا انت . صل علی محمد وآل محمد

 

ای سازنده وآفریننده هر مخلوق وای جبران کننده هر شکسته وای حاضر در هر اجتماع وای شاهد وآگاه

از هر راز  نهان وای دانای هر سر پنهان وای حاضر وناظر نا پنهان وای پیروز شکست ناپذیر وای نزدیک

غیر دور وای مونس هر تنها وای زنده ای  که زنده کنندگان مردگانی وای میراننده زنده ها که قائم وناظر

وآگاه هر کسی هستی به آنچه می کند وانجام می دهد وای زنده هنگامی که هیچ زنده ای نبود ربی جز تو

نیست درود فرست بر محمد وآل محمد

                        

 

                     ×نماز امام هفتم ×

روز چهار شنبه متعلق به موسی بن جعفر (ع) می باشد ونماز

مخصوص این امام دو رکعت است که در هر رکعت حمد یک مرتبه

وتوحید 12 مرتبه می باشد

دعای بعد نماز :الهی خشعت الاصوات لک وضلت الاحلام فیک ووجل کل شئ منک وهرب کل شئ الیک وضاقت الاشیاء دونک

وملا کل شئ نورک فانت الرفیع فی جلالک وانت البهی فی جمالک

وانت العظیم فی قدرتک وانت الذی لا یودک شئ یا منزل نعمتی یا

مفرج کربتی ویا قاضی حاجتی اعطنی مسالتی بلا اله الا انت امنت

بک مخلصا لک دینی اصبحت علی عهدک ووعدک ما استطعت ابوء

لک بالنعمة واستغفرک من الذنوب التی لا یغفرها غیرک یا من هو

فی علوه دان وفی دنوه عال وفی اشراقه منیر وفی سلطانه قوی

صل علی محمد واله

 

ای رب صداها وآوازها به درگاهت کوتاه وآهسته شوند وفکرها وخردها در باره تو گمراه وهمه چیز از

تو هراسان وترسان وهر چیزی به سوی تو گریزان واشیا در پیشگاه تو کوچک وحقیر ونور تو همه

چیز را فرا گرفته است پس تو در بزرگواری وجلالت رفیع وبلند مرتبه ای وتوئی درخشان در زیبائیت

وتویی بزرگ در توانایی وقدرتت وتویی کسی که چیزی بر تو فشار نیاورد وخسته ات نکند ای فرود

آورنده نعمت من ای فرج دهنده وگشاینده اندوه وگرفتاریم وای بر آورنده حاجتم در خواستم را به حق

 یکتائیت وبحق لا اله الا انت عطا فرما بتو از روی اخلاص ایمان آوردم ودین خود را برای تو خالص

گردانیدم شب را به صبح آوردم که تا آنجا که می توانم بر عهد و وعده وپیمانت با وفا واستوار باشم

به نعمتت سوی تو باز گردم وآمرزش جویم از تو از گناهانی که جز تو کسی آنها را نیامرزد ای ربی

که در عین بلند مرتبه ای نزد یکی وبه خلق ودر عین نزدیکی بلند مرتبه ای ودر اشراق وتابش نور

خود روشنی بخشی ودر سلطنت خود قوی ونیرومندی . درود فرست بر محمد ودودمانش

                                  

                                  × نماز امام هشتم ×

روز چهارشنبه متعلق به امام رضا (ع) می باشد ونماز مخصوص

حضرت شش رکعت است که در هر رکعت حمد یک بار وهل اتی

الانسان ده بار

دعای بعد نماز : یا صاحبی فی شدتی ویا ولیی فی نعمتی ویا الهی

واله ابراهیم واسمعیل واسحق ویعقوب یا رب کهیعص ویس

والقران الحکیم اسئلک یا احسن من سئل ویا خیر من دعی ویا

اجود من اعطی ویا خیر مرتجی اسئلک ان تصلی علی محمد و

آل محمد

ای همراهم در سختی ام ای دوست من در نعمتم ای ولی نعمت من وای رب من ورب ابراهیم و اسماعیل

واسحاق ویعقوب . ای رب کهیعص ویس وقران با حکمت از تو خواستارم ای نیکوترین کسی که از او در

