جمعه چهاردهم آبان 1389 15:21

                                                   {بسم الله الرحمن الرحیم}

                                                             { حکمت }

                                      { برگرفته از پیام های نورانی سول الله}

 {مولف: آذر سلگی(فرزندحجت)

{سایت:www.jahan22.blogfa.com}

 {بهای هر گونه استفاده وکپی ودخل وتصرف مطالب این محتوا ده سال نماز برای مولف است}

                                                           { مقدمه}

 با توسل به امام عصر وتوکل به خدا این مجموعه را ازحکمت های نهج الفصاحه حضرت رسول الله انتخاب نموده ومنظور از ش شماره حکمت می باشد.

این محتوا را تقدیم می دارم به بهترین دانشمندان هستی حضرت

علی (ع)- حضرت حسن (ع)- حضرت حسین(ع)-حضرت سجاد(ع)- حضرت باقر(ع)- حضرت صادق (ع)

- حضرت موسی بن جعفر(ع)- حضرت رضا(ع)-حضرت

جواد(ع)-حضرت هادی (ع)- حضرت حسن عسگری (ع)-حضرت حجت (ع) - حضرت رسول الله - حضرت فاطمه (س)- حضرت معصومه (س)-حضرت زینب (س)- حضرت علی اکبر(ع)- حضرت رقیه(ع)- حضرت حمزه(ع)-حضرت شاه عبدالعظیم (ع)- حضرت طاهر (ع)- حضرت ابوالفضل (ع)

 اگر رسول را باور داریم پس امام عصر را باور داریم

واینکه ایشان حی ودر حال حکومت است ورسیدن به محضر

مبارک آن حضرت در زمان غیبت کبرا به اراده شخص آن

حضرت است وتنها راه تشرف وملاقات با آن حضرت لطف

واراده خود وجود مقدس حضرت ولی عصر می باشد نه اینکه

فلا ن ذکر خواندن ویا فلان شخص واوحدی از افراد بودن و...

راه رسیدن به ملاقات است والبته خود سازی وجلب محبت آن

حضرت مسلما تاثیر در رسیدن این فیض بزرگ دارد اما علت

نامه نیست علت نامه لطف وتفضل واراده خود آن وجود مقدس

می باشد. به امید اینکه این تفضل شامل حال ما شود.

 1= آفت شجاعت سرکشی است وآفت شرافت فخر فروشی وبه

خود نازیدن است وآفت جوانمردی منت نهادن است وآفت زیبایی

خود پسندی است وآفت سخن دروغ است وآفت دانش فراموشی

است وآفت برد باری کم خردی است وآفت بخشش فزون کاری

است و آفت دین داری هواپرستی است.(ش1)

 

2= هنگامی که به جایی فرا خوانده شدید بپذیرید.(ش2)

 

3= کار شایسته را انجام ده واز کار ناهنجار دوری گزین بنگر چه چیزی گوش تورا می نوازد ومی خواهی وقتی از نزد مردم

رفتی در باره ات بگویند پس همان کار را انجام بده وبنگرکه

چه چیزی را خوش نمی داری که وقتی از نزد مردم رفتی در

باره ات بگویند پس از آن دوری گزین.(ش3)

 

4= آفت دین وآیین سه چیز است دانا ودانشمند وبدکردار

 وزمامدار وبیدادگر وپیشوای مذهبی ونادان وساده اندیش(ش4)

 

5= آفت علم ودانش فراموشی است وتباه نمودن دانش در آن

است که آن رابه کسی بسپاری که در خور آن نیست.(ش5)

 

6= من بسان بندگان فرهیخته وفروتن غذا می خورم وبسان

آنان نشست وبر خاست می کنم.(ش6)

7= با زنان در مورد دخترانشان مشاوره نمایید ونشان انسان دورو ونفاق گرا سه چیز است هنگامی که سخن گوید دروغ

میبافد وهنگامی که وعده دهد خلاف می کند وهنگامی که امین

شمارند خیانت می کند .(ش7)

                               

8= خدا نمی پذیرد که برای کشنده انسان با ایمان وشایسته

کردار توبه ای قرار دهد وگناه اورا ببخشد.(ش8)

9= خدا نمی پذیرد که کار شایسته بدعتگزاری را بپذیرد مگر

این که از بدعت خویش دست کشد.(ش9)

10= این سان جایگاه پر فراز را در پیشگاه خدا بجوئید در برابر

کسی که نسبت به شما نادانی ورزید بردباری پیشه سازید وبه

کسی که شما را محروم ساخت بخشش نمایید.(ش10)

11= برای آن کسی که به تو مهر می ورزد راه دوستی ومهربانی بگشا که این گونه دوستی پایدارتر است.(ش11)

12= از خود بیاغاز وپیش از هرکس برای خود هزینه نما آن گاه

اگر چیزی فزون آمد به خاندانت ببخش واگر از آنان چیزی فزون

آمده به نزدیکانت ببخش پس اگر از نزدیکانت چیزی فزون آمد به دیگران ببخش وهمین گونه صدقه ودهش را از خانواده ات بیاغاز.(ش12)

13= خدا نمی پذیرد که روزی بنده با ایمان خود را برساند مگر

از راهی که او پیش بینی وحساب نکرده است.(ش13)

14= دهش وبخشش را از آنچه خدا آغاز فرموده است

بیاغازید.(ش14)

15= به شما نوید می دهم وشما نیز به همگان نوید دهید که هرکس به راستی باور مندانه گواهی دهد که خدایی جز خدای یکتا نیست به بهشت زیبا وپرطراوت خدا در خواهد آمد.(ش15)

16= خشم انگیزترین کار حلال در پیشگاه خدا گسستن پیوند

خانوادگی است .(ش16)

17= خشم انگیز ترین آفریده ها در پیشگاه خدا کسی است که ایمان آورد وبه حق گراید آنگاه کفر ورزد واز حق گرایی سر

باز زند.(ش17)

18= خشم انگیزترین انسان ها در پیشگاه خدا کسی است که

در دشمنی سر سخت تر وکینه توز تر باشد.(ش18)

  19= خشم انگیز ترین انسان ها در پیشگاه خدا کسی است که جامه وظاهر وزیانش بهتر ازعملکرد ومنشش باشد آن سان که

جامه اش جامه پیامبران باشد وعملکردش عملکرد زور مداران

وخود کامگان.(ش19)

20= ناتوانان رابجویید ونزد من آورید چرا که شما به برکت

آنان رزق وروزی داده شده ویاری می گردید.(ش20)

21= نیازوخواسته آن کسی را که توانایی رساندن خواسته اش

را ندارد به زمامداران برسانید چه که هر کس خواسته درمانده ای را به زمامداری برساند در روز رستاخیز خدا گام هایش را

بر صراط استوار می دارد.(ش21)

22= فرزند آدم پرودگارت را فرمان ببر تا خردمندت بنامند واورا

نافرمانی مکن که تو را نادان خواهند شمرد.(ش22)

23= فرزند آدم هنگامی که تنت را از نعمت سلامت بر خوردار

است وروان وخاطرت آسوده است وهزینه زندگی یک روز خود را داری بر این جهان ناپایدار بگو بگذر ومباش.(ش23)

24= فرزند آدم آن چه نیازت را بر طرف می سازد نزد خودت داری ودر همان حال آنچه را به سرکشی ات وا می دارد می

طلبی به اندک قناعت نمی ورزی واز بسیار هم سیری نمی پذیری.(ش24)

25= فرشته وحی نزدم آمد وگفت ای محمد هر چه خواهی زندگی کن اما بدان که سرانجام از آن جدا خواهی شد وهر آنچه

می خواهی انجام بده اما بدان که به آن پاداش داده خواهی شد.

وآگاه باش که برتری انسان با ایمان در شب زنده داری است وخودسازی اوست وشکست ناپذیریش در بی نیازی جستن از مردم.(ش25)

26= فرشته وحی نزدم آمد وگفت جامعه ومردم ات را نوید ده

که هرکس بمیرد وبه راستی چیزی را شریک وهمتای خدا

نسازد به بهشت زیبای او در خواهد آمد گفتم ای جبرئیل گر

چه دزدی ونا پاکدامنی از او سر زند. پاسخ داد آری و

 گفت آری واگر می نیز خورده باشد.(ش26)

27= آیا خوش داری که دلت نرم گردد وخواسته ات را دریابی ؟

بریتیم مهر ورز وسرش را بنوازواز خوراک خود  به او بخوران   تا دلت نرم گردد وخواسته ات را دریابی.(ش27)

28= آیا توانمندی وقهرمانی را در جابه جا ساختن سنگ بزرگ

و وزنه سنگین می پندارید ؟ قهرمان راستین تنها آن کسی است

که وقتی از خشم آکنده می شود بر آن خشم چیره آید ودست به

خشونت وبیداد نزند.(ش28)

29= دوستان خود را از نیازمندان خود ساخته بر گیرید وبا آنان

طرح دوستی بریزید چراکه آنان در روزرستاخیز قدرت وشکوهی

خواهند داشت.(ش29)

30 = از هوشمندی وژرف نگری انسان با ایمان بترسید چراکه

او به وسیله نور خدا می نگرد.(ش39)

31=پروا پیشه ترین مردم کسی است که حقیقت را بگوید خواه

به سود او باشد یا به زیان او.(ش43)

32= دوتن را خدا در روز رستاخیز با مهرولطف خود نمی نگرد

یکی آن که پیوند خویشاوندی می گسلد ودیگر آن که با همسایه

بد رفتاری می نماید.(ش55)

33= از نفرین ستمدیده بترسید که میان آن نفرین وخدا هیچ مانعی نیست.(ش63)

34=دوست داشتنی ترین جا در شهر ها در پیشگاه خدا مسجد

های آن است ومنفور ترین جای آن ها بازارهای آن.(ش71)

35= با دوست خود سنجیده ومعتدل دوستی ورز بسا که روزی

دشمن تو گردد وبا دشمن خود نیز تند مرو که شاید روزی دوست

تو گردد.(ش74)

36=محبوب ترین بندگان در پیشگاه خدا سود رسان ترین آنان

به مردم است.(ش84)

                                

37= از لغزش دانشمند بترسید که لغزش او سرانجام وی را در

آتش دوزخ سرنگون خواهد نمود.(ش96)

38= دوستی پدرت را پاس دار ورشته آن را مبر که خدا روشنایی زندگی ات را خاموش می سازد.(ش102)

39= زیانکارترین مردم در بازار دنیا آن کسی است که تن وعمر خود را با آرزوهای دور ودراز سپری کند وروزگار در رسیدن به

خواسته هایش او را یاری نکند آن گاه بدون زاد وتوشه از این

جهان بیرون رود وبدون دلیل بر خدا وارد گردد.(ش108)

 

40=کار های خود را برای خدا ناب وپاک سازید چرا که خدا جز کار هایی را که تنها برای خشنودی او انجام پذیرفته باشد نمی پذیرد.(ش111)

41= اجرای کیفر های شرعی را با پیش آمدن شبهه ها کنار

نهید ولغزش های آبرومندان خوشنام را جز درکیفری ازحدود

خدا که به روشنی ثابت شده است ببخشید.(ش120)

42=اگر یکی از شما به کار قضاوت در میان مردم گرفتار آمد

نباید در حال خشم به قضاوت بنشیند وباید به میان آنان در نگاه

کردن ونشستن واشاره برابری را رعایت کند.(ش125)

43= هنگامیکه همسا یگانت تو رابستایند ونیکو کاریت را

وصف کنند تو نیکو کاری وآن گاه که همسایه ات تو را به بدی

یاد کند تو بد رفتار هستی .(ش133)

44= هنگامی که خداوند بنده ای را دوست دار د مورد آزمونش

قرار می دهد تا ناله اش را بشنود.(ش138)

45= هنگامی که خدا برای بنده ای نیکی بخواهد در کیفر او در

این جهان شتاب می کند وهنگامی که برای بنده ای بد بخواهد

کیفر گناه اورا واپس می افکند تا در روز رستاخیز کیفر گناهان

او را به طور کامل به او بدهد.(ش145)

                              

  46= هنگامی که خدا به مردمی نیکی بخواهد عمرشان را دراز

می سازد وسپاس نعمت هارا به آنان می آموزد.(ش148)

47= هنگامی که خدا برای شهر ودیاری نابودی را بخواهد نا

پاکدامنی را در میان مردم آن پدیدار می سازد.(ش153)

48= هنگامی که خدا برای بنده ای نیکی بخواهد او را به کار

شایسته ای پیش از مرگ وا م نهد ودر حال انجام آ ن جان او را

می گیرد.(ش155)

49= هنگامی که خدا برای بنده ای نیکی بخواهد کارش را با

مردم حق شناس قرار می دهد وآن گاه که برای بنده ای بدی

بخواهد کارش را با مردم حق ناشناس قرار می دهد.(ش161)

50= هنگامی که خدا بخواهد بنده ای را به زمین زند اورا در

چاره اندیشی نابینا می سازد.(ش164)

51= هنگامی که خواستی عیب های دیگران را یاد آوری کنی

نخست عیب های خود را به یاد آور.(ش172)

52= هنگامی که دو مسلمان با شمشیر خود با یکدیگر بر خورد

می کندد ویکی از آن دو دیگری را از پا در می آورد کشنده وکشته شده در آتش دوزخ خواهند بود.(ش184)

53= هنگامی که گناهی به صورت نهان انجام شود جزبه انجام

رسان گناه زیان نمی رساند اما هنگامی که که آشکار انجام شود واز آن جلوگیری نشود به جامعه زیان می رساند.(ش203)

54= هنگامی که گرسنگان واندیشمندان را دیدید به آنها نزدیک

شوید چون حکمت بر زبان آنان جریان می یابد.(ش209)

55=  هنگامی که بیماران وبلا زدگان را دیدید از بارگاه خدا

برای خود وآنان سلامتی بخواهید.(ش210)

56= هنگامی که عالم ودانشوری بداند ودر زندگی به کار نبندد

بسان چراغی است که برای مردم روشنگری می کند وخودر ا

می سوزاند.(ش220)

                            

57= هنگامی که بر دشمن خویش قدرت یافتی به پاس آن

توانایی بر او سیاست گذشت وبزرگواری را پیشه ساز.(ش227)

 

58= آنگاه که روز رستاخیز فرا رسد نداگری ندا می دهد

که هر کسی کاری جز برای خدا انجام داده است باید پاداش آن

را از همان کسی که برای او انجام داده است بجوید.(ش233)

 

59= هنگامی که گناهان بنده ای فزونی یابد واز کار شایسته

چیزی نداشته باشد که گناهانش را بپوشاند خدا اورا به اندوه

گرفتار می کند تا گناهانش را از کارنامه اش بزداید.(ش237)

60= هنگامی که بنده ای بمیرد مردم می گویند او چه چیزی از

خود به جای نهاده واما فرشتگان می گویند چه چیزی پیش ازخود فرستاد.(ش242)

61= چهار چیز است که اگر آنها را داری بر آنچه نداری غمی

نیست راستی در گفتار وامانتداری ومنش نیکو وبهداشت وپاک منشی در خوراک ودر آمد.(ش251)

62= بر سه کس مهر ورزید به عزیزی که خوار شده است وبه

ثروتمندی که به تهیدستی افتاده است وبه دانشمندی که در میان

مردم بی فرهنگ ونادان گمنام وتباه شده است.(ش262)

63= در دنیا زهد وپارسایی پیش گیرکه خداتو رادوست خواهد داشت ونسبت به آنچه در دست مردم است بی میلی وپارسایی

ورز  مردم تورا دوست خواهند داشت .(ش268)

64= پارساترین مردم کسی است که قبر وگرفتاری را از یاد

نبرد وبرترین زیورهای دنیا را وانهد ونعمت های ماندگار را

بر نعمت های فنا پذیر بر گزیند وفرای زندگی اش را از عمر خود نشمارد وخود را درمیان مردگان بشمارد.(ش270)

 ۶۵= از شرارت زنان بی فرهنگ به خدا پناه ببرید واز بافرهنگ ونیکانشان بترسید.(ش279)

66= نیرومند ترین شما کسی است که به هنگام خشم بر خود فرمانروا گردد وبرد بارترین شما کسی است که پس از رسیدن به قدرت از گناه دیگری چشم بپوشد.(ش306)

67= دربهشت سر کشیدم ودیدم بیشتر ساکنان آن نیازمندان دنیا

هستند وبه آتش دوزخ نگریستم ودیم بیشتر دوزخیان زنان مرز

شکن وگناه کارند.(ش331)

68= میان فرزندانتان در بخشش به دادگری رفتار کنید همان

سان که دوست دارید آنان در نیکی ومهر با شما بر اساس عدالت

رفتار کنند .(ش341)

69= گرفتار ترین مردم انسان با ایمان است که باید به کار دنیا

وآخرت خود همت گمارد.(ش350)

70= پنج نعمت را غنیمت شمار جوانی را پیش از فرارسیدن

پیری  وسلامت را پیش از فرصت سوزی واشتغال وزندگی را

پیش از آمدن مرگ.(ش372)

71= دانشمند باش یا دانش آموز ویا شنونده دانش یا دوستدار

دانش وپنجمی نباش که نابود خواهی شو.(ش375)

72= برترین تلاش وجهاد آن است که انسان با نفس سرکش

خویش وهوس های آن پیکار کند.(ش395)

73= برترین برتر یها آن است که با آن کسی که از تو گسست

پیوند نمایی وبه آن کسی که تو را محروم ساخت عطا کنی واز آن کسی که به تو ستم روا داشت در گذری.(ش413)

74= برترین در ایمان نیکوترین شما در منش واخلاق

است.(ش420)

قرآن را بخوانید وبه آن عمل کنید واز آن دورنشوید ودرآن زیاده

روی نکنید به وسیله قرآن نان نخورید وبا آن فزونخواهی نکنید.

                                                                  (ش 425)

                                  

75= نان را گرامی دارید چرا که خدا آن را ازبرکات آسمان فرود

آورد واز برکات زمین در آورد.(ش452)

76=  کامل ترین ایمان آوردگان در ایمان نیکو منش ترین آنان

است وبهترین شما کسی است که در رفتار با زنان نیکو تر است.

                                                                 (ش454)

77= در پیکر انسان پاره گوشتی است که اگر به شایستگی گراید تمام بدن به شایستگی می گراید واگر به تباهی گراید تمام

بدن تباه می گردد وآن قلب است.(ش475)

78= قاضی ودستگاه قضایی تا آن گاه که ستم نکند خدا با اوست

 اما هنگامی که ستم ورزید خدا اورا رها می کند وشیطان همراهی اورا به عهده می گیرد.(ش 487)

79= بار خدایا مرا به هنگام ایستادن ونشستن وخفتن به برکت

اسلام حفظ فرما ومرا به سرزنش دشمن وآدم حسود گرفتار

مکن.(ش 494)

80= بار خدایا از تنبلی وسالخوردگی وگناه وبدهکاری وعذاب

قبر وعذاب آتش وعذاب دوزخ واز شر احساس بی نیازی به تو

پناه می برم ونیز از گرفتاری نیازمندی به تو پناه می برم.(ش 513)

81= بار خدایا از روزبد وازشب بد واز ساعت بد واز همسایه

بد در خانه اقامت به تو پناه می بر م.(ش 522)

82= شیطان سخت ترین وتواناترین یارانش را برای وسوسه

کسی گسیل می دارد که بات دارایش کار های شایسته انجام

می دهد.(ش 575)

83= بی گنان هراس انگیز ترین چیزی که بر جامعه ومردم خود بیم دارم پیشوایان گمراه گرند.(ش 587)

84= بی گمان سخت ترین پشیمانی در روز رساخیز ازآن کسی

است که آخرت خود را به دنیای دیگری فروخته است.(ش 589)

                                  

85= بی گمان هراس انگیز ترین چیزی که بر امت خود می ترسم انسان دوچهره چرب زبان است.(ش 588)

86= بی تردید پس از گناهان بزرگی که خدا از آن ها هشدار داده است سهمگین ترین گناه آن است که کسی بمیرد ووامی داشته

باشد اما سفارش وراهی برای پرداخت آن نگذارد.(ش598)

87= زمین هر روزهفتاد بار بانگ می زند که ای فرزندان آدم

هرچه می خواهید بخورید ودوست بدارید به خدا که من گوشت

وپوست شمارا خواهم خورد.(ش 610)

 

88= بی گمان نیکی وپیوند با بستگان عمر هار اطولانی

وشهرها را آباد وثروت ها را فراوان می کند گرچه انجام

دهندگان این دو کار شایسته بدکاران باشند.(ش 614)

89= بی تردید حیا وایمان قرین وهمراه یکدیگرند پس هنگامی که یکی از دو از کسی گرفته شد دیگری از پی آن خواهد رفت.

                                                                 (ش 618)

90= بی گمان نیک بخت واقعی کسی است که از فتنه ها دوری

جوید ونیز کسی  که آزمون گردد وشکیب پیشه سازد.(ش633)

91= بی گمان شیطان ها با پرچم ها ی خود به بازارها می روند

آن ها با نخستین فردی که به بازار وارد می شوند وبا آخرین نفر

بیرون می آیند .(ش 637)

92= بی گمان تخته سنگ لغزنده ای که پای دانشمندان بر آن

استوار نمی ماند بلای طمع ورزی است.(ش 647)

93= بی گمان راستی وراستگویی به نیکی راه می نماید ونیکی

به سوی بهشت وانسان سخن راست می گوید تا نزد خدا به ویژه

گی راست گویی نوشته می شود وبی تردید دروغ ودروغبافی به بدی راه می نماید وبدی به سوی دوزخ وبی گمان انسان دروغ

می گوید وادامه می دهد تا نزد خدا دروغ گو نوشته می شود.

                                                                  (ش 648)

 94=انسان یک تکه نان صدقه می دهد واین صدقه نزد خدا رشد

می کند و بزرگ می شود تا بسان کوه احد می گردد.(ش653)

95= بی گمان خشم از شیطان است وشیطان ازآتش آفریده شده

است وآتش به وسیله آب خاموش میگردد پس هنگامی که یکی

از شما دستخوش خشم گردید وضو سازد.(ش 660)

96= هنگامی که خدا بر مردمی خشمگین گردد وعذابی ویرانگر

ومسخ کننده بر زمین نفرستد قیمت کالاها یشان گران می شود

وباران را از آنان دریغ می دارد وبد ترین هارا به رهبری آنان

می گمارد.(ش675)

97= هنگامی که خدا بلایی از آسمان بر مردم روی زمین فرو

می فرستد آنان  رااز آباد کردن مساجد بر می گرداند.(ش682)

98= خدا خوشبو است وبوی خوش را دوست دارد وپاکیزه است

وپاکیزگی را دوست دارد وبزرگ منش است وبزرگ مکنشی را

دوست دارد وبخشنده است وبخشش را دوست دارد پس جلو

خانه های خود را پاکیزه وبهداشتی سازید وبسان یهود نباشید.

                                                                    (ش 703)

99= خدا رنج وحساسیت هم شوهری وهوو داری را بر زنان

نوشت وجهاد رابر مردان پس هر زنی از رویایمان وبه امید

پاداش خدا بر حساسیت هوو داری شکیب ورزد پاداشی بسان پاداش شهید خواهد داشت.(ش710)

100= خدا به خاطر انسان حق گرا وشایسته کردار بلا وآفت

را از صد خانه از همسایه های او دور می سازد.(ش728)

101= خدا ادامه دادن بر برادری ودوستی دیرینه را دوست

می دارد پس به دوستی دیرینه ادامه دهید.(ش751)

102= خدا تا زمانی که جان انسان به گلو نرسیده است توبه بنده اش را می پذیرد.(ش766)

                       

 103= خدا به وسیله لقمه ای نان ومشتی خرما وهمانند آن که

نیازمندی را سود بخشد سه نفررا به بهشت در می آورد صاحب

خانه ای را که به دادن آن فرمان دهد بانویی که آن را آماده

ساخته و خدمتگزاری که آن را به بینوا برساند وبخوراند.

                                                                    (ش760)

104= خدا می فرماید تا زمانی که بنده ام مرا یاد کند ولب هایش

به یاد ونام من بجنبد با او هستم.(ش768)

105= بی گمان خدا نزد زبان هر گوینده ای است پس بنده خدا

باید بترسد وببیند چه می گوید.(ش783)

106= خدا دردی فرود نیاورد جز آن که برای آن درمانی فرود

آورد هرکس آن را آموخت دانست وهرکس ندانست که ندانست مگر مرگ که برایش درمانی نیست .(ش789)

107= خدا چشمی را که به هنگام هجوم امواج کشش ها وهوس ها دقیق وباریک بین باشد وبه هنگام فرود شبهه ها درست نگر

باشد دوست می دارد وذات بی همتای او بخشیدن را دوست دارد

گرچه یک خرما باشد وشجاعت را دوست می دارد گرچه به کشتن ماری خطر خیز.(ش799)

108= خدا شما را از گفت وگوی بیهوده واز خشونت زبانی باز

می دارد. (ش809)

109= انسان با ایمان به وسیله شمشیر و زبان خود درراه خدا

مبارزه می کند. (ش 818)

110= زن از دنده کج بوجود آمده است اگر بخواهی آن را

راست کنی می شکنی پس با او مدارا کن وبه همراه او زندگی

راسعادتمندانه نما. (ش825)

111= بی گمان بهترین بندگان خدا آنانی هستند که به وعده های

خود وفا می کنند وخود را عطر اگین می کنند. (ش850)

112= در بهشت زیبای خدا نعمت هایی است که نه چشمی آنها

                                      

را دیده ونه گوشی شنیده ونه بر خاطر کسی گذشته است.(ش868)

113= شیطان دام ها وتله هایی دارد وبی گمان از دام ها وتله های او این است که انسان به وسیله نعمت های خدا مست ومغرور گردد وبه بخشش خدا ببالد ونسبت به بندگان خدا گردن

کشی وخود برتر بینی پیش گیرد ودر کار خدا از هوای دل پیروی

نماید. (ش 882)

114= من آن زنی را دشمن میدارم که دامان کشان از خانه اش

بیرون می رود تااز شوهرش شکایت کند. (ش 960)

115= تو را به پروای خدا در نهان وآشکار سفارش می کنم و

هنگامی که بدی کردی از پی آن نیکی کنی واز کسی چیزی نخواهی وامانتی مگیر ومیان دو تن داوری منما . (ش 972)

116= بر شما باد که از وام بپرهیزید چرا که وام مایه اندوه

شب وذلت روز است.(ش990)

117= زنانی که بدون حضور گواه وتنظیم عقد نامه ازدواج می کنند مورد اتهام قرار می گیرند وگاه از زنان نا پاکدامن شمرده

می شوند .(ش 1112)

118= صدقه دهید وبدانید که زمانی بر شما خواهد آمد که انسان به برکت صدقه اش راه می رود وآن کسی که صدقه را برای او

برده اند می گوید اگر دیروز آورده بودی می پذیرفتم اما مروز به

آن نیازی ندارم ودر نتیجه کسی را نمی یابد که صدقه را بپذیرد.

                                                             (ش 1152)

119= عملکرد انسان ها در روز دوشنبه وپنج شنبه بر خدا

ارائه می گردد وخدا لغزش هارا می آمرزد مگر گناه ستیزه جویان وکسانی را که پیوند های خویشاوندی را بگسلند.(ش1156)

120= در چهار هنگامه در های آسمان گشوده ودعا ها پذیرفته

                                

می گردد به هنگام رویارویی صف های مبارزان راه خدا وبه

هنگام فرود باران وهنگام نماز وبه هنگام دیدن کعبه.(ش1168)

121= چشم خود را از حرام ببندید ودست خود را از زور مداری

بازدارید وشرم گاهتان رااز حرام حفظ کنید تا بهشت را برای شما

تعهد نمایم.(ش1174)

122= توبه راستین از گناه آن است که هرگز به سوی گناه وقانون شکنی بازنگردی.(ش1211)

123= سه انسان هستند که خدا بهشت را بر آنان حرام ساخته است یکی میگسار ودیگری آن کسی که بر پدر ومادر ستم کند و

آن بی فرهنگی که پلیدی ونا پاکدامنی رادر خانواده اش بنگرد  و

نادیده گیرد.(ش1221)

124= سه چیز مایه نجات است نخست این که زبان خویشتن را نگاه داری وبرگناه خود گریه کنی وبه هنگام فتنه ها در خانه ات جای گیری. (ش 1270)

125= سه کار است که هر کس انجام دهد خطا کار ومجرم است هر کس پرچمی جز در راه حق وعدالت بر افراشته دارد ویا با

پدر ومادرش بد منشی وبد رفتاری کند ویا به همراه زورمدار وبیدادگری گام سپارد تا اورا یاری کند. (ش 1273)

126= دو خصلت است که در انسان دوچهره گرد نمی آید خوشنامی ودانایی وژرف نگری در دین خدا.(ش1445)

127= خدا انسان را برسه صنف آفرید صنفی بسان چهار پایان

صنفی بدنشان بسان آدمیان است وروحشان بسان روح شیطان ها وصنفی که آن روزی که سایه ای جز سایه لطف ورحمت خدا

نیست در سایه سار مهر او هستند. (ش1451)

128= به هنگام وضو میان انگشتان خود فاصله دهید تا خدا به

وسیله آتش دوزخ میان آن ها فاصله نیفکند. (ش 1455)

 129= پنج چیز از رخدادهای مصیبت بار دنیا ست مرگ دوست

خوب و تلف شدن دارایی وسرزنش دشمنان وانهادن دانش وخرد

وگرفتار شدن به زن بد منش وبد رفتار. (ش 1458)

130= بهترین جامعه وامت من دانشمندان آن است وبهترین دانشمندان آن پر مهر ترین آنان وبه هوش باشید که خدا پیش از آنکه یک گناه نادان را بیامرزد چهل گناه دانشمند را می آمرزد

وبدانید که دانشمند مهربان در روز رستاخیز می آید ودر حالی که

نور او فاصله میان باختر تا خاور را بسان روشنی ستارگان نور

باران ساخته است در میان فروغ خود راه می رود. (ش 1470)

131= دعا به آن چه فرود آمده وآن چه فرود نیامده است سود می رساند پس ای بندگان خدابر شما باد به دعا ونیایش.(ش1592)

132= قلم حسالب وبازخواست از سه تن برداشته شده است از

دیوانه ای که قدرتی بر به کار گیری خرد خویش ندارد تا بهبود

یابد واز کسی که خواب است تا بیدار شود واز کودک تابه رشد

خویش برسد. (ش 1667)

133= از فرشته وحی پرسیدم آیا پروردگارت را می بینی ؟ او

گفت میان من واو فتاد پرده نوری است که اگر نزدیک ترین آن

ها را بنگرم خواهم سوخت.(ش 1716)

134= یک ساعت وقت وفرصت ارزشمند دانشمندی که بر جایگاه خود نشسته است وبر دانش وکتاب خویش می نگرد از

هفتاد سال عبادت عابد بهتر است .(ش 1724)

135= کسی که دانشی بیاموزد ویا نهری جاری سازد ویا چاهی

بکند ویا خرمایی بکارد یا مسجدی بسازد یا قرآن وتفسیری به ارث گذارد یا فرزندی به جا نهد که پس از مرگ انسان نیز به سود وی ادامه می یابد این کارها پاداش آنها پس از مرگ در حالی که او در گور خفته است به حساب او واریز می گردد.

                                                 (ش 1730)

  136= جسم انسان سالخورده به ناتوانی می گراید اما دل او در

عشق دو چیز جوان است در عشق عمر دور ودراز در عشق ثروت وامکانات .(ش 1827)

137= وامدار وبدهکار در گور خویش در غل وزنجیر است وجز پرداخت بدهی او غل وزنجیر را از او بر نمی دارد ونمی

گشاید .( ش 1829)

138= با خویشاوندان خود پیوند کنید وهمسایگی آن ها را

انتخاب نکید که همسایگی میان شما کینه ها پدید می آورد.

                                                                 (ش1843)

139= نمازت را در برابر خدا ترسان بگذار چنان که گویی

خدای را می بینی چرا که اگر تو اورا نمی بینی او تورا می بیند

واز آن چه دردست مردم است نومید باش وبی نیاز زندگی نما

واز انجام آنچه باید پوزش خواست بپرهیز. (ش 1844)

140= گمشده انسان با ایمان دانش است هر گاه حدیثی را به

بند کشد وفرا گیرد حدیثی دیگرگمشده ومطلوب او می گردد.

                                                              (ش1889)

141= خنده ای که خدا دوست دارد آن است که انسان بر روی

برادر خود از شوق دیدارش لبخند زند اما خنده ای که خدا آن

را دشمن می دارد آن است که انسان سخنی خشن ونادرست

بر زبان آورد تا بخندد ودیگران را بخنداند وبه کیفر آن هفتاد پاییز در دوزخ سرنگون گردد. (ش 1892)

142= خوشا بر آن که عیب هایش اورا از عیب های مردم

باز دارد واز ثروتی که از راه عادلانه فراهم آورده است انفاق کند وبا دانشمندان وفرزانگان معاشرت نماید واز اهل ذلت وگناه دوری گزیند. (ش 1917)

143= بر شما با د خوردن مویز چرا که خوردن آن صفرا را

غلیظ می کند وبلغم را می برد واعصاب را نیرومند می سازد

                          

وکند ذهنی را در مان واخلاق را نیکو می کند وجان را پاک

واندوه را از میان می برد. (ش 1973)

144= دانشمنمد ودانش در بهشت هستند پس هنگامی که دانشمند به دانش خود عمل نکند دانش وعمل شایسته در

بهشت هستند ودانشمند در آتش شعله ور دوزخ.(ش 2002)

145= زنای دو چشم نگاه ناروا وزنای دو گوش شنیدن بی جا وزنای زبان سخن نادرست است وزنای دست خشونت وبیداد

وزنای پا ها گام برداشتن به سوی ستم وگناه است . قلب انسان

هوس می کند وآرزو می پرورد وعضو جنسی او گناه را انجام

می دهد ویا نمی دهد.(ش 2122)

146= هر کار پسندیده ای دهش وصدقه است وآن چه هر مسلمانی ازدارایی اش برای خود وخاندانش هزینه می کند برای

او پاداش صدقه نوشته می شود وهر آن چه به وسیله آن آبروی

خود را پاس می دارد نیز برای او به عنوان صدقه خواهند داشت. (ش 2173)

147= در این جهان چنان باشد که گویی غریب وتنهایی ویا

رهگذر هستی وخود را از مردگان به حساب آور. (ش 2186)

148= آدم هوشمند کسی است که بر خود مسلط باشد ودر این

جهان برای جهان پس از مرگ کار وتلاش کند وآدم نا توان کسی

است که هوای دل خود را پیروی نماید واز بارگاه خدا بر آمدن

آرزوها را آرزو کند. (ش 2197)

149= این حقیقت که یکی از شما ریسمان خود را بر گیرد وبه

کوه رود وهیزم گرد آورد وبفروشد وبخورد وصدقه بدهد برایش

بهتر از آن است که از مردم چیزی تقاضا نماید. (ش 2208)

150= خدا شراب ونوشنده وساقی آن فروشنده وخریدار آن و

فشارنده وجابه جا کننده آن وگیرنده وخورنده بهای آن را لعنت

  کرده است .(ش 2229)

151= بیان نیک به بسیاری سخن نیست بلکه در بحث وپژوهش در آن چیز هایی است که خدا وپیامبرش دوست می دارند ولکنت زبان به گرفتگی آن نیست بلکه از ناچیزی عرفان و

شناخت است .(ش 2376)

152= جهاد آن نیست که انسان درراه خدا شمشیربزند بلکه جهاد وتلاش واقعی کار آن کسی است که بار زندگی را پدر ومادر

وفرزندش را به دوش می کشد ونیز کار آن کسی است که بار زندگی خود را بدوش میکشد تا از مردم بی نیاز گردد. (ش 2377)

153= باید انسان برادرش را چه ستمکار وچه ستمدیده یاری

کند اگر ستمکار بود اورا از ستم باز دارد که این در حقیقت یاری

اوست واگر ستمدیده است اورا یاری نماید تا حقوق خویش را

دریابد. (ش 2422)

154= بر انسان با ایمان رنج وسختی وبیماری وگرفتاری و

اندوهی نمی رسد جز آنکه خدا به وسیله آن از گناهان او بزداید.

                                                           (ش 2590)

155= کسی که گفتارش بسیار گردد لغزش او نیز افزونی می یابد وکسی که لغزشش فزونی یابد گناهان او بسیار می گردد و

هر کسی گناهانش بسیار گردد دوزخ برای او زیبنده ترخواهدشد.

                                                           (ش 2751)

156= کسی که بدون دعوت به سوی سفره وغذایی برود در

حقیقت دزدانه رفته است وبا عار وننگ بیرون آمده است.(ش2767)

157= کسی که دهان وشرمگاه خود را از ناروا حفظ کند به

بهشت خدا در خواهد آمد. (ش 2857)

158= کسی که در دارایی ویا جسم خود به بلایی دچارگردد وآن

را پوشیده دارد وشکایت آن گرفتاری وبلا را نزد مردم نبرد بر

خدا بایسته است که اورا مورد آمرزش قرار دهد. (ش 2950)

159= از شما مردم آن کسی که کار ناپسندی ببیند باید آن رابا

رعایت همه مقررات به دست خود دگرگون سازد واگر نتوانست

باید با زبان خویش دگرگون کند واگر نتوانست باید با قلب واندیشه خود چنین کند که کمترین درجه ایمان همین مرحله است

                                                        (ش 3010)

160= کسی که بدون دانش وآگاهی عمل کند بیشتر از آنچه

سامان می دهد ومی سازد تباهی پدید می آورد.(ش 3058)

161= از نشانه های نزدیک شدن رستاخیز دشنام گویی وزشت

کرداری وگسستن از خویشاوندان وبر چسب خیانت زدن به

امانت داران وامانتدار پنداشتن وامانتدار جازدن خیانتکاران

است. (ش 3072)

162= مرض وبیماری تازیانه خدا بر روی زمین است که به

وسیله آن به بندگانش ادب می آموزد.(ش 3101)

163= انسان با ایمان با مردم معاشرت می کند وبر اذیت وآزار

آنان شکیب می ورزد وبرتر از آن ایمان داری است که نه با

مردم معاشرت می کند ونه در برابر اذیت آنان شکیب می ورزد.

                                                           (ش 3108)

164= با تاخیر پرداختن وام وبدهی مقرر بخشی از حق کشی و

بیدادگری است .(ش 3116)

165= مرکب قلم دانشمندان را با خون شهیدان راه آزادی وزن

نمودند واولی از دومی سنگین تر شد. (ش 3181)

166= برخی از شما خس را در چشم برادرش می بیند ولی تنه

درخت رادر چشم خویش نادیده می گیرد. (ش 3208)

167= انسان با ایمان هر منش واخلاقی راکه در آن خیانت ودروغ پردازی نباشد می تواند بپذیرد.(ش 3214)

                                                                پایان

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 22:32
                                         
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 22:27
                                             
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 22:25
                                          
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 22:21

                                  & بسم الله الرحمن الرحیم&

        & خود شناسی &

  &بر گرفته از تعالیم معلم کبیرامام صادق&

 &مولف: آذر سلگی &

&سایتwww.jahan22.blogfa.com&

 &بهای هرگونه استفاده وکپی ودخل وتصرف در

مطالب این محتوا ده سال نماز برای مولف است.

                                         & مقدمه &

 & به نام الله وبا توسل به بقیه الله الاعظم &

 &گران بها ترین مطالب در مورد بدن خودمان&

 & را از زبان امامان بخصوص امام صادق &

 & در این مجموعه گردآوری کرده ام که اگر &

 & این اهداف را روشن بشناسیم وراه های &

 &سلامتی را بدانیم بهتر زندگی می کنیم.&

 & ومهم تراین که با لذت زیاد نماز خواهیم &

 & خواند وترس ما از خدا وائمه بیشتر میشود&

                               & ده نکته بسیار لطیف از امام صادق&

    &چرا سر انسان مرکب از اعضا شده است؟&

   چون سر مجوف است وبه فواصلی از هم اعضایی قرار گرفته

   است واگر از هم جدا نبود وفاصله نداشت درد سر عارض

    می شود .

     &چرا سر بالای تن قرار گرفته است وچرا مو بالای &

      سر روئیده؟

 مورابالای سرقرارداده است تا دهن را به دماغ برساند وبخار از

آن به اطرافش خارج شود واز سرما وگرما مصون بماند.

 & چرا پیشانی مو ندارد ودر آن خطوطی نهاده شد؟&

پیشانی را از مو خالی گذاشت برای آنکه محل وضع ومحاذات نور

است وباید چشم از پیشانی نور بگیرد وپرتو افکند وآن را خط خط

نهاد تا عرق سر راحبس کند مانند نهر ها ی زمین تا از مجاری

دو چشم خارج شود .

 

& چرا چشم ها بادامی  وچرا سوراخ بینی به طرف &

پایین است؟

ابرو ها رابالای چشم قرارداد تا حافظ چشم باشد وبقدر کفایت نور را

بگیرد وبه چشم بدهد مگر ندیدی نور تند سبب می شود که آدمی

دستش را بالای چشم بگذارد تا زیادی نوردفع شود بینی را به طرف

                               

 پایین قرار داد ه وبین دو چشم تا نور دو چشم را تعدیل کند ومجاری

آبهای مغز گردد . چشم را بادامی قرار داد تا  به آسانی درامراض

وارده یا برای تقویت بتوان میل دارو را برآن گذرانید که اگر مدور

ومربع وبه اندازه های دیگر بود دوا بر آن وارد نمی شد ودرد از آن

خارج نمی شد وسوراخ بینی را سرازیر کرد تا درد های چشم را از

آن مجاری دفع کند وکثافات را فرو ریزد و هوای خوش را مانند باد

کش بالا برد به مغز برساند وآنجا را تر وتازه گرداند.

                            

& چرا دندان  پیش رو تیز شده وپهلوی آن پهن شده &

      وعقب پهن تر؟

 لب وشارب را خداوند بالای دهان قرار داده تا حبس کند آنچه از دماغ

می آید وبه دهان نریزد وصورت مکروهی ظاهر نسازد وغذا وطعام

برای انسان ناگوار نگردد واز طرفین لب بکنار بریزد واز خود دور

سازند وبر مردان محاسن قرار داد تا به آن مستغنی از کشف منظر

شود وبدین محاسن از زن معلوم ومشخص گردد.

 & چرا کف دست ها مو ندارد وچرا ناخن ومو مجوف &

     و میان تهی نیست؟

کف دست راازموخالی کرد تا لمس به آن آسان گردد وناخن ومو ر ا

از خون خالی گذاشت که درازای آن قبیح وکوتاهی آن نیکوست واگر

با خون بود ومی خواستند قطع کنند متالم می شدند وخون جاری میشد.

 

& چرا دل " گوشت صنوبری شده وچرا جگر سفید دو&

قطعه گشته؟

دل را مانند صنوبر قرار داد که بر عکس منکس است سرآن نازک

  شده به جگر سفید داخل شود تا از آن بسردی راحت گردد وجگر را

باد بزند اورا از حرارتش بکاهد ودماغ از حرارت دل متلاشی نشود

وریه را دوقطعه گردانید تا دل میان آن تنفس کند وبحرکت آن باقی

باشد.

 & چرا کبد وجگر سیاه حدب وپهن گردیده است &

جگر سیاه را پهن خلق کرد تا معده سنگین را بر خود حمل کند وهر

دم فشار دهد تا محتویات آن وبخار معده بیرون رود وفضولاتش از

طرف دیگر خارج شود.

                           

& چرا کلیه مانند لوبیا خلق شده است ؟&

برای آنکه نطفه بروی او بریزد واگر غیر از این وضع هندسی

داشت قطرات ودانه های نطفه بالای هم متراکم می ماند وبخروج

آن لذتی دست نمیداد زیرا منی از پشت وازفقرات انسان به کلیه

میریزد واز کلیه مانند کرم گشاده می شود قبض می یابدوبسط مثل

تیر که از چله کمان بجهد جهش بر مثانه می کند وبه رحم می ریزد.

 & چرا پیچیدن زانوها به طرف پیش  قرار نگرفته ؟&

زیرا انسان باید در زندگی پیش رود چه در ظاهر وچه در باطن واگر

زانوها به طرف پیش خم می شد نمی توانست راه برود ودر راه تعادل خود راحفظ کند.

 

از این بیانات معلوم شد که علوم طبیعی هم که مبنی بر

حس وتجربه است باید بوسیله عقل وهوش باطنی از راه

                               

 است باید بوسیله عقل وهوش باطنی از راه تقوی وفضیلت

بدست آید وسر آمد این علما وپیامبران واوصیاء آنها و

و ائمه ومعصومین می باشند.

 

                       & اعضای بدن &

امام صادق فرمود ای مفضل در اعضای بدن خود ت تفکر وتدبر نما

که خداوند وظیفه ای را انجام می دهد که دیگری نمی تواند آن را

انجام دهد مثلا پاها برای راه رفتن ودستها برای کار کردن وچشم ها

برای دیدن ودهان برای غذا خوردن ومعده برای هضم هنگام کردن

وجگر برای جدا کردن اخلاط بدن ومنافذ بدن برای بیرون دادن

فضلات تا هنگام دفع فضولات وفرج برای حصول نسل وهم چنین

سایر اعضا واحشاء وامعاء وغیره که هریک برای کاری آفریده شده

وباید با تفکر وتدبر مصلحت هریک را دریافت.

 

                      &آیا  کارها در بدن  طبیعت است؟&

امام فرمود ای مفضل خداوند حکیم علیم قدیر که این همه اعضای

کوچک وبزرگ را برای بدن انسان آفریده است با یک غذا همه

را نشو ونما میدهد فکر کن چگونه انسان غذا می خورد واین غذا

به تمامی اعضاء بدن از دور ونزدیک می رسد.

غذا اول وارد معده می شود ومعده آنرا طبخ می کند وخالص آن را

به جگر می فرستد ودر عروق باریکی چند که در میان معده وجگر

قرار داده این عروق مانند پالایشگاهی  هستند که موادثقیل وسخت

آن بجگر نرسد که سبب جریحه وزخمی در آن قطعه کوچک صنوبر

می گردد .جگر بسیار نازک است وتاب غذای خشن وغلیظ را ندارد

پس باید جگر صافی غذا را قبول کند ودر آنجا نیز به لطف تدبیر

                                 

 حکم خبیر به خون وبلغم وصفراء وسودا تبدیل گردد واز جگر راهها

ومجاری باریکی به تمام اعضای بدن هست که اخلاط از آن مجاری وعروق به سایر اعضاء می رسد وآنچه از این اخلاط کثافت وزیادی

باشد در یک ظروفی که تعبیه شده سرازیر می گردد مثلا آنچه از صفرا

است به زهره می ریزد وآنچه از سوداست بسپرز می رود ورطوبتها

بسوی مثانه جاری می شود واین حکمت در تدبیر بدن ونصب هر عضوی در جای خود ومهیا کردن ادعیه وظروفی در آن برای فضولات اغذیه مخصوص هریک وتقسیم اخلاط تا آنکه این زیادتیها وکثافتها

در بدن پهن نشوند که مورث فساد بدن ودرد ها نگردند پس خداوندی که چنین نیکو خلق کرده وبا نعمت الهی هریک عضو را مقداری و

سهمی مخصوص معین فرموده است وارتباط اعضاء بدن را باسایرین

بنحوی احسن با نظام دقیق مقرر فرموده است آیا قابل تقدیر وستایش

نیست؟

 

  & نشو ونمای بدن را وصف فرما که چگونه به کمال &

      برسد؟

حضرت صادق فرمود اول این تدبیر تصویر جنین است در جایی که

دیده نمی بیند وروشنی نیست که چشم این را در یابد ودستی به آن

نمی رسد در چنان جایی خداوند مدیر ومدبر صورت انسان را در

تاریکی نقش وترسیم می کند واز ذرات مشابه یکی را بصورت چشم ودیگری را گوش وسومی را دهن وقسمتی را استخوان وبعضی را

گوشت وبرخی را غضروف وبه همین ترتیب پوست ورگ وپی نموده

وبا گردش خون بهم مربوط می سازد تا ازرحم خارج گردد آنوقت از جهت آفرینش تمام است ودر خلقت آن نقصی مشاهد ه نمی شود  و

اعضاء وجوارح واحشاء وامعاء وکارکنان داخلی وخارجی دارد تا

نشو ونما یابد واز راه غذا در اصل ترکیب بدن نشو ونما حاصل گردد

                                  

  وهمه اعضاء بر همان ترکیبی که یافته بزرگ می شود ولی به حکم

قدرت خدای تعالی رشد ونشو ونمای هر یک اندازه مخصوص دارد

که بدان اندازه کمال خود می رسد بزرگتر نمی شود ونسبت هر

عضوی به عضو دیگر از اول آفر ینش محفوظ است ودر تکامل هم

به همان نسبت بزرگ می شود واین نسبت در بزرگی وخرد سالگی

تفاوت نمی کند تا به کمال رشد خود برسد وتا آخر عمرش رشد ونما

نیست بلکه نشو ونمای اعضاء حدی دارد که تا سی سالگی به کمال

خود می رسد آیا این لطف حکیم قدیر نیست آیا این تقسیم تکاملی

از طبیعت بی شعور است ؟

 

       & شرافت انسان بر حیوانات چگونه است &

 امام فرمود ای مفضل خداوند عالم انسان رابر سایر حیوانات برتری

داده وبه شرافتی مخصوص گردانیده که آن شرافت نه تنها به عقل

وعلم است بلکه در صورت ظاهر هم بین انسان وحیوان تفاوت

فاحشی هست مثلا انسان را راست آفریده که می تواند بایستد وکارها

ی خود را با دست انجام دهد می تواند بنیشیند وبا اعضاء وجوارح

خود حوائج را برطرف نماید اگر به روش چهار پایان بود یا به رو

در افتاده بود مانند خزندگان هیچ یک از اعمال را نمی توانست

شخصا مبادرت ومباشرت نماید.

 

               & حواس انسان چگونه است &

 امام صادق  فرمود ای مفضل خداوند عالم به این انسان حواسی داده

است که در خلقت خود باآن حواس حوائج خود را برآورد وادراکی داده

است با حواس باطنی که شرافت انسان نسبت به سایر حیوانات به آن

                              

  حواس باطن آنهاست.

                      & اماما راجع به چشم بگو&

 

 دقت کن ببین دیده ها را در سر قرار داده مانند چراغی که بالای مناره

قرار دهند چراغ های فروزان وروشن تا همه اشیاء را ببیند ومطالعه

نماید وبر همه چیز تسلط داشته باشد.اگر این چشم در محل دست یا پا نبود آفت وآسیب زیادبه او می رسید وبر اعضاء بالاتر هم احاطه نداشت ومانند دست وپا که محل آسیب است واکثر با تصادف وبرخورد

به چیز های دیگر زجر می کشد وآن را مانند شکم قرار نداد که دشوار

گردد دیدن واستفاده از آن وچون هیچ کجا مناسب تر از سر نبود خدا

چشم ها ار در پیش روی سر قرار داد تا رو به جلو وکمال پیش رود

نه به عقب بر گردد. در خلقت پلک چشم که به منزله پرده بر روی

آن قرارداده که آویخته شود وکنار آنرا که شفر می نا مند مانندریسمان

وبندیست که به حلقه ها تعبیه شده تا هر وقت بخواهند پرده را بیاویزند وهر گاه که خواهند بالا کشند ودیده را در میان غاری قرار

داده وبه آن پرده ها وموهای مژه ها که بر آن رویانیده محافظت نموده

تادیده به آن بدن باشد واز دستبرد حوادث وآفات وگرد وغبار مصون

بماند.

 

    & وظیفه سر وچشم وگوش چیست&

 امام صادق فرمود ای مفضل خداوند سر را صومعه حواس پنج گانه

قرار داد که محسوسات که منحصر در این پنج حس است با این حواس

درک شود وهیچ چیز از او فوت نگردد پس چشم راآفرید که رنگ ها

را در یابد اگر دیده نمی بود رنگها را حس نمی کرد وخلقت رنگ ها

بی فایده بود با چشم الوان وصور را می توان دید و اشیاء رااز هم

                               

   تشخیص داد وجدا نمود . گوش را آفرید تادرک اصوات والحان نماید

اگر صدا می بود وگوش نمی بود که بشنود لازم بود که صداها بی

جهت خلق شده باشد وهم چنین سایر حواس اگر محسوسات بودند

وحواس نبود که آنها را در یابد معلوم میشد خلقت محسوسات بی

جهت بود اگر زنده می بود وصاحب رنگ که باید دیده شود نبود

باز عبث می شد واگر گوش بود وشنیده نمی شد یا چشم بود ونمی

دید باز همان حال را داشت .ازاین جهت خداوند عالم برای هر حاسه

محسوسی وبرای هر محسوسی حاسه قرارداد تا ارتباط انسان را با

عالم خارج محفوظ بماند ودر هر حسی اموری چند مقرر فرمود که رابطه بین حاسه ومحسوس باشد که احساس بدون آنها حاصل نمی

شود چنانچه روشنی هوا رابرای شنیدن که اگر فشار وجریان در هوا نباشد گوش نمی شنود واین لطایف دقیقه از عنایات الهی است که حکیم وقادر وتواناست.

                             

چرا مو بالای سرروئیده &

  مورابالای سرقرارداده است تا دهن را به دماغ برساند وبخار از

آن به اطرافش خارج شود واز سرما وگرما مصون بماند.

 & چرا پیشانی مو ندارد ودر آن خطوطی نهاده شد؟&

پیشانی را از مو خالی گذاشت برای آنکه محل وضع ومحاذات نور

است وباید چشم از پیشانی نور بگیرد وپرتو افکند وآن را خط خط

نهاد تا عرق سر راحبس کند مانند نهر ها ی زمین تا از مجاری

دو چشم خارج شود .

 

& چرا چشم ها بادامی  وچرا سوراخ بینی به طرف &

پایین است؟

ابرو ها رابالای چشم قرارداد تا حافظ چشم باشد وبقدر کفایت نور را

بگیرد وبه چشم بدهد مگر ندیدی نور تند سبب می شود که آدمی

دستش را بالای چشم بگذارد تا زیادی نوردفع شود بینی را به طرف

                              

  پایین قرار داد ه وبین دو چشم تا نور دو چشم را تعدیل کند ومجاری

آبهای مغز گردد . چشم را بادامی قرار داد تا  به آسانی درامراض

وارده یا برای تقویت بتوان میل دارو را برآن گذرانید که اگر مدور

ومربع وبه اندازه های دیگر بود دوا بر آن وارد نمی شد ودرد از آن

خارج نمی شد وسوراخ بینی را سرازیر کرد تا درد های چشم را از

آن مجاری دفع کند وکثافات را فرو ریزد و هوای خوش را مانند باد

کش بالا برد به مغز برساند وآنجا را تر وتازه گرداند.

                            

& چرا دندان  پیش رو تیز شده وپهلوی آن پهن شده &

      وعقب پهن تر؟

 لب وشارب را خداوند بالای دهان قرار داده تا حبس کند آنچه از دماغ

می آید وبه دهان نریزد وصورت مکروهی ظاهر نسازد وغذا وطعام

برای انسان ناگوار نگردد واز طرفین لب بکنار بریزد واز خود دور

سازند وبر مردان محاسن قرار داد تا به آن مستغنی از کشف منظر

شود وبدین محاسن از زن معلوم ومشخص گردد.

 

& چرا کف دست ها مو ندارد وچرا ناخن ومو مجوف &

     و میان تهی نیست؟

کف دست راازموخالی کرد تا لمس به آن آسان گردد وناخن ومو ر ا

از خون خالی گذاشت که درازای آن قبیح وکوتاهی آن نیکوست واگر

با خون بود ومی خواستند قطع کنند متالم می شدند وخون جاری میشد.

 

& چرا دل " گوشت صنوبری شده وچرا جگر سفید دو&

قطعه گشته؟

دل را مانند صنوبر قرار داد که بر عکس منکس است سرآن نازک

                                  

  شده به جگر سفید داخل شود تا از آن بسردی راحت گردد وجگر را

باد بزند اورا از حرارتش بکاهد ودماغ از حرارت دل متلاشی نشود

وریه را دوقطعه گردانید تا دل میان آن تنفس کند وبحرکت آن باقی

باشد.

 & چرا کبد وجگر سیاه حدب وپهن گردیده است &

جگر سیاه را پهن خلق کرد تا معده سنگین را بر خود حمل کند وهر

دم فشار دهد تا محتویات آن وبخار معده بیرون رود وفضولاتش از

طرف دیگر خارج شود.

                           

& چرا کلیه مانند لوبیا خلق شده است ؟&

برای آنکه نطفه بروی او بریزد واگر غیر از این وضع هندسی

داشت قطرات ودانه های نطفه بالای هم متراکم می ماند وبخروج

آن لذتی دست نمیداد زیرا منی از پشت وازفقرات انسان به کلیه

میریزد واز کلیه مانند کرم گشاده می شود قبض می یابدوبسط مثل

تیر که از چله کمان بجهد جهش بر مثانه می کند وبه رحم می ریزد.

 

& چرا پیچیدن زانوها به طرف پیش  قرار نگرفته ؟&

زیرا انسان باید در زندگی پیش رود چه در ظاهر وچه در باطن واگر

زانوها به طرف پیش خم می شد نمی توانست راه برود ودر راه تعادل خود راحفظ کند.

 

از این بیانات معلوم شد که علوم طبیعی هم که مبنی بر

حس وتجربه است باید بوسیله عقل وهوش باطنی از راه

                              

 است باید بوسیله عقل وهوش باطنی از راه تقوی وفضیلت

بدست آید وسر آمد این علما وپیامبران واوصیاء آنها و

و ائمه ومعصومین می باشند.

                        & اعضای بدن &

امام صادق فرمود ای مفضل در اعضای بدن خود ت تفکر وتدبر نما

که خداوند وظیفه ای را انجام می دهد که دیگری نمی تواند آن را

انجام دهد مثلا پاها برای راه رفتن ودستها برای کار کردن وچشم ها

برای دیدن ودهان برای غذا خوردن ومعده برای هضم هنگام کردن

وجگر برای جدا کردن اخلاط بدن ومنافذ بدن برای بیرون دادن

فضلات تا هنگام دفع فضولات وفرج برای حصول نسل وهم چنین

سایر اعضا واحشاء وامعاء وغیره که هریک برای کاری آفریده شده

وباید با تفکر وتدبر مصلحت هریک را دریافت.

 

                      &آیا  کارها در بدن  طبیعت است؟&

امام فرمود ای مفضل خداوند حکیم علیم قدیر که این همه اعضای

کوچک وبزرگ را برای بدن انسان آفریده است با یک غذا همه

را نشو ونما میدهد فکر کن چگونه انسان غذا می خورد واین غذا

به تمامی اعضاء بدن از دور ونزدیک می رسد.

غذا اول وارد معده می شود ومعده آنرا طبخ می کند وخالص آن را

به جگر می فرستد ودر عروق باریکی چند که در میان معده وجگر

قرار داده این عروق مانند پالایشگاهی  هستند که موادثقیل وسخت

آن بجگر نرسد که سبب جریحه وزخمی در آن قطعه کوچک صنوبر

می گردد .جگر بسیار نازک است وتاب غذای خشن وغلیظ را ندارد

پس باید جگر صافی غذا را قبول کند ودر آنجا نیز به لطف تدبیر

                                  

 حکم خبیر به خون وبلغم وصفراء وسودا تبدیل گردد واز جگر راهها

ومجاری باریکی به تمام اعضای بدن هست که اخلاط از آن مجاری وعروق به سایر اعضاء می رسد وآنچه از این اخلاط کثافت وزیادی

باشد در یک ظروفی که تعبیه شده سرازیر می گردد مثلا آنچه از صفرا

است به زهره می ریزد وآنچه از سوداست بسپرز می رود ورطوبتها

بسوی مثانه جاری می شود واین حکمت در تدبیر بدن ونصب هر عضوی در جای خود ومهیا کردن ادعیه وظروفی در آن برای فضولات اغذیه مخصوص هریک وتقسیم اخلاط تا آنکه این زیادتیها وکثافتها

در بدن پهن نشوند که مورث فساد بدن ودرد ها نگردند پس خداوندی که چنین نیکو خلق کرده وبا نعمت الهی هریک عضو را مقداری و

سهمی مخصوص معین فرموده است وارتباط اعضاء بدن را باسایرین

بنحوی احسن با نظام دقیق مقرر فرموده است آیا قابل تقدیر وستایش

نیست؟

 

  & نشو ونمای بدن را وصف فرما که چگونه به کمال &

      برسد؟

حضرت صادق فرمود اول این تدبیر تصویر جنین است در جایی که

دیده نمی بیند وروشنی نیست که چشم این را در یابد ودستی به آن

نمی رسد در چنان جایی خداوند مدیر ومدبر صورت انسان را در

تاریکی نقش وترسیم می کند واز ذرات مشابه یکی را بصورت چشم ودیگری را گوش وسومی را دهن وقسمتی را استخوان وبعضی را

گوشت وبرخی را غضروف وبه همین ترتیب پوست ورگ وپی نموده

وبا گردش خون بهم مربوط می سازد تا ازرحم خارج گردد آنوقت از جهت آفرینش تمام است ودر خلقت آن نقصی مشاهد ه نمی شود  و

اعضاء وجوارح واحشاء وامعاء وکارکنان داخلی وخارجی دارد تا

نشو ونما یابد واز راه غذا در اصل ترکیب بدن نشو ونما حاصل گردد

                                  

  وهمه اعضاء بر همان ترکیبی که یافته بزرگ می شود ولی به حکم

قدرت خدای تعالی رشد ونشو ونمای هر یک اندازه مخصوص دارد

که بدان اندازه کمال خود می رسد بزرگتر نمی شود ونسبت هر

عضوی به عضو دیگر از اول آفر ینش محفوظ است ودر تکامل هم

به همان نسبت بزرگ می شود واین نسبت در بزرگی وخرد سالگی

تفاوت نمی کند تا به کمال رشد خود برسد وتا آخر عمرش رشد ونما

نیست بلکه نشو ونمای اعضاء حدی دارد که تا سی سالگی به کمال

خود می رسد آیا این لطف حکیم قدیر نیست آیا این تقسیم تکاملی

از طبیعت بی شعور است ؟

 

       & شرافت انسان بر حیوانات چگونه است &

 

امام فرمود ای مفضل خداوند عالم انسان رابر سایر حیوانات برتری

داده وبه شرافتی مخصوص گردانیده که آن شرافت نه تنها به عقل

وعلم است بلکه در صورت ظاهر هم بین انسان وحیوان تفاوت

فاحشی هست مثلا انسان را راست آفریده که می تواند بایستد وکارها

ی خود را با دست انجام دهد می تواند بنیشیند وبا اعضاء وجوارح

خود حوائج را برطرف نماید اگر به روش چهار پایان بود یا به رو

در افتاده بود مانند خزندگان هیچ یک از اعمال را نمی توانست

شخصا مبادرت ومباشرت نماید.

 

               & حواس انسان چگونه است &

 امام صادق  فرمود ای مفضل خداوند عالم به این انسان حواسی داده

است که در خلقت خود باآن حواس حوائج خود را برآورد وادراکی داده

است با حواس باطنی که شرافت انسان نسبت به سایر حیوانات به آن

                                

  حواس باطن آنهاست.

    & اماما راجع به چشم بگو&                  

  دقت کن ببین دیده ها را در سر قرار داده مانند چراغی که بالای مناره

قرار دهند چراغ های فروزان وروشن تا همه اشیاء را ببیند ومطالعه

نماید وبر همه چیز تسلط داشته باشد.اگر این چشم در محل دست یا پا نبود آفت وآسیب زیادبه او می رسید وبر اعضاء بالاتر هم احاطه نداشت ومانند دست وپا که محل آسیب است واکثر با تصادف وبرخورد

به چیز های دیگر زجر می کشد وآن را مانند شکم قرار نداد که دشوار

گردد دیدن واستفاده از آن وچون هیچ کجا مناسب تر از سر نبود خدا

چشم ها ار در پیش روی سر قرار داد تا رو به جلو وکمال پیش رود

نه به عقب بر گردد. در خلقت پلک چشم که به منزله پرده بر روی

آن قرارداده که آویخته شود وکنار آنرا که شفر می نا مند مانندریسمان

وبندیست که به حلقه ها تعبیه شده تا هر وقت بخواهند پرده را بیاویزند وهر گاه که خواهند بالا کشند ودیده را در میان غاری قرار

داده وبه آن پرده ها وموهای مژه ها که بر آن رویانیده محافظت نموده

تادیده به آن بدن باشد واز دستبرد حوادث وآفات وگرد وغبار مصون

بماند.

 

    & وظیفه سر وچشم وگوش چیست&

 امام صادق فرمود ای مفضل خداوند سر را صومعه حواس پنج گانه

قرار داد که محسوسات که منحصر در این پنج حس است با این حواس

درک شود وهیچ چیز از او فوت نگردد پس چشم راآفرید که رنگ ها

را در یابد اگر دیده نمی بود رنگها را حس نمی کرد وخلقت رنگ ها

بی فایده بود با چشم الوان وصور را می توان دید و اشیاء رااز هم

                                

   تشخیص داد وجدا نمود . گوش را آفرید تادرک اصوات والحان نماید

اگر صدا می بود وگوش نمی بود که بشنود لازم بود که صداها بی

جهت خلق شده باشد وهم چنین سایر حواس اگر محسوسات بودند

وحواس نبود که آنها را در یابد معلوم میشد خلقت محسوسات بی

جهت بود اگر زنده می بود وصاحب رنگ که باید دیده شود نبود

باز عبث می شد واگر گوش بود وشنیده نمی شد یا چشم بود ونمی

دید باز همان حال را داشت .ازاین جهت خداوند عالم برای هر حاسه

محسوسی وبرای هر محسوسی حاسه قرارداد تا ارتباط انسان را با

عالم خارج محفوظ بماند ودر هر حسی اموری چند مقرر فرمود که رابطه بین حاسه ومحسوس باشد که احساس بدون آنها حاصل نمی

شود چنانچه روشنی هوا رابرای شنیدن که اگر فشار وجریان در هوا نباشد گوش نمی شنود واین لطایف دقیقه از عنایات الهی است که حکیم وقادر وتواناست.

                              

                      & در باره نابینا توضیح دهید &

 

امام فرمود ای مفضل تویک کور رادر نظر بگیر ببین چه عواملی رخ داده که او نابینا شده است البته خللی به او رسیده که آن عضو از کار

افتاده پیش روی خود را نمی بیند واگر در پرتگاهی قرار گیرد تمیز نمی دهد واگر دشمنی به روی او شمشیر بکشد امتناع نمی نماید

وهیچ صنعتی از او صادر نمی شود کور در نوشتن وصنایع دستی

عاجز است فقط تندی فهم او تا حدی از این مخاطره جلوگیری میکند

وگرنه چون سنگی بی خاصیت خواهد بود .

 

                     & در باره ناشنوا بگویید&

همین طورکسی که سامعه وحس شنوایی ندارد بسیاری از امور زندگی

                                

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 21:50

  او مختل می گردد چه از لذت مخاطبه ومحاوره ونغمات دلربا والحان

روح افزا محروم است مردم درسخن گفتن با او سخت در زحمت می

افتند ودلتنگ می شوند او خودش هم از اخبار مردم وحوادث وقایع

روز چیزی نمی شنود بلکه مانند غایبان یا مردگان وبی عقلان وچهار

پایان است هر ضرری که متوجه حیوان است به او هم می رسد.

پس انسان است که به حکمت خدای عالم با حواس ظاهری وباطنی

خود به همه چیز می رسد واز همه نعم الهی بهره مند می گردد.

              & حکمت اعضای طاق وجفت رابفرمایید&

امام فرمود ای مفضل فکر کن در اعضای طاق وجفت که در بدن

آفریده شده است چه تدبیری بکار برده شده که سر رایکی آفریده

ودست وپا را جفت اگر آدمی را دوسر بود سربار آدمی می شد چه

حواس در سر متمرکز است واگر بیک سر سخن گوید سر دیگر معطل

وعاطل وباطل است واگر با یک سر توجه کند مخاطب متحیر خواهد ماند که با کدام سر متوجه او می باشد اگر آدمی دو سر داشت اختلاف

در فهم وشعور پیدا می کرد وسبب اخلال زندگی می شد. خداوند دست

ها را جفت آفرید که با دودست از دو جانب بتواند کار کند با یک دست

چیزی بدست نمی آید وهر دستی معاونت دست دیگر می نماید.

                                   & نحوه صدا وقدرت تکلم را بفرمایید&

امام صادق فرمود ای مفضل فکر کن در صدا وسخن وآلتها که قادر

منان برای انسان آفریده است ومقرر ساخته مانند حنجره که چون

لوله ای است ازبرای بیرون آمدن آواز وزبان ودندانها ولبها آلتی

است برای تقطیع حروف وظهور ونغمات کسی که دندانهایش ریخته

                                        

 است نمی تواند حروف را ادا کند مثلا آدم بی دندان سین را وآدم بی

لب فا ارنمی تواند ادا کند وکسیکه زبانش سنگین شده را را نمی تواند

اظهار کند جنجره شبیه است به نی وشش شبیه بانبان که باد در آن

می کنند است وعضلاتی که شش را می گیرند تا صدا بیرون آید مانند

انگشتانی که بر آن انبان می گذارند تا داخل شود باز بر نای ودنانها که

حروف ونعمات را قطع می کنند مانند انگشتانی هستند که پیاپی بر

دهان می گذارند تا آن الحان مختلفه بیرون آید وهر چند محل خروج

صدا را ما تشبیه کردیم بنای وانبانی برا شناسانیدن بود.

این دهان ودندان وحنجره وریه ادوات صوت هستند که خدای عالم

آنها را آفریده تا آدمی بتواند با ایجاد صوت مقاصد درونی خود را به

دیگران بفهماند .

                         

 

                                 & کار مغز وکاسه سر را توضیح دهید&

امام فرمود ای مفضل دماغ ومغزکه در سر است اگربرای تو گشوده

شود خواهی دید که چگونه آن را پیچیده اند وبه حجابی محفوظ نموده

بچند حجاب پوشیده شده که باز وبسته می شود ومانند کتابی که نوشته

شده وبهم پیچیده گردیده وهر وقت مطلبی را از گذشته که امروز به

نام وجدانیات منعزله می خوانند به اراده باز می شود وبه اراده بسته می گردد واز محفوظات آنچه بخواهند در نظر می آورند ومانند فیلمی

از پیش چشم می گذرانند. وکاسه سر را خداوند برای محافظت صومعه سرای حواس ومخزن ادراکات قرار داده تا آسیبی بدانها نرسد وبر

روی کاسه سر مو رویاند که به مثابه پوستینی باشد وسر را از گرما

وسرما وآفات فشار هوا حفظ فرماید واز خلل فرج موها هوای بیشتری

بر مغز برسد آیا این همه دقایق والطاف وعلم وقدرت از آثار طبیعت بی شعور است یا از خدای واحد واحد قادر توانای دانا .

                                 

                                  & ساختمان دل را توضیح دهید&

 امام فرمود ای مفضل کی دل را در میان سینه قرار داد وپنهان کرد

وپیراهنی اطراف آن پوشانیده که به پرده دل معروف است ودنده ها

را بر بالای آن قرار داد تااز دو طرف دل راحفظ کند وروی دنده ها پوست وگوشتی رویانید تااز خارج به دل آسیبی نرسد وموجب جراحت

آن نگردد. در حلق دو منفذ قرار داد یکی برای بیرون آمدن صدا و

نفس باشد دیگر حلقوم است ومتصل است به معده وغذارا به معده می رساند وبر حلقوم سر پوشی قرار داده که در هنگام خوردن طعام مانع

از رسیدن غذا به ریه می گردد که سبب هلاکت انسان می شود چه

اگر سر ذره ای غذررا یا آب در وروددی ریه برود سبب سرفه دائم

می گردد وموجب خفگی می شود. شش را بادبزن دل قرار داده که

پیوسته در حرکت است وآن راسستی بهم نمی رسد وباز نمی ایستد

برای آنکه حرارت در دل جمع نشود تا آدمی را تلف سازد.

آدمی چقدر باید از این نعمت های خفیه الهی شکر کند هر اندازه

وصف این نعم را بخواهیم بنماییم امکان ندارد.

امام فرمود آنچه را که مردم از بدن خود نمی شناسند خیلی بیشتر از

آن است که مردم می شناسند وآنچه نمی دانند بیشتر از آن است که

میدانند.

                                    & آب دهان برای چیست&

درآب دهان منفعتی است که باید همیشه چون قناتی جاری باشد که بدن

نخشکد همانطور که چشمه سارها و زاینده رودها در روی زمین می

جوشد وبیرون می ریزد دربدن هم این رطوبات کام وگلو را مرطوب

نماید وبا طراوت خود فساد را برطرف می سازد وبا غذا هضم شده

در گلو گوارا می شود این آب دهان به منزله مرکبی است که غذاهای خشک را به معده می رساند اگرنبود مری وحلق وگلو زخم می شد

                                 

 وبعد به زهره می رسد تا تر وتازه بماند که اگر زهره خشک شود انسان را هلاک می سازد.

                                   & قوای بدن را توضیح بفرمایید&

 

در آدمی چهار قوه است اول جاذبه که قبول غذا می کند وجذب می

نمایدووارد معده می سازد تا آنجا طبخ وتصفیه شود دوم ماسکه که

طعام غذا را نگاه می دارد تا طبیعت عمل خود را در باره طعام انجام

دهدوسوم هاضمه که غذا را در معده طبخ می کند وخالص آن را جدا

کرده به جمیع بدن می رساند وجهارم دافعه که دفع فضلات غذا را

می نماید . که این قوا در بدن ومعده ازقدرت حکیم صانع است که

اگر جاذبه نمی بود چگونه حرکت برای طلب غذا می کرد اگر ماسکه

نبود چگونه معده می توانست غذارا هضم کند واگر هاضمه نبود چگونه طبخ می شد وتصفیه به لطیف وکثیف می گردد واگر دافعه

نبود چگونه فضلات دفع می شد خدای عالم است که به صنع خود این

قوا را بودیعت در طبیعت انسان نهاده تا هریک به موقع خود به وظیفه

قیام نماید.

                                 & قوای مدرکه را توضیح دهید&

 قوه مدرکه ده حس دارد که بوسیله آن آلتها احساس می کند واین آلات پنج در ظاهر وپنج در باطن است که ما حواس ظاهر را به نام احساس

وباطن را به نام ادراکات خوانده ایم .قوای ظاهری عبارتند از باسره

که با این قوه نفس ادراک می کند ورنگها وروشنی ها را با لذات وتمام

اشیا ملونه روشن کننده را بالعرض وحکما اختلاف دارند که آیا مدرک با لذات عین مریی است یا صورتی که از آن منطبع می شود ودیگری

                               

  سامعه که حامل نیرویی است که در عصبه مقعر صماخ  قرار دارد و

نفس باین قوه ادراک تمام اصوات والحان را می نماید وسومین شامه

است که حامل آن قوه ای است در بر آمدگی شبیه به پستان در میان بینی خلق شده واز مقدم دماغ رسته وپیوسته است که بوها را درک

می کند وچهارمی ذائقه است وآن قوه ای است که حامل آن نیرو

وروحی است در عصبه جرم زبان وپنجم لامسه است وآن قوه ای است

که در پوست اکثر اعضاء خلق شده ونفس به این قوه ادراک می کند تمام کیفیات را مانند حرارت وبرودت ورطوبت ویبوست وخشونت وسبکی وسنگینی را ادراک می کند.

قوای باطنی اولی حس مشترک است که در مغز سراست که مثل حوضی است که جدول آب در آن ریخته می شود وحواس ظاهری را

جاسوسان آن گفته اند . دوم خیال است که در آخر بطن اول دماغ که تمام صور در حس مشترک را حفظ می کند وحافظ حس است وسوم

وهم است ودر موخر بطن اوسط از دماغ :ه ادراک معانی جزئیه

متعلقه به محسوسات را می نماید و چهارم حافظه است در مقدم بطن اخیر از دماغ که حفظ معانی جزئیه کند ونسبتش به وهم مثل نسبت

خیال است به حس مشترک وپنجم متخیله است در مقدم بطن اوسط از دماغ که ترکیب  سور جزئیه را می نماید مثلا تصور غذا از رنگ وطعم را جدا می کند.