خواست شود وای بهترین کسی که اورا بخوانند وای با سخاوت ترین کسی که عطا بخشد وای بهترین 

امید من از تو خواهم که برمحمد وآل او درود بفرستی

                                        

                          × نماز امام نهم ×

 روز چهارشنبه متعلق به امام جواد (ع) می باشد ونماز مخصوص

حضرت دو رکعت است که در هر کعت حمد یک مرتبه وتوحید هفتاد مرتبه است

دعای بعد نماز : اللهم رب الارواح الفانیة والاجساد البالیة اسئلک

بطاعة الارواح الراجعة الی اجسادها وبطاعة الاجساد الملتئمة

بعروقها وبکلماتک النافذة بینهم اخذک الحق منهم والخلائق بین یدیک ینتظرون فصل قضائک ویرجون رحمتک ویخافون عقابک

صل علی محمد وآل محمد واجعل النور فی بصری والیقین فی قلبی

وذکرک باللیل والنهار علی لسانی وعملا صالحا فارزقنی

ای رب پروردگار روح های فانی وتنها وجسد های پوسیده وکهنه از تو خواهم به اطاعت روح هایی که به

جسد ها بر می گردند وبه طا عت جسد های پیوند دهنده با رگ ها واعضا ی خود وبکلام وامر نافذ تو در میان وبه حقی که تو از آنها می گیری وهمه مخلوقات در پیشگاهت منتظر حل وفصل وحکم وقضاوت تو هستند

وبه رحمتت امیدوار واز عقابت می ترسند ودرود ورحمت بر محمد وآل محمد ونور وروشنایی در چشم و

یقیقن در قلبم قرار ده ونام وذکر خود را در شب وروز بر زبانم جاری ساز وعمل وکردار شایسته روزیم فرما

                               

                        × نماز امام دهم ×

روز چهارشنبه متعلق به امام هادی (ع) می باشد ونماز مخصوص

حضرت دو رکعت است که در رکعت اول حمد ویس ودر رکعت دوم حمد والرحمن

دعای بعد نماز: یا بآریا وصول یا شاهد کل غائب ویا قریب غیربعید

ویا غالب غیر مغلوب ویامن لا یعلم کیف هو الا هو یا من لا تبلغ

قدرته اسئلک اللهم باسمک المکنون المحزون المکتوم عمن شئت

الطاهر المطهر المقدس النور التام الحی القیوم العظیم نورالسموات

ونور الارضین عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال العظیم صل علی

محمد وآل محمد

ای نیکی کننده وای پیوند دهنده ای مشاهده کننده هر پنهان وای نزدیک غیر دور وای پیروز شکست ناپذیر وای

کسی که هیچ کس نداند چگونه است او جز او وای آنکه کسی بقدرت تو نرسد از تو خواستارم ربنا به نام

پنهان ودر خزانه تو که از هرکه خواهی نا پیدا ومستور ومخفی است وبحق آن نام پاک و پاکیزه مقدس ونور

تابنده کامل وزنده استوار وپاینده بزرگ نور وپرتو دهنده آسمان ها ونور و نور بخش زمین ها ودانای پنهان

وآشکار رب بزرگ وبلند مرتبه عظیم  درود فرست بر محمد وآل محمد

                                                  × نماز امام یازدهم ×

روز پنج شنبه متعلق به امام حسن عسکری (ع) می باشد ونماز

مخصوص حضرت چهار رکعت است که در رکعت اول بعد حمد

15 بار سوره زلزال ودر رکعت دوم بعد حمد 15 بار سوره توحید

دعای بعد نماز : اللهم انی اسئلک بان لک الحمد لا اله الا انت

البدی قبل کل شئ وانت الحی القیوم و لا اله الا انت الذی لا یذلک شئ وانت کل یوم فی شان لا اله الا انت خالق ما یری وما لا یری