                                         & قوه های مخصوص انسان&

 قوه هایی که مخصوص انسان است ودر سایر حیوانات نیست قوه عاقله که ادراک تصورات وتصدیقات می نماید ودوم قوه عامله است

که بدان مزاولت اعمال وافعالی می شود که او را به مراتب حقیقت

می رساند.

                              

       قوه عاقله دارای چهار مرتبه است 1- رای محض است که تعلق به

نفس دارد که اورا بنام نفس ناطقه نامند 2- عقل بالملکه است که تصورات وتصدیقات بدیهیه  برای او حاصل شود و3- عقل بالفعل

است که معقولات نظریه برای او حاصل شود واز مجهول به معلوم

رسد .4- عقل مستفاد که معقولات همه حاضر باشد والواح معماریه

بهم رسیده باشد که قوه قدوسی نیز نامیده می شود ومخصوص انبیا

واولیا است .

قوه عملیه نیز چهار مرتبه است 1- ظاهر را بانماز وروزه منزه دارد

2- باطن را از اخلاق ردیه وملکات دنیه طاهر نماید 3- نفس را به

علوم حقیقه مزین گرداند 4- ازهمه ببر وفقط به خدا بپیوندد ودامن

از تمام تعلقات دنیوی بر گیرد که این قسمت مربوط به ائمه است.

                             & در رابطه با نیروهای بدن توضیح بدهید&

اگر حافظه نمی داشت حال او مانند دیوانگان وسفیهان بود با او

زندگی ومعا مله نمی توان کردزیرا در خاطرش چیزی باقی نمی

ماند که از او چه جیز ها نزد مردم است واز مردم چه دیونی به

عهده دارد اعم از دیون مادی یا معنوی واز فضایل وصفات واخلاق

واعمال نیز در نسیان است که چه کاری چه اثری دارد وچه عملی

زیان دارد واگر تمام عمر عملی را تکرار می کرد باز به یادش نمی

ماند ودین وعقیده باقی نمی ماند واز هیچ دستوری منتفع نمی شد

واز گذشته عبرت نمی گرفت پس بی حافظه از صف انسانها باید

خارج گردد .

                                              & راجع به فراموشی بگویید&

یکی از قوا که نباشد چه ضرر های بزرگی می زند وچه نعمت های

عالی که محو میگردد فرمود فکر کن نعمت فراموشی چه اندازه

                              

  عظیم تروبزرگتر از نعمت یاد آوری است اگر فراموشی در آدمی

نمی بود هیچ کس از مصایب وارده تسلی نمی یافت ودر حسرت

وندامت همیشه باقی بود وکینه وبغض وعداوت از سینه اش زایل

نمی شد وهمیشه دربرابر اوست وامیدوار نیست که پادشاهی که دشمن اوست از او غافل گردد یا حسودی لحظه ای از فکر او بیرون رود.

فرمود حفظ ونسیان را در آدمی قرار داد وهر دو ضد یکدیگر اند و

در هریک مصلحتی هست که وصف نمی توان کرد وجود هر دو در انتظام احوال آدمی ضرورت دارد فکر کن در این امور متضاد که همه

موجب اقرار به وحدت صانع است وتوحید ویگانگی حق را می رساند.

همی طور که در بدن امور متضاد است وهر دو هم مورد احتیاج  بشر

است در عالم کبیر هم اشیاء متضاد است که بعضی را خیر وبعضی را

شر می نامند در حالی که شر نیست بلکه در نظام کل خیر محض است جاهلان وبی خردان نمی دانند

                                           باره حیا بفرما یید&  & در

از مختصات انسان حیا است که اگر حیا نبود هیچ کس مهمان داری

نمی کرد وبه وعده ها وفا نمی نمود وحوائج مردم را بر نمی آورد

وارتکاب نیکی ها واجتناب از زشتی ها وبدی ها نمی کرد حتی

بسیاری از امور واجب را مردم برای حیا به عمل می آورند .

جمعی از مردم هستند که اگر از مردم شرم نمی کردند رعایت حق

پدر ومادر را نمی کردند واحسان وصله رحم خویشان نمی نمودند وامانت های مردم را رد نمی کردند وتر ک معاصب نمی کردند پس

فکر کن خداوند خالق منان چگونه به آدمی خضصال وصفاتی عنایت فرموده که در شئون زندگی دنیا وآخرتش اثری عمیق دارد.

                             

                                  & در باره سخن گفتن توضیح دهید&

امام فرمود ای مفضل فکر کن در سخن گفتن که خداوند بر آدمی الهام

فرمود تا آنچه در ضمیر اوست بتواند به زبان آرد وبخاطرش خطور

نماید که افکار خود را بدان بیان کند ومافی الضمیر دیگران را بدین سخن در می یابد اگر این سخن گفتن نبود انسان در صف چهار پایان قرار می گرفت واز ضمیر خود ودیگران نمی توانست آگاه باشد چنان

چه گفته اند سخن از عالم بالا فرود آمده ودر خانه دل نشیمن گاه یافته است. فکر کن در فن کتاب ونوشتن که به آن اخبار وحوادث وعلوم وفنون را می توان ضبط کرد وبا تنوشتن پیمان های بین مردم واقوام

وملل حفظ شئون اجتماعی انسان می گردد وحساب وکتاب افراد حقوق

مادی ومعنوی وکسب وتجارت وصنعت محفوظ خواهد ماند .اگر نوشتن

نبود علم ودانش از بین می رفت و روابط ومعاملات وقرار دادها از

بین می رفت ورشته اجتماع گسیخته می شد وبه ارکان جامعه خلل

می رسید. موهبت الهی در علم ودانش است ولی خط ونوشتن از فنون

است که با رموز واسرار مختلف می نویسند.

خداوند زبان گویا داده وقدرت نوشتن عطا فرموده وتدبیر بیان مافی

الضمیر را عطا کرده است واگر خداوند به انسان کف دست وانگشتان

که آلت کتابت است نداده بود که بتواند بنویسد مانند سایر حیوانات

بود.

                                    & اماما در مورد تعلیمات علوم توضیح دهید&

ای مفضل فکر کن از علومی که خداوند به بندگان خود الهام کرده

وآموخته است هریک دارای حکمت ومصلحتی بوده وهر چه صلاح

دین ودنیای آدمی بوده به او تعلیم فرموده است وآنچه برای دین

وعقیده ومذهب او نسبت به معرفت خدای تعالی لازم می شد بدلایل

                           

  وشواهدی که در خلقت اشیا ظاهر می گردانیده ودلالت بر وجود صانع

عالم می کند در نظر او مجسم می فرموده مثلا نیکویی بر پدر ومادر

وخودداری از خیانت وجنایت یا امانت داری وبر ونیکویی در حق

همه شایسته ولازم است خداوند به آدمی راه علم ودانش را آموخته

وطریقه عمل وبینش را تعلیم فرموده تا مانند چهار پایان نباشد و

شناسای گیاهها وحیوانات وجمادات را در افاضه اشراقی آموخته

است تا از آنها حداکثر استفاده را روی مبانی علمی بنمایند مانند

علم کشتی سواری وسیر در دریا وصحرا وکوهها وبیابانها وهم چنین

شناختن حیوانات اهلی ووحشی واستفاده از آنها وخلاصه آنکه هر چه

به آدمی مصلحت زندگی او ایجاب می کرده آموخته است.

وبرای مصالح زندگانی تشریعی او علم افلاک وستاره شناسی را الهام

فرموده واز علم طبیعی وریاضی وفلکی وماورای عالم طبیعت به قدر

استطاعت وبه شرط تقوی عنایت فرموده است تا دفع نقص از خود

کرده به کمال برسند.

                                  & اماما در مورد وقت مرگ توضیح دهید&

 ای مفضل فکر کن در مورد پنهان داشتن مدت عمر ومقدار آن و

جای مرگ وتولد وکوتاهی ودرازی عمر انسان که از اسرار آفرینش است وموجب سعادت بشر می باشد اگر کسی بداند عمرش چقدر

است ومرگش  کی می رسد چه بیم تهی شدن کیسه زندگی وفرا رسیدن

مرگ به مراتب بالاتر از بیم تهی شدن کیسه درهم ودینار است وکسی

که یقین به فنای خود یا مردن خویش در وقت معین داشته باشد

امیدش قطع می شود وسعی و عمل از او می رود وکار وکوشش نمی

کند واگر بداند عمرش دراز است به کارهای دامنه دار ی دست می زند

که آبادی وعمران دنیا وکارهای خیر ومنافع عمومی در آن است وهم

خود لذت می برد وهم دیگران بهره مند می گردند .

 مرگ ناگهانی وتدریجی ابنا نوع که به چشم می بیند برای عبرت وتذکر

او کافی است که همواره متوجه آخرت شود وبرای عالم دیگرش

ذخیره از عمل خیر تهیه نماید وحالات مختلف زندگی نیز همین حال عبرت وسر مشق است که رو به کمال می رود پس معلوم می شود که پنهانی مدت عمر ومعلوم نبودن وقت مرگ برای انسان یک نعمت

بی نهایت قابل اهمیت وتوجه است که اسباب سیر تکامل وامید وایمان

بکار وکوشش می گردد. در این مورد صبحت متفاوت است مثلا اگر

 وقت مرگ معلوم می شد شاید ترک عصیت می شد در حالی که اعتماد

بر بقای زندگی سبب تجری ومعصیت می گردد.

                   اماما در مورد خوابها توضیح دهید&                 &

ای مفضل در خوابها فکر کن چگونه تدبیر وتعبیه شده که راست ودروغ آن بهم مشتبه گردد اگر همه راست بوده همه مردم پیغمبر

بودند واگر همه دروغ بوده نفعی در خوابها نبوده وفرق سعید وشقی

ودلهای روشن وضمیر های صاف مزاجهای سالم ومعده های سبک با

تیره دلان بد اندیش وبدبین وپر خوران فرقی نمی کرد.

لذا مقرر فرمود خوابها گاهی راست وگاهی دروغ باشد وآن هم به طلب

اسباب طبیعی که در مزاج حاصل می شده ودر اثر اغذیه حلال وحرام

است.

                                & در مورد مصلحت ها ی بشر توضیح دهید&

ای مفضل در مورد مصلحت هایی که برای بین آدم مهیا شده وعناصر ومصالحی که برای تسهیل زندگی او مهیا شده مثل خاک وآهن وچوب

ومسوطلا ونقره ودانه ها وحبوبات ومیوه ها وگوشت وبوهای خوش وداروها هیزم وچهار پایان ورنگ ها وبسیاری چیز های دیگر که

شماره نمی توان کردتا بدان وسیله در آسایش ورفاه وکمال باشد

خداوند عالم برای هر کاری چیزی آفریده وبرای هر چیزی نیرویی

نهاده وبرای هر نیرویی علمی وحرکتی قرار داده که همه در قدرت

علم ونیروی خودش اداره می شود.

                                                                     &پایان&

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 21:35

                                           ××بسم الله الرحمن الرحیم××

                                               ××قانون حاجات××

 

××برگرفته از خواص سوره های قرآن مجید××

 ××مولف:آذر   سلگی(فرزند حجت) ××

××سایت:jahan22.blogfa.com××

بهای هر گونه استفاده وکپی ودخل وتصرف در مطالب این محتوا ده سال نماز برای مولف

است.

                  

                                               ××مقدمه××

با سلام وتوکل به خدا وتوسل به امام عصر (عج) وآرزوی شروع هر چه زودتر  حکومت جهانی او

وبا این فرمایش از امام باقر (ع) که خزانه دار خدا درآسمان وزمینش در زمینه علم ما اهل بیت هستیم پس چرا دیگران را قدرت برتر می دانیم اگر به ایجاد این دولت کریمه امام زمان (عج) با روشنگری دنیا نسبت به دین اسلام بیشتر وجدی تر تلاش کنیم زودتر به خدا می رسیم .

پس ملل جهان از هر نژاد ورنگی که باشند می توانند وباید زیر یک پرچم واحد در صلح وبرابری زندگی کنند وحکومت های متعدد خواه نا خواه به نابودی بشریت منجر خواهد شد.مادام که یک حکومت جهانی در دنیا وجود ندارد رقابت برای کسب قدرت مابین کشورهای مختلف وجود دارد وچون ازدیاد جمعیت خطر گرسنگی را به بار می آورد قدرت علمی تنها راه جلوگیری از گرسنگی است لذا در میان ملل گرسنه این حقایق را ثابت می کند که دنیای علمی بدون یک حکومت جهانی ثبات ودوامی نخواهد داشت وتنها راه حفظ صلح ونجات بشر تشکیل یک حکومت جهانی وجلوگیری از گسترش سلاح های اتمی است .

واین حکومت صالحان به امامت صاحب عصر وزمان حضرت حجت و313 یاران وی می باشد .

 در این محتوا نحوه ختم های قرآنی را برای حاجات تقدیم میدارم.

                                  

                                                        ××ختم اول××

از روز جمعه هر روزی 41 بار تا چهل ویک روز بدون فاصله  حمد را بخواند وهر بار پس از ختم دعای : یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسبب سبب یا میسر یسر یا مسهل سهل یا متمم تمم وحسبناالله ونعم الوکیل رابخواند با خلوص وتقوی وحضور قلب از توانگری به جایی رسد که نتوان بیان کرد.

                                                         ××ختم دوم ××

در شب جمعه جهت حصول مطالب یک هزار ویازده بار بدون فاصله وخواب حمد را بخواند وحاجت بخواهد.

                                                            ××ختم سوم××

جهت دفع بلا ودشمن ونیل به مقاصد روز شنبه 70 حمد وروز یک شنبه 60 بار وروز دوشنبه 50 بار وسه شنبه 40 بار وچهار شنبه 30 بار وپنج شنبه 20 بار وجمعه 10 بار حمد را بخواند به مقصد می رسد.

                                                        ×× ختم چهارم××

هفت روز روزه بگیرد ودر این مدت گوشت حیوانی نخورد وهر روز حمد را 111بار بخواند و111صلوات بفرستد دعایش مستجاب شود.

                                                              ××ختم پنجم××

روز شنبه یا چهار شنبه شروع کند تا چهل روز بعد از نماز صبح 21بار وبعد از نماز ظهر 22 بار بعد نماز عصر 23 بار وبعد از نماز مغرب 24 باروبعد عشا 10 بارحمد را بخواند وبعد صلوات فرستد حاجت روا شود.

                                                         ××ختم ششم××

شب پنج شنبه یا جمعه یا روز آن رو به قبله فاتحه را بخواند وبعد شروع کند به سوره انعام تا آیه مثل او اوتی رسل الله وبدون فاصله بر خیزد دوررکعت نماز کند در هر رکعت هفت بار حمد وهفت بار آیه الکرسی وهفت بار انا عطیناک را بخواند بعد از فراغ به همان نحو رو به قبله بخواند الله اعلم حیث یجعل رسالته تا آخر سوره بعد سر به سجده نهد وهفتاد بار گوید لااله الاالله محمد رسول الله وحاجت طلبد واگر جهت دزد برده اجرا کند مالش به او برگردد.

                                                      ××ختم هفتم××

از روز جمعه روزی سه بار یس را بخواند تا روز پنج شنبه وهر روز بعداز آنها دعای یامن تحل به عقدالمکاره را بخواند.جهت دشمن سه شنبه شروع کند وجهت عزت یک شنبه وجهت معیشت پنج شنبه.

                                                     ××ختم هشتم××

شب نیمه شعبان سه بار یس رابخواند مرتبه اول طول عمر وبار دوم عافیت از بلا وبار سوم توفیق انجام وظیفه ودر هر بار بعد آن یا من تحل را بخواند.

                                                     ××ختم نهم××

با  وضو رو به قبله در جمعه صد صلوات فرستد وشروع به تلاوت یس کند وحاجت خود را در سه جا از خدا بخواهد یکی بعد از امام مبین وبعد از فلک یسبحون وبعد از سلام قولا من رب رحیم وچون به این آیه رسید 34 بار تکرار کند وچون ازسوره فارغ شود بگوید سبحان المفرج عن کل محزون سبحان المخلص

                          

 عن کل مسجون سبحان المنفس عن کل مدیون سبحان العالم عن

کل مکنون سبحان من جعل خزائنه بین الکاف والنون سبحان من اذاارادشیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی والیه ترجعون اللهم افتح لی ابواب رحمتک وابواب خزائنک بحق سوره یس وتفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. و یک صد ویکبار بگوید یا مفرج اللهم فرج .

                                                      ××ختم دهم××

در یک مجلسی 21 بار یس را بخواند ودر خاتمه دعای بالا را بخواند.

                                                  ×× ختم یازدهم××

حهت هر مطلبی روز اول یس را برای پیامبر وروز دوم به علی وروز سوم به فاطمه وروز چهارم به امام حسن مجتبی وروز پنجم به سید الشهدا هدیه کند بعد بگوید الهی این پنج بزرگوار را شفیع آوردم تا حاجتم را بر آورد ه کنی .

                                                    ××ختم دوازدهم ××

5 بار یس را بخواند وآیه سلام قولا را 70 بار تکرا ر کند وحاجت بخواهد.

                                                    ××ختم سیزدهم××

در هنگام درماندگی باتوجه یس را بخواند وبهر مبین که رسد حاجت بخواهد مداومت کند تا به مراد رسد.

                                                   ×× ختم چهاردهم××

                               

 از شنبه شروع کند روزی پنج بار سوره فتح را بخواند تا روز

جمعه شود ودر این روز یازده بار سوره فتح را بخواند وبعد هر بار خواندن اذجا نصر الله را بخواند وچون 41 بار تمام شد یازده بار دعای  زیر را بخواند .یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا میسر یسر یا مسهل سهل یا متمم تمم یرحمتک یا ارحم الراحمین . به حاجت

 رسد.

                                                 ×× ختم پانزدهم ××

41 روز روزی 41 با ر سوره فتح را بخواند وروزهای اول وسی ام وچهلم وچهل ویکم را روزه هم بگیرد وبا شیرینی افطا ر کند وصدقه دهد به حاجت رسد.

                                                 ×× ختم شانزدهم ××

از شنبه شروع کند یکبار وروز دوم دو بار وروز سوم سه بار تا روز چهل ویکم 41 بار سوره فتح را بخواند ومثل ختم قبلی روزه ها را نیز بگیرد به حاجت رسد.

                                                  ×× ختم هفدهم××

جهت بر آمده شدن حاجات 21 بار سوره النجم را بخوانید .

                                                    ×× ختم هجدهم ××

جهت محبت یا اداء قرض یا آشتی بین زن وشوهر  21 بار سوره طلاق را بخواند وبرای وسعت رزق سه بارموثر است.

                                                    ××ختم نوزدهم ××

جهت رفع گرفتاری یک هفته هر شب بعد از نماز عشا چهار رکعت نماز کند ودر هر رکعت حمد و25 بار سوره طلاق را بخواند .                    

                                                    ×× ختم بیستم××

روز پنج شنبه دو رکعت نماز حاجت بجا آورد وصد صلوات فرستد وبعد 159 بار طلاق را بخواند (ومن یتق الله) تا چهل روز وروز چهلم 179 بار وبعد صد صلوات .

                                               ×× ختم بیست ویکم ××

روزی چهارده بار بدون کم وزیاد سوره های زیر را بخواند شنبه فتح ویک شنبه یس ودوشنبه واقعه وسه شنبه الرحمن وچهار شنبه قل اوحی وپنج شنبه تبارک وجمعه الم سجده را بخواند بدون شک حاجت روا شود.

                                              ×× ختم بیست ودوم ××

برای حاجت یازده روز هر روز یازده بار بعد نماز صبح سوره مزمل را بخواند به مطلب رسد.

                                             ××  ختم بیست وسوم ××

اگر سه روز هر روز 7بار سوره عبس را بر بی آبی بخوانند آب بسیار گردد. هم چنین برای چیزی که فراموش کرده کجا گذاشته است موثر است.

                                             ×× ختم بیست وچهارم ××

در وقت نزول باران برای حاجت صد بار سوره کورت را بخوانند موثر است .

                                             ×× ختم بیست وپنجم××

یازده بار سوره فجر را بخواند وبا همسر خود نزدیکی کند خداوند به او اولادی بخشد که باعث روشنایی چشم او شود.

                               

                                            ×× ختم بیست وششم ××

اگر واللیل والشمس راسه شب وهر کدام را هفت بار بخواند بعد سی بار بگوید بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم  به مراد برسد.

                                             ×× ختم بیست وهفتم ××

تا چهل شب هر شب چهل بار سوره واللیل را بخواند وبه آیه مالا حد عنده که رسید سه بار بخواند وسوره راتمام کند برای کثرت مال اثر عجیب دارد .

                                             ×× ختم بیست وهشتم ××

 در روز جمعه چهل بار متصل سوره والضحی را بخواند به مراد رسد.

                                                ××ختم بیست ونهم ××

هرروز تا چهل روز والذاریات والم نشرح وطلاق ومزمل را بخواند جهت خیر ووسعت نافع است .

                                                     ×× ختم سی ام ××

تا سه روز هر روز اول حمد را 7 بار وهفت صد صلوات فرستد وهشتاد بار الم نشرح را بخواند وبعد 1001 بار توحید وباز هفت بار حمد وصد صلوات حاجت روا گردد.

                                               ×× ختم سی ویکم ××

چهارشنبه آخر صفر الم نشرح وتین ونصر وتوحید را هفت بار بخواند توانگر شود واگر 41 بار الم نشرح را بخواند جهت وسعت رزق نافع است.

                                               ××ختم سی ودوم ××

اگر 110 بار سوره عادیات را بخواند از درد وگرسنگی وتشنگی وحیرانی وقرض رها شود .

                                           ×× ختم سی وسوم ××

سوره قارعه را 180 بار اگر بخواند جهت وسعت معیشت موثر است.

                                          ×× ختم سی وچهارم××

اگر 22 بار سوره تکاثر را بخواند وبعد هزار بار صلوات بفرستد

حاجت روا شود.

                                           ×× ختم سی وپنجم××

اگر شب سه شنبه یا چهار شنبه 98 بار سوره فیل را بخواند برای دفع ظالم وقوی دل شدن موثر است.

                                           ×× ختم سی وششم ××

41 بار سوره ماعون رابخواند فرزندان او محتاج نشوند ودر حمایت خدا باشد.

                                         ×× ختم سی وهفتم ××

اگر روز چهار شنبه در رکعت نماز گذارد و40 بار سوره کوثر را بخواند به مال فراوان رسد.

                                          ×× ختم سی وهشتم ××

در روز جمعه دو رکعت نماز حاجت بخواند وبعد 70 بار حمد وبعد صد صلوات وبعد 79 بار الم نشرح را بخواند و1001 توحید وبعد به سجده رود وحاجت بخواهد .

                                      

                                                     ×× ختم سی ونهم××

اگر هر شب سه بار ناس وفلق وصد بار توحید را بخواند از عطش وفساد معده ودوران خون را بردارد واگر کافرون را نیز بخواند از شرک نجات یابد.

   

                                                       ×× ختم چهلم ××

ختم کل قرآن جمعه از اول قرآن تا آخر سوره مائده وشنبه از انعام تا آخر توبه ویک شنبه از یونس تا آخر مریم ودوشنبه از طه تا آخر قصص وسه شنبه از عنکبوت تا آخر ص وچهار شنبه از زمر تا آخر الرحمن وپنج شنبه از واقعه تا آخر قرآن را بخواند وبعد سجده رود وپنج بار بگوید سبوح قدوس رب الملائکه والروح وبعد آیه الکرسی را بخواند وبه سجده رود وپنج بار تسبیح بگوید خداهر حاجتی را برآورده کند ومهماتش را کفایت کند.

  

                                                                      پایان

                           

 

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 15:58
                                                     
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 15:55
                                                       
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 15:53
                                                   
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 15:50

 

    

                                      << بسم الله الرحمن الرحیم>>

                                    <<قانون امام شناسی>>

   <<برگفته از روایات>>

 << مولف :  آذر سلگی>>

 << سایت: WWW.JAHAN22.BLOGFA.COM>>

 <<بهای هر گونه کپی برداری ودخل وتصرف در مطالب این محتوا خریدده

سال نماز برای مولف است.>>

                                            

 

    

 

                                      <<مقدمه>>

 با سلام به منتظران امام عصر واین توصیه علمی که همان طور که از

خوردن وخوابیدن ودیگر کارها خسته نمی شویم اگر با تکرار واستمرار ودر

همه مجالس و قنوت نماز وبعد نماز برای حکومت وظهور بقیه الله العظم دعا

کنیم آنگاه دعا کننده:

 1= به شفاعت فاطمه (س) می رسد.

 2= در موقع مرگ مدارا می شود.

 3= صله رحم آل محمد(ص) را به جا آورده است .

 4=  به مقامی می رسد که ثواب همه بندگان خدا را به   او می دهند.

 5=  نوری خواهد داشت که روز قیامت برای دیگران درخشش می کند.

 6=  جزحزب خدا قرار می گیرد.

 7= مثل آنکه سالیان زیاد روزها را روزه داشته وشب ها به عبادت پرداخته

      است.

   عالمان شیعه ما مرزبانان دین وایمانند... آگاه باشید که هرکس برای چنین

 امری به پاخیزد فضیلتش هزار هزارمرتبه از فضیلت کسی که با تمام دشمنان

 اسلام از روم وترک وخزر می جنگد وشهید می شود افزون تراست چرا که

 عالم بلا وفتنه را از دین محبان ما دور می سازد ومجاهد از بدن هایشان .

                                                                                       

    

                                     << انتظار ظهور در هر نوروز>>

 هیچ نوروزی نیست مگر آنکه ما در آن منتظر فرج وظهور مهدی (عج)

هستیم زیرا نوروزازروزهای ما وشیعیان ما است.(امام صادق)

                                    <<ضرورت مهدی شناسی>>

 هرکس بمیرد وامام زمان خود  را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.

                                                                                (رسول الله)

                                   <<فضیلت مهدی شناسی>>

 کسی که با معرفت امامش بمیرد مانند کسی است که با حضرت قائم در

خیمه  اش بوده است . (امام محمد باقر)

                            <<مهدی شناسی روح خداپرستی>>

 به سبب ما خداوند عبادت می شود به سبب ما خداوند شناخته می شود

وبه سبب ما خداوند به یگانگی پرستیده می شود.(امام باقر)

                  <<مهدی شناسی تنها را ه دینداری>>

 پروردگارا حجت خود را به من بشناسان که اگر حجتت رابه من نشناسانی

از دینم گمراه خواهم شد. (فرازی از زیارت حضرت)

                            

   

 

 

              <<مهدی (ع)تنها راه خدایی>>

سلام بر تو ای راه خدا که هر کس به غیر از آن راه رود هلاک گردد.

                                                                         (فرازی از زیارت )

 

 

 << مهدی(ع)رحمت فراگیر الهی>>

 

سلام بر تو ای پناه مردمان وای رحمت فراگیر الهی بر تمام عالمیان . ای

وعده ای که هرگز خلاف نخواهد شد . (زیارت آل یاسین)

 

             <<  مهدی(ع) چشم بینای خداوند>>

 

سلام بر تو ای دیده خدا در میان آفریدگان . (زیارت امام درجمعه)

 

                        << قم حرم اهل بیت >>

 

وبرای ما اهل بیت حرمی است وآن قم است به زودی بانویی به نام فاطمه

از تبار من در آنجا دفن می شود هر کس او را زیارت کند بهشت بر او

واجب می شود.(امام صادق)

 

         <<مهدی(ع) حاضر وناظر در همه جا>>

 

همانا ما به اخبار واحوال شما علم وآگاهی داریم وهیچ خبری از شما از

ماپوشیده نمی ماند. (امام زمان(ع))

                                                                       

 

 

 

                       << مهدی (ع) عصاره تمام موجودات>>

 قسم به عصر که تمام انسان ها در خسارت وزیان هستند. (ترجمه آیه عصر)

                    <<مهدی (ع) خلاصه انبیا وعصاره اوصیا>>

 وسیدنا القائم مسند ظهره الی الکعبه ویقول یا معشر الخلایق الا ومن اراد

ان ینظر الی ابراهیم واسماعیل فها انا اذا ابراهیم واسماعیل ...الا ومن اراد

ان ینظر الی الائمه فها انا اذا الائمه. (امام صادق)

                       << مهدی(ع) وهم پیمانی پیامبران>>

 آنگاه خداوند از پیامبران اولوالعزم پیمان گرفت پس مقام اولوالعزمی برای

آن پنج نفر در عهد وپیمانشان نسبت به مهدی ثابت شد. (امام باقر)

                     << مهدی (ع) شبیه ترین به رسول >>

 نهمین امام از فرزندان حسین (ع) قائم اهل بیت من وهدایت شده امتم میباشد

همو که در شکل وقیافه وگفتار ورفتار شبیه ترین مردم به من است .

     

                                                                           (رسول الله)

                  << مهدی (ع) آینه دار چهره وسیره محمدی>>    

 خداوند از نسل حسین (ع) مردی را بر خواهد انگیخت که نام او هم نام پیامبر

شما بوده خلقت وخلق وخوی او نیز شبیه آن حضرت می باشد.(امام علی)

                                       

  

 

 

                    <<مهدی (ع) هم سیره محمد وعلی>>

     مهدی (ع) به سیره رسول خدا عمل وبه شیوه امیر المومنین زندگی می کند.

                                                                              (امام صادق)

                          <<مهدی ودیعه دار حقیقت قرآن>>

 بلکه قرآن آیه هایی است روشن در سینه کسانی که به آن ها علم داده اند.

                                                                            (عنکبوت)

                            << مهدی امام هدایت وتربیت>>

 سلام برتوای نور خداکه هدایت یافتگان با آن نور هدایت می شوند.

                                                                          (زیارت امام زمان)

                      <<مهدی هدایتگر قلوب مومنان>>

 به خدا سوگند ای ابو خالد نور امام در قلوب اهل ایمان از خورشید درخشان

در روز تابناک تر است وایشان به خدا سوگندقلوب مومنان را روشن ونورانی

می سازند. (امام محمد باقر)

                              << مهدی امام مهر ومحبت>>

 همانا رحمت پروردگارتان همه چیز را فرگرفته است ومن آن رحمت فراگیر

الهی هستم .(امام زمان)

                             <<مهدی پدری مهربان>>

 امام پدری مهربان وخیر خواه ونیکوکار نسبت به طفل خویش است .

                                                                            (تحف العقول)

                                         

                                     <<مهدی ساده زیستی ومردمی>>

 او به کم راضی وقانع شود وبرای خود نگهبان ودربانی انتخاب نکند.

                                                                                (امام علی)

                            <<مهدی مهربان ترین نسبت به مردم>>

 حسب او از همه بزرگ تر ومقامش از همه گرامی تر ونسبت به مردم از

همه مهربان تر است. (رسول الله)

                               فاطمه اسوه مهدی >>

 

همانا در سیره  دختر رسول خدا برای من اسوه وسرمشقی نیکوست.

                                                                       (امام زمان)

                                   <<مهدی پناه مردم >>

 پروردگارا برحجت خود در زمینت درود فرست همو که گشاینده سختی  و

دشواری وبر طرف کننده اندوه وغم و دفع کننده بلاها ست .

                                                                    (زیارت امام زمان)

                              << مهدی اصل وریشه شیعیان>>

 پروردگارا شیعیان از ماهستند از اضافه طینت سرشت ما خلق شده اند وبا آب

گوارای ولایت ما سرشتشان عجین شده است . (امام زمان)

                                            

  

 

                               << مهدی همواره به یاد شیعیان >>

 مادر رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم ویاد شما را از خاطر نمی بریم واگر

جز این بود گرفتاری ها از هر سو بر شما وارد می شد ودشمنان شما را از

بین می بردند .( امام زمان)

                             <<محبت مهدی نشانه پاکزادی>>

 هرکس که نسیم دل افروز محبت ما را در قلبش در یابد پس بر دامن پاک

مادرش دعا کند .( امام صادق)

                        << مهدی محافظ ودعا گوی اهل ایمان>>

 ما پشت سر مومنان شایسته کردار با نیایش ودعایی که از فرمانروای

آسمان ها وزمین پوشیده نمی ماند آنان را حفاظت ونگهداری  می کنیم

بنابراین قلب های دوستانمان با دعای ما به بارگاه الهی آرامش واطمینان

یابد.(امام زمان )

                      << مهدی استغفار کننده برای شیعیان >>

 خدایا شیعیان ما از شعاع نور ما وبقیه سرشت ما خلق شده اند آنان گناهان

بسیاری با اتکای برمحبت وولایت ما انجام داده اند آنها راببخش.(امام زمان)

                << مهدی واسطه روزی رسانی مادی ومعنوی>>

 به برکت او موجودات روزی داده می شوند وبه وجود اوزمین وآسمان ثبات

می یابد. (دعای عدیله)

                                            

 

 

 

                                 << مهدی جامع رحمت وشدت>>

 مهدی نسبت به مال وثروت کریم وگشاده دست وبا مسکینان وفقیران رئوف

ومهربان وبا کار گزاران شدید وسخت گیر است . (امام صادق)

                         << مهدی جایگاه معرفت وبرکت وحکمت>>

 سلام بر شما که قلوبتان جایگاه معرفت خدا ومسکن برکت حق ومعدن حکمت

الهی است .(جامعه کبیره)

                               <مهدی همچون کعبه >>

 همانا رسول خدا فرمودمثل امام چونان کعبه است که بر گردش می چرخند

واو بر گرد چیزی نمی چرخد. (فاطمه (س))

                                 << مهدی توجه گاه اولیا >>

 کجاست آن وجه خدا که اولیا به سوی او توجه وتوسل می جویند.

                                                                               (دعای ندبه)

                                 <<مهدی محبی در قرآن >>

 بگو در قبال انجام رسالتم از شما اجری نمی طلبم به غیر از محبت شدید

اهل بیتم. (قرآن)

                                    <<یاوران روح الله>>

 مردی از اهل قم مردم را به سوی حق فرا می خواند گروهی بر گرد او جمع

می شوند که قلب هایشان همچون پاره های آهن است طوفان حوادث آنها را

 

           

متزلزل نسازد ازجنگ ملول وخسته نشوند وبه خود ترس وهراس راه ندهند

توکل ایشان فقط بر خداست و سر انجام کار ازآن پرهیز کاران است.

                                                                        (امام موسی کاظم)

                            <<عشق مهدی نشان عشق خدا>>

 هرکه شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته است. (جامعه کبیره)

                             < سیر وسلوک با محبت مهدوی>>

 ای محمد او را دوست بدار بدرستی که من او ودوستداران او را دوست

می دارم. (در شب معراج)

                            <<تربیت کودکان با محبت مهدوی>>

   فرزندانتان را برمحور محبت من ومحبت اهل بیتم وقرآن تربیت کنید.

                                                                              (رسول الله)

                              << قرآن هدایتگر مهدی باوران>>

 الم (از رموز قرآن ) این کتاب بی هیچ شک راهنمای پرهیز کاران است .

آن کسانی که به جهان غیب ایمان آرند و... (بقره)

                                << زنان در رکاب امام زمان >>

 سوگند به خدا 313 نفر درمکه نزد  مهدی گرد می آیند که 50 نفر آنان زن

هستند. (امام محمد باقر)

                             

 

 

 

                          << پابه رکاب مادرت باش >>

 

  پر وبال تواضع را با کمال مهربانی برای پدر ومادرت  بگستران وبگو

پروردگارا بر آنان مهربانی وترحم کن همانگونه که در کودکی مرا با مهربانی

تربیت کردند.  (اسرا)

                            << فضیلت مهدی باوران >>

 اهل زمان  غیبت اوکه معتقد به امامتش ودر انتظار ظهورش باشند از اهل هر

دوره وزمانی با فضیلت ترند .انتظار ظهور از بزرگ ترین راههای رسیدن

به ظهور است .(امام سجاد)

                                 << جایگاه مهدی باوران >>

 پس خوشا به حالشان وخوشا به حالشان به خدا سوگند ایشان در روز قیامت

با ما ودر جایگاه ودرجه ما هستند. (امام موسی بن جعفر)

                           << عظمت ایمان مهدی باوران >>

 ای علی بدان که شگفت انگیز ترین مردم در ایمان وبزرگ ترین آنها د ر

 یقین گروهی هستند که پیامبر را ندیده اند وحجت از دیدگانشان پوشیده

است پس به واسطه سیاهی بر روی سپیدی ایمان آورده اند .

                                                                                (رسول الله)

                                   <<ر چشمه علم وحکمت >> 

 همانا تو مردی از خاندان مرا درک خواهی کرد که همنام وهم قیافه من است

او علم را می شکافد وبه ژرفای دانش دست می یابد.(رسول الله)

                                 

  

 

  

 

                                      << پذیرش ولایت امام هادی>>

 هر کس که می خواهد خدا را در حالی ملاقات کند که اعمال او را به آسانی

محاسبه کند باید ولایت وسر پرستی امام هادی را برای خود بپذیرد.

                                                                            (رسول الله)

 

                             << مهدی باوری رمز سعادت وموفقیت>>

 

آن که به ما ایمان آورد وسخن مارا تصدیق نماید ومنتظر امر فرج ما باشد

همچون کسی است که زیر پرچم ما به شهادت برسد. (امام صادق)

 

<<مهدی باوری وعدالت محوری>>

 

به طور حتم ویقین مهدی موعود فرمانروایان ظالم وجائر را کنار می زند

وزمین را از لوٍٍٍث وجود گمراه کنندگان ونیرنگ بازان پاک گرداند وفقط بر

اساس عدالت عمل نماید. (امام علی)

 

                             << اعتکاف زمینه ساز وصال>>

 معتکف همه گناهان را در بند مغفرت وآمرزش می کشد ومانند کسی پاداش

می یابد که همه خوبی ها را انجام داده است .(رسول الله)

                                 << پر برکت ترین مولود>>

 این امام مولودی است که هیچ مولودی پر برکت تر از او برای شیعیان ما به

دنیا نیامده است. (امام رضا)

                                                             

  

 

 

                                   << رمز عزت وسعادت>>

 سرور وفرج وراحت و.... برکت ومغفرت وعافیت وآسانی ورضوان وبشارت

تقرب ونصرت وقدرت وامید ومحبت از جانب خداوند پر عزت ویژه کسی

است که ولایت علی را بپذیرد وبه او اقتدا نماید واز دشمنش بیزاری جوید

وتسلیم ولایت وفضیلت او و جانشینان بعد او باشد.(امام باقر)

                          << توسل به ام المصائب >>

 هر کس بر مصیبت های این دختر بگرید همانند کسی است که بربرادرانش

حسن وحسین گریسته است. (رسول الله )

                     << مهدی باوری در متن زندگی>>

 صاحب این امر در میان ایشان رفت وآمد می کند ودر بازارهایشان راه می

رود وبر فرش هایشان گام می گذارد در حالی که او را نمی شناسند.

                                                                         (امام علی)

 

                          <<اقعه مهدی باوران در عصر غیبت>>

 واما در رویدادهای پیش آمده برای دانستن حکم الهی ونظر ما به راویان

حدیث ما مراجعه کنید همانا ایشان حجت من بر شما وحجت خدا بر ایشانم.

                                                                         (امام زمان)

 

                               <<مهدی باوری از منظر عرفانی >>

 همانا ختم کننده ولایت محمدی مردی از شریف ترین مردم عرب در اصل

ونسب است که در زمان ما موجود است .وارث محمدی تمام علوم را از

                                             

 

 

روح رسول الله دریافت می کند او ختم کننده ولایت ویژه محمدی در مقام

ختمی در میان اولیای حضرت ختمی مرتبت می باشد پس وراثت او از نظر

کمال وگستردگی جامعیت واحاطه به علوم رسول خدا واز نظر شباهت واحوال

ومقامات واخلاق به آن حضرت کامل ترین وراثت هاست .(محی الدین عربی)

 

                 << رمز وصول به پاکی وطهارت>>

 

هرکه دوست دارد خداوند را پاک از همه آلودگی ها وپاک شده از تمام گناهان

ملاقات نماید باید ولایت وامامت امام موسی کاظم و بعد اورا برخویش پذیرد.

                                                                           (رسول الله )

 

                          << پیامبر اخلاق ونیکی>>

 

برای احیای مکارم اخلاق ونیکی های اخلاقی مبعوث شده ام .(رسول الله)

 

                        << منجی باوری در انجیل>>

 

...آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست ....وبه اصحاب سمت راست

خواهدگفت .... بیایید وملکوتی را که از ابتدای عالم بر ای شما آماده شده

است به میراث بگیرید. (انجیل)

 

                   << مهدی رحمتی برای جهانیان>>

 

آنگاه سلسله امامت را با فرزند امام حسن عسگری م ح م د که رحمتی برای

جهانیان است کامل گردانم . (لوح سبز فاطمی )

 

             <<دی شناسی تنها راه خداشناسی درعرفان حسینی>>

 شناخت خدا این است که اهل هر زمانی امام خویش را که باید از او فرمان

برند را بشناسند. (امام حسین)

                                        

 

 

 

                                   << عباس مورد رشک شهدا>>

 

همانا برای عباس نزد خداوند منزلتی است که تمام شهیدان در روز قیامت

بر آن رشک برند. (امام سجاد)

 

                       << منجی باوری در تورات >>

 

دیگر ضرری وفسادی نخواهد بود چرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد

بود مثل آب هایی که دریا را می پوشاند .....دیگر نه آه ونه ناله ای در جهان

به گوش می رسد ونه فریاد وفغانی ونه غم ونه اندوهی وجود خواهد داشت

ونه حزن وماتمی بلکه همه خوشحال وشادمان خواهند بود .(تورات)

 

<< زنده سازی جهان با نام نامی امام زمان>>

 

بدانید خداوند زمین را پس از مرگ آن زنده می کند .خداوند زمین را به وجود

حضرت قائم زنده میگرداند پس از آن که با کفر ورزی اهلش مرده باشد.

                                                                          (امام محمد باقر)

 

    <<عرض ارادت وتوسل به ساحت حضرت علی اکبر>>

 

سلام برتو ای نخستین کشته از فرزندان بهترین سلاله از نوادگان ابراهیم

خلیل ودرود خدا بر تو وبر پدرت باد ... خداوند ما رااز ملاقات کنندگان وهم

نشینان تو وهم نشینان جد وپدر وعمو برادر ومادر مظلومه ات قرار دهد.

                                                                            (سلام امام زمان)

                               << آخرین حلقه داعیان الهی >>

سلام بر تو ای دعوت کننده به سوی خدا ومظهر آیات ربانی . سلام بر تو ای

درگاه خداوای حافظ دین خدا ....نصرت ویاری ام برای شما مهیاست ودوستی

من برای شما خالص گشته است .(آل یاسین)

                                         

 

 

                        << دهه فرخنده مهدویه ومهدی ولایی >>

 همانا امر ولایت وامامت ما سخت وشدید است که آن را جز ملک مقرب یا

پیامبر مرسل یابنده ای که خداوند قلبش را باایمان امتحان کرده باشد تاب

نمی آورد. (امام صادق)

                       <<دهه فرخنده مهدویه تجلی گاه عشق مهدوی>>

 ای محمد او را دوست بدار همانا که من او وتمام محبان او را دوست می

دارم . (خداوند)

                     << دهه فرخنده مهدویه وانتظار حقیقی>>

 خوشا به حال شیعیان قائم ما که در دوران غیبتش منتظر ظهوراویند ودر زمان ظهورش مطیع فرمان او . آنها اولیا ودوستان خاص خدایند که نه

ترس وهراسی بر ایشان است ونه اندوهگین می شوند. (امام صادق)

                         << منجی باوری در کتاب اشعیای نبی>>

 کیست او که کسی را از مشرق بر انگیزاند وعدالت را نزد پاهای وی فرا

خواند .امت ها را به او تسلیم نماید وپادشاهان جهان را به شمشیر وی مثل

غبار گاه پراکنده سازد ...نتیجه عدالت او سلامتی وامنیت واطمینان خاطر

خواهد بود تا ابدالابد ( کتاب اشعیای نبی تورات)

                           << مهدی یاوری توصیه الهی >>

ای کسانی که ایمان آورده اید در برابرمشکلات وهوس ها استقامت کنید ودر

برابردشمنان نیز پایدار باشید وخود را آماده ومجهز سازید واز خدا بپرهیزید

شاید رستگار شوید . (آل عمران)

                                             

 

 

 

                                  << مهدی یاوری آرزوی امامان >>

 اگر او را درک نمایم تمام روز های زندگی ام را وقف خدمتگزاری به او

خواهم کرد. (امام حسین وصادق)

                          << مهدی یاوران امام سالار وولایت مدار>>

 اطاعت آنان از امام از اطاعت کنیز در برابر مولایش بیشتر است ....او رادر

میان گیرند ودر جنگ ها با جان خویش از او حفاظت کنند وهر چه را اراده

کنداز جان ودل انجام دهد. (امام علی)

                            << مهدی یاوران خداشناس وخدا محور >>

 مردانی که خدا را آن چنان که باید شناخته اند وهم ایشانند یاوران مهدی

در آخر الزمان . (امام علی)

                                  << استفاده از فرصت رمضان>>

 رمضان رمضان نامیده شده است چرا که گناهان را می سوزاند.(پیامبر)

                          << خواندن دعای عهد پیش از افطار>>

  ای محمد هر کس در ماه رمضان قبل از افطار این دعا را بخواند خداوند

دعایش را مستجاب وروزه ونمازش را قبول می کند گناهش را می آمرزد

وعمل اورا با عمل پیامبران و صدیقان بالا می برد .(جبرئیل به رسول الله)

                            

  

 

                             << شعار مهدی یاوران >>

 شعارشان یا لثارات الحسین ای منتقمان خون حسین (ع) است ....خداوند به

دست ایشان امام حق را یاری فرماید. (امام علی)

                        << مهدی یاوران خداشناس وخدا محور>>

 مردانی که خدا را آن چنان که باید شناخته اند وهم ایشانند یاوران مهدی در

آخر الزمان .(امام علی)

         << مهدی یاوران انیس ومونس قرآن >>

 چشمانشان با قرآن روشنایی وجلا یافته وتفسیر قرآن در گوش جانشان جای

گرفته است . آنان در صبحگاهان جرعه نوش جام حکمت از چشمه سار

لبریز قرآن می گردند . (پیامبر)

                                << مهدی یاوران جوان وجوان گر >>

 اصحاب مهدی جملگی جوانند وپیری در میانشان نیست مگر به اندازه سرمه

درچشم یا نمک در غذا که کمترین است .(امام علی)

                          <<مهدی یاوران در اوج اخلاق وپارسایی>>

 کسی که دوست دارد از اصحاب ویاوران قائم باشد باید که منتظر قائم باشد

وبر اساس ورع وپرهیز گاری وتقوای شدید واخلاق نیکو رفتار نماید .در

حالی که در مسیرانتظار قدم بر می دارد . پس اگر در این حالت مرگ او فرا

                                        

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 15:30

  

                                      << شعار مهدی یاوران >>

 شعارشان یا لثارات الحسین ای منتقمان خون حسین (ع) است ....خداوند به

دست ایشان امام حق را یاری فرماید. (امام علی)

                       << مهدی یاوران خداشناس وخدا محور>>

 مردانی که خدا را آن چنان که باید شناخته اند وهم ایشانند یاوران مهدی در

آخر الزمان .(امام علی)

                       << مهدی یاوران انیس ومونس قرآن >>

 چشمانشان با قرآن روشنایی وجلا یافته وتفسیر قرآن در گوش جانشان جای

گرفته است . آنان در صبحگاهان جرعه نوش جام حکمت از چشمه سار

لبریز قرآن می گردند . (پیامبر)

                        << مهدی یاوران جوان وجوان گر >>

 اصحاب مهدی جملگی جوانند وپیری در میانشان نیست مگر به اندازه سرمه

درچشم یا نمک در غذا که کمترین است .(امام علی)

                << مهدی یاوران در اوج اخلاق وپارسایی>>

 کسی که دوست دارد از اصحاب ویاوران قائم باشد باید که منتظر قائم باشد

وبر اساس ورع وپرهیز گاری وتقوای شدید واخلاق نیکو رفتار نماید .در

حالی که در مسیرانتظار قدم بر می دارد . پس اگر در این حالت مرگ او فرا

                                        

 

 

رسد وقائم پس از او قیام نماید پاداش او همچون پاداش درک کنندگان آن

حضرت خواهد بود . پس با جدیت تمام بکوشید ومنتظر بمانید ای گروهی

که مورد رحمت خداوند قرار گرفته اید . (امام صادق)

                            << محبت ودوستی امام حسن>>

 حسن از من ومن از اویم خداوند دوستدار کسی است که او را دوست بدارد.

                                                                                    ( پیامبر)

                   << امام زمان ودستور بنای مسجد جمکران>>

 به مردم بگو به این مکان با میل ورغبت روی آورند وآن راعزیز وگرامی

دارند ودر آن چهار رکعت نماز بگذارند که به جا آورند ه آن گویی درون

کعبه این نماز را به جا آورده است . (امام زمان)

                            << ارکان هدایت فرو ریخت >>

 به خدا سوگند ارکان هدایت در هم فرو ریخت ورشته مستحکم الهی از هم

گسست . پسر عموی مصطفی کشته شد .علی مرتضی کشته شد.

           ( منادی آسمان پس از ضر به خوردن امام علی )                           

                              << احیای شب های قدر >>

 هر که از روی ایمان وبرای رسیدن به ثواب الهی شب را به عبادت بگذراند

گناهان گذشته اش آمرزیده می شود. (پیامبر)

هرکس شب قدر را احیا بدارد عذاب تا سال آینده از او برداشته می شود.

                                                                               (پیامبر)

            

 

    

                 << مهدی یاوران در نهایت صلابت وسخت کوشی>>

 همانا دل هر مردی از یاران مهدی از پاره های فولاد محکم تر واستوار تر

است اگر بر کوهها بگذرند از هیبت وصلابتشان کوه ها در هم فرو ریزند

در پیکار با دشمنان دین دست از شمشیر های خود بر ندارند تا انکه خداوند

عزتمند وپر جلال راضی شود . (امام علی )

                        << مهدی یاوران اسوه صبر واستقامت >>

 آه آه خوشابر احوالشان که قبل از قیامشان بر دینداری خویش صبروبردباری

ورزیدند وچه فراوان مشتاق دیدار ایشان در زمان ظهور دولتشان هستم

وخداوند به زودی ما را با ایشان وپدران وهمسران وفرزندانشان در بهشت

برین گرد خواهد آورد. (امام علی)

                                       << بزرگداشت عید فطر >>

 شیعیان فقط چهار عید دارند عید فطر وعید قربان وعید قدیر وجمعه .

                                                                          (امام هادی)

                        << ایرانیان جویندگان اسلام حقیقی>>

  اگر دین در ثریا باشد مردانی از فارس به آن خواهند رسید .(پیامبر )

                  << مهدی یاوران عاشق شهادت در راه خدا>>

 یاوران مهدی فقط از خدا می هراسند شهادت را می طلبند وهمواره آرزو

دارند که در راه خدا کشته شوند .(امام علی)

                           

 

 

                 << مهدی یاوران پارسایان شب وشیران روز>>

 راد مردانی از اصحاب ویژه مهدی شب هنگام نخوابند زمزمه نمازشان

چونان زمزمه زنبوران عسل فضا را آکنده سازد از شب تا به صبح در حال

قیام ورکوع وسجود وبامدادان بر مرکب هایشان سوارند .آنانند راهیان شب

و شیران روز. (امام علی)

                                  << توسل به ائمه بقیع >>

 وصلوات ما را بر شما رحمتی برای ما وکفاره گناهانمان ساخته است زیرا

خداوند شما را برای ما انتخاب کرده وآفرینش ما را با ولایت شما پاک

وپاکیزه گردانیده است. (زیارت ائمه بقیع)

                     << مهدی یاوران پیروز در امتحانات الهی>>

 وبرای آن زمان ظهور بندگانی را برگزیدم که دل هاشان را به ایمان آزمودم

وآنان را از ورع واخلاص ویقین وپارسایی وخشوع وراستی وشکیبایی و

وقار ووارستگی وزهد سرشار کردیم .(   صحف ادریس)

                  << مهدی یاوران قاطع واستواردربرابرمشکلات>>

  از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند وایشان اصحاب ویاران

ویژه قائمند .(امام علی)

               << مهدی یاوران آماده برای هر گونه مجاهدت >>

 هریک از شما باید خود را برای ظهور قائم آماده نماید اگر چه به فراهم

                                          

 

 

سازی یک تیر باشد . هر گاه خداوند متعال کسی را دارای چنین نیتی بداند

امیدوارم عمر او را طولانی گرداند تا زمان ظهور را دریابد وبه خدمتگذاری

مولایش توفیق یابد. (امام صادق)

 

    << مهدی یاوران در اوج نیروی بدنی وروحی>>

 

یاوران مهدی همان ارکان مستحکم می باشند به هر کدام از یاران مهدی قوت

ونیروی چهل مرد عطا می شود . (امام صادق)

 

         << مهدی یاوران قانع وساده زیست >>

 

همانا او از اصحاب ویارانش پیمان می گیرد که طلا ونقره نیاندوزند وگندم و

جو برای خود انبار نکنند وبه کم راضی باشند ولباس های خشن بپوشند و

خاک را متکای خویش قرار دهند . (امام علی)

 

<< مهدی یاوران از منظر قرآن >>

 

یاران مهدی کسانی هستند که خداوند در توصیف آنها چنین فرموده است

ای کسانی که ایمان آورده اید هرکس از شما که از آیین خود باز گردد بداند

که خداوند به زودی قومی را بر می انگیزد که بسیار دوستشان می دارد و

آنها نیز خداوند را دوست می دارند آنان در برابرمومنان فروتن ودر مقابل

کافران عزیز ومقتدرند . (امام صادق)

 

           << مهدی یاوران آباد گر وعدالت گستر>>

 حضرت مهدی یارانش را در همه شهر ها پراکنده می کند وبه آنها دستور

می دهد که عدل واحسان را شیوه خود سازند وآنها را فرمانروایان کشورهای

جهان گرداند وبه آنها فرمان می دهد که شهرها را آباد سازند.(امام صادق)

                                       

  

 

                          << پذیرش ولایت امام صادق>>

هر کس که دوست می دارد که خداوند متعال را در حالی ملاقات نماید که

نامه اعمالش به دست راستش عطا شده باشد پس باید ولایت وسر پرستی

امام جعفر صادق را بپذیرد.( رسول الله)

                               << مهدی ولایی درقرآن >>

 بشتابید به سوی خیرات که در این آیه خیرات ولایت ما اهل بیت است.

                                                                           (امام محمد باقر)

                              << ولایت مهدوی ولایت الهی>>

 ای پسر عباس ولایت ایشان ولایت من وولایت من ولایت خداست .

                                                                      (رسول الله)

                          << قم حرم اهل بیت علیه السلام>>

 آگاه با شید که برای خدا حرمی است وآن مکه است وبرای پیامبر خدا حرمی

است و آن مدینه است وبرای امام علی حرمی است وآن کوفه است آگاه باشید

که حرم من وفرزندان من بعد از من قم است. (امام صادق)

                               << ولایت مهدوی ولایت الهی >>

 هر کس ولایت شمارا بپذیرد ولایت خدا را پذیرفته است وهر کس شما را

دشمن دارد خدا را دشمن داشته است . (جامعه)

                 << مهدی ولایی تنها راه سلوک>>

                            

 

 

 

 

سلام بر تو ای درگاه خدا که جز از طریق آن هیچ کس به خدا نرسد سلام بر

تو ای راه خدا که هرکس در غیر آن راه پوید هلاک گردد. (زیارت امام زمان)

                           << مهدی ختم کننده ولایت محمدی >>

 هر کس که دوست می دارد که خداوندبر عزت وجلال را در کمال امنیت و

پاکی وطهارت ملاقات کند وشداید روز قیامت اورا محزون نسازد می بایست

ولایت تو وولایت فرزندانت .....وآن گاه ولایت مهدی رابر خود بپذیرد واو

خاتمه بخش اولیا ومعصومین است . (رسول الله)

                        << مهدی ختم کننده اسرار ولایت علوی >>

 ای کمیل هیچ علمی نیست مگر آن که من آن را گشوده ام وهیچ رازی نیست

مگر آن که قائم آن را به فرجام می رساند .... ای کمیل معارفت را از غیر ما

نگیر تا از ما باشی .(امام علی)

                                       <<   زیارت امام رضا>>

 

به زودی پاره ای از بدنم در زمین خراسان مدفون خواهد شد هیچ غمناکی

او را زیارت نکند مگر خداوند غمش را بر طرف سازد وهیچ گنهکاری او

را زیارت ننماید جز آن که خداوند گناهش را بیامرزد . (رسول الله)

                      << مهدی ولایی راه لقاءالله>>

  هرکس دوست دارد میان او وخدا هیچ حجاب وپرده ای نباشد تا خدا را نظاره

کند وخدا نیزبر او نظر کند .... می بایست ولایت آل محمد علیهم السلام را

بپذیرد واز دشمنانش دوری گزیند وبه امام عصر وزمان خویش اقتدا کند.

                                                                            (امام محمد باقر)

                                  

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 14:58

 

 

                              << بهشت مشتاق دیدار مهدی>>

 البته بهشت به چهار نفر از اهل من اشتیاق نشان می دهد که خداوند آن ها

را دوست می دارد ومرا نیز امر فرموده است که آن ها را دوست بدارم .

آن ها عبارتند از علی ابن ابی طالب وحسن وحسین ومهدی . همو که عیسی

پسر مریم به امامت او نماز می گزارد. (رسول الله)

                     << مهدی شیفته دیدار اهل ایمان>>

ای ابو اسحاق خوش آمدی روزها پیوسته مرا نوید می داد وودیدار تور ا

نزدیک می نمود. (امام زمان)

                    << مهدی لقایی امکان ومعیار آن>>

 پروردگارا چهره فرخنده ولیت را در زندگی بعد از مرگمان به ما بنمایان.

                                                                         (زیارت امام زمان)

                              << مهدی لقایی امکان وانواع آن>>

خوشا به حال آن کس که او را ملاقات نماید خوشا به حال کسی که او را

دوست بدارد وخوشا به حال کسی که به او معتقد باشد . (رسول الله)

                      << مهدی لقایی بدون شناخت>>

 همانا در صاحب این امر سنت هایی از تمام پیامبران وجود دارد ... اما سنتی

که ازحضرت یوسف در اوست پوشش وحجاب وی می باشد خداوند بین او و

مردم حجابی قرار می دهد که او را می بینند امام نمی شناسند. (امام صادق)

ایشان در بین شیعیان رفت وآمد می کند در بازارهایشان راه می رود بر فرش

هایشان گام می گذارد در حالی که او را نمی شناسند واین تا زمانی است که

خداوند به او اجازه دهد تا خودش را به ایشان بشناساند .(امام علی)

                                     

 

  

 

 

            << مهدی یاوران عهده دار وظایف الهی >>

یاوران او امام زمان خویش را بر آنچه خدا بر عهده او قرار داده است یاری

می کنند . (امام علی)

 

             << مهدی لقایی در لحظه مرگ >>

 

آن هنگام که لحظه وفات مومن می رسد رسول خدا واهل بیتش در کناراو

حاضر می شوند ... ودراین حال رسول خدا وامیر المومنین وحضرت فاطمه

وامام  حسن وامام حسین وتمام امامان از نسل ایشان در مقابل دیدگان  او

تعقل می یابند واو یکایک ایشان را می نگرد. (امام صادق)

 

                  << زیارت امام جواد در کاظمین>>

از امام هادی در باره فضیلت زیارت کاظمین نسبت به زیارت ابا عبدالله

الحسین پرسیده شد وایشان فرمود زیارت ابا عبدالله مقدم است وزیارت

امام جوادوامام کاظم از نظر اجر وپاداش جامع تر وعظیم تر است .

                                                                       

                             << برتر ازملاقات>>

 

لازم نیست انسان در پی این باشد که به خدمت حضرت ولی عصر تشرف

حاصل کند بلکه شاید خواندن دو رکعت نماز وسپس توسل به ائمه برای ما

بهتر از تشرف باشد زیرا درهر جا که باشیم آن حضرت می بیند ومی شنود .

                                                                         ( آیت الله بهجت)

               << یاران ویژه قائم از غیر عرب>>   

 

یاران مهدی 313 نفرند که همه عجم وغیر عرب هستند. (امام باقر)

                                        

   

 

                                  << پذیرش ولایت امام محمد باقر>>

 هر که دوست دارد خداوند راباچشم روشن ملاقات کند باید ولایت وسر پرستی

امام محمد باقر را بپذیرد. ( رسول الله)

                                    << بزرگداشت روز عرفه>>

 در روز عرفه هر چه می خواهی از خدا طلب کن ودرعبادت ودعا بکوش که

روز عرفه روز دعا ومسئلت است . (امام صادق)

                                    << تقوا وپرهیزکاری>>

 امام حسن عسکری خطاب به احمد قمی می فرماید اگر نزد خدای تعالی و

حجت  های او شخصی ارجمند واهل کرامت نبودی پسرم مهدی را به تو

نشان نمی دادم .

                        << مهدی یاوران فروتن در مقابل مومنان >>

 یاوران مهدی در برابر مومنان فروتن هستند. (قرآن )

 

                  << انس با زیارت جامعه کبیره>>

 

هر که به شما تمسک جست رستگار گردید وهر که به شما پناه آورد ایمن

گردید وهر که مقام شما را تصدیق کرد سلامت یافت وهر که به دامان ولایت

وطاعت شما دست زد هدایت یافت. (امام هادی)

 

                       << دوری از هر چه که مایه نارضایتی اوست>>

وما را از ایشان چیزی محبوس نکرده است مگر اعمال ناخوشایند ونا پسند

که از ایشان به ما می رسد. (امام زمان)

                                         

 

 

           << معرفی مهدی در روز غدیر>>

 

ای مردم آگاه باشید که خاتمه بخش امامان مهدی قائم از ماست . هیچ حقی

نیست مگر همراه او وهیچ نوری نیست مگر نزد او. (رسول الله)

 

                                 << دعا برای تعجیل فرج>>

 برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید چرا که فرج شما نیز در فرج من است.

 

                     << ای صد دله دل یک دله کن >>

 

هر گاه خداوند تبارک وتعالی بر آفریدگان خود قهر وغضب نماید ما را از

مجاورتشان دور می کند. (امام محمد باقر)

 

                                << تحصیل رضایت امام زمان>>

هر یک از شما باید کاری را انجام دهد که اورا به محبت ما نزدیک کند واز

کارهایی که او رابه ناراحتی ونا رضایتی ما نزدیک می کند بپرهیزد.

                                                                        (امام زمان )

                     << عمل بر اساس پارسایی وارزش های اخلاقی>>

 هر کس دوست می دارد از اصحاب ویاوران قائم باشد باید که در انتظار به

سر برد وبر اساس ورع ومحاسن اخلاق عمل نماید در حالی که منتظر است.

                                                                             (امام صادق)

                                                    

                 << تحصیل رضایت پروردگار>>

 

هر کس بر اساس رضایت من عمل نماید سه خصلت را با او همراه می کنم

چشم قلب او را به سوی عظمت وجلالم می گشایم وبنده خاص خود را از او

مخفی نمی کنم .( حدیث معراج)

                                          

 

 

 

 

      << وفای به عهد وپیمان امام زمان>>

 

اگر خداوند به شیعیان ما توفیق همدلی در وفای به عهد ی که بر ایشان است

عنایت می فرمود مبارکی دیدار ما برای ایشان به تاخیر نمی افتاد ودرسعادت

مشاهده ما با معرفتی شایسته ودرست شتاب می کرد. (امام زمان)

 

                 << انتظار فرج در همه حال >>

 

با فضیلت ترین جهاد امت من انتظار فرج است . (رسول الله)

 

            << انتظارپویا تعهد آور وسازنده >>

 

چه زیبا ونیکوست صبر کردن ودر انتظار فرج به سر بردن … پس بر شما

باد به صبر . همانا فرج پس از یاس فرا می رسد. (امام رضا)

 

          << عیسی پیشوای اهل کتاب >>

 

همانا حضرت عیسی قبل از قیامت به دنیا نازل می شود وهیچ صاحب آیینی

از یهودی ومسیحی وغیره باقی نمی ماند مگر آن که قبل از مرگش به او

ایمان بیاورد وعیسی پشت سر حضرت مهدی نماز می خواند . (امام باقر)

 

             << سلام بر ابوالفضل العباس >>

 

سلام بر ابوالفضل العباس فرزند امیر المومنین همو که برادرش را با جان

خود یاری کرد واز دیروزش برای فردایش ذخیره ساخت جان را تقدیم

برادرکرد واز او جانانه دفاع کرد برای رساندن آب به او کوشید ودو دستش

در این راه بریده شد. (سلام امام زمان به ابوالفضل)

                              

 

                              << سلام بر سرهای بر نی شده>>

 آن گاه اسب تو شتابان وناله کنان وشیهه کشان وگریه کنان به خیمه ها روی

آورد وچون زنان اسب تو را چنین خوار ووارونه زین دیدند از خیمه ها موی

پریشان بر گونه سیلی زنان وچهره نمایان وفریاد کنان به در آمدند وبه سوی

قتلگاه شتافتند در حالی که شمر بر سینه ات نشسته بود. (امام زمان)

 

                  << تقلید از فقیه جامع الشرایط>>

 

اما هر فقیهی که نگهدار نفس خویش محافظ دین ومخالف هوای نفس خویش

ومطیع امر مولای خود باشد بر عموم مردم لازم است از او تقلید کنند واین

گونه نمی باشند مگربرخی ازفقهای شیعه نه همه آنان .(امام حسن عسکری)

 

                       << پاداش صبر وانتظار >>

 

تمسک کنندگان به امر ما فردا در بارگاه قدس یعنی فردوس برین با ما

خواهند بود ومنتظران امر ما مانند کسانی اند که در راه خدا به خون خود

غلطیده اند . (امام علی)

 

                   << گوش به فرمان ولی فقیه>>

 

واما در رویدادهای زمانه برای دانستن حکم الهی به راویان حدیث ما رجوع

کنید چرا که ایشان حجت من بر شما ومن حجت خدا بر ایشانم. (امام زمان)

 

  << مرز بانی از دین وایمان با جهاد علمی فرهنگی>>

 

عالمان شیعیان ما مرزبانان دین وایمانند … آگاه باشید که هرکس برای چنین

امری به پاخیزد فضیلتش هزار هزار مرتبه از فضیلت کسی که با تمام دشمن

های اسلام از روم وترک وخزرمی جنگد افزون تر است چرا که عالم بلا و

                

                                                                    

 

 

  

فتنه را از دین محبان ما دور می سازد ومجاهد از بدن هایشان .

                                                                 (معصوم در طبرسی)

     << مرز بانی از دین وایمان با جهاد علمی وفرهنگی>>

 

عالمان شیعه ما مرزبانان دین وایمانند .....آگاه باشید که هرکس برای چنین

امری به پا خیزد فضیلتش هزار هزار مرتبه از فضیلت کسی که با تمام دشمن

های اسلام از روم وترک وخزر می جنگد افزون تر است چرا که عالم بلا و

فتنه را ازدین محبان ما دور می سازد ومجاهد از بدنشان . (الاحتجاج)

 

       << دعوت مردم به سوی امام زمان>>

 

اگر نبودند علمایی که بعد از غیبت قائم شما مردم را به سوی او دعوت  و

راهنمایی کنند وبا حجت ها وبرهان ها ی الهی از دین او دفاع کنند وبندگان

ضعیف خدا را از دام ابلیس و پیروان او نجات دهند احدی باقی نمی ماند مگر

آنکه از دین خدا خارج می شد. (امام هادی)

 

                     << مهدی یاوران انیس ومونس قرآن >>

چشمانشان با قرآن روشنایی وجلا یافته و تفسیر قرآن در گوش جانشان جای

گرفته است . آنان در صبحگاهان جرعه نوش جام حکمت از چشمه سارلبریز

قرآن می گردند. (پیامبر)

 

                      << بیست سال اشک>>

 

امام زین العابدین بیست سال به یاد عاشورا گریست وهرگز طعام پیش روی

او نمی گذاشتند مگر اینکه گریه می کرد. (امام صادق)

 

                     << انس واتصال با قرآن >>

به حقیقت قرآن جز پاکان وطهارت یافتگان دست نمی یابند. (آل یاسین)

                                         

 

 

                    << تلاوت سوره اسرا در شب های جمعه >>

 

هر کس شب جمعه سوره بنی اسرائیل را قرائت نماید نمیرد تا آن که قائم را

درک نماید و از یاوران آن حضرت باشد. (امام صادق)

 

    << تلاوت سوره های مسبحات پیش از خواب>>

 

هر کس قبل از خواب سوره های حدید وحشر وصف وجمعه وتغابن را بخواند

نمی میرد مگر آن که قائم را درک می کند واگر بمیرد در همسایگی محمد

(ص) خواهد بود. (امام صادق)

 

             << مهدی یاوران مومنان واقعی >>

 

بدانید که یاوران مهدی مومنان واقعی هستند. (امام محمد باقر)

 

             << ذکر صلوات پس از نماز های واجب>>

هر کس پس از نماز صبح وظهر بگوید اللهم صل علی محمد وآل محمد و

عجل فرجهم نخواهد مرد تا آن که قائم آل محمد را درک نماید.(امام صادق)

 

               << سحر خیزی ونماز شب >>

 

پدرم فدای او که چهره زیبای گندمگونش بر اثر تجهد وشب زنده داری به

زردی گراییده است.پدرم فدای کسی که شب هایش را با مراقبت از ستارگان

ومواظبت بر وقت نماز ومناجات در حال رکوع وسجود به صبح می آورد.

                                                                 (امام موسی بن جعفر)

                 << مداومت بر دعای عهد>>

هر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند از انصار قائم ما خواهد بود واگر

قبل از ظهور او بمیرد خداوند اورا از قبرش زنده بیرون خواهد آورد تا در

                                                                     

 

 

رکا ب مولایش خدمت نماید ودر برابر هر کلمه هزار حسنه بر او بنویسد

وهزار گناه از او محونماید . (امام صادق)

 

          << مداومت بر دعای زمان غیبت >>

 

ای زراره اگر دوران غیبت را در یافتی این دعا رابخوان . اللهم عرفنی نفسک

فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم

تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی

حجتک ظللت عن دینی . (امام صادق)

 

              << مداومت بر زیارت آل یاسین >>

 

هر گاه خواستید به وسیله ما به خداوند وبه ما اهل بیت (ع) توجه وتقرب

پیدا کنید پس بگویید همان گونه که خداوند متعال فرموده است سلام بر شما

خاندان پیامبر . (امام زمان)

 

    << مداومت بر زیارت عاشوراونافله وجامعه  >>

 

امام زمان به سید احمد موسوی رشتی که از قافله اش  عقب مانده وراه را

گم کرده بود به فارسی فرمود عاشورا را بخوان تا راه را پیدا کنی .و شما

چرا نافله را نمی خوانی ؟ نافله نافله نافله وشما چرا جامعه نمی خوانی؟

جامعه جامعه جامعه (بحارالانوار)

         << مداومت بر زیارت امین الله >>

هیچ یک از شیعیان ما این زیارت رانزد قبر یکی از امامان (ع) نمی خواند

مگر آن که آن زیارت در نامه ای از نور قرار می گیرد وبه مهر وامضای

حضرت محمد (ص) می رسد تا به محضر حضرت قائم تسلیم گردد وصاحبش

را با بشارت وتحیت وکرامت به خواست الهی ملاقات نماید. (امام محمد باقر)

                                           

 

 

  

                                                 << زیارت اربعین>>

علامت های مومن 5 چیز است 1 5 رکعت واجب ونافله وزیارت اربعین وانگشتر به دست راست وپیشانی به خاک نهادن وبسم الله را بلند گفتن.

                                                                      (امام حسن عسکری)

 

    << سلوک حسینی دعای فرج پس از ذکرمصیبت>>

 

همانا من دعا گوی هر مومنی هستم که مصیبت جد شهیدم را یاد آوری کند و

آن گاه برای تعجیل فرج وتایید من دعا کنید. (امام زمان)

 

        << مداومت بر زیارت ناحیه مقدسه>>

 

سلام بر آن محاسن به خون رنگین شده . سلام بر آن گونه به خاک ساییده

شده . سلام بر آن بدن عریان مانده وسلام بر آن سر بر نی افراشته.

                                                                          (امام زمان)

 

                 << زمینه سازان ظهور >>

 

مردمی از شرق یعنی ایران قیام می کنند وزمینه را برای دولت جهانی مهدی

آماده می سازند. (رسول خدا)

 

                            << ملاقات خدا>>

 

هر که می خواهد خداوند را در حالی که خدا از او راضی است ملاقات نماید

می بایست ولایت و سر پرستی فرزندت حسن را بر خود بپذیرد.

                                                                               ( رسول الله)

                         

 

 

 

                       << پذیرش ولایت امام رضا>>

 

کسی که دوست دارد با روی خندان وبشاش خداوند را دیدار کند باید که از

محبت و ولایت علی ابن موسی الرضا بهره مند باشد . (رسول الله)

 

      << ریزش ها ورویش ها در استان مهدوی>>

 

هنگامی که قائم قیام نماید از امر ولایت او کسانی بیرون می روند که همواره

چنین به نظر می رسید از یاران او باشند وبه امر ولایت امر کسانی در می

آیند که در دین وآیین شبیه خورشید پرستان وماه پرستانند .(امام صادق)

 

       << مهدی یاوران با پرچم های سیاه>>

 

پرچم های سیاه از شرق یعنی ایران قیام می کنند که با مردی از فرزندان

ابوسفیان می جنگند وزمینه را برای اطاعت از مهدی آماده می کنند .

                                                                              ( پیامبر)

 

    << توجه به حضور همیشگی امام زمان>>

جانم به فدایت ای آن غایبی که از ما بیرون نیستی جانم فدایت ای آن دور

شده از وطن که از ما دور نیستی . (امام صادق)

       << مهدی یاوران در سپاه خراسان >>

پر چم ها ی سیاهی از خراسان به سوی کوفه می روند وهنگامی که مهدی

ظهور کرد برای بیعت با او روان می شوند . (پیامبر اکرم)

 

          << سپاه خراسان زمینه سازان ظهور>>

پرچم های سیاهی برای جنگ با سفیانی قیام می کنند که در میان آنها جوانی

از بنی هاشم است.....سپاه سفیانی را شکست می دهند وبه سوی غرب می

روند تا اینکه داخل بیت المقدس می شوند وزمینه را برای حکومت مهدی

آماده می کنند . (امام باقر)        

  

 

 

                  << ایرانیان نابود کنندگان سپاه سفیانی >>

 هنگامی که تعداد یاران سفیانی زیاد شود جنگ در می گیرد وافراد فراوانی

کشته می شوند که خداوند در این هنگام گروهی رااز ایران بر آنها می فرستد

که آنها را به کلی نابود می کنند ویک نفر از آنها را هم باقی نمی گذارند.