العالم بکل شئ بغیر تعلیم اسئلک بالائک ونعمائک بانک الله الرب

الواحد لا اله الا انت الرحمن الرحیم واسئلک بانک انت الله لا اله

الا انت الوتر الفرد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له

کفوا احد واسئلک بانک الله لا اله الا انت اللطیف الخبیر القائم علی

کل نفس بما کسبت الرقیب الحفیظ واسئلک بانک الله الاول قبل کل

شئ والاخر بعد کل شئ والباطن دون کل شئ الضار النافع الحکیم

العلیم واسئلک بانک انت الله لا اله الا انت الحی القیوم الباعث الوارث الحنان المنان بدیع السموات والارض ذوالجلال والاکرام

وذوالطول وذو العزة وذوالسلطان لا اله الا انت احطت بکل شئ علما

واحصیت کل شئ عددا صل علی محمد وآل محمد

ربنا من از تو در خواست می کنم زیرا حمد وستایش مخصوص توست ربی جز تونیست که سر آغاز وقبل از

هر چیز بوده ای وتوئی زنده پاینده ومعبودی جز تو نیست تویی آنکه عزیزی وچیزی خوارو ذلیلت نکند وتو هر روزی در شان و کاری هستی ربی جز تو نیست وآفریدگار آنچه دیده می شود و دیده نمی شود عالم به هر جیز

بدون تعلیم . از تومسئلت دارم بحق نعمت های ظاهر وباطنت که تویی رب یکتا ورب یگانه ونیست رب بخشنده و

مهربانی جز تو واز تو خواهم که یکتایی وبی نیازی که زائیده نشده ونزاید وهمتایش احدی نمی باشد واز تومی خواهم با اینکه تو ربی هستی که لطیف وآگاه است ونگهبان هر کس است ومراقب وحافظ افراد واز تو

خواهم که اول وآخر وپنهان در هر چیز هستی ونفع بخش وحکیم هستی تویی که زنده هستی وبر انگیزنده

مردگان و وارث مردمان وآفریننده زمین وآسمان وصاحب نفع واحسان وصاحب عزت وسلطان و بر هر

چیز احاطه علمی داری وعدد هر چیز را می دانی و می شماری در ود فرست بر محمد وآل او

                             

                         × نمازامام دوازدهم ×

روز جمعه متعلق امام عصر (عج) می باشد ونماز مخصوص این

امام دور کعت است ودر هر رکعت در حمد آیه ایاک نعبد وایاک نستعین را 100 بار تکرار نموده وبقیه نماز را می خوانیم

دعای بعد نماز:اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء و

ضاقت الارض بما وسعت السماء والیک یا رب المشتکی وعلیک

المعول فی الشدة والرخاء اللهم صل علی محمد وآل محمد الذین امرتنا بطاعتهم وعجل اللهم فرجهم بقائهم واظهر اعزازه یا محمد یا

علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیای یا محمد یا علی یا علی یامحمد احفظانی فانکما حافظای یا مولای یا صاحب الزمان (3بار)

الغوث(3بار) ادرکنی (3 بار) الامان (3 بار)

  ربنا بلا ودرد بزرگ شده وامر بر همه روشن شده وپرده برداشته شد ه وزمین بهما ن وسعتی که آسمان

دارد تنگ شده  وبسوی توست شکایت ربم وبر توست اعتماد وتکیه گاه من در سختی وفراوانی . ربنا

درود فرست بر  محمد وآل محمد آن کسانی که ما را به اطاعت آنان امر نمودی ربنا در فرج آنان به

قائمشان تعجیل فرما وعزتش را آشکار کن . ای محمد ای علی وای علی وای محمدمرا یاری کنید چون

شما یاور من هستید مرا محافظت کنید چون شماد حافظ من هستید

ای مولا ای صاحب الزمان پناه بتو آورده ام دریا ب مرا ودرک کن مراوامان ده مرا (3 بار)

                                      

                           × نماز جعفر ×

برای آمرزش گناهان 4 رکعت به دو سلام می خوانی ودر رکعت اول

حمد وزلزال ودر رکعت دوم حمد والعادیات ودر رکعت سوم حمد والنصر ودر رکعت چهارم حمد حمد وتوحید . در تمام رکعت ها بعد از قرائت 15 بارتسبیحات اربعه ودر رکوع وسجود وبین سجود 10

بار تسبیحات اربعه برای هر چهار رکعت .

                                 

   

نوشته شده توسط ا.سلکی  | لینک ثابت |