                                                                             (امام علی)

                         << خلیفه خدا در میان سپاه خراسان>>

 هنگامی که دیدید پرچم های سیاهی از سمت خراسان می آیند به سویشان

بشتابید حتی اگر شده بر روی برف سینه خیز بروید چرا که خلیفه خدا مهدی

در آن سپاه است. (پیامبر )

 

                 << قلوب مهدی یاوران همچون پاره های آهن>>

 

پرچم های سیاهی از سمت مشرق (ایران ) می آیند که دل هایی چون آهن

گداخته یعنی محکم دارند پس چون دعوت آنها راشنیدید به سوی آنها بروید

بیعت کنید. (پیامبر)

 

               << اهل بیت علیهم السلام پیوسته در معرض بلا>>

 اهل بیت من پیوسته در معرض بلا یا هستند تا این که گروهی از مشرق که

پرچم های سیاه دارند قیام می کنند هر کس آنها را یاری نماید خدا او را یاری

می کند وهر که آنها را خوار بدارد خدا اورا خوار سازد تا این که مردی میاید

که اسمش همچون اسم من است وامورشان را به دست او می سپارند وخدا

با تاییداتش اورا یاری می نماید وبیعت کنید. (پیامبر)

 

                   << مهدی یاوران مسلط بر تمامی شهر ها>>

                                       

 

 

 

خداوند از همان سرزمین خراسان که حکومت آنها بنی عباس آغاز شد مرد

قدرتمند عجمی را بر آنها مسلط می کند که به هر شهری می رسد آنجا را

فتح می کند وهر پرچمی که برضد آنها بر افراشته شود از سر راه بر می دارد

وهر فریادی که علیه آنان باشد خاموش گرداند . وای بر  کسانی که دربرابر

آنها بایستد. (پیامبر)

 

      << ایرانیان طالب حقوق اهل بیت (ع)>>

 

بعد از من اهل بیت من دچار بلا وگرفتاری وتبعید می شوند تا اینکه عده ای

از مشرق با پرچم های سیاه می آیند وطلب خیر می کنند به آنها داده نمی

شود پس می جنگند تا پیروز شوند وآنچه می خواستند به آنها داده می شود

ولی قبول نمی کنند تا آنکه آن خیر را به مردی از اهل بیت من می دهند که

در برابرآنها بایستد. (پیامبر)

 

                  << نشانه های ظهور>>

 

پس از اتفاق افتادن سه چیز منتظر فرج باشید اختلاف شامیان با یک دیگر

وحرکت پرچم های سیاه از خراسان وصیحه آسمانی در رمضان.

                                                                             (امام علی)

 

                   << مردی از نوادگان حسین>>

 

مردی از نوادگان حسین از مشرق (ایران ) قیام می کند که اگر با کوه ها

برخورد کند آنهارا از بین می برد وراهی برای خود باز می کند .(امام علی)

 

         << ایرانیان پیش قراولان ظهور>>

هنگامی که دیدی پرچم های سیاه از خراسان قیام می کنند به سوی آنها

بشتابید حتی اگر شده بر روی برف سینه خیز بروید ..... بدانید که آنها

یاران مهدی هستند که زمینه را برای حکومت او مهیا می کنند پس چون

                                                                    

 

 

دیدید پر چم های سیاه از جانب مشرق (ایران ) می آیند فارس ها را گرامی

بدارید پس همانا دولت ما درمیان آنها ست. (امام صادق)

 

             << جوان تمیمی پرچمدار مهدی >>

 

هنگامی که آن حکومت وقیام ایرانیان رادیدی به سوی جوان تمیمی بشتابید

که او از سمت مشرق (ایران ) میآید وهمو پرچم دار مهدی است .(پیامبر)

 

      << پرچم های هدایت از سوی خراسان>>

 

در این میان پرچم های هدایتی از خراسان می آیند که شهر ها را یکی پس

از دیگری با سرعت بسیار می پیمایند وتعدادی از یاران قائم در میان انها

هستند . (امام صادق)

 

    << مهدی یاوران عزتمند در برابر کافران >>

 

به زودی خداوند گروهی را می آورد که آنان را دوست می دارد وآنان نیز

او را دوست دارند اینان در مقابل مومنان فروتن ودرمقابل کافران عزتمند

ومقتدرند در راه خدا جهاد می کنند واز سرزنش هیچ ملامتگری نمی هراسند.

                                                                               ( قرآن کریم)

                                                                                  

 

  

 

 

                                    <<مهم مهم مهم>>

 لازم به ذکر است که تمام شبهاتی که منکرین در عدم امکان رویت امام عصر

شایعه نموده اند خود آنها این ادعای عدم امکان رویت را مستند به جمله

"فمن ادعی المشاهده .... فهو کذاب مفتر " نموده اند که در آخرین توقیع

امام عصر (ع) که به آخرین نایب خاص خود فرموده اند می باشد ولی با

توجه به موضوع توقیع که خاتمه نیابت است علمای بزرگی  به محضر

مبارک امام عصر  مشرف شده اند یا نه ؟  اگر جواب منفی است پس باید

آنها را که ادعای تشرف نموده اند دروغگو بدانیم که این اتهام به هیچ وجه

برای شیعیان قابل قبول نیست . واگر جواب مثبت است اولا معنای صحیح

کلمه المشاهده در توقیع فوق الذکر را هم باید از آنها که به محضرمقدس

امام عصر مشرف شده اند وبا چشم خود آن حضرت را دیده اند پرسید نه

از کسانی که به این توفیق نائل نشده اند وطبق افکار خود که احتمالی می

باشند کلمه المشاهده را معنی می نمایند.

ثانیا هیچ کدام از آن بزرگواران مشرف شدن به محضر مبارک امام عصر

رامختص افراد خاص واوحدی از افراد ننموده اند .

ثالثا در هیچ کدام از روایات وداستان های متشرفین نیامده است شخصی

که به فیض تشرف نائل شده نباید به دیگران بگوید وموارد خاصی هم

که علما قضیه را به دیگران نمی گفتند یا به افراد خاصی می گفتند آن هم

به دلیل فاش نشدن ارتباط خاصی که با حضرت داشتند یا علنی نشدن مقامات

ودرجات معنویشان بوده است والا صرف گفتن تشرفات که معمولا نجات

یافتن از گرفتاری ها و....توسط آن حضرت است باعث امیدواری وتقویت

ایمان به آن حضرت می شود ومستعمین در اثر شنیدن آنها حالات معنوی

خاصی پیدا می کنند وباعث تقویت ایمان آنان می گردد.

رسیدن به محضر مبارک آن حضرت در دوران غیبت کبرا به اراده شخص

آن حضرت می باشد وتنها راه تشرف وملاقات با آن حضرت لطف واراده

ود وجود مقدس حضرت ولی عصر می باشد والبته خود سازی وجلب

یشتر محبت آن حضرت مسلما تاثیر در رسیدن به این فیض بزرگ دارد

ما علت تامه نیست علت تامه لطف وتفضل واراده خود آن وجود مقدس

است.

                                                                 

    

  

  

  در خاتمه یک دعای امام زمان رابه شما یاد می دهم.

 اللهم هذا دینک اصبح باکیا لفقد ولیک فصل علی محمد وآل محمد وعجل

فرج ولیک رحمه لدینک اللهم هذا کتابک اصبح باکیا لفقد ولیک فصل

علی محمد وعجل فرج ولیک رحمه للکتابک اللهم هذه اعین المومنین

اصبحت باکیه لفقد ولیک فصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج ولیک

رحمه المومنین اللهم صل علی محمد وآل محمد (به سوی نور)

 

 

 

 تکثیر وپخش کنید ولی در محتوای آن دخل وتصرف نکنید چون در این

صورت بدهکار من می شوید.

 

 

                                       پایان

 

                                                                       

  

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 23:26
                                             
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 23:21
                                                  
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 23:16
                                                     
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 23:8

    

    *بسم الله الرحمن الرحیم*

      ***قانون خدا***

    *براساس ترجمه آیه های*

            *قرآن کریم*

 *مولف : آذر سلگی

 *سایت:www.jahan22.blogfa.com

*بهای هر گونه کپی برداری یا دخل وتصرف در مطالب این محتوا ده سال نماز برای*

مولف است*

                

                                                     *مقدمه*

  باسلام  .

  من با توکل به خدا وتوسل به امام عصرم

 حضرت بقیه الله الاعظم (عج) سعی کرده ام آیاتی از

قرآن را که راهگشا وشفای زندگی روزمره ونجات

از مهلکه های شیطان لعین است را در این مجموعه

یاد آوری وبازگو نمایم .

 تا تشویقی باشد برای آنکه:

شما هم به کل قرآن رجوع کنید و صراط مستقیم را

بیابید .

منظور ازص وق در این رساله صفحه وقرآن میباشد.

  مطالب برحسب حروف الفبا نه از حیث اهمیت مرتب

شده اند.

  خدایا آب رحمتت را همواره برما بفرست.

                      

  

 

                                              *آب*

اگر جن وانس در راه خدا پایداری می کردند ما  آبی فراوان که بنوشند در

اختیارشان میگذاشتیم.(ص573ق)

                                               *اتهام*

پیامبر آن زمان اتهام دزدی را که به وی زدند در دل پنهان نمود وفقط گفت

شما جایگاهی بدتر دارید وخداوند به آنچه وصف میکنید داناتر است.

                                                                                (ص244ق)

                                                     *اجل*

هیچ کس را نشاید که جز به اذن خدا بمیرد خداوند مرگ راسرنوشتی معین

شده قرار داده است .هر کس در پی پاداش دنیا باشد از آن به او می دهیم و

هرکس پاداش آخرت جوید از آن به وی میدهیم وپاداش سپاسگزارانی را

که خدا جویند به زودی خواهیم داد.(ص68ق)

بخشی از آنچه را که به شما ارزانی داشته ایم انفاق کنید پیش از آن که یکی

از شما را مرگ در رسد وبگوید : پروردگارا چرا مرگ مرا اندکی به تاخیر نینداختی تاازاموال خود صدقه دهم واز شایستگان باشم .این درخواست قبول

نیست زیرا هنگامی که اجل کسی فرا رسید هرگز خدا اورا به تاخیر نمی افکند

وخدا به آنچه میکنید آگاه است.(ص555ق)

                                                    * اختلاف*  

 خدا وپیامبرش را در امر جهاد فرمان برید وبا یکدیگر اختلاف نکنید که

نا توان می شوید وعزت وشکوهتان از بین می رود وبر سختی های جنگ

واطاعت از خدا وپیامبر شکیبا باشید که خداوند با شکیبایان است وآنان را

یاری خواهد کرد.(ص183ق)

                                                 *آرایش*

ای همسران پیامبر در خانه های خویش بمانید وآن گونه که در جاهلیت

خودآرایی میکردند در میان مردم نمایان نشوید ونماز به پا دارید وزکات

بدهید وازخدا ورسولش اطاعت کنید جز این نیست که خدا می خواهد پلیدی

را از شما بزداید وشما را از آثار آن به طور کامل پاک دارد.(ص422ق)

                                         

                                     

 

 

 

 

 

                            *ارث *

خدا به شما در باره فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر از میراث مانند سهم دو دختر است این در صورتی است که فرزندان دختر وپسر باشند واگر

همه دختر وبیش از دو تن باشند سهم آنها دوسوم چیزی است که متوفی بر

جای نهاده است واگر فقط یک دختر باشد سهم او نصف میراث است وبرای

 هریک از پدر ومادر متوفی از آنچه  بر جای نهاده  یک  ششم است این در

 صورتی است که متوفی فرزند  داشته  باشد  ولی اگر فرزندی نداشته باشد

وتنها  پدر و مادرش از او ارث ببرند  یک سوم از آن مادر است  و این  در

صورتی است که متوفی برادرانی نداشته باشد ولی اگر برادرانی داشته باشد

یک ششم میراث از آن مادر است این سهام پس از استثنای موردی است که

متوفی بدان وصیت کرده وپس از استثنای دین اوست شما نمی دانید پدرانتان

وپسرانتان کدام یک از آنان سودشان به شما نزدیک تر است تا میراث رابر

اساس آن تقسیم کنید پس به سهم هایی که از جانب خدا مقرر شده است ملتزم

باشید به راستی خدا دانا وحکیم است. (ص78ق)

                            *ازدواج*

زنان مشرک را به همسری نگیرید تا این که ایمان بیاورند وقطعا کنیزی که

با ایمان باشد بهتر از زن آزادی است که مشرک باشد هر چند به زیبایی اش

شمارا به شگفت آورد وزنان با ایمان را به همسری مشرکان در نیاورید تا

این که ایمان بیاورند بی تردید برده ای که مومن است بهتر ازمرد آزادی است

که مشرک باشد هر چند به مال وثروتش شما رابه شگفت آورد آنان با گفتار

وکردارشان به شرک فرا می خوانند که فرجام آن چیزی جز آتش نیست وخدا

به اذن خود بی آن که کسی یا چیزی ناچارش کرده باشد به بهشت  وآمرزش

فرا می خواند وآیاتش را برای مردم بیان میکند باشد که حقایق را در یابند.

                                                                                    (ص35ق)

با زنانی که پدرانتان آنها را به همسری گرفته اند ازدواج نکنید مگر آنچه

که پیش از بیان این حکم گذشته است که این کرداری زشت ومایه خشم

خداست وبد راه وروشی است . بر شما حرام شده است مادرانتان ودختران

وخواهرانتان وعمه وخاله ودختران برادر ودختران خواهر ومادران رضاعی

که شما را شیرداده اند وخواهران رضاعی ومادران همسرانتان ودختران

همسرانتان که در دامان شما پرورش می یابند  از آن همسرانی که با آنها

                                            

 

 

 

 

 

هم بستر شده اید واگر هم بستر نشده اید بر شما گناهی نیست که با دخترشان

ازدواج کنید وهمسر پسرتان که از صلب شما هستند نه آنهایی که پسر خوانده

هستند نیز بر شما حرام شده است واین که دو خواهر را با هم به ازدواج خود در آورید مگر آنچه که پیش از این بیان این حکم گذشته است آنها مورد عفو

خدا قرارگرفته وآثار ازدواج مشروع برآن مترتب است زیرا خدا آمرزنده و

مهربان است.(ص81ق)

                                        *اسراف*

حق خویشاوند وبینوا ودر راه مانده را به او بده وهرگز به اسراف ریخت و

پاش مکن چرا که ریخت وپاش کنندگان اسرافکار برادران (همدم وهمگام)

شیاطین اند وابلیس آن شیطان بزرگ همواره نسبت به نعمت های پروردگار

ناسپاس بوده  است. (ص 284ق)

                             *اسلام*

هر کس جز اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر خدا آیین دیگری طلب کند هرگز

از او پذیرفته نمی شود واو در آخرت از زیانکاران است .(ص85ق)

          

                                       *آسمان*

خدا همان کسی است که هفت آسمان را آفرید واز زمین نیز مانند آنها را پدید

آورد فرمان ازجانب او صادرمی شود واز میان آسمان ها یکی پس از دیگری

فرود می آید تا به زمین می رسد آری چنین مقرر شده است تا بدانید که خدا

بر انجام هر کاری تواناست وعلم او بر هر چیزی احاطه دارد.(ص559ق)

                                *اشاعه منکر*

کسانی که دوست دارند کار زشت در میان مومنان شایع شود برای آنان در

دنیا وآخرت عذابی درد ناک خواهد بود وخدا می داند که چه چیز ی خشم او

رادر پی دارد وشما نمی دانید.(ص351ق)

                              *الهام*

سوگند به نفس آدمی وآن قدرتمند حکیمی که آن راموزون ساخت وسامان

بخشید وگنهکاری وتقوا پیشگی را به آن الهام داد به همه اینها سوگند که هر

کس نفس خود را به وسیله تقوا رشد داد به سعادت رسید.(ص595ق)

                                          

                                    

 

 

 

 

 

                             *امانت*

خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها رابه صاحبان آنها رد کنید وچون میان

مردم داوری کنید به عدالت داوری کنید آنچه خدا شما را به آن پند می دهد

نیکوست به راستی که خدا شنوا وبیناست.(ص87ق)

                                         *امتحان*

پروردگارا مارا مایه آزمون کافران قرار مده یعنی آنها رابر ماچیره مساز تا

بدین وسیله ایشان را بیازمایی وپروردگارا مارا ببخشای که تویی مقتدر و

شکست ناپذیر وتویی که کارهایت همه استوار وحکیمانه است.(ص549ق)

 

                             *انتقام*

پیامبران مردم را به یکتاپرستی فرا خواندند وآنان رابه عذاب الهی هشدار

دادند تا آنگاه که از ایمان مردم ناامید شدند ومردم پنداشتند که به پیامبران

در مورد عذاب کافران دروغ گفته شده است یاری ما به انان رسید پس هر

که را خواستیم نجات داده شد وعذاب ما از مردم گنهکار باز گردانده نمی

شود. (ص248ق)

اگر می خواهید کافران را به سزای عقوبت هایی که به شما رسانده اند مجازات کنید مانند همان عقوبتی که به شما رسیده است آنان را عقوبت کنید

نه بیشتر از آن واگر شکیبایی کنید واز عقوبت آنان در گذرید قطعا چشم

پوشی برای صبر پیشگان بهتر از انتقام است .(ص281ق)

کیست ستمکار تر از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکر داده شود آنگاه

از آن روی برتابد ؟ اینان مجرم اند وما قطعا در آخرت از مجرمان انتقام

خواهیم گرفت. (ص417ق)

                              *انبیا*

زمین به نور پروردگارش روشن می شود وخوبی ها وبدی ها برای همگان

آشکار می گردد وآن کتاب یعنی لوح محفوظ در میان نهاده می شود و انبیا

احضارمی  گردند واز آنان در باره ابلاغ رسالت سوال می شود وشاهدان

اعمال فرا خوانده می شوند تا شهادت خود را ادا کنند ومیان مردم به حق

داوری می شود ومورد ستم قرار نمی گیرند.(ص466ق)

 

                              

 

 

 

 

 

                              * انفاق*

حکایت کسانی که اموال خود رادر راه خدا انفاق می کنند همچون حکایت

دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد و

خداوند برای هر که بخواهد آن را دوچندان می کند وخداوند رابخششی

گسترده است ومی داند چه کسی در خور بخشش است .(ص261ق)

 

                            *انحراف از راه راست*

ای  کسانی که  ایمان آورده اید  د شمنان من و دشمنان خودتان را دوست مگیرید  شما با آنان طرح دوستی می افکنید  در صورتی که آنان قرآن و

آیینی را که برای شما  آمده و سراسر حق است انکار کردند در حالی که

پیامبر وشمارا بدین سبب که به خدا ایمان آوردید از مکه بیرون راندند پس اگر برای جهاد در راه  من و دستیابی به خشنودی من هجرت کردید با آن

مشرکان حق ستیز دست دوستی ندهید  شما در نهان به آنان ابراز مودت

می کنید در صورتی که من به آنچه شما نهان داشته وبه آنچه آشکارکرده اید

داناترم وهر کس از شما به این کار اقدام کند به یقین راه راست را گم کرده

است .(ص549ق)               

                                             *آهن*

همانا ما پیامبران خود را با دلایل قاطع ومعجزاتی که حقانیت رسالت آنان را

آشکار می ساخت فرستادیم وبا آنها کتاب آسمانی ودین راکه معیار عقاید و

اعمال انسان هاست فرود آوردیم تا مردم همواره به عدل وداد برپا باشند

وآهن را که در آن نیروی سخت برای رزم ودفاع است ومنافع دیگری نیز

برای مردم دارد آفریدیم آری چنین کردیم تا اموری که باید تحقق یابد وتا

خدا ان  کسی را که در نهان از دید  خدا  و  پیامبرانش را یاری می کند از

 دیگران مشخص سازد به یقین خدا نیرومند وشکست ناپذیر است.

                                                                                (ص541ق)

                                        *اهل کتاب*

بگو ای اهل کتاب چرا کسانی را که ایمان آورده اند از راه خدا باز می دارید

وکج آن رامی طلبید بااین که حقیقت را می دانید وبرآن گواهید وخدا از آنچه

می کنید بی خبر نیست. (ص62ق)

                                                                              

 

 

 

 

 

                                                     *اهل ایمان*

اهل ایمان کسانی هستند که امانت های یکدیگر را پاس می دارند وبه پیمان

خود وفادارند وآنان که همواره برنماز های واجب خود مواظبت می کنند .

                                                                       (ص342ق)

                           *اهل سعادت *

به راستی که مومنان به سعادت دست یافتند آنان که در نمازشان فروتن اند

وآنان که از کار بیهوده رو یگردانند وآنان که اموال خود را به وسیله انفاق پاک می سازند وآنان که دامن خود راحفظ می کنند.(ص342ق)

                                    * باد*

از نشانه های خدا این است که باد ها را می فرستد تا نوید بخش باران باشند

وبدین وسیله از رحمت خود به شما بچشاند وتا کشتی ها به فرمان او بر آب

روان شوند وشما درطلب رزق وبخشش الهی بر آیید .این نعمت ها را به شما

ارزانی داشته باشد که سپاسگزار باشید واورا پرستش کنید.(ص409ق)

 

                                 *باران*

خدا همان کسی است که بادها رامی فرستد که ابری را به حرکت درمی آورند

سپس آنگونه که خدا می خواهد آن را در پهنه آسمان می گستراند واز آن

پاره ابرهایی فشرده وبه هم آمیخته می سازد آن گاه می بینی قطرات باران

از لابلای آنها بیرون می آید پس هنگامی که خداوند باران را به هرکس از

بندگانش که خواست رسانید ناگهان آنان شادمان می شوند.(ص409ق)

اگر از خدا آمرزش بخواهید ابر های پر باران برای شما می فرستد تا باران

های سودمند بر شما فرو ریزند.(ص571ق)

                           *بار گناه*

قطعا این گمراه گران گناهان سنگین خود را به دوش می کشند ونیز همسان

گناهانی را که گمراه شدگان بر دوش گرفته اند با  گناهان خود بر دوش

خواهند کشید وروز قیامت از دروغی که می بافتند و می گفتند گناه دیگران

را می توان بر عهده گرفت واین که خدا شریک دارد باز خواست خواهند شد.

                                                                         (ص397ق)

                                           

 

                                         *بدکار*

آری از آنان نمی پرسند که چه کرده اند بلکه مجرمان با علامتی که در چهره

دارند شناخته می شوند آنگاه موهای پیشانی وپاهایشان را می گیرند وآنان

را به دوزخ می افکنند.(ص533)

ای پیامبر به سبب لطف ورحمت خدا بود که با آنان نرم خویی ومهربانی

کردی واگر درشتخوی وسختدل بودی قطعا از گرد تو پراکنده شده بودند

پس اکنون هم از خطاهایشان در گذر واز خدا برایشان آمرزش بخواه ودر

تدبیر امور با آنان مشورت کن وچون بر کاری تصمیم گرفتی بر خدا توکل

کن که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد ویاری می کند.(ص71ق)

اما کسانی که کافر شده اند به انان گفته می شود آیا حجت ها وآیات من

همواره برشما تلاوت نمی شد ولی شما از پذیرفتن آنها تکبر ورزیدید ومردمی بد کردار بودید.(ص501ق)

                              بخشش*

از میان شما آنان که ثروتی بیش از مخارج خویش دارند واز گشایش روزی

برخوردارند نباید از انفاق به خویشاوندان ومستمندان وهجرت کنندگان در

راه خدا کوتاهی کنند هر چند آنان دچار خطاها ولغزش ها یی شده باشند .

توانگران باید خطای آنان را ببخشند واز لغزششان چشم پوشی کنند آیا

دوست ندارید که خدا گناهانتان را بیامرزد؟ وخدا وند آمرزنده مهربان

است. (ص352ق)

                                           *بلا*

هر نعمتی که دارید از جانب خداست زیرا آفرینش کار اوست وشما این را به

خوبی می دانید وانگهی چون بلایی به شما رسد فقط به او روی می آورید

وبه درگاه اوتضرع می کنید وچون آن بلا را از شما برطرف کند گروهی از

شما بی آن که انتظار رود برای پروردگارشان شریکانی می پندارند.

                                                                            (ص272ق)

                                      * بیعت زنان*

ای پیامبر هر گاه زنانی که ایمان آورده اند نزد تو آیند که با این شرایط با توبیعت کنند که هیچ چیزی نه بت ونه غیر آن را شریک خدا قرار ندهند و

از مال هیچ کس نه مال همسرشان ونه مال دیگران دزدی نکنند وآشکارا ونهانی مرتکب زنا نشوند وبه هیچ وجه فرزندانشان رانکشند وفرزند دیگران

 

                                              

 

را که میان دست وپای خود بر زمین می نهند به دروغ از شوهران خود

نخوانند ودر هیچ کار پسندیده ای که به آن فرمان می دهی تو را نافرمانی

نکنند با آنان بیعت کن وآمرزش گناهانشان را از خدا بخواه که خداوند آمرزنده مهربان است.(ص551ق)

                                       *بندگی خدا*

ای پیامبر یاد کن روزی راکه کار به شدت دشوار می شود آن روز چیزی

جز سجده وبندگی خدا کارساز نیست ومشرکان به سجده در برابر خدا خوانده

می شوند ولی نمی نوانند سجده کنند.(ص565ق)

                         *بنای آسمان*

ای منکران رستاخیز آیا آفرینش شما سخت تراست یا آفرینش آسمان که خدا

آن را بنا کرده و سقفش را برافراشت وآن را موزون ساخت شبش را تاریک

وروزش راآشکار نمود.(ص584ق)

                                     *بوستان بهشت*

کسانی که ایمان آورده وکار های شایسته کرده اند به زودی انان را به

بوستان هایی پوشیده از درختان که زیر آنها جوی ها روان است در میاوریم

آنان برای همیشه درانجا ماندگارند وبرایشان در ان جا همسرانی پیراسته

خواهد بود وآنان را به سایه ای پایدار در می آوریم.(ص87ق)

              

                                    *پاداش*

هرکس نیکی بیاورد ده چندان آن پاداش خواهد داشت وهر کس بدی بیاورد

جز به مانند آن اورا کیفر نمی دهند وبر آنان ستم نمی رود.(ص150ق)

*پایداری*

ای کسانی که ایمان اورده اید هنگامی که در میدان نبرد با گروهی از کافران

رو به رو گشتید ثابت قدم باشید واز برابر آنان مگریزید وخدا را باقلب وزبان

خود بسیار یاد کنید که پیروز گردید.(ص182ق)

                                      *پرهیزکاری*

کسانت را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبا باش ما از توروزی نمی طلبیم بلکه

به تو روزی می دهیم وفرجام نیک برای تقوا پیشگی است .(ص321ق)

                                       

 

 

                               *پدر کافر*

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر پدران وبرادرانتان کفر را بر ایمان برگزیدند

آنان را دوست خود وعهده دار کار هایتان قرار ندهید وکسانی از شما که آنان

را دوست خود گیرند وکارهایشان را به آنان بسپرند ستمکار خواهند بود.

                                                                               (ص190ق)

                             *پیامبران*

ای پیامبر بگو من وپیروانم به خدا وآنچه بر ما نازل شده وآآا 

 آنچه بر ابراهیم

واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط فرو فرستاده شده وآنچه به موسی و

عیسی ودیگر پیامبران از جانب پروردگارشان عطا شده است ایمان آورده و

میان هیچ یک از پیامبران فرقی نمی گذاریم که به برخی ایمان بیاوریم وبه

برخی دیگر کفر ورزیم وما تسلیم وفرمانبردارخداییم. (ص61ق)

                           *پیروی کافر*

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از کافران پیروی کنید شما را به عقب باز

می گردانندو از دینتان روی گردان می کنند واز زیانکاران خواهید شد.

                                                                                    (ص69ق)

                                    *پیروی شیطان*

ای کسانی که ایمان آورده اید از پی گام های شیطان نروید که هر کس از

پی گام های شیطان برود به کارهای زشت وناروا گرایش می یابد زیرا شیطان

به کار زشت وناپسند فرمان می دهد واگر فضل ورحمت خدا بر شما نبود

هرگز احدی از شما پیراسته وپاک نمی شد ولی خدا هرکه را بخواهد پاک

می سازد وخدا شنونده در خواست های مردم ودانا به حال آنان است .

                                                                               (ص352ق)

                                       *پیروی خدا*

ای مردم از آنچه از جانب پروردگارتان به سوی شما فروفرستاده پیروی کنید

وتحت ولایت وسر پرستی او در آیید واز غیر اوپیروی نکنید که سرپرست

شما می گردندچه اندک در می یابید که پروردگار شما خدای یکتاست.

                                                              *            (ص151ق)

 

                                        

 

 

                                   *پیروی از ناحق*

من هرگاه آنان را فراخواندم که ایمان بیاورند تا گناهانشان را بیامرزی آنها

انگشتان خود را در گوش هایشان کردند وجامه هایشان را بر سر و روی

خود کشیدند تامرا نبینند وسخنم را نشنوند وبر حق ناپذیری پافشاری کردند

وسخت تکبر ورزیدند .(ص570ق)

                               *پیروی از قرآن*

همانا ما قرآن رابرای فراگیری همگان آسان کردیم پس آیا کسی هست که

متذکر شود وخدا را بشناسد وبه صفات وافعال او پی ببرد.(ص530ق)

                                     *پولدار*

راه سرزنش فقط بر روی کسانی گشوده است که با این که پولداروتوانگرند

از تو اجازه ترک جهاد میکنند آنان به این خشنودند که با خانه نشینان باشند

وخدابر دل هایشان مهر نهاده است از این رو ست که نمی دانند(ص201ق)

                                 *پیشانی علما*

ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از علمای دین اموال مردم را به ناروا

می خورند وآنان را از راه خدا باز می دارند وکسانی را که زر وسیم  ذخیره

می کنند وآن را در راه خدا خرج نمی کنند به عذابی دردناک نوید ده. این

عذاب در روزی است که آن گنج های طلا ونقره را در آتش دوزخ بگذارند

وپیشانی وپهلو وپشتشان را با آنها داغ کنند وبه آنها گفته شود این است آن

چه برای خود اندوختید که اینک به صورت عذاب برای شما جلوه گر شده

است .پس بچشید آنچه را که می اندوختید. (ص192ق)

                              *پروا پیشگان*

اگر مشرکان درماه حرام با شما جنگ را آغاز کردند شما نیز بجنگید زیرا

ماه حرام در برابر ماه حرام است واگر حرمت مکه ومسجدالحرام و ماه حرام

را شکستند شما نیز حرمت آنها نادیده انگارید که حرمت ها قابل تلافی است

پس هر کس بر شما تعدی کرد شما نیز به مثل ان بر او تعدی کنید واز خدا

پروا نمایید ودر مقابله به مثل از حد تجاوز نکنید وبدانید که خدا با پروا

پیشگان است .( ص30ق)   

                                                

                                       *  تباه کنندگان*

از میان مردم کسی است که در زندکی دنیا سخنان اودر وصف حق ورعایت

عدل تورا به شعف میآورد وخدا برآنچه در دل دارد گواه می گیرد در حالی که

سخت ترین دشمنان حق است وچون به حکومت رسد در زمین به تکاپو می

افتد تادر آن تباهی کند وکشت ونسل بشر را به نابودی کشاند وخداوند تباهی

را دوست ندارد .(ص32ق)

                                 * تجارت با خدا*

ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از

عذابی درد ناک می رهاند راه نمایم ؟ به خدا ورسولش ایمانی راستین بیاورید

ودر راه خدا با مال وجان خود جهاد کنید این ایمان وجهاد اگر بدانید برای

شما  بهتر است.(ص552ق)

                                *تذکر*

آری تو شکیبا باش ما آنچه را که آنان به گزاف در باره تو می گویند بهتر

می دانیم وآنان را به سزای کردارشان خواهیم رساند توبرآنان چیره نیستی

تا به اجبار به ایمان وادارشان کنی پس به وسیله قرآن به هر کسی که از

تهدید من می ترسد تذکر بده .(ص520ق)

                                                                                                   

                            *ترس *

شمارا پس از کافران درهمان سرزمینشان سکونت خواهیم داد این وعده

برای کسانی است که از مقام من بیم داشته واز تهدید من ترسیده است .

                                                                                (ص257ق)

                                     *ترک گناه*

گناهی را که بدی فرجام آن آشکار است ونیز گناهی را که ناخوشایندی عاقبت

ان نهان است وانهید قطعا کسانی که مرتکب گناه می شوند دیری نمیگذرد

که به همان چیزی که مرتکب شده اند سزا می شوند.(ص143ق)

                               * ترازوی اعمال*

روزی پدید خواهد آمد که آدمیان همچون ملخ ها از گورها به هرسو روی

میاورند وکوهها مانند پشم رنگارنگ زده شده متلاشی می گردند در آن روز

اعمال مردم سنجیده می شود پس کسی که اعمالش وزین وشایسته است او

در زندگی خوش وپسندیده ای خواهد بود وکسی که اعمالش سبک وزن و

                                        

نارواست جایگاهش هاویه است.(ص600ق)

               

              

                                           *ترس*

سزای آنان نزد پروردگارش بوستان های جاوید بهشتی است با درختانی انبوه

که از زیر آنها نهر ها روان است در ان جا برای همیشه ماندگارند خدا از آنان

خشنود است وآنان نیز از خدا خشنودند این پاداش کسی است که از پرورگار

خود بترسد. (ص599ق)

                                        *تعقل*

مانند کسانی نباشید که به  پیامبر گفتند سخن تورا شنیدیم در صورتی که آن

رابه گوش دل نمی شنیدند آری این کفر پیشگانی که از شنیدن سخن حق کرند

واز گفتن حق لال همانان که حق را در نمی یابند نزد خدا بدترین جنبندگان

به شمار می روند.(ص179ق)

                                        *تعدد زوج*

اگر بیم دارید که که در صورت ازدواج با دختران یتیم عدل وانصاف را رعایت

نکنید از دیگر زنان که مورد پسند شمایند دوتا یا سه تا یا چهار تا به همسری

گیرید واگر بیم دارید که نتوانید میان چند همسر به عدالت رفتار کنید تنها یک

زن را به ازدواج خویش در آورید یا به کنیزانی که مالک آنانید بسنده کنید

این برای ستم نکردن به آنان ورعایت حقوقشان نزدیک ترین راه است .

                                                                             (ص77ق)

                                     *تعبیر خواب*

یوسف پیامبر در مورد خواب دو زندانی گفت هیچ غذایی که روزی شما کنند

به شما نمی رسد مگر اینکه حقیقت آن را به شما خبر می دهم پیش از آن که

به شما برسد این دانشی نیست که بتوان آن را تحصیل کرد این از علومی

است که پروردگارم به من آموخته است زیرا من آیین مردمی را که به خدا

ایمان ندارند وآخرت را منکرند رها کرده ام.(ص239ق)

                               *تعجب منکران*

اگر تعجب می کنی از سخن منکران رستاخیز تعجب کن که می گویند آیا وقتی

                                                              

خاک شدیم واقعا در آفرینشی جدید قرار می گیریم ؟ اینان کسانی اند که به

پروردگارشان کافر شده اند اینانند که بر گردن هایشان زنجیر هاست واینان

همدم آتشند ودر آن جاودانه خواهند بود.(ص249ق)

                                                     

                     *تعجیل در قیامت*

کسانی که قیامت را باور ندارند از روی استهزا شتاب درآمدن آن را میخواهند

وکسانی که  ایمان آورده اند  در عین  تمایل به  برپایی آن از آن بیمناکند و

می دانند که ان حق است بدانید کسانی که در باره قیامت جدال می کنند ودر

پی انکار آن هستند در بیراهه ای هستند که با حق فاصله ای دور ودراز دارد.

                                                                               (ص485ق)

                                  *تعمیر مساجد*

تنها کسانی حق دارند مساجد خدا را تعمیر کنند که به خدا وروز واپسین ایمان

آورده ونماز برپا داشته وزکات داده وجز ازخدا بیم نداشته اند که امید است

اینان در زمره ره یافتگان باشند .مشرکان حق ندارند در حالی که به زبان

یا عمل برکفرخود گواهی می دهند مساجد خدا از جمله مسجدالحرام را تعمیر

کنندآنان اعمالشان بی اثر است وبرای همیشه در دوزخ ماندگارند.

                                                                                (ص189ق)

                                    *تفرقه *

کسانی که در اثر اختلاف با یکدیگر در دین خود پراکندگی پدید آورده وگروه

گروه شده اند تودر حزب وگروهشان نیستی وبا آنان هیچ پیوندی نداری

کارشان فقط به خداواگذار می شود سپس آنان را به حقیقت آنچه کرده اند

آگاه خواهد ساخت. (ص150ق)

                                *تغییر خلقت*

حال که روشن شد آفرینش وتدبیر در اختیار خداوند است واو هیچ گونه

شریکی ندارد وکسانی که از وی روی گردانده اند در قیامت راه نجاتی ندارند

پس روی خود را به سوی این دین بگردان وبی آن که به راست وچپ گرایش

یابی تنها به آن چشم دوز بر این دین پایدار باش دینی که فطرت خدادادیت

تورابه آن گرایش می دهد همان فطرتی که خداوند همه انسان ها رابرآن

                                   

                                           

آفریده است آفرینش خدا تغییر ندارد وبا اختلاف افراد واختلاف زمان ها و

مکان ها تغییر وتبدیل نمی پذیرد این است دین استوارولی بیشتر مردم

نمیدانند. (ص407ق)

                                    *تلاوت*

ای پیامبر هنگامی که قرآن به تو وحی میشود سکوت کن وزبانت را به

تلاوت آن حرکت مده تادر خواندن آن شتاب کنی وآنچه را نخوانده ایم پیش از

ما بخوانی.(ص577ق)

                                  *تمسخر قرآن*

از مردم کسی است که سخن ها وداستان های بیهوده را که باز دارنده از حق

وگرایش دهنده به باطل است می خرد تا با انتشار آنها مردم را از راه خدا باز

دارد وبه بیراهه برد بی راهه ای تهی از هر گونه دانش وتا قرآن وحقایق

آن را به استهزا گیرد برای آنان عذابی خوار کننده وذلت بار خواهد بود.

                                                                           (ص411ق)

                                   *تنبیه زنان*

مردان عهده دار امور زندگی زنانند این از ان روست که خداوند برخی از

مردمرابر برخی دیگر به خردمندی وتوانمندی بیشتر برتری داده ونیز از آن

روست که مردان از اموال خود هزینه زندگی زنان را می پردازند پس زنان

شایسته در برابرخواسته های بحق شوهرانشان فرمانبردارند وبه پاس این

که خداوند حقوقشان را حفظ کرده است در غیاب شوهرانشان نگهبان حقوق

آنانند وزنانی را که از سرکشی آنان بیم دارند پند دهید اگر نتیجه نگرفتید در

خوابگاه ها از آنان کناره گیری کنید واگر اثربخش نبود آنان را بزنید پس اگر

در مورد حقوقی که بر عهده آنان دارید از شما اطاعت کردند راهی برای آزار

آنان مجویید که خدا بلند مرتبه وبزرگ است .(ص84ق)

        

                                     *تندباد*

قومی که به ناروا در زمین گردن کشی کردند وگفتند چه کسی از ما نیرومند

تراست ؟ آیا ندانستند که خداوند ی که خلقشان کرده از آنان نیرومند تر است

آنان تکبر می ورزیدند  ونشانه های ما را انکار می کردند پس در روز هایی

                                                                                    

شوم تند بادی سوزان بر آنان فرستادیم تادر زندگی دنیا عذاب ذلت وخواری

را به آنان بچشانیم وقطعا عذاب آخرت خوار کننده تر است وآنان از سوی

هیچ کس یاری نخواهند شد. (ص566ق)

                                   *توبه*

پذیرش توبه برای کسانی که نیست که پیوسته مرتکب گناهان می شوند تا

 هر گاه مرگ به سراغ آنان بیاید بگوید توبه کردم ونیز برای کسانی نیست که

در حال کفر می میرند آنانند که عذابی دردناک برایشان آماده کرده ایم.

                                                                              (ص80ق)

کسانی که کارهای ناروا کردند سپس توبه نمودند وایمان آوردند قطعا خداوند

پس از توبه آنان آمرزنده گناهانشان است وبر آنان رحمت میاورد.

                                                                               (ص169ق)

ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا بازگردید وتوبه کنید توبه ای که شما را

از روی آوردن به گناه باز دارد امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما

بزداید وشمارا در بوستان هایی با در ختان انبوه که زیر آنها نهرها روان

است در آورد این موهبت در روزی به شما داده می شود که خدا در آن روز

پیامبرش را با خلف وعده سر افکنده نمی کند وکسانی که ایمان آورده اند

در آن روز با وی خواهند بود نورشان پیشاپیش آنان ودر طرف راستشان

به سرعت پیش می رود چرا که خود شتابان به سوی درجات قرب الهی در

حرکتند می گویند خدایا نور ما راکامل گردان وگناهانمان را بر ما ببخشای

که تو برهر کار توانایی .(ص561ق)

                                     *توکل پیامبر*

همانا پیامبری از جنس خودتان به رسالت به سوی شما آمده است که تباهی

وزیان شما بر اودشوار است وسخت به شما علاقه دارد وبا مومنان رئوف

ومهربان است پس اگر روی بر تافتند ورسالت تورا نپذیرفتند بگو خدا مرا

بس است زیرا معبودی شایسته پرستش جز او نیست فقط بر اوتوکل کرده ام

واوست خداوندگار آن عرش بزرگ.(ص207ق)

                                   *تیر وشهاب*

جنیان می گویند ما به آسمان صعود کردیم وبه آن نزدیک شدیم  وآن را آکنده

از نگهبانانی توانا وشهاب سنگ هایی یافتیم وپیش از نزول قرآن ما در

آسمان برای شنیدن سخنان فرشتگان در مکان هایی می نشستیم ولی اکنون

ولی اکنون هر کس درآنجا دزدانه گوش بسپاردتیری برای خود در کمین

می یابد. (ص572ق)

                                                                                                     

                      *  تیمم جهت مسجد*                                

ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی برای نماز گزاردن به هیچ

مسجدی نزدیک نشوید شمارا از شرابخواری باز داشتیم تا بدانید که در نماز

چه میگویید ودر حال جنابت نیز وارد مساجد نشوید تا غسل کنید مگر این

که بخواهید از آن جا عبور کنید واگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما

از قضای حاجت امده است یا با زنان هم بستر شده اید وبرای وضو یا غسل

ابی نیافتید به سراغ زمینی که از حالت طبیعی خود خارج نشده تیمم کنید

یعنی بخشی از صورت ودست هایتان را با آن زمین مسح کنید که خدا از

شما در می گذرد وشما را می آمرزد. (ص85ق)

                                           *توحید*

آری انسان ها همه امتی یگانه اند که باید با پیروی از پیامبران خدا یک  دین

می داشتند وهمه بر آیین توحید بودند ولی آنان دین را میان خود قطعه قطعه

کردند وهر کدام بخشی از آن را گرفته وبخش هایی را وانهادند اما بدانند که

همگان برای حسابرسی اعمالشان به سوی ما باز می گردند. (ص330ق)

                                   *توحید باتسبیح*                                                          

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 22:58

    

ای پیامبر اکنون که از تقدیر الهی آگاه شدی بر تلخی آنچه می گویند شکیبا

باش وپیش از طلوع خورشید وپیش از غروب آن همراه با ستایش خداوند

اورا تسبیح گوی ودر بخشی از ساعات شب واطراف روز نیز به تسبیح او

بپرداز باشد که در اثر مداومت بر ستایش وتسبیح خدا به مقام رضا برسی واز مقدرات الهی خشنود باشی .. (ص321ق)

                                       * جدال *     

از میان مردم کسی است که در باره خدا وصفات او مجادله می کند بی آن که

به دانشی بر خاسته از دلیل عقلی متکی باشد یا با هدایت والهامی از جانب

خدا دلش روشن شده باشد ویا به کتابی آسمانی که روشنگر است تمسک نموده باشد این در حالی است که او از سر تکبر پهلوی خود را می گرداند

و روی بر می تابد تا مردم را از راه خدا به گمراهی بیافکند برای اودر این

جهان خواری ورسوایی است وروز قیامت عذاب  آتش بر افروخته  را به او

خواهیم چشاند.(ص333ق)

به راستی در این قرآن هر گونه مثلی که حق را برای مردم آشکار کند وآنان

را به ایمان سوق دهد با بیان های گوناگون آورده ایم ولی انسان از هر چیزی

جدال پیشه تر است.(ص300ق)    

 

 

 

 

                                                           *جزء  قرآن*

بگو مسئولیت من این است که شما را به عذاب های الهی هشدار دهم وآنچه

را که در دین خود بدان نیاز دارید به روشنی بیان کنم .شما را به عذابی مثل

عذابی که بر جزء جزء کردن قرآن فرو فرستادیم هشدار می دهم .همانان که

قرآن را بخش بخش کردند بخشی را سحر وبخش دیگر را افسانه های گذشته

 وبخشی را ساخته وپرداخته پیامبر شمردند. (ص267ق)

                            *جهاد*

ای کسانی که ایمان آورده اید با کافرانی که همجوار شما هستند پیکار کنید

وباید در شما صلابت وسرسختی بیابند وبدانید که خدا با تقوا پیشگان است

وآنان را یاری می کند .(ص207ق)

آیا گمان کرده اید چون به دین حق گرویده اید همواره بر دشمنانتان پیروز

می شوید وپنداشته اید بی انکه آزمون بشوید به بهشت می روید در حالی که

خداوند هنوز مجاهدان شما را معلوم نساخته وصبر پیشگان را مشخص

نکرده است . شما مرگ در راه خدا را پیش از این که با آن روبرو شوید آرزو

می کردید ولی در جنگ  آن را حاضریافتید و در حالی که آن را می نگریستید

به آن تن ندادید. (ص68ق)

در را ه خدا با کسانی که با شما سر جنگ دارند بجنگید واز حدود الهی تجاوز

نکنید که خدا تجاوز گران را دوست ندارد.(ص29ق)

حیات ونیکبختی شما مومنان در جهاد است پس در راه خدا پیکار کنید وبدانید

که خدا سخنان شما را می شنود واز راز دل ها خبر دارد.(ص39ق)

ای کسانی که ایمان آورده اید سلاح خود را بر گیرید وهمواره آماده کارزار

باشید وآن گاه که شمار دشمنان اندک است گروه گروه وچون فراوان است

دسته جمعی به سویشان حرکت کنید.(ص89ق)

کسانی که ایمان آورده اند در راه خدا پیکار می کنند وکسانی که کافر شده اند

در راه طاغوت میجنگند پس با دوستان شیطان پیکار کنید که قطعا نیرنگ

شیطان سست است. (ص90ق)

                                          *جهل*

از مردم کسانی هستند که بدون هیچ دانشی در باره خدا وصفات وافعال او

به جدال می پردازند وازهر شیطان پلیدی پیروی می کنند.(ص332ق)

                                          

                                                                      

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 22:29

 

 

 

                                       *جهنم*

به یقین نزد ما بندها وآتش جهنم بر افروخته است وطعامی گلوگیر وعذابی

درد ناک . (ص 574ق)

دو گروه متخاصم که در باره پروردگارشان با یکدیگر در ستیز بودند پس

کسانی که یکتایی خدا را باور نکردند وبه پیامبران او کفر ورزیدند جامه

هایی آتشین برای آنان بریده شده واز بالای سرشان آب جوش بر آنان ریخته

می شود آنچه در درونشان است وپوستشان به وسیله آن پخته وذوب می

گردد وبرای آنان گرز های آهنین است وهرگاه بخواهند از اتش بیرون روند

واز اندوه رهایی یابند در ان باز گردانده می شوند وبه آنان گفته می شود

بچشید عذاب سوزان آتش را. (ص334)

                                     *جنگ ایران*

ای پیامبر به بادیه نشینانی که از سفرعمره تخلف کردند بگو به زودی به

نبرد با قومی سخت نیرومند (پارسی) فراخوانده می شوید وشما با آنان

میجنگید تا آنان تسلیم می  شوند واسلام می اورند پس اگر فرمان برید وبرای

جهاد به سوی آنان حرکت کنید خدا به شما مزدی نیکو عطا می کند واگر

روی  برتابید چنان که پیش تر از سفر عمره نیز روی بر تافتید به عذابی

دردناک عذابتان خواهد کرد. (ص513ق)

                                                                * چادر*

ای پیامبر به همسران ودختران وزنان مومن بگو خود را با چادر یا مغنعه

بلند  بپوشانند تا گردن وسینه آنان آشکار نشود .این پوشش برا ی این است که آنان به عفت وحجاب شناخته شوند .

ودر نتیجه مورد آزار فاسقان قرار نگیرند وخداوند بسیار آمرزنده ومهربان است .(ص426ق)

                                                        *چرک وخون*

طعامی جز از چرکاب دوزخیان نخواهد داشت زیرا به ادای حق بینوایان همت

نمی گماشت .آن طعام را جز گنه پیشگان نخواهند خورد. (ص568ق)                                                                   

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                  *چشمان*

همان روز که در صور دمیده می شود وهمگان رابه صحنه قیامت میاورند

آن روز که چنین شود گنهکاران را با چشمانی سبز وخیره  که قدرت بینایی

ندارند محشور می کنیم .(ص319ق)

 

                                         *حج*

حج وعمره را نا تمام نگذارید وآن را برای خدا به پایان برسانید واگر پس از

احرام در اثر بیماری یا از سوی دشمن باز داشته شدید ونتوانستید آن را تمام

کنید هر دامی که برای شما آسان است قربانی کنید وتا قربانی به جایگاهش

نرسیده است سر خود رانتراشیدپس اگر کسی از شما بیمار یا از ناحیه سرش

در رنج باشد ونتواتند تحمل کند باید به رسم کفاره روزه ای بگیرد یا صدقه

بدهد یا گوسفندی ذبح کند وهنگامی که ایمنید ومانعی برای به پایان رساندن

حج وعمره ندارید هرکس با انجام دادن عمره وخروج از احرام تا موقع

پرداختن به حج از آنچه به او حرام بوده است باید برای حج خود هر دامی که

آسان است قربانی کند وهر کس قربانی نیابد باید سه روز در ایام حج وهفت

روز هنگامی که به وطن بازگشتید روزه بدارید که این ده روز کامل است این

گونه حج برای کسی مقرر شده است که خانواده اش در کنار مسجدالحرام

نباشد. از خدا پروا کنید وبدانید که خدا سخت کیفر است. (ص30ق)

                                  *ِحج را مانع شدن*

ای اهل کتاب چرا کسانی را که ایمان آورده اند از راه خدا باز میدارید وکج آن

را می طلبید با این که حقیقت را می دانیدوبر آن گواهید ؟ وخدااز آنچه میکنید

بی خبر نیست. (ص62ق)

چه چیز مشرکان مکه را در خور آن ساخته است که خدا عذابشان نکند در

صورتی که آنان مومنان را از ورود به مسجد الحرام باز می دارند آنان متولی

آن نیستند تا به هر که بخواهند اجازه ورود دهند وهر که را بخواهند از ورود

به آن باز دارند متولیان آن جز تقوا پیشگان نخواهند بود ولی بیشترشان این حقیقت را نمیدانند .(ص181ق)

کسانی که به پیامبر کافرشده اند وپیوسته مردم را از راه خدا ومومنان را از

ورود به مسجدالحرام که ما آن را عبادتگاهی برای همه قرار داده ایم به گونه

ای که ساکنان آن جا وکسانی که از مناطق دیگر می آیند در این بهره وری

                                                                      

 

 

حقی یکسان دارند باز می دارند برای آنان عذابی دردناک خواهد بود زیرا هر

که در آن جا از روی ستم مردم را منحرف بخواهد از عذابی درد ناک به او

خواهیم چشاند .(ص335ق)

                                                                *حرام کاری*

پس کار های حرامی که انجام داده بودند به صورت عذاب به انان رسیده واز

این مردمی که تو پیامبرشان هستی نیز کسانی که با ارتکاب گناهان ستم

کرده اند کارهای بدشان به صورت عذاب به انان خواهد رسید وآنان هرگز

نمی توانند خدا را ناتوان سازند .(ص464ق)

                                       *حسابرسی*

آری قیامت روی می دهد تا خداوند به هرکسی همان را که فراهم آورده است

سزا دهد ودر آن هیچ تاخیری نیست زیرا خدا به سرعت اعمال بندگانش را

حسابرسی می کند. (ص261ق)

                                     *حقایق ادیان*

خداوند حقایقی از دین را که به نوح سفارش کرد وهم چنین احکام ومعارفی

را که به تو وحی کردیم ونیز آنچه را که به ابراهیم وموسی وعیسی سفارش

نمودیم همه را برای شما امت اسلام بیان نمود وجزو شریعت شما قرار داد

وشما را به پیروی ازآن فرا خواند فرمان خدا این است که تمامی احکام و

معارف این ایین را بر پا دارید ودر آن اختلاف نیفکنید به گونه ای که بخشی

را بپذیرید وبخشی را واگذارید بر مشرکان آنچه آنان را بدان فرا می خوانی

گرا ن آمده و پذیرفتن آن برایشان دشوار شده است خداست که هر که را

بخواهد به این آیین متمایل می سازد وهر کس به سوی خدا باز آید به سوی آیین هدایتش می کند. (ص484ق)

                                          *حقایق*

زمانی که قران می خوانی میان تو وکسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده ای

قرار می دهیم که از دیدگانشان مستور است از این رو حقایق را در نمی یابند

وبه توحید ومعاد ایمان نمی آورند ورسالت تورا تصدیق نمی کنند  وبر دل

هایشان پوشش هایی نهادیم تا قرآن را چنان که باید در نیابند ودر گوش ها

یشان سنگینی قرار دادیم تا آن حقایق را چنان در خور آن است نشنوند و

 هنگامی که خداوند را در قرآن به یگانگی یاد کنی پشت می کنند ومی رمند.

                                                                          (ص 286ق)

                                            

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 22:27

 

 

                            *حسد*

پناه می برم به خدا سپیده دم که تاریکی را می شکافد از شرهر حسود آنگاه

که حسد ورزد. (ص604 ق)

                            *حیله *    

کافران سخت نیرنگ وحیله می کنند تا بدین وسیله نور خدا را خاموش کنند.

                                                                        (ص 591ق)

                                   *خانه دیگران*

ای کسانی که ایمان آورده اید به خانه هایی که خانه های شما نیست وارد

نشوید تا به ساکنانش آشنایی دهید وورود خود را برآنان اعلام دارید وبر

اهل آن سلام کنید این برای شما بهتر است باشد که در اثر پای بندی به این

 شیوه پسندیده همواره وظایف اجتماعی خود را به خاطر داشته باشید.

                                                                       (ص 352ق)

                                       *خاکستر *

کسانی که به پروردگارشان کافر شده اند اعمالشان در مثل به خاکستری

می ماند که در روزی طوفانی تندبادی بر آن بوزد که بر اندکی هم از آنچه

فراهم آورده اند دست نمی توانند یافت .این است آن گمراهی که از حق فاصله

ای دور ودراز دارد.(ص257 ق)

                                      *خداشناسی*

آیا این کفر پیشه که اهل دوزخ است بهتر است یا آن کسی که در ساعات شب

خاضعانه فرمان خدا را اطاعت می کند ودر نماز خود به سجده وقیام مشغول

است واز عذاب آخرت می ترسد وبه رحمت پروردگارش امید دارد بگو آیا

کسانی که خدا را می شناسند با کسانی که خدا را نمی شناسند یکسانند ؟

تنها خردمندانند که حقایق را در می یابند. (ص459ق)

                                    *خرابی کعبه*

مگر ندانسته ای که پروردگارت با آن فیل سواران که برای ویران ساختن

 کعبه لشکر کشی نمودند چه کرد؟ آیا ترفندشان را در بیراهه قرار نداد وبی

اثر نساخت؟(ص601ق)             

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     *خشم*

ولی پاداش هایی که نزد خداست از آن رو که با رنج ها آمیخته نیست وزوالی

ندارد بهتر وپاینده تر است .این پاداش ازآن کسانی است که ایمان آورده وبر

پروردگارشان توکل می کنند وکسانی که از گناهان بزرگ وکار های زشت

دوری می کنند وچون بر کسی خشم گیرند از او در می گذرند.(ص487ق)

                    

                                          *خلقت*

من جنیان وآدمیان را جز برای این که مرا بپرستند خلق نکردم.(ص523ق)

                                          *خمس*

بدانید که هر فایده ای به دست آید خمس آن برای خدا وپیامبر وبرای خویشان

او ویتیمان وبینوایان ودر راه مانده از بستگان اوست پس آن را به اهلش

بدهید اگر به خدا وآنچه در روز بدر بر بنده خود محمد فرو فرستادیم ایمان

دارید . همان روزکه خدا با یاری کردن مومنان وشکست دادن مشرکان حق

را از باطل مشخص ساخت روزی که آن دو گروه مومن ومشرک برای نبرد

با یکدیگر روبه رو شدند وخدا بر انجام هر کاری تواناست.(ص182ق)

                                     *خشوع*

پروردگارت را در درون خود از روی خشوع وبا ترس وبیم یاد کن وهر صبح

وعصر بدون آوای بلند زبان به ذکر او بگشای واز غافلان مباش تااز مقربان

او گردی .(ص176ق)

                                      * خواری*                       

به این سبب که مال دارد واز پسرانی برخوردار است گرفتار صفات زشت شده

وهنگامی که آیات مابراو تلاوت شود می گوید اینها افسانه هایی است که

مردم نخستین بافته اندوبه زودی در آخرت بر بینی چنین کسی نشانه آشکار

ذلت وحقارت وخواری می نهیم.(ص565ق)

                                         *خونابه*

پیامبران چنان از ستم کافران به ستوه آمدند که از خدا طلب یاری کردند وخدا

هم آنان رایاری کرد وهر زورگوی ستیزه گری از نجات خود نومید شد وبه

هلاکت رسید. (ص257ق)      

 

 

 

 

                                                                  *دادزدن*

در راه رفتن خود میانه رو باش وصدایت را کوتاه کن چرا که صدای خران که بلند آوازند زشت ترین بانگ هاست .(ص412ق)

                                    *در رحمت*

هر نعمتی را که خدا بر مردم گشاید که همه برخاسته از رحمت اوست هیچ

باز دارنده ای برای آن نخواهد بود وآنچه راباز دارد هیچ بخشنده ای بعد از او نیست که آن را گسیل دارد واوست شکست ناپذیری که هرچه خواهد همان

شود وحکیمی است که هر چه کند بر طبق حکمت ومصلحت کند.(ص434ق)

                                       *دروغ *

آیا به منافقان ننگریسته ای که به برادران خود از اهل کتاب که کفر ورزیده

اند می گویند سوگند یاد می کنیم که اگر شما از دیارتان بیرون رانده شدید ما

نیز همراه شما خارج می شویم وهرگز از کسی در باره جداشدن از شما

فرمان نمی بریم واگر با شما پیکار شد حتما شما را یاری می کنیم وخدا

گواهی می دهد که منافقان دروغ می گویند وهرگز به وعده خود وفا نمی کنند

                                         *دریا*                      (ص547ق)

آن دو دریای شور وشیرین را که پیوسته با هم برخورد می کنند در هم آمیخت

ومیان آن دو حایلی است که از حد خود در نمی گذرند وهیچ یک بر دیگری

غالب نمی شود. (ص532ق)

                                         *دزدی*

اما مرد وزن دزد راباید دستشان را ببرید که این سزایی است در برابر کاری

که کرده اند وکیفری باز دارنده از جانب خداست وخداوند شکست ناپذیر و

حکیم است .(ص114ق)

                                     *دسته بندی*

ما جان افراد را می گیریم پس اگر ازمقربان باشد پاداش او راحتی ورهایی

از هر درد واندوه وبهشتی پر نعمت است واگر از اصحاب دست راست باشد

از سوی دوستان وهمدمان تو که همه از اصحاب دست راستند برای تو جز

خیروسلامت نیست واما اگر آن کسی که جانش را می ستانیم از کسانی باشد

که حق رادروغ انگاشته وگمراه بوده اند با آبی جوشان پذیرایی خواهد شد.

وبه آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد .(ص537ق)

                                              

                                          

 

 

 

 

 

                                                                   *دشواری*

اما آن کس که از بخشش مال خود بخل ورزید وبا گرد آوری ثروت در پی

توانگری بود ونیکوترین وعده خدا را دروغ شمرد به زودی اورا برای

دشواری وعذاب آماده خواهیم کرد. (ص595ق)

                                         *دشنام*

کسانی را که  مشرکان به جای خود خدا می خوانند دشنام ندهید که آنان نیز

خدا را از روی دشمنی که برخاسته از نادانی است دشنام می دهند بدین سان

برای هر امتی کردارشان را آراسته ایم پس به آنچه زیبا می دانند ناسزا

مگویید آنگاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود واو آنان رااز

حقیقت آنچه انجام میدادند با خبر خواهد ساخت. (ص141ق)

                                            *دعا*

پروردگارا مرا وپدر ومادرم واز مردم این عصر هر کسی را که به خانه ام در

آمده وبا ایمان باشد بیامرز وهمه مردان وزنان با ایمان را در هر عصری که

باشند ببخشای واین ستمکاران رادر دنیا وآخرت جز تباهی وهلاکت میفزای.

                                                                             (ص571ق)

                                       *دعوت حق*

مبادا پس از آنکه آیات خدا بر تونازل شد کافران با ترفند هایشان تو را از

آنها باز دارند مردم را به سوی پروردگارت فراخوان وهرگز از مشرکان

مباش. با وجود خداوند معبود دیگری مخوان زیرا جر او معبودی که شایسته

پرستش باشد وجود ندارد چرا که هرچه جز خداست نابود می شود وحاکمیت

وتدبیر جهان هستی دراختیار اوست وشما به او بازگردانده می شوید.

                                                                             (ص396ق)

                                       *دفاع*

به اذن خدا در جنگ طالوت موفق به کشتن جالوت شد وخداوند به او فرمان

روایی وحکمت داد واز آنچه می خواست به او آموخت واگر خدا غریزه دفاع

رادر انسان ننهاده بود وبه این وسیله تجاوز برخی از مردم رابا برخی دیگر

دفع نکرده بود سراسر روی زمین را تباهی فرا گرفته بود ولی خدا صاحب

فضل است وجهانیان را از فضل خود بهره مند می سازد. (ص41ق)

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                            *دنیا گرایان*

زندگی دنیا چیزی جز بازیچه وسرگرمی نیست وقطعا سرای آخرت برای کسی

که تقوا پیشه می کند بهتر است پس آیا در نمی یابید.(ص131ق)

 

                                       *دود*

کفر پیشگان قریش به قرآن ورسالت پیامبر ایمان نمی آورند بلکه از آن در

شک وتردید به سر می برند وبا پرداختن به امور دنیا به بازی سرگرمند

پس در انتظار روزی باش که آسمان دودی آشکار بر آورد . دودی که این

مردم را فرا می گیرد ومردم در آن روز می گویند این عذابی است دردناک

پروردگارا این عذاب را از ما بگردان که ما ایمان می آوریم.(ص496ق)

 

                                    *دوستی خدا*

آگاه باشید که دوستان خدا رادر دنیا وآخرت هیچ ترسی فرا نمی گیرد واندوه

نمی گیرند آنان کسانی هستند که به خدا وپیامبر ایمان آورده ودر برابر خدا

تسلیم اند وپیش از این نیز تقوا پیشه بوده اند.(ص216ق)

 

                                    *دوستی کفار*

خداوند شما را فقط از دوستی با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما

پیکار کرده وشما را از دیارتان بیرون رانده وبر بیرون راندنتان یکدیگر را

یاری نموده اند وکسانی که با آنان طرح دوستی بریزند قطعا ستمکارند.

                                                                           (ص550ق)

  روزی که آن کسی که از هدایت پیامبر بی بهره بوده وبر خود ستم کرده

است دست های خود را از پشیمانی به دندان می گزد و می گوید ای کاش

با رسول خدا راهی به سوی هدایت برگرفته بودم وای وای کاش فلانی را دوست خود نگرفته بودم . (ص362ق)

اگر به خدا وپیامبر وآنچه به سوی او فرستاده شده است ایمان می آوردند

منکران توحید را به دوستی نمی گرفتند ولی بسیاری از آنان از راه ایمان

واطاعت خدا بیرون رفته اند. (ص121ق)

                                           

 

 

 

 

 

 

ای کافران این کیفر دنیای شماست آن رابچشید وبدانید که در آخرت برای

کافران عذاب آتش خواهد بود ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با

کافران روبه رو می شوید در حالی که دسته جمعی برای جنگ به سویشان رفته اید به آنان پشت نکنید ونگریزید. (ص178ق)

 

*ربا*

ای کسانی که ایمان آورده اید ربا را که با کاسته شدن اموال مردم به چندین

وچند برابر افزایش می یابد مخورید واز خدا پروا کنید باشد که نیک بخت

شوید . (ص66ق)

کسانی که ربا می خورند امور زندگی  ومعاش خود را برپا نمی دارند مگر

مانند بر پا داشتن کسی که شیطان بر اثر تماس اورا شفته کرده وخرد را

از اوربوده است واین بدان سبب است که آنان گفتند جز این نیست که داد

وستد هم مانند رباست. خداوند داد وستد را حلال وربا راحرام کرده است.

پس هر کس از جانب پروردگارش پندی به او برسد واز کار نکوهیده اش

دست بردارد آنچه گذشته است از آن اوست ودر برابر آن کیفر نمی شود

وازآن پس کارش با خداست وکسانی که به آنچه خدا از آن نهی کرده است

باز گردند همدم آتشند ودر آن جاودانه خواهند بود. (ص47ق)

 

                                       *رسول*

هر امتی پیامبری داردکه رسالت خود را به آنان ابلاغ می کند پس وقتی

پیامبرشان به سویشان بیاید وپیام خود را به آنان برساند گروهی به او ایمان

می آورند وگروهی به وی کفر می ورزند آنگاه خدا میان آنان به عدالت

داوری می کند ومورد ستم قرار نمی گیرند. (ص214ق)

 

                                         *رشوه*

اموال راکه به همه شما مردم تعلق دارد وباید بر طبق مقررات الهی میان

شما تقسیم شود از راههای ناروا به دست نیاورید ومصرف نکنید وآنها را

به رسم رشوه پیش داوران نبرید تا به حکم آنان بخشی از اموال مردم را

به گناه به چنگ آوریددر حالیکه خود نادرستی آن را می دانید.(ص29ق)

 

                                       

     

 

 

 

 

                                                                *رضای خدا*

پس آیا کسی که خشنودی خدا را دنبال مرده مانند کسی است که با خشمی

از خدا بازگشته وجایگاهش دوزخ است ؟ آن بد باز گشت گاهی است.

                                                                              (ص71ق)

                                   *رعد وصاعقه*

رعد همراه با ستایش خداوفرشتگان از هیبت اوتسبیح او می گویند واوست

که صاعقه ها را فرو می فرستد آنها رابه هر که بخواهد می رساند با این

حال مشرکان در باره ربوبیت خدا مجادله می کنند وآن را ویژه معبودان خود

می دانند وحال آن که خدا در مجادله با آنان ورسوا ساختنشان سخت توانا

است. (ص250ق)

                                           *رکوع*

ای منکران رستاخیز در این سرای دنیا بخورید واندک زمانی بهره برید ولی

بدانید که این مایه نیک بختی شما نیست زیرا شما مجرمید وسزای مجرمان

آتش دوزخ است. (ص581ق)

                                          *روزه*

ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر

امت هایی که پیش از شما بودند مقرر شده بود باشد که بر تمایلات خویش

فایق آیید وتقوا پیشه کنید .(ص 28ق)

                                           *روح*

از تو ای پیامبر در باره روح می پرسند بگو روح از عالم امر پروردگار من

است وبه شما از دانش جز اندکی نداده اند واگر بخواهیم روح آسمانی را که

بسوی تو فرستاده ایم تا قرآن رابر تو القا کند از میان می بریم آنگاه کسی

نیست که در برابر ما کارساز تو باشد واو را به تو باز گرداند.(ص290ق)     

                                    *رنگ رخسار*

در روزی که چهره هایی سفید وچهره هایی سیاه شود پس به کسانی که رو

سیاه شده اند گفته می شود آیا بعد از ایمانتان کافرشدید پس به سزای این

که کفرمی ورزیدید عذاب را بچشید اما کسانی که درآن روز روسفیدند در

رحمت خدایند وجاودانه در آن خواهند بود.(ص63ق)

                                                                              

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 22:23

 

                               

                                                   *ریا*

وای برنماز گزارانیکه در عبادت هایشان ریا می کنند واز اموال خویش آنچه

نیاز دیگران رابر می آورد دریغ میورزند. (ص602ق)

 

        *زاد وولد*

ای مردم اگر در رستاخیز وزنده شدن مردگان تردید دارید به آفرینش خود

بنگرید ما شما رااز خاکی بی جان آفریدیم آنگاه از نطفه وسپس از خونی

بسته شده وپس از آن از گوشتی جویده شده با آفرینشی تمام وناتمام .تا

برای شما آشکار کنیم که زنده شدن مرگان امکان پذیر است وهر جنینی

را که بخواهیم تا سر آمدی معین در رحم ها نگاه میداریم سپس شما را در

حالی که کودکی هستید بیرون می اوریم آنگاه شما را رشد می دهیم تا به

توانایی خود برسید واز شما کسانی اند که به فروترین دوران عمر خود

رسانده می شود تا چندان فرتوت گردند که بعد از دانستن چیزی ندانند و

زمین رانیز خاموش ومرده می بینی پس چون آب بر آن بفرستیم سخت

به جنبش در آید وبردمد واز هر نوع گیاه نیکو وشاداب برویاند.(ص332ق)

                                     *زشت رویی*

کسانی که اعمالشان سبک است آنان کسانی اند که هستی خود را باخته اند

ودر دوزخ جاودانه خواهند بود شعله آتش صورت هایشان را می گدازد و

آنان در آن جا با لب های سوخته وجمع شده ودندان های آشکار به سر می

برند.(ص 348ق)

                                        *زقوم*

آیا آن روزی نیکو ی بهشتیان برای پذیرایی خوب است یا درخت زقوم که

برای دوزخیان آماده شده است ؟ به یقین ما آن درخت رارنج وعذابی برای

ستمکاران قرار دادیم .(ص 448ق)

                                      *زلزله*

ای مردم از پروردگارتان پروا دارید واز شرک وگناه دوری کنید قطعا زلزله ای که در آستانه قیامت روی می دهد پدیده ای بس بزرگ است .(ص332ق)

                                        

 

 

 

 

                              *زمین*

آنگاه که زمین به آن لرزش شدید وهولناکش بلرزد وزمین مردگان را که بار

گرانی برآن هستند از دل خود بیرون افکند و آدمی شگفت زده گوید زمین را

چه شده که این گونه به لرزه در آمده است آن روز زمین خبر های خود را

باز گوید وبر اعمال انسان ها گواهی دهد.بدین سبب که پروردگارت به آن

وحی کرده است که چنین کند .(ص599ق)

 

                                           *زنا*

زن ومرد زنا کننده را به هریک از آنها صد تازیانه بزنید واگر به خدا وروز

آخرت ایمان دارید نباید مهربانی ودلسوزی به آن دو شما رافراگیرد ودر

کیفرشان سستی به خرج دهید که این سهل انگاری در دین وبی اعتنایی به

قانون خداست وباید گروهی از مومنان در صحنه کیفر حضور داشته باشند وعقوبت آنان را نظاره کنند .(ص350ق)

 

به زنا نزدیک نشوید که آن کاری زشت وراهی بد ونادرست است.(ص285)

                                    *زناشویی*

زنان پلید از آن مردان پلید ند ومردان پلید از آن زنان پلید وزنان پاک از آن

مردان پاکند ومردان پاک از آن زنان پاک . اینان به خاط پاکی و ایمانشان از

تهمت هایی که در باره شان مطرح می کنند بر کنارند .برای آنان آمرزش

وروزی ارجمند خواهد بود .(ص352ق)

                                    *زنجیر عذاب*

سران مستکبر به پیروان مستضعف خود خواهند گفت آیا پس از آن که هدایت

به سراغتان آمد وبه شما ابلاغ شد چگونه می توانید ادعا کنید که ماشما را به اجباراز هدایت بازداشتیم .این گونه نیست شما خود مجرم وگناهکار بودید.

وآنها پاسخ می دهند در گرایش ما به کفر شما نیز دخالت داشتید شما بودید

که شب وروز فریبکاری کردید وپیوسته توطئه ها به کار بردید تا ما را به

اطاعت خود واداشتید وما هم آنگاه که خواستید به خدای یگانه کافر شویم

                                             

 

 

 

وبرای او همتایایی قرار دهیم خود را به پیروی از شما ناچار دیدیم آنان وقتی

عذاب دوزخ را می بینند پشیمان می شوند اما پشیمانی خود را پنهان میدارند

ومادر گردن کسانی که کفر ورزیده اند زنجیر ها می نهیم آیا جز به آنچه

میکردند سزا داده می شوند .این زنجیر ها که در عذابشان داشته همان اعمال

آنهاست. (ص432ق)

                * زن وزیبایی ورقص *

به زنان مومن بگو چشمان خود را از شرمگاه های دیگران فرو بندند و شرم

گاه های خود را نیز از دید دیگران بپوشانند وزیبایی هایشان را جز آنچه خود

نمایان است آشکار نسازند وسینه های خود را بامقنعه یا چادر بپوشانند .اگر

به آنها بگویی قطعا چنین خواهند کرد وزیبایی های خود را آشکار نسازند

جز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا

پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهران

آنها یا زنان همکیش خود یا بردگانی که مالک آنها شده اند یا مردان سفیهی

که سر پرستی دارند وشهوت جنسی ندارند یا کودکان نابالغی که بر اندام

خاص زنان چیرگی نیافته اند وزنان نباید پاهایشان را بر زمین بکوبند تا

زیورهایی که پنهان دارند معلوم شود .ای مومنان همگی با پیمودن راه خدا

به سوی او باز گردید باشد که سعادتمند شوید. (ص353ق)

                                       *زیانکاران*

ای پیامبر به مشرکان بگو آیا شما را از کسانی که در همه کارهایشان زیان

کار ترین مردمند آگاه کنیم .انان کسانی اند که تلاششان در زندگی دنیا به

بیراهه می رود وخود می پندارند که کار نیک انجام می دهند.(ص304ق)

                                     *سخن مخفی*

آیا می پندارند که ما آنچه رادر درون خویش با خود می گویند وآنچه را با

یکدیگر به راز می گویند نمی شنویم چرا همه آنها را می شنویم وفرستادگان

ما که نزد آنان برای ثبت اعمالشان حضور دارند آنها را می نویسند.

                                  *سستی خانه*                (ص405ق)

حکایت کسانی که جز خدا معبودانی را به سرپرستی وتدبیر امور خود بر

گزیده اند حکایت عنکبوت است که خانه ای برای خود ساخته است وقطعا

سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر مشرکان می دانستند که حکایت

آنان با خدایان حکایت عنکبوت وخانه اوست هرگز آنها را سرپرست خود

نمی گرفتند. (ص401ق)            

 

 

 

                                                    *سقایی وتعمیرمسجد*

تنها کسانی حق دارند مساجد خدا را تعمیر کنند که به خدا وروز واپسین ایمان

آورده ونماز بر پاداشته وزکات داده وجز از خدا بیم نداشته اند که امید است

اینان در زمره ره یافتگان باشند وآیا آب دادن به حاجیان وتعمیر مسجدالحرام

را که برخاسته از ایمان به خدا نبوده است ارج می نهید وچنین کسی را با آن

کس که به خدا وروز واپسین ایمان آورده ودر راه خدا جهاد کرده است یک

سان می شمارید .نه این دو گروه نزد خدا یکسان نیستند زیرا خدا مردم ستم

کار را به سوی خویش هدایت نمی کند. (ص189ق)

                                  *سلطه ابلیس*

به یقین ابلیس گمان خود را در باره گمراه ساختن آدمیان به ثبوت رسانید

از این رو همگان جز گروهی که سرا ی آخرت را باور داشتند از اوپیروی

کردند وابلیس بر آدمیان هیچ گونه تسلطی ندارد که به اجبار آنان را به بی

راهه برد مگر سلطه ای که آدمیان خود بخواهند واین مقدار سلطه را از آن

رو به ابلیس دادیم تا کسی را که به اخرت ایمان دارد از کسی که در آن شک

دارد مشخص کنیم وپروردگارت بر هرچیز ی نگهبان است وهیچ چیز ازعلم

او محو نمی شود.(ص430ق)       *سنت*

 ما پیام تورا به مردم رساندیم وآنان رابه پذیرش آن برانگیخیتم وبدین وسیله

سنگینی باررسالت رااز دوش تو برداشتیم .آن بار سنگینی که پشت تورا

شکسته بود .(ص596ق)

                                *سنگ باران*

پس چون فرمان ما مبنی بر عذاب قومی که لواط می کردند در رسید دیار

آنان را زیر ورو کردیم وسنگ هایی از سجیل که لایه هایی منظم داشت بر

آن باراندیم .سنگ هایی که نزد پروردگار تو نشاندار بود وهرگز از هدف

خطا نمی رفت وآنها از ستمگران دور نیست. (ص231ق)

                                  *سیر تکاملی*

شما انسان ها در حرکت خود به سوی خدا مراحلی را یکی پس از دیگری

خواهید پیمود تا سرانجام به حساب اعمال وجزای خویش برسید(ص589ق)                                                                       

                                       

                           

 

 

                                                                 *سیرسخن *

تو نباید پیروی کنی از کسی که بسیار قسم می خورد کم خرد وکوته اندیش

است بسیار عیبجو وسخن چین است وحرف این و آن را برای فسادگری به

دیگران می رساند.(ص564ق)

                                        *سیر اعضا*

آنروزی که بر دهان هایشان مهر خموشی می زنیم واعضایشان را به سخن

در می آوریم دست هایشان با ما سخن می گویند واز گناهانی که به وسیله

انها انجام شده است به ما خبر می دهند وپاهایشان نیز به گناهانی که فراهم

آورده اند گواهی می دهند .واگر می خواستیم چشمشان را محو وبی فروغ

می کردیم آنگاه می خواستند به سوی راه درست که آنان را به مقصد برساند

بر دیگران سبقت بگیرند ولی با این حال چگونه می دیدند .واگر می خواستیم

آنان را بر سرجایشان مسخ می کردیم وشکلشان را رازشت وقبیح می ساختیم

آنگاه نه می توانستند در آن عذاب حرکتی کنند ونه به حالت نخست خویش

باز  گردند. (ص444ق)

                                           *شر*

بگو پناه می برم به خداوندگار سپیده دم که تاریکی را می شکافد از شر هر

صاحب شری که افریده است واز شر شب آن گاه که با تاریکی ا ش در آید

واز شر زنان جادوگر که هنگام افسون کردن مردمان درگره های جادو سخت می دمند.(ص604ق)                *شراب*

ای کسانی که ایمان آورده اید جز این نیست که شراب وقمار وسنگ های

نصب شده برای قر بانی ها که بدانها تبرک می جویید وتیر های قمار که

گوشت دام ها را با آنها تقسیم می کنند همه پلیدی هایی هستند که گرایش

به آنها برخاسته از وسوسه های شیطان است پس از آنها بپرهیزید باشد

که نیکبخت شوید . شیطان چیزی جز این نمی خواهد که به وسیله شراب

وقمار بین شما دشمنی ونفرت بیفکند وشما را از یاد خدا واز نماز باز دارد

اینک آیا از این کارها باز می ایستید. (ص123ق)

از تو درباره شراب وقمار می پرسند بگو در ان دو گناهی بزرگ وبرای مردم

سودهایی است وگناه آن دواز سودشان بیشتر است واز تو می پرسند که چه

چیزی انفاق کنند بگو در انفاق میانه رو باش نه بخل ورزید ونه همه اموال

                                        

 

 

 

خود را ببخشید بدین سان خداوند آیات ونشانه ها را برای شما بیان میکند

باشد که در باره سعادت دنیا وآخرت خود بیندیشید.(ص34ق)

                                                              *شرک*

مخالفت با پیامبردر حد شرک به خداست وقطعا خداوند این گناه را که به او

شرک ورزیده شود نمی آمرزد وکمتر از آن را برای هر که بخواهد می آمرزد

وهرکس به خدا شرک ورزد به یقین در بیراهه ای خواهد افتاد که با حق

فاصله ای دور ودراز دارد. (ص97ق)

انکار قرآن شرک است وقطعا خدا این گناه را که به او شرک ورزیده شود

نمی آمرزد وکمتر از آن رابرای هر که بخواهد می آمرزد وهرکس به خدا

شرک ورزد قطعا دروغی بافته وگناهی بزرگ مرتکب شده است.(ص86ق)

                                  *شرق وغرب*

نیکی آن نیست که روی خود را به مشرق ومغرب بگردانید وآن را به عنوان

قبله تلقی کنید بلکه نیکی آن است که انسان به خدا وروز واپسین وفرشته

گان وکتاب های آسمانی وپیامبران ایمان آورده ومال خود را با این که به

آن علاقه مند است به خویشاوندان ویتیمان وبینوایان ودر راه مانده و گدایان

ودرراه آزادی بردگان داده است ونماز به پا داشته وزکات خود را پرداخته

است وآن است که چون پیمانی بستند به پیمان خود وفا کردند وآن است که

در تنگدستی وزیانکاری وبه هنگام کارزار شکیبایی وپایداری نمودند اینانند

کسانی که راست گفته اند واینانند تقوا پیشگان.(ص27ق)

                                       *شرم گاه*

ای فرزندان آدم مابرای شما جامه ای که شرم گاه های شما رابپوشاند و

پوششی که مایه آرامش وزیبایی شما باشد پدید آوردیم وجامه ای که شما

را از زشتی ها وگناهان مصون دارد که ان تقوا وپرهیزکاری است برای

شما بهتر وضروری تر است این از آیات خداوند است آن را مقرر داشتیم

باشد که توجه کنند ودریابند. (ص153ق)

                                     *شعر *

مابه پیامبر شعر گفتن نیاموختیم وشایسته او هم نیست قرآن شعر نیست

بلکه مایه تذکر است وکتابی است خوانده شده از جانب خدا واین حقیقتی

                                                                                

                                       

 

 

روشن است .(ص444ق)

این قرآن سخن فرستاده بزرگوار است وسخن شاعری نیست وسخن یک

کاهن نیزنیست که جنیان آن را القا کرده باشند ولی اندک از شما متذکر

میشوید وپند می گیرید. (ص568ق

                               *شفا*

با مشرکان پیکار کنید در این صورت خداوند آنان را به دست شما عذاب

میکند وخوار وذلیلشان می سازد وشما را برآنان پیروز می گرداند وسینه

داغدار گروهی از مومنان را شفا می بخشد .وخشم دل هایشان را می برد

واین را هم بدانید که خداوند بر هر که بخواهد به رحمت خود باز می گردد

واورا از شرک می رهاند وشما را از نبرد با وی باز میدارد وخدا دانا وحکیم

است. (ص189ق)                 *شفاعت*

بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب را از دیگری کفایت نمی کند و

شفاعتی از او پذیرفته نمی گردد ودر برابر عذاب فدیه ای معادل آن از او

گرفته نمی شود وآنان یاری نخواهند شد. (ص7ق)

مشرکان می پندارند معبودانشان شفاعتگرآنانند وامور شان در دنیا به واسطه

آنها تدبیر می شود در حالی که شفاعت هیچ کس حتی شفاعت فرشتگان که

خدا آنان رادر تدبیر امور هستی واسطه قرار داده است در پیشگاه خدا سودی

نمی بخشد مگر برای کسی که او رخصت دهد وفرشتگان را امر کند  که شفیع

اوشوند وکارش را سامان بخشند فرشتگان خاضعانه در انتظار فرمان الهی

هستند ودر این فاصله ترسان ونگرانند تا چون فرمان الهی در رسد وتدبیر برخی امور به آنان واگذار شود آرام می گیرند وترس از دل هایشان زدوده

شود در این هنگام فرشتگان زیر دست از مهتران خود می پرسند پروردگار

شما چه فرمان داد می گویند آنچه فرمود حق است که نه دگرگون می شود

ونه باطل می گردد واوست بلند مرتبه ای که هر چیزی در برابر او بی مقدار

است واوست بزرگی که جهان هستی در برابر او کوچک است.(ص431ق)

ما  که با باطل گران در بیهودگی فرو رفته ودر گفتار ورفتار باطل به سر

می بردیم روز جزا را دروغ می شماردیم تا این که مرگمان که حقیقتی تردید

ناپذیر بود دررسید از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی

بخشد.(ص576ق)               *شقاوت*

آنان که به آیات ما که نشانگر یکتایی در ربوبیت است کافر شده اند تیره

بختان ناخجسته اند که آتشی سر بسته بر آنان احاطه خواهد شد.(ص594ق)

                                      

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 22:17

 

                                          *شکر*

یاد کن زمانی راکه پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاسگزاری کنید قطعا

بر نعمت های شما می افزایم واگر ناسپاسی کنید وبه کفر و گناه روی آورید

بی تردید عذاب من سخت است.(ص256ق)

به انسان آنچه نمی دانست یاد داد آیا گمان میکنی که اوشکر این نعمت را به

جای می آورد ؟ هرگز انسان مرز خود رانمی شناسد وطغیان میکند.

                                                                           (ص597ق)

                                      *شکیبایی*

راه بازخواست وانتقام گرفتن تنها بر ضد کسانی گشوده است که بر مردم

ستم روا می دارند ودر زمین به ناحق سرکشی می کنند آنان عذابی دردناک

خواهند داشت با این حال هر که شکیبایی کند واز ستمی که بر او رفته است

درگذرد قطعا به فضیلتی برتر دست یافته است چرا مه صبر وگذشت نشانگر

تصمیم جدی در کارهاست .(ص487ق)

                                      *شنبه*

تعطیلی کار در روز شنبه به عنوان تکلیف وآزمونی بر یهود مقرر گردیده

تا دست از کار بکشند وبه عبادت خدا بپردازند ولی آنان پس از ابلاغ این

حکم در آن اختلاف کردند وقطعا پروردگار تو روز قیامت میان آنان در باره

آنچه بر سرش اختلاف می کردند داوری خواهد کرد.(ص281ق)

برای اینکه از آنان پیمان بگیریم کوه طور را بالای سرشان بر افراشتیم

ونیز به آنان گفتیم سجده کنان به آن دروازه در آیید وگفتیم در روز شنبه

به مقررات آن روز تجاوز نکنید وازآنان بر انجام این فرمان ها پیمانی

استوار گرفتیم. (ص102ق)    *شورا*

کسانی که خواسته پروردگارشان را اجابت می کنند ونماز بر پا داشته اند ودر

کاری که بر انجام آن تصمیم گرفته اند با یکدیگر مشورت می کنند واز آنچه

روزیشان کردیم برای خشنودی خدا انفاق می کنند پاداش دارند.(ص487ق)

                                     *شهادت*

آنان که شهادت های خود را بر پا میدارند در تحمل وادای آن هیچ گونه

کوتاهی نمی کنند وتغییری نمی دهند آنان که بر نماز خود مراقبت دارند وآداب

                                                                           

 

 

کمال آن را رعایت می کنند اینان در بوستان های بهشتی خواهند بود ومورد

 احترام قرار خواهند گرفت.(ص569ق)

ای کسانی که ایمان آورده اید به عدالت رفتار کنید ودر پاسداری از آن سخت

بکوشید وبرای خدا گواهی دهید هر چند گواهی شما به زیان خودتان یا پدر

ومادر وخویشاوندان نزدیکتان باشد اگر آن کسی که در حق او شهادت می

دهید توانگر یا تهیدست باشد توانگری وتهیدستی او شما ار از شهادت به

حق باز ندارد که خدا به رعایت حال آنان از شما سزاوارتر است پس از هوای

خویش پیروی نکنید که مبادا از حق منصرف شوید واگر زبان خود را به

گواهی دادن روی بر تابید بدانید که خدا به آنچه می کنید آگاه است وکیفرش

در انتظار شماست .(ص100ق)

 

                              *شهید*

کسانی را که در راه خدا کشته شدند مرده مپندار بلکه آنان زنده اند ونزد

پروردگارشان از نعمت های بهشت به آنان روزی می دهند .(ص72ق)

کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید بلکه زنده اند ولی شما

در نمی یابید.(ص24ق)

                                          *شیطان*

ابلیس پس از رانده شدن از درگاه خداوند گفت بدین سبب که مرا گمراه

ساختی من هم بر سر راه راستی که آدمیان را به تو می رساند می نشینم تا

آنان را از آن منحرف سازم . (ص152ق)

وقتی قرآن می خوانی از خدا بخواه که تورا از اغواگری های شیطان رانده

شده پناه دهد زیرا او برکسانی که ایمان آورده اند وبر پروردگارشان توکل

می کنند هیچ تسلطی نخواهد داشت وتسلط شیطان فقط بر کسانی است که

او را سرپرست خود می گیرند وبر کسانی است که با پیروی نمودن از او

وی را شریک خدا قرار می دهند .(ص278ق)

                                                                    *صاعقه*

مابرای قومی راه نمودیم ولی آنان کور دلی را بر هدایت ترجیح دادند پس به

سزای گناهانی که مرتکب می شدند صاعقه ای آسمانی که عذاب ذلت را در

پی داشت آنان را فرو گرفت.(ص478ق)

 

                                                                         

 

                                                                    *صبر*

ما چه عذری داریم که بر خدا توکل نکنیم وحال آن که اوراه هایی را که برای

ما شایسته است به ما نشان داده است به همین جهت بر آزارهایی که برای

ابلاغ توحید به ما رسانده اید صبر می کنیم پس اهل توکل باید فقط بر خدا

توکل کنند .(ص 257ق)

پس در برابر بر خوردهای ناپسند کافران که حق را باطل می شمرند شکیبا

باش خدا وعده پیروزی به تو داده است وعده خدا حق است وبه آن وفا

می کند مبادا کسانی که به راستی ودرستی وعده های الهی اطمینان ندارند

تو را به تردید افکنند وباورت را سست کنند .(ص410ق)

ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر ونماز یاری جویید زیرا خدا با صبر

پیشگان است . (ص23ق)

                                    *صدا کردن*

پروردگارتان را با فروتنی ودر نهان بخوانید اگر جز این کنید تجاوز کارید

واو تجاوز کاران را دوست نمی دارد . (ص157ق)

کسانی که تورا از پشت اتاق هایت صدا می زنند وادب را رعایت نمی کنند

بیشترشان نمی فهمند. (ص515ق)

                          *صراط*

آیا آن کس که بر چهره خویش در افتاده واژگونه سیر می کند در نتیجه پیش

روی خود را نمی بیند راهیاب تر است یا آن کس که استوار بر راهی راست

حرکت می کند وراه ومقصد خود را نظاره گر است ؟ کافران حق گریز مومنان

حق جو در مثل این گونه اند. (ص563ق)

                                       *صدقه*

بر همه مسلمانان روانیست که از زکات واجب بهره مند شوند تا اگربه عده

ای داده نشد شکایت کنند زکات تنها به مستمندان ودر ماندگان و عاملان

گمارده شده بر آن ومخالفانی که با هدف گرایش به اسلام یا یاری دادن

مسلمانان از آنان دلجویی می شود اختصاص دارد ونیز در راه آزادی بردگان

وپرداخت وام کسانی که از پرداخت آن ناتوانند ودر راه خدا ومسافری که

در راه مانده است هزینه می شود این هشت مورد از سوی خدا مقرر شده

                                                                                        

                                                           

 

 

 

 

وقابل تغییر نیست وخدا دانا وکارهایش از روی حکمت است . (ص196ق)

ای پیامبر حق خویشاوندت رابپرداز وهم چنین نصیب بینوا ودر راه مانده

را. شما مردم نیز حق خویشاوند پیامبر را بدهید ونیز نصیب بینوا ودر راه

مانده را . رعایت این امر برای کسانی که خواهان تقرب به در گاه اویند و

خشنودی او را می طلبند بهتر است وآنان قطعا سعادتمندند.(ص408ق)

                                                             *صلاح کار*

جنگ بر شما واجب شده است با این که آن برای شما دشوار وناخوشایند

است شاید شما چیزی را ناخوشایند بدانید در حالی که آن برای شما نیکوست

وشاید چیزی را دوست بدارید در حالی که آن برای شما شر است خداوند

می داند وشما تنمی دانید.(ص34ق)

                                     *صلح *

پس مبادا در جهاد کوتاهی کنید وکافران را به صلح وسازش فرا خوانید که

شما بر ترید وبر آنان پیروز خواهید شد چرا که نصرت خدا باشماست واز

پاداش کارهایتان نمی کاهد. (ص510ق)

                                       *صور*

بر پایی قیامت وگرد آوری اافراد در صحنه بر خدا آسان است آنان جز یک

بانگ را که با دمیدن در صور ایجاد می شود انتظار نمی کشند آن بانک به

ناگاه آنان را در حالی که با یکدیگر کشمکش می کنند فرو می گیرد ودر دم

به هلاک می رساند . آنگاه نه می توانند وصیت کنند ونه فرصت می یابند

به سوی کسان خود بازگردند وبار دیگر درصور دمیده می شود وبه ناگاه

از قبر هایشان برخاسته به سوی پروردگارشان می شتابند.(ص443ق)

وقتی در صور دمیده می شود پس هر که در آسمان ها وهر که در زمین

است می میرد مگر کسی که خدا بخواهد سپس بار دیگر در صور دمیده

می شود وبه ناگاه آنان که مرده اند حیاتی دوباره می یابند وبه پا می ایستند

وحیرت زده می نگرند.(ص466ق)

                                          *طغیان*

اگر خدا برای همه بندگانش روزی را گسترده می ساخت درزمین ستمگری

می کردند وسرکشی می نمودند ولی از روزی آنان آنچه رابخواهد  به اندازه

معین فرو می فرستد زیرا او به بندگانش آگاه وبیناست.(ص486ق)

                                           

 

 

 

 

 

                             *طلاق*

کسانی که سوگند یاد می کنند که از همسران خود کناره گیری کنند چهار ماه

فرصت دارند ومی توانند در این مدت به سوگند خویش پای بند باشند ولی

پس ازآن یا باید سوگند خود رابشکنند وکفاره بدهند ویا همسر خود را طلاق

دهند پس اگر به وی بازگشتند خدا آنان را می بخشاید وبر آنان رحمت می

آوردواگر آهنگ طلاق کردند وهمسر خود راطلاق گفتند  خدا هر سختی را

می شنود واز هر نیتی با خبر است. (ص36ق)

ای پیامبر وای کسانی که پیرو پیامبرید هنگامی که خواستید زنان را طلاق

دهید در زمانی که می تواند عده آنان آغاز شود طلاقشان دهید وشمار عده

را نگه دهید تا حقوق واحکامی که بر آن مترتب است ضایع نشود واز خدا

که پروردگار شماست پروا کنید.آنان را در دوران عده از خانه هایی که در

آن سکونت داشته اند بیرون مکنید وخودشان نیز بیرون نروند مگر این که

مرتکب کار زشت آشکاری شوند اینها حدود خداست وهر کس از حدود خدا

تجاوز کند بر خود ستم کرده است تو نمی دانی شاید بعد از این خدا کاری را

پدید آورد که از طلاق پشیمانی حاصل شود وزندگی به حالت نخست  بر

گردد .(ص558ق)

                                     *طوفان*

همانا نوح را به سوی قومش به رسالت فرستادیم اوهزار سال پنجاه سال کم

در میان مردم درنگ کرد وبه هدایت آنان پرداخت سپس طوفان آنان را فرو

گرفت چرا که آنان ستمکار بودند. (ص397ق)

                                       *طول عمر*

بر خداست که شما را از خاکی وسپس از نطفه ای آفرید آن گاه شما را جفت

گروهی را مرد وگروهی را زن قرار داد وهیچ مادینه ای حمل بر نمی گیرد

ووضع حمل نمی کند مگر به علم خدا وهیچ سالمندی عمر دراز داده نمی شود

واز عمر هیچ کس کاسته نمی گردد مگر این که هم مدت عمر او وهم سبب

دراز یا کوتاه شدن آن در کتابی ثبت است به یقین این تدبیر دقیق که حاکم بر جهان است بر خدا آسان است. (ص435ق)

 

                                           *ظهار*

                                         

                                        

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 22:12

 

 

کسانی از شما که همسرانشان را با ظهار چون مادران خود می شمرند آنان

مادرانشان نیستند مادرانشان تنها کسانی هستند که آنان را زاده اند واینان

با ظهار سخنی زشت وباطل می گویند ومرتکب گناه می شوند والبته خداوند

از لغزش آنان می گذرد وگنا هشان را می آمرزد. (ص542ق)

                                    *عالم دین*

بگو به آن ایمان بیاورید یا نیاورید در حقانیت آن تاثیری ندارد قطعا کسانی

که پیش از نزول قرآن از معارف الهی بر خوردار شده اند هنگامی که قرآن

بر انان تلاوت شود سجده کنان بر چانه های خود بر زمین می افتند و می

گویند منزه است پروردگار ما . اوقیامت را بر پا خواهد کرد زیرا وعده

پروردگار ما فقط انجام شدنی است . (ص 293ق)

ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از عالمان دین وراهبان اموال مردم

 را به ناروا می خورند وآنان را در راه خدا خرج نمی کنند به عذابی درد

ناک دچار می شوند .(ص192ق)

                                           *عذاب*

شیطان می گوید فقط شما را به کفر ونافرمانی خدا فرا خواندم وشما دعوتم

را پذیرفتید پس مرا سرزنش نکنید وخود راسرزنش کنید که به اختیارخود

از من پیروی کردید نه من فریاد رس شما هستم ونه شما فریاد رس من و

من منکر آن بودم که مرا پیش از این در حیات دنیا شریک خدا گیرید به

یقین ستم کاتران عذابی دردناک دارند.(ص258ق)

                                           *عدالت*

اگر دو گروه از مومنان با یکدیگرپیکار می کنند میان آنان صلح وسازش

بر قرار سازید پس اگر یکی از این دو گروه بر دیگری ستم کرده است با

آن گروهی که ستم می کند بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد وحکم اورا

گردن نهد پس اگر بازگشت وحکم خدا را گردن نهاد میان آن دو صلحی

عادلانه بر قرار کنید بدین طریق که اگر گروه تجاوزگر خونی ریخته یا حقی

را پایمال کرده است حکم خدا را در موردش اجرا کنید وهمواره به عدالت

رفتار نمایید چرا که خداوند دادگران را دوست دارد.(ص516ق)

                                         

 

 

 

                                                                                                                          

                                      *علم خدا*

 

آیا ندانسته ای که خدا آنچه رادر آسمان وزمین است می داند واز کارهای

شما نیز اگاه است قطعا آنچه را خدا میداند با همه گستردگی اش در کتابی

ثبت کرده است ویقینا ثبت آنها بر خدا آسان است . (ص340ق)

                                          *عهد*

چون با خدا پیمان بستید به پیمان خود وفا کنید وسوگند های خود را پس از

استوار کردن آنها نشکنید درحالی که خدا رادر وفا کردن به پیمان ها برخود

ضامن قرار داد ه اید به یقین خدا می داند که شما چه می کنید.(ص277ق)

آنان با خدا پیمان بستند که اورا بپرستند وبرای او شریکی مپندارند ولی

برای بیشترشان پایبندی به هیچ عهدی نیافتیم وبیشترشان را از این گونه

یافتیم که عهدشان را می شکنند . (ص163ق)

                                      *عفو*

هر بلا ومصیبتی به شما برسد به سبب گناهانی است که مرتکب شده اید

وخدا از بسیاری از گناهانتان در می گذرد وشما را به سبب آنها گرفتار

نمی سازد.(ص486ق)

                                        *عفت*

آنان که دامن خود را حفظ می کنند مگر از همسران خود یا کنیزانی که مالک

آنها شده اند که اینان نکوهش نمی شوند .(ص569ق)

                                   *عمل فحشا*

از زنان شوهر دار شما مسلمانان کسانی که مرتکب عمل بسیار زشت زنا

می شوند چهار مرد از خودتان را برآنان گواه گیرید پس اگر گواهی دادند

آنها را در خانه ها نگه دارید تا مرگ آنان را بر گیرد یا خداوند راهی دیگر

برای کیفرشان مقرر کند واز میان شما مسلمانان آن زن ومرد مجردی که

مرتکب فحشا می شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند وشایسته شدند

از آزارشان دست بردارید که خداوند بسیار توبه پذیر ومهربان است.

                                                                              (ص80ق)

                                     

 

 

 

 

                                                              *عمل سیاه*

کم فروشی نکنند واز روز حساب غفلت نورزند قطعا سرنوشت فاجران که

رستاخیز را دروغ می شمرند در سجین مقرر شده است وچه چیز تورا آگاه

کرده است که سجین چیست سر نوشتی است حتمی که خدابرای گنه کاران

مقرر کرده است وبرای همیشه در آن محبوسند .(ص588ق)

                                      *عمر*

سوگند به عصر پیامبر عصر پیدایش اسلام که انسان در زیانکاری وسرمایه

عمرش رو به تباهی است مگر کسانی که به خدا وپیامبران وروز قیامت

ایمان آورده وکار های شایسته انجام داده ویکدیگر را به پیروی از حق

سفارش کرده وبه شکیبایی دراطاعت از خئا ودوری جستن از گناهان وتحمل

ناگواری ها توصیه نموده است . (ص601ق)

                                       *عوض*

درقیامت نه از شما منافقان ونه از کسانی که کافرشده اند فدیه ای که خود را

به وسیله آن از آتش دوزخ برهانید گرفته نمی شود جایگاهتان آتش است

وآن تنها یاور شماست وبد بازگشتگاهی است . (ص539ق)

                                 *عارضه زبان*

برخی از آنان گروهی هستند که زبان خود را به خواندن نوشته های خود

می پیچانند وآن را به صورت کتاب آسمانی قرائت می کنند تا آن را از کتاب

خدا پندارید با یان که از آن کتاب نیست وتصریح می کنند که از جانب خدا

است در حالی که از جانب خدا نیست وبر خدا دروغ می بندند وخود می دانند.

                                                                           (ص60ق)

                                         *غذا*

ازآن دامی که به هنگام ذبحش نام خدا بر آن برده نشده است نخورید که

آن فسق است وخروج از مر ز الهی به شمار می رود وقطعا شیاطین با

رمز واشاره بر افکار دوستانشان القا می کنند که در باره یکسان بودن دام

های مرده وذبح شده با شما مجادله کنند واگر از آنان پیروی کنید وسخنشان

را بپذیرید قطعا مشرک خواهید بود . (ص143ق)

 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                *غرور*

در زمین از روی سرمستی وخود بینی گام بر مدار که توهرگز نمی توانی

زمین را بشکافی ودر بزرگی هر گز به بلندی کوهها نخواهی رسید.

                                                                             (ص285ق)

                                       *غضب*

ای کسانی که ایمان آورده اید با یهودیان همان قومی که خداوند بر آنان خشم

گرفته است طرح دوستی نیفکنید آنان از دست یابی به پاداش آخرت ناامید

شده اند همان گونه که منکران رستاخیز از زنده شدن مردگان دفن شده در

گورها نا امیدند .(ص 551 ق)

تقوا پیشگان کسانی اند که درآسایش وتنگی از اموال خود در راه خدا انفاق

میکنند وخشم خود رافرو می خورند واز لغزش مردم در می گذرند اینان

نیکو کارند وخدا نیکو کاران را دوست دارد. (ص67ق)

 

                                  *غل وزنجیر*

اما کسی که کارنامه اش به دست چپش داده شود می گوید ای کاش کارنامه ام

به من داده نمی شد ونمی دانستم که حسابم چیست ؟ای کاش آن مرگ نخست

نابودم کرده بود دریغا ثروتم به من سودی نبخشید وگزندی رادور نساخت

وقدرتم ازدستم رفت آنگاه خدا به فرشتگان می گوید بگیرید اورا درغل کشید

وسپس وی را به آتش دوزخ درافکنید آنگاه اورادر زنجیری که درازای آن

هفتاد ذراع است در بند کشید چرا که او به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و

کسی را به اطعام بینوا تشویق نمی کرد.(ص567ق)

کافران چون آیات ما که دلالت آنها به خوبی روشن است بر آنان تلاوت شود

در چهره کسانی که کافر شده اند آثار انکار ونا خوشایندی را می بینی  که

نزدیک است به کسانی که آیات ما را برآنان تلاوت می کنند حمله برند به

آنان بگو آیا شما را به بدتر از  این آگاه کنم ؟ این همان آتش دوزخ است

که خدا آن را به کسانی  که کافر شده اند وعده داده وبد سرانجامی دارد.

                                                                              (ص340ق)

                                                                    

 

 

 

                                      *غیبت*       

خداوند دوست ندارد که آشکارا از کسی بدگویی شود ولی کسی که به او ستم

شده است گناهی بر او نیست که آشکارا از ستم کننده به بدی یاد کند وخدا

همه سخنان را می شنود واز آنها آگاه است . (ص102ق)

ای کسانی که ایمان آورده اید از گمان های بد در باره دیگران که بسیار هم

هست بپرهیزید وبه آنها ترتیب اثر ندهید چرا که پاره ای از گمان ها گناه

است ودر صدد کشف عیوب مردم بر نیایید ویکدیگر را غیبت نکنید که

غیبت مومن بسان این است که کسی گوشت مرده برادر خود را بخورد آیا

یکی از شما دوست دارد گوشت برادرش را که مرده است بخورد ؟ شما قطعا

از این کار کراهت دارید پس غیبت رانیز نا خوشایند بدانید واز خدا بترسید

وبه درگاه او ازاین گناهان توبه کنید که خداوند بسیار توبه پذیر ومهربان است.(ص517ق)

                                                                   *فدیه*

به یقین کسانی که کافر شدند ودر حال کفرمردند ازهیچ یک از آنان گنجینه ای

به گستره زمین که آکنده از طلا باشد پذیرفته نمی شود هر چند آن رافدیه دهد

تابه بهشت در آید برای آنان عذابی درد ناک خواهد بود ویاورانی که آنها را

از عذاب برهانندنخواهند داشت.(ص61ق)

                                       *فرجام*

حال که فرجام کفر وشرک را دانستی پیش از این که روز قیامت فرا رسد

روزی خود را به این دین که آیینی استوار است بگردان وتنها متوجه آن

باش روز قیامت حتمی است وهیچ چیز از جانب خدا مانع آن نخواهد شد

در آن روز مردم به دوگروه تقسیم می شوند گروهی به بهشت می روند

وگروهی به دوزخ در می آیند. (ص409ق)

                                      *فرعون*

ما موسی  را به سوی فرعون ومهتران قومش به رسالت گسیل داشتیم ولی

آنان از فرمان فرعون پیروی کردند وفرمان فرعون صواب نبود که آنان را

به راه راست رهنمون شودروز قیامت پیشاپیش قومش می رود سپس آنان

رابه آتش در می آورد وبد آبشخوری است آتشی که بدان وارد می شوند.

                                    

                     (ص233ق)

                                       

                                     

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 22:3
 

 

 

                                       *فرزند*

ای کسانی که ایمان آورده اید قطعا برخی از همسر وفرزندان شما دشمن شما

هستند ومی خواهند شما را از پای بندی به ایمان وکارهای شایسته باز دارند

از آنان بر حذر باشید واگراز خطایشان در گذرید وبدون هیچ سرزنشی از آنان

چشم پوشی کنید وآنان را ببخشایید خدا شمارا می آمرزد واز رحمت خود

برخوردار می سازد چرا که خداوند آمرزنده مهربان است .(ص557ق)

 

                                                              *فرشته*

در شب قدر فرشتگان وروح به اذن پروردگارشان فرود می آیند تا هر امری

را تدبیر کنند وآن را سامان دهند. (ص598ق)

 

                                       *فساد*

درزمین بعد ازآنکه سامان یافته است تباهی نکنید وخدا را از روی بیم و

امید بخوانید که در این صورت از نیکو کاران خواهید بود ورحمت خدا به

نیکو کاران نزدیک است .(ص157ق)

 

                                                       *فقر*

هر کس از یاد من روی برتابد قطعا زندگی تنگ ودشواری خواهد داشت و

روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم تا به بهشت راه نیابد.(ص320ق)

 

                                       *قتل*

بدین سبب که آدمی با انگیزه های واهی به قتل دیگران بر انگیخته شود

برای بنی اسرائیل که در معرض این خطر بودند بیان کردیم که هر کس فردی

را بی آن که مرتکب قتل شده یا در زمین فسادی بر انگیخته باشد بکشد

مثل آن است که همه مردم را کشته است وهر کس فردی را از مرگ نجات

دهد مثل آن است که همه مردم رازنده داشته است وبه راستی پیامبران با

دلایل روشنی به سویشان آمدند وآنان را از آدم کشی وسایر فسادها بر حذر

داشتند ولی پس از آن بسیاری از آنان در زمین از حدودی که تعیین شده

                                            

 

 

 

بود تجاوز کردند.(ص113ق)

هر کس مومنی را از روی عمد بکشد سزای او دوزخ است که برای همیشه

درآن خواهد ماند وخداوند بر اوخشم می گیرد واز رحمت خود دورش می کند

وبرای او عذابی بزرگ آماده کرده است .

شایسته نیست که مومنی راجز به اشتباه بکشد وهرکس مومنی را به اشتباه

بکشد باید برده با ایمانی را آزاد کند وخون بهایی نیز به کسان مقتول بپردازد

مگر این که آنان خونبها را به عنوان تصدق به قاتل ببخشد واگر مقتول از

گروهی است که دشمن شمایند وبا شما سرجنگ دارند ولی او مومن بوده

است قاتل باید برده مومنی را آزاد کند وخون بها برعهده اونیست واگر مقتول

مومن از مردم کفر پیشه ای است که میان شما وآنان پیمانی هست که به

مقتضای آن پیمان کافر حربی به شمار نمی آیند قاتل باید خونبهایی به کسان

وی بپردازد وبرده مومنی را نیز آزاد کند وهرکس از آزاد کردن برده نا

توان است باید دوماه پیاپی روزه بگیرد این حکم بازگشت رحمتی از جانب

خدا بر ناتوانان است وخدا به شما داناست واحکامی را که مقرر می کند از

روی حکمت است .(ص93ق)

فرزندانتان را از بیم این که مبادا تهیدست شوید وآنان به گدایی بیفتند یا با

کسانی که همردیف شما نیستند ازدواج کنند نکشید ماییم که به آنان وشما

روزی می دهیم راستی کشتن آنان خطایی بزرگ است .(ص285ق)

                                                                       *قرض *

کیست آن کس که باپرداخت هزینه جهاد قرضی نیکو به خدا دهد ؟هر کس

چنین کند خدا آن را برای او چندان برابر می کند وخداست که از اموال شما

می کاهد وهموست که آن را گسترش می دهد وبر آن می افزاید وشما به

سوی او بازگردانده می شوید تا پاداش وامی را که به او داده اید دریافت

کنید. (ص39ق) 

کیست که با انفاق مال خود به خدا وام نیکو دهد که خداوند هنگام پرداخت

وام آن را دوچندان به او عطا می کند ودر آخرت پاداشی نفیس وگران مایه

خواهد داشت .(ص538ق)

                                

                                                                                   

                                                             

 

 

                                *قسمت کردن آیه ها*

بگو مسئولیت من این است که شما را به عذاب های الهی هشدار دهم وآنچه

را که در دین خود بدان نیاز دارید به روشنی بیان کنم وشما را به عذابی

همانند عذابی که بر تقسیم کنند گان قرآن فرو فرستادیم هشدار دهم .

همانان که قرآن را بخش بخش کردند بخشی را سحر وبخش دیگر را افسانه

های پیشینیان وبخشی را ساخته وپرداخته پیامبر شمردند.(ص267ق)

                                     *قصاص*

ای کسانی که ایمان آورده اید در مورد کشته شدگان حق قصاص بر شما مقرر

شده است آزاد در برابر آزاد وبرده در برابر برده وزن در برابر زن قصاص

می شود پس هر کس مرتکب قتل شد واز سوی ولی مقتول به حکم این که

برادر دینی اوست چیزی از حق قصاص به وی بخشیده شد باید ولی مقتول به طور شایسته در صدد گرفتن دیه بر آید وقاتل نیز به خوبی وبا پرهیز از

تاخیری آزار دهنده دیه را بپردازد این حکم تخفیف ورحمتی از جانب خداوند

شماست پس هرکس بعد از بخشیدن قاتل وگذشت از حق قصاص از قانون

الهی تجاوز کند وقاتل راقصاص کند اورا عذابی دردناک است. ای خردمندان

برای شما در قصاص حیاتی نهفته است قصاص مقرر شده است تا شاید از

کشتن یکدیگر بپرهیزید.(ص27ق)

در تورات هم مقررداشتیم که جان در برابر جان وچشم در برابر چشم وبینی

در برابر بینی وگوش در برابر گوش ودندان در برابر دندان قصاص می شود

وجراحت ها نیز قصاص دارند پس اگر کسی از حق قصاص در گذرد وآن را

صدقه به شمار آورد باعث آمرزش گناهان او می شود واگر از حق خود در

نگذرد وخواهان قصاص باشد حاکم باید برطبق مقررات الهی حکم کند وهر

کس بر طبق آنچه خدا فرو فرستاده است حکم نکند آنانند ستمکاران .

                                                                       (ص115ق)

                                        *قمار*

ای کسانی که ایمان آورده اید جز این نیست که شراب وقمار وسنگ های

نصب شده برای قربانی ها که بدانها تبرک می جویید وتیر های قمار که

گوشت دام ها را با آنها تقسیم میکنند همه پلید ی هایی هستند که گرایش به

آنها برخاسته از وسوسه های شیطان است پس از آنها بپرهیزید باشد که

نیکبخت شوید .(ص123ق)

                                        

                                                                             

 

 

 

از تو درباره شراب وقمار می پرسند بگو در آن دوگناهی بزرگ وبرای مردم

سود هایی است وگناه آن دو از سودشان بزرگ تر است واز تو می پرسند

که چه چیزی انفاق کنند ؟ بگو در انفاق میانه رو باشید نه بخل بورزید ونه

همه اموالتان را ببخشید بدین سان خداوند آیات ونشانه ها را برای شما بیان

میکند باشد که در باره سعادت دنیا وآخرت خود بیندیشید.(ص34ق)

 

                                                                        *قیام*

به مشرکان بگو من شما را فقط یک پند می دهم وبدان توصیه میکنم وآن

این است که به خاطر خدا دوتا دوتا یا یکی یکی به پا خیزید آن گاه در باره

پیامبر بیندیشید هیچ نوع جنونی دامنگیر اونیست شما اورا خوب می شناسید

سال ها همراه وهم نشین شما بوده است او جز پیامبری نیست که پیش از

فرارسیدن عذابی سخت شما را از آن بیم می دهد .(ص433ق)

                                                                   *قیامت*

از تو در باره قیامت می پرسند که وقوع آن چه زمانی خواهد بود؟ بگو علم

آن تنها نزد خدای من است آنگاه که وقتش فرارسید جز او آن را پدید نمی

سازد قیامت بر آسمان ها وزمین گران وسنگین آمده است چرا که ظهورش

نابودی آنها را در پی دارد جز ناگهان به سراغتان نمی آید مکرر از تو زمان

وقوع آن را می پرسند گویی تو از آن باخبری بگو علم آن تنها نزد خداست

ولی بیشتر مردم انی حقیقت را نمی دانند .(ص174ق)

مردم درآن روز از سخن گفتن ناتوانندکه روح وفرشتگان به صف می ایستند

از حاضران در صحنه قیامت چه آدمیان وچه جنیان وچه فرشتگان جز آن

کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد وسخن به صواب گوید لب به سخن

نمی گشاید. (ص583ق)

آن روز است که رستاخیز به وقوع خواهد پیوست وآسمان از هم می شکافد

وآن روز است که آسمان سست خواهد بود.(ص567ق)

                                          *کارنامه*

کار های نیک وبد هر انسانی را که تعیین کننده سرنوشت اوست برای همیشه

به گردن وی آویخته ایم وروز قیامت برای او کارنامه ای بیرون می آوریم

که آن را به صورت گشوده دیدار می کند .به او می گویند کارنامه ات را

بخوان همین بس که امروز خود حسابرس کار های خویش باشی.

                                                                              (ص283ق)

                                       

 

 

بزرگ بر خیز ورسالت خود را ابلاغ کن . (ص364ق)

مثل دو گروه مومن وکافر مانند کور وکر در مقایسه با بینا وشنواست آیا این

دو در مثل یکسانند ؟ پس آیا توجه نمی کنید ودر نمی یابید.(ص224ق)

 

                                                                         *کافر*

از کافران فرمان مبر ودر برابر آنان با بیان حقایق قرآن به مبارزه وتلاشی

 

                                  *کردار ناپسند*

 

پس آیا آن کس که عمل ناپسندش برای او آراسته شده وآن رازیبا می بیند

مثل کسی است که کردار ناپسند را بد می داند ؟ هرگز این دو یکسان نیستند

خدا هر که رابخواهد گمراه می سازد وهر که را بخواهد هدایت می کند اکنون

که دریافتی امر هدایت وضلالت به دست خداست مبادا به خاطر اندوه ها و

حسرت ها یی که بر کفر ورزی آنان می خوری جانت تباه شود خدا به آنچه

می کنند داناست اوست که می داند چه کسی با کرداری که دارد شایسته

هدایت است وچه کسی سزاوار ضلالت.(ص435ق)

                                *کفر بعد ایمان*

به یقین کسانی که پس از ایمان بی هیچ بهانه ای کافر شدند وسپس بر کفر

خویش افزودند هر گز توبه آنان پذیرفته نیست چرا که توبه واقعی نیست

واینان گمراهانند.

به یقیق کسانی که کافر شدند ودر حال کفر مردند از هیچ یک از آنان گنجینه

به گستره زمین که آکنده از طلا باشد پذیرفته نمی شود هر چند آن را فدیه

دهد تابه بهشت در آید برای آنان عذابی دردناک خواهد بود ویاورانی که آن

هارا از عذاب بر هانند نخواهند داشت .(ص61ق)

                                                         *کم فروشی *

به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را به رسالت فرستادیم گفت ای قوم

من خدا رابپرستید که شما معبودی جز او نیست برای شما از جانب خداوند

دلیلی روشن بر پیامبری من آمده است پس حق پیمانه وترازو را به طور

کامل ادا کنید وهنگام وزن کردن وپیمانه نمودن کالاهای مردم از مقدار آن

نکاهید ودر زمین پس از آن که سامان یافته است تباهی نکند اگر از حق

باوری بهره مند باشید این حقیقت را به روشنی در می یابید که سنجش

                                                                  

 

 

 

 

                                                                      

درست کالا وپرداخت کامل آنها وپر هیز از فساد برای شما بهتر است .

                                                                           (ص161ق)

ای قوم من پیمانه وترازو را به طور کامل وبا عدل وانصاف بسنجید وهنگام

وزن کردن وپیمانه نمودن کالاهای مردم از آنها نکاهید ودر زمین تبهکارانه

به فساد بر نخیزید.(ص231ق)

                                                                        *کیفر*

حمایت خدا وپیامبر نه بر اساس آرزوها وپندارهای شما مسلمانان است ونه

بر اساس آرزوها وپندارهای اهل کتاب . هر کس بدسی کند در دنیا وآخرت

به سزای آن کیفر خواهد دید وجز خدا کار ساز ویاوری برای خود نخواهد

یافت.(ص98ق)

                                           *کوری*

ای پیامبران این مشرکان کورند وبیراهه می روند وتو نمی توانی کوران را

از گمراهی باز داری وهدایتشان کنی تو نمی توانی سخنت را جز به کسانی

بشنوانی وهدایتشان کنی که آیات مارا که همه نشانگر توحید است تصدیق

کنند اینانند که در برابر ما تسلیم می شوند وایمان می آورند.(ص410ق)

                                         *گریز*

این جهان سرانجام به آخرت خواهد پیوست پس هنگامی که در صور دمیده

شود وآن بانک شدید کر کننده برآید روزی که آدمی ازبرادرش می گریزد و

از مادر وپدرش واز همسر وپسرانش می گریزد زیرا هر کسی از ایشان آن

روز کاری دارد که تو راکفایت می کند واز پرداختن به دیگران باز می دارد.

                                                                              (ص585ق)

                                         *گریه*

پس باید خنده وشادمانی آنان کم باشد وگریه واندوهشان بسیار چرا که

شادمانی آنان تنها در این دنیای زودگذر است وگریه واندوهشان در سرای

آخرت است که آتشی جاودنداه دارد این جزایی است در برابر کارهایی که

می کردند. (ص200ق)

                                        *گوشت حرام*

                                              

 

 

 

بر شما حرام شده است مردار وخون وگوشت خوک وحیوانی که هنگام ذبح

نام غیر خدا برآن برده شده وحیوانی که خفه شده یا بازدن مرده یا از بلندی

پرتاب شده وجان داده یا به ضرب شاخ حیوان دیگر کشته شده و حیوانی که

درندگان آن را خورده اند مگرآنچه را که زنده بیابید وخود سر ببرید وحیوانی

که بر آستان بت ها سر بریده اند واین که گوشت دام را با تیرهای قمار سهم

بندی کنید ای مومنان اینها نافرمانی خداست امروز کسانی که کافر شده اند

از ضربه زدن به دین شما ناامید گشته اند پس از آنان نترسید واز من بترسید

امروز دینتان را برای شما کامل ساختم ونعمتم را بر شما تمام کردم واسلام

را آیین شما پسندیدم پس هر کس هنگام قحطی وگرسنگی به خوردن گوشت

حرام ناچار گردد در حالی که به گناه تمایل نداشته باشد واز حد ضرورت

نگذرد بر او گناهی نیست که از آن بخورد زیرا خداوند حرمت را در حال

ضرورت بر داشته است . چرا که خدا آمرزنده ومهربان است.(ص107ق)

وبریهودیان خوردن گوشت هر حیوان ناخن داری را حرام کرده ایم واز گاو و

گوسفند پیه های آن دو را بر آنان حرام نمودیم مگر پیه هایی که بر پشت یا

روده هایشان باشد یا با استخوانی آمیخته باشد این حکم را به سزای تجاوز

گری شان برای آنان مقرر کردیم وقطعا ما راستگوییم .(ص147ق)

                                        *لقب*

ای کسانی که ایمان آورده اید نباید مردانی مردان دیگر را به مسخره گیرند

شاید آنان نزد خدا از اینان بهتر باشند ونباید زنانی زنان دیگر را به مسخره

گیرند شاید آنان نزد خدا از اینان بهتر باشند وعیوب یکدیگر را فاش نسازید

ویکدیگر را با لقب ها وعنوان های بد یاد مکنید یاد کردن مردم به بدی پس

از ایمان آوردن آنان نارواست وکسانی که از این گناهان توبه نکنند آنان

ستم کارند. (_ص516ق)

                                          *لواط*

آیا از میان مردم جهان شما به سراغ مردان می روید وبا آنان در می آمیزید

واندامی از زنان که جفت های شما هستند وپروردگارتان برای شما آنان را

آفریده وبه وسیله ازدواج برای شما حلال کرده است وا می گذارید؟ شما

مردمی هستید که از مرز فطرت خود خارج شده اید.(ص374ق)

از لوط یاد کن آن گاه که به مردمش گفت کارزشتی را مرتکب می شوید که

 

                                                                 

 

 

 

 

به لواط وهم جنس بازی می پردازید هیچ امتی از امت های جهان در این کار

بر شماپیشی نگرفته واین کاردر میان آنان شایع نبوده است و آیا شما به

سراغ هم جنس خود می روید وبا ترک ازدواج با زنان راه تداوم نسل بشر

را رها می کنید ودر محفل های خود در حضور مردم آن کار زشت وناپسند

را انجام می دهید ؟ از عذاب الهی بهراسید ولی قوم لوط پاسخی جز این

نداشتند که از سر استهزا گفتند ای لوط اگر راست می گویی که این کارها کیفر خداوند را در پی دارد عذاب خدارا برای ما بیاور. (ص399ق)

وما عذابی فرو فرستادیم وآن دیار را ویران کردیم واز آن ویرانه برای

مردمی که می فهمند نشانه ای آشکار بر جای نهادیم تا عبرت گیرند واز خدا

پروا کنند.(ص400ق)

آیا شما از روی شهوت به جای زنان به سوی مردان می روید وبا آنان در

می آمیزید ؟ بلکه شما مردمی تجاوز کارید.(ص160ق)

                                    *لهو ولعب*

بندگان واقعی خدا ی رحمان کسانی اند که در مجلس لهو وآوازه خوانی

حاضر نمی شوند وچون بر مردمی که به گناه وکار بیهوده مشغولند بگذرند

از آنان روی می گردانند ومی گذرند وخود را گرامی تر از آن می دانند که در

محفلشان حضور یابند وبا آنان هم نشین شوند.(ص366ق)

 

                                                                *مال یتیم*

از نزدیک شدن به مال یتیم جز به روشی هرچه نیکوتر که باعث حفظ اموال او شود بپرهیزید تابه توانایی خود برسد وپیمانه وترازو را عادلانه وتمام

بسنجید وبدانید که ماهیچ کشس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم و

چون سخنی گویید که سود وزیانی در پی دارد عدالت را درآن رعایت کنید

هرچند کسی که در باره اوسخن می گویید خویشاوند شما باشد وبه پیمان

خداوفادار باشید اینهاست که خدا شما رابه آن سفارش کرده است باشد که

در یابید ومتذکر شوید. (ص149ق)

اموال یتیمان را به آنان بدهید واموال نامرغوب خود رابا اموال مرغوب آنان

جابه جا نکنید واموالشان را باضمیمه کردن به اموال خود مخورید که آن

گناهی بزرگ است.(ص77ق)

به مال یتیم جز به بهترین وجهی که برای او سود آورتر است نزدیک نشوید

                                                                     

 

 

 

 

تابه توانایی خود برسد وبه پیمان ها وفا کنید که قطعا پیمان ها مورد سوال

قرار خواهند گرفت.(ص285ق)

                                    * مال کافر*

کسانی که کافر شده اند هر گز اموال وفرزندانشان چیزی از نیاز آنان را به

خدا برطرف نمی کند وازعذابی که خدا برایشان آماده کرده است نمی کاهد و

اینانند که هیزم آتش دوزخ اند. (ص51ق)

 

                                       *ماه حرام*

چون آن مهلت چهار ماه حرام که جان ومال مشرکان در آن مصون شمرده

شده به پایان رسد آنان را هرجا وهر وقت یافتید بکشید یا بگیریدشان ویا

آنان رابه محاصره در آورید ویادر هر کمین گاهی در کمین آنان بنشینید پس

اگر از شرک بازگشتند وبه توحید گراییدند واحکام اسلام راپذیرفتند پس نماز

بر پا داشتند وزکات پرداختند آزادشان بگذارید که خداوند توبه کنندگان را

می آمرزد وآنان را مورد رحمت خودقرار می دهد.(ص187ق)

جز این نیست که تاخیر انداختن ماه های حرام از زمان خودشان تغییردادن

حکم خداست وکفر است ومشرکان کفرپیشه بااین کار بر کفر خویش می

افزایند با این کار نادرست سایر کافران نیز به گمراهی کشیده می شوند .

کارشان بدین گونه است که ماه حرام رایک سال حلال می شمارند وحرمت

آن رابرای ماه بعد قرار می دهند وسال دیگر حرمت آن را باز می گردانند

وبدین طریق حرام وحلال را جابه جا می کنند تا تعداد آنچه حرام می شمرند

با تعداد آنچه خدا حرام کرده است یکسان باشد از این رو آنچه را خدا حرام

کرده است حلال می شمرند با تعداد آنچه خدا حرام کرده است یکسان باشد

از این رو آنچه را خدا حرام کرده است حلال می شمرند هر چند تعداد آن را

حفظ می کنند کارهای ناروایشان برای آنان آراسته شده است وخداوند به

کافران توفیق هدایت ودستیابی به سعادت را نخواهد داد.(ص193ق)

از تودر باره ماه حرام می پرسند که پیکار در آن چه حکمی دارد ؟بگو پیکار

درآن گناهی بزرگ وباعث بازداشتن مردم از راه خدا وکفر ورزیدن به آن

وجلوگیری مرمان از حضوردر مسجدالحرام است ولی مشرکان باید بدانند

که بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا از پیکار در ماه حرام بزرگ تراست

وآنها پیامبر وپیروان اورا ازآنجا بیرون کردند وشرک ورزیدن به خدا و

                                      

 

 

 

 

شکنجه مومنان از کشتاردر ماه حرام بزرگ تراست وآنها مسلمانان رادر

گردانند اگر بر آن توانا باشند وکسانی از شما که ازدین خود برگردند ودر حال

کفر بمیرند آنان اعمالشان در دنیا وآخرت تباه می گردد وآنان همدم آتش

مکه آزار فراوان کردند آنها پیوسته با شما می جنگند تا شمارا از دینتان بر

هستند. (ص34ق)

                                       *مجالس *

ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در هر مجلسی به شما گفته شد

برای دیگران جای بگشایید برای آنان جای بگشایید در این صورت خدا به

پاداش آن بهشت رابرای شما فراخ می سازد وهنگامی که به شما گفته شد

برخیزید تا کسانی ازشما را که ایمان آورده اند یک درجه وکسانی را که

علاوه بر ایمان دانش نیز به آنان داده شده است چندین درجه بالا می برد و

خدا به آنچه می کنید آگاه است .(ص543ق)

                                    *محضر خدا*

ای پیامبر در هیچ کاری نمی باشی وهیچ بخشی از قرآن را که از سوی خدا

برتو نازل می شود تلاوت نمی کنی وتو ودیگران هیچ کاری را انجام نمی

دهید مگراین که ما شما را می بینیم وبر کارتان آنگاه که بدان می پردازید

گواهیم وهم وزن ذره ای نه در زمین ونه در آسمان از پروردگار تو پنهان

نمی ماند وچیزی کوچک تر از ذره وبزرگ تر از آن نیست مگر این که در

کتابی روشن محفوظ است. (ص215ق)

                                      *مخالفت*

هر کس پس از آن که مسیر هدایت برای او آشکار شد با پیامبربه مخالفت

برخیزد وراهی جز راه مومنان در پیش گیرد در دنیا اورابه سوی همان مسیر

که برگزیده است سوق می دهیم ودرآن راه به او یاری می رسانیم ودر آخرت

او را به آتش دوزخ می سوزانیم وآن بد بازگشتگاهی است .(ص97ق)

                                       *مردمومن*

ای پیامبر به مردان مومن بگو چشمان خود را از شرمگاه دیگران فرو بندند

وشرم گاه خود را نیر از دید دیگران بپوشانند که اگر فرمانشان دهی چنین

کنند این شیوه برای آنان پاکیزه تر وبالنده تر است قطعا خدا به آنچه می کنید

آگاه است. (ص353ق)            

                                         

 

 

 

 

 

                                         *مسجد*

همانا مسجدی که روز اول بر اساس تقوا بنا نهاده شده برای نماز سزاوارتر

است که در آن به نماز بایستی در آن مردانی هستند که دوست دارند ازآلودگی

پاک شوند وخدا کسانی را که از گناهان وپلیدی ها دوری میکنند دوست دارد.

ای کسانی که ایمان آورده اید در آنچه مربوط به خداست چنان که در خور

تلاش برای اوست تلاش کنید او شما را برگزیده ودر دینتان که همان آیین

پدرتان ابراهیم است بر شما هیچ دشواری وتنگنایی قرار نداده است خدا شما

                                                                          (ص204ق)

                                    *مسلمانی *

                                                                                                                  

راپیش از نزول قرآن ودر این قرآن اهل تسلیم نامیده واسلام شما را پذیرفته

است تا هم پیامبر بر شما گواه باشد وهم شما بر اعمال مردم گواه باشید پس

نماز را بر پا دارید وزکات بدهید ودر همه حال به خدا تمسک جویید واو را

اطاعت کنید که اوسرپرست شماست اوخوب سرپرست ونیکو یاوری است.

                                                                               (ص341ق)

                                       *مصیبت*

هر بلا ومصیبتی به شما برسد به سبب گناهانی است که مرتکب شده اید وخدا

از بسیاری از گناهانتان در می گذرد وشما را به سبب آنها گرفتار نمی سازد

وشما هرگز نمی توانید در زمین خدا را درمانده کنید واز دسترس او خارج

شوید پس ناگزیر در اثر گناهانتان بلاهایی را خواهید دید وشما جز خدا سر

 پرستی ندارید که کارهایتان را تدبیر کند ویاوری ندارید که کمک کار شما

باشد. (ص486ق)

                                     *ملک خدا*

ما نه تنها هستی را به بازی نیافریدیم بلکه سنت مابر این است که حق را بر

باطل می افکنیم آنگاه حق باطل را می شکند وناگهان باطل نابود می شود

وای بر شما از این وصفی که در باره جهان دارید که نه رستاخیزی برای آن

قائلید ونه پیام وپیامبری از جانب خدا باور دارید.(ص323ق)

                                     *معامله*

                                      

 

 

هر گاه خرید وفروش کردید برآن گواه بگیرید ومبادا نویسنده وگواه از سوی

شما زیانی ببیند که اگر چنین کند خدا را نافرمانی کرده اید واز خدا پروا کنید

وبدانید خداوند احکام دین را به شما می آموزد وخدا به هر چیزی داناست.

                                                                             (ص48ق)

                                       *معاندین*

همانا کسانی که ایمان آورده وکارهای شایسته کرده اند به زودی خدای

رحمان برای آنان در دل ها محبتی قرار می دهد . جز این نیست که ما با فرو

فرستادن این قرآن به زبان تو خواندن وفهمیدن آن را آسان ساختیم تا تقوا

پیشگان رابه وسیله آن نوید ومردمی را که دشمنی می کنند بدان بیم دهی

وچه بسیار نسل هایی را که پیش از اینان بودند هلاک کردیم آیا کسی از آنان

را می یابی یا صدایی از ایشان می شنوی. (ص312ق)

 

                            *منافقان*

منافقان کسانی هستند که در انتظار فرجام کار شما به سر می برند پس اگر

از جانب خدا پیروزی وگشایشی برای شما حاصل شود می گویند آیا ما با شما

نبودیم ؟ پس ما نیز در بهره ها وغنایم سهمی داریم واگر برای کافران نصیبی

از پیروزی باشد به آنان می گویند آیا مابر شما چیره نشدیم وشما را از ملحق

شدن به مومنان بازنداشتیم ؟ پس خداوند روز قیامت میان شما داوری می کند

وآن روز هرگز به سود کافران راهی بر ضد مومنان قرار نخواهد داد.

                                                                             (ص101ق)

                               *منکران قیامت*

با این حال کسانی که کافر شدند گفتند قیامت به سراغ ما نخواهد آمد بگو آری

خواهد آمد به پروردگارم که نهان را می داند سوگند که به سراغ شما خواهد

آمد. شما پراکنده شدن اجزای مردگان وتبدیل شدن آنها به خاک رادلیل انکار

معاد انگاشته اید ولی بدانید که هم وزن ذره ای نه در آسمان ها ونه در زمین

ازدید پروردگار من دور نمی ماند وکوچک تر از آن وبزرگ تر از آن چیزی

نیست مگر این که در کتابی روشنگرثبت شده است. (428ق)

کیست ستمکارتر از آن کس که برخدا دروغ بسته است ؟ آنان در روز قیامت

بر پروردگار شان عرضه می شوند وگواهان می گویند اینان کسانی اند که بر

پروردگارشان دروغ بستند بدانید که لعنت خدا بر ستمکاران است . همانان

که ازراه خدا باز می مانند وکج آن راه را می خواهند وآخرت را انکار می

کنند. (ص223ق)

                                                                 

 

 

                                        *منتظران*

آیا برای ایمان آوردن خود جز فرارسیدن روزهایی مانند روزهای کسانی را

که پیش از آنان بودند وبه عذاب هلاک شدند انتظار می برند ؟ ولی بدانند که

درآن هنگام ایمانشان برایشان سودی ندارد به آنان بگو پس در انتظار آن

روزها باشید که من نیز با شما از منتظرانم .(ص220ق)

 

                                       *میانه روی*

اعتدال ومیانه روی را پیشه خود کن ومردم را به انجام کار نیک فرمان ده

وبا نادانان مدارا کن واز خطاهایشان در گذر.(ص176ق)

 

                                   *نابودی آیات*

کسانی که برای از بین بردن آیات ما تلاش می کنند تا مارا به خیال خود سخت

درمانده کنند در عذاب احضار می شوند هر چند اموال وفرزندانشان بسیار

باشد .(ص432ق)

                                       *نابودی*

آیا ندانسته ای که خداوند آسمان ها وزمین را به حق آفریده است ؟

اگربخواهد شما را از میان می برد وآفریدگانی جدید پدید می آورد واین کاربر

خدا دشوار نیست .(ص258ق)

 

                                        *نابینا*

هر کس در این دنیا کور دل باشد واز پیشوای به حق پیروی نکند در آخرت

نیز کوردل است وبه سعادت نمی رسد وگمراه تر است ودر نتیجه به آمرزش

ورحمت الهی دست نمی یابد. (ص289ق)

هرکس ازیاد من روی برتابد قطعا زندگی تنگ ودشواری خواهد داشت وروز

قیامت اورا نابینا محشور می کنیم تابه بهشت راه نیابد. (ص320ق)

 

                                  *نامه اعمال*

آنگاه که نامه های اعمال برای حسابرسی گشوده شود وآنگاه که آسمان بر

                                      

 

 

 

 

کنده شود وآن گاه که دوزخ رابرافروخته گردانند وآنگا ه که بهشت برای

ورود بهشتیان نزدیک آورده شود آن گاه که این حوادث روی دهد هر کسی

آنچه کرده است حاضر یابد وازآن آگاه شود. (ص586ق)

 

                                         *نزاع*

ای کسانی که ایمان آورده اید خدا راطاعت کنید واز پیامبر وکسانی که امرشما

رادر ختیار دارند واز خودتان هستند پیروی نمایید پس اگر به خدا وروز جزا

ایمان دارید چنانچه در امری از امور دین اختلاف کردید آن رابه خدا وپیامبر

ارجاع دهید این کاربرای شما بهتر وفرجامش نیکوتر است .(ص87ق)

سپس تورا ای پیامبر در امر دین برطریقه خاصی که آیین اسلام است نهادیم

بنابراین ازآن پیروی کن واز خواسته های کسانی که نمی دانند پیروی نکن.

                                                                          (ص500ق)

                                        *نسل مقطوع*

همانا ما به تو خیر فراوان دادیم و مقرر داشتیم که نسل تو فراوان گردد

 پس به شکرانه آن برای پروردگارت نماز بگزار وهنگام تکبیر دست هایت

را تا مقابل گلو بالا بر .قطعا نسل تو منقطع نمی شود بلکه دشمن توست که بی نسل است.

                                *نفاق بادیه نشینان*

برخی از بادیه نشینان که پیرامون شمایند منافقند واز اهل مدینه نیز گروهی

بر نفاق خو گرفته اند ای پیامبر توآنان را نمی شناسی ما آنان را می شناسیم

به زودی آنان را دوبار یعنی دردنیا ودر برزخ کیفر خواهیم کرد سپس در

سرای آخرت به سوی عذابی بزرگ رانده خواهند شد.(ص203ق)

وبرخی دیگر منافق نیستند بلکه گنهکارند وبه گناهان خود اعتراف کرده و

کار شایسته را با کارهای دیگر که ناشایسته است به هم آمیخته اند که امید

است خداوند با آمرزش خود به آنان روی کند وگناهانشان را ببخشاید. زیرا

خداوند بسیار آمرزنده ومهربان است .(ص203ق)

 

                                     *نمازسفر*

هنگامی که سفر کردید اگر بیم آن دارید که کافران بر شما بتازند وشما را

                                                                                                

 

 

بیازارند بر شما گناهی نیست که از رکعات نماز بکاهید به یقین کافران برای

شما دشمنی آشکارند .(ص94ق)

از صبر ونماز یاری جویید وبه راستی نماز کاری بس سنگین وگران است

مگر بر فروتنان.(ص7ق)

                                        *نماز جمعه*

ای کسانی که ایمان آورده اید چون در روز جمعه برای نماز جمعه بانگ اذان

داده شد به سوی نماز که ذکر خداست بشتابید وداد وستد ودیگر کارها را

واگذارید این برای شما بهتر است اگر بدانید.(ص554ق)

                                       *نیکوکاری*

آری کم فروشی نکنید واز روز حساب غفلت نورزید که قطعا سرنوشت نیکان

درعلیین یعنی مرتبه های والا ودرجات قرب به خداست.(ص588ق)

آن پاداش نفیس روزی به انفاق کنندگان داده می شود که مردان وزنان مومن

را می بینی که نورشان پیشاپیش آنان ودر طرف راستشان به سرعت می رود

چرا که خود به سوی درجات بهشت ومقام قرب الهی با شتاب در حرکتند .

فرشتگان به آنان می گویند امروز مژدگانی شما باغ های آکنده از درختان

است که زیر آنها جویبارها روان است جاودانه در آن جا خواهید بود این است

سعادت بزرگ. (ص539ق)

                                  *واسطه هدایت*

باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی فرا خوانند وآنان را به

کار پسندید ه وادارند وازکار زشت ونکوهیده نهی کنند اینانند که نیک بخت

خواهند بود.(ص63ق)

                                     *والدین*

اگر پدر ومادرت تلاش کردند که چیزی را که بدان علم نداری از آن روی که

وجود ندارد شریک من سازی از آنان پیروی نکن البته در کارهای دنیا با

آنان به نیکی معاشرت کن ودر حقشان ستم وخشونت روا مدار اما در مورد

دین خدا اگرآنان توبه کرده وبه سوی من باز گشته اند راهشان را در پیش

بگیر وازآنان پیروی کن وگرنه از آنان اطاعت مکن بلکه راه کسی راپی گیر

که به سوی من باز آمده است سپس روز قیامت به سوی من باز خواهید

                                             

                                   

                                                              

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

چهارشنبه دوازدهم آبان 1389 21:55
 

 

گشت آن گاه شمارا به حقیقت آنچه کرده اید آگاه خواهم ساخت وبراساس

                                         *وحی*

آن به شما پاداش یا کیفر می دهم. (ص412ق)

آنچه از لوح محفوظ که نگارش یافته پروردگار توست بر تو وحی می شود

تلاوت کن سخنان اورا دگرگون کننده ای نیست وجز او هرگز پناهگاهی برای

خود نخواهی یافت .(ص296ق)

                                      *وسوسه*

ای مردم از آنچه در زمین است بهره برید که خدا آن رابرای شما حلال و

پاکیزه ساخته است وگام های شیطان را دنبال نکنید که اوبرای شما دشمنی

آشکار است .پس مبادا به پیروی از شیطان آنچه را خدا حلال کرده است

حرام بشمارید وآنچه را که حرام کرده است روا بدانید.(ص25ق)

اگر از جانب شیطان به تو شورشی رسد وچنین خواهد کرد به خدا پناه ببر که

او سخن تو را نمی شنود وبه احوال تو داناست .(ص480ق)

                                   

                         *وصیت*

 ای مومنان بر شما مقرر گردیده است که چون یکی از شما را مرگ در رسد

اگرمالی قابل توجه بر جای می گذارد برای پدر ومادر وخویشان نزدیک تر

به طور پسندیده وصیت کند این حکم بر عهده تقوا پیشگان ثابت شده است .

پس هر کس پس از شنیدن وصیت آن را تغییر دهد گناهش تنها بر گردن

کسانی است که آن را تغییر میدهند به راستی خدا شنوا وداناست.

                                                                         (ص27ق)

                                          *وضو*

ای کسانی که ایمان آورده اید چون خواستید به نماز ایستید صورت ودست ها

یتان را تا آرنج بشویید وبخشی از سر ونیز پاهای خود را تادو برآمدگی آنها

رامسح کنید این در صورتی است که جنب نباشید اما اگرجنب بودید باید برای

نماز غسل کنید واگر بیماریادر سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت

آمده یا با زنان هم بستر شده اید وآبی نیافتید که با آن وضو بگیرید یا غسل

کنید تیمم کنید.(ص108ق)

                                        

                                                           

                    

                        *وعده حق*

ازتو می پرسند که آیا این عذاب موعود حق است ؟ بگو آری به پروردگارم

سوگند که قطعا آن حق است وشما نمی توانید آن را از خود باز داریدوازآن

بگریزید.(ص214ق)

 

                                   *وعده ابلیس*

ابلیس گفت پروردگارا بدان سبب که مرا به گمراهی افکندی من هم اعمال

وعقاید نادرست را در زمین برای مردم می آرایم وقطعا همه آنان را به بی

راهه می افکنم مگر آن بندگانت از میان آنان که برای تو خالص شده اند به

گونه ای که برای من ودیگران در آنها نصیبی نیست.(ص264)

                                    *وفای به عهد*

به مال یتیم جز به بهترین وجه که برای او سود آورتر است نزدیک نشوید

تا به توانایی خود برسد وبه پیمان ها وفا کنید که قطعا پیمان ها مورد سوال

قرار خواهند گرفت. (ص285ق)

                                       *ولایت *

آیا کسی چون پیامبر که بر بینشی ازجانب خدا اتکا دارد وبدین وسیله آسمانی

بودن قرآن را دریافته است وشاهدی از خود وی به دنبال اوست که بینش

الهی به حقانیت وی وقرآن نازل شده بر او گواهی می هد وکتاب موسی نیز

که پیشوا ومایه رحمت است پیش از او نازل شده ودر بردارنده حقایقی از

قرآن است مانند کسی است که از این امور بی بهره است ؟ چنین کسانی به

قرآن ایمان دارند وهر کس از گروه ها به آن کفر ورزد آتش وعده گاه اوست

پس تو ای پیامبر چون از این ویژگی ها بر خورداری در حقانیت قرآن تردید

مکن همانا آن سراسر حق است واز جانب پروردگار توست ولی بیشتر این

مردم به این حقیقت ایمان نمی آورند .(ص223ق)

                                  *ویرانی خانه*

اینها خانه های نیرنگ کاران است که به سبب آن که ستم کردند از سکنه

خالی شده است به راستی در داستان صالح وقوم او برای مردمی که اهل

دانشند آیتی است آری کافران را هلاک کردیم وکسانی راکه ایمان آورده و

تقوا پیشه کرده بودند نجات بخشیدیم .(ص381ق)

 

                                                        

 

 

 

                                                                    *هجرت*

ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در راه خدا برای جهاد سفر می کنید

وبا افرادی روبرو می شوید خوب بررسی کنید تا مومنان را از کافران باز

شناسید تا مبادا مومنی را به تصورآن که کافر است بکشید وبه کسی که به

رسم مسلمانان به شما سلام می کند نگویید مومن نیستی واورابدون تحقیق

به قتل برسانید که با این کار خواهان متاع ناپایدار زندگی دنیا به شمار می

آیید بدانید که غنیمت های بسیاری نزد خداست آنها راطلب کنید شما نیز

بیش از این که ایمان بیاورید چنین بودید که همواره در پی دستیابی به متاع

دنیا بودید ولی خداوند نعمتی گران به شما عطا کرد واین خصلت از شما زدود

بنابراین خوب بررسی کنید تا هر کسی را به گمان کفر نکشید قطعا خدا به آن

چه می کنید آگاه است. (ص93ق)

کسانی که ایمان آورده وبه مدینه هجرت نموده وبا مال وجانشان درراه خدا

جهاد کرده اند وکسانی که پیامبرومومنان را در مدینه جای داده وخدا ورسول

اورایاری نموده اند اینان بر یکدیگر ولایت دارند وکسانیکه ایمان آورده ولی

هجرت نکرده اند از ولایت آنان چیزی بر شما مقررنیست تا آن که هجرت

کنند مگر ولایت یاری رسانی که اگر از شما درامر دین کمک خواستند برشما

ست که آنان را یاری دهید مگر این که بر ضد قومی باشد که میان شما وآنان

پیمانی منعقد شده است وخدا به آنچه می کنید بیناست.(ص186ق)

 

                                                            *هزینه جهاد*

در راه خدا وبرای برپایی دین هزینه جهاد را تامین کنید وخود را به دست

خویش به هلاکت نیفکنید ونیکی کنید که خدا نیکو کاران را دوست دارد.

                                                                            (ص30ق)

                                    *هوای نفس*

ای پیامبران به کافران مرفه که در بند ایمان نیستند دل مبند بلکه خود را پای

بند وهمراه کسانی که هرصبح وشام پروردگارشان را می خوانند وخشنودی

اورا می طلبند قرار ده ودیدگانت از آنان نگردد وبه کفرپیشگان مرفه نگراید

که آرایش زندگی این دنیا را بخواهی واز آن کس که ما دلش را ازیاد خدا

غافل ساخته ایم واز پی هوای نفس خویش رفته وکارش نادیده گرفتن حق

بوده است پیروی مکن .(ص297ق)

                                            

 

 

 

 

 

                                                              *یکتایی*

بگو حقیقت این است که خدا یگانه است وخداست که هر چیزی به او نیازمند

است وخود از همه چیز بی نیاز است . از این روی نه فرزندی آورده ونه

زاده کسی است وهیچ کس همتا وهمانند او نبوده است. (ص604ق)                                                                      

 

                                          

 

 

 

 

در خاتمه تذکر می دهم که اگر شیعیان با همدلی و یک پارچگی برای

تشکیل حکومت علنی وظهور آخرین صاحب الزمان  حضرت بقیه الله

(عج) در کلیه مجالس وقنوت نماز وبعد نماز دعا کنند وهمانطور که

از خوردن وخوابیدن ودیگر مسائل زندگی خسته نمی شوند از دعا

کردن نیز خسته نشوند آنگاه :

1= دعا کننده به شفاعت حضرت فاطمه(س) می رسد.

2= دعا کننده مانند آن است که سالیان زیادی عبادت نموده در حالیکه

      روزها روزه داشته و شبها به نماز ایستاده است.

3= دعا کننده صله رحم آل محمد را به جا آورده است.

4= دعا کننده جز حزب خدا قرا ر دارد.

5= دعا کننده به مقامی می رسدکه ثواب همه بندگان دنیا را به او

     دهند.

6= دعاکننده نوری خواهد داشت که روز قیامت برای دیگران

      درخشش می کند.

7= دعا کننده موقع مرگ مدارا می شود.     

                                                          

                                      

 خدایا به امید فضل تو

 

                    و محبت فرستاده ات

 

                      بقیه الله هستم. پایان

                     

                    

 

                                                  

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه یازدهم آبان 1389 21:41
                                                               
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه یازدهم آبان 1389 21:39
                                                     
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه یازدهم آبان 1389 21:36
        

                                              

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه یازدهم آبان 1389 21:33
 

                                            // بسم الله الرحمن الرحیم//

                                                        //حرم خدا//

 // مولف: آذر سلگی(فرزندحجت اله)//

 //تیراژ:1000نسخه CD//

 //تعداد:     13 صفحه//

//سایت:www.jahan22.blogfa.com//

 //ایمیل:montazerm98@yahoo.com//

 //چزای دخل وتصرف در محتویات این محتوا ده سال نماز برای مولف است//

// پخش وتکثیر آن ثواب دارد//

                                                             (1)

                                                    // مقدمه//

 با توکل به خدا وتوسل به مولا صاحب عصر وزمان (عج) در باره حریم

امن زمین یعنی حج ابراهیمی وکعبه دل ها این مجموعه را نوشته وتقدیم

خدا می کنم چنانکه پیامبر گرامی فرموده اند حج پایه ورکن دین است

وقران تارک حج را کافر شمرده وابراهیم از خداوند خواستار گرایش

دل ها به این خانه گردیده است. به این امید که فرصت دهی تا عاشقانه

گردت بگردم و فرصت دهی آن باشم که توخواهی وقدرت ومعرفت دهی

که در حریم امن خود که مرا راه دادی بمانم واز حدود تو خارج نشوم

وبهترین جایگاه را که در رویای من نمی گنجد تصاحب کنم . خودت فرمودی بهشت را به بها دهند ونه به بهانه پس درجه قرب تو را می طلبم وآماده تقدیم بهایش هستم.

                                                      (2)

                              // جایگاه حج در اندیشه اسلامی//

             امام صادق :هیچ پادشاه وهیچ رعیتی به خانه خدا نمی رسد

             جز بلا مشقت وناگواری در آب وغذا وتحمل باد وتوفان

             وتابش خورشید واین است معنای کلام خداوند عز وجل که

             فرمود چارپایان بار های شمار اربر پشت کشیده به شهر

             می رسانند که اگر آنها نبودند شما جز با مشقت وجان کندن

             به مقصد نمی رسیدید همانا پروردگار شما رئوف ورحیم

             است.(نورالمتقین)

                                       // حوادث تلخ//

             در یک سال حجاج دچار توفان وباد سیاه شدند ودرسالی

             حجاج را اسیر وآنان را وادار به چوپانی می کردند ودر یک

             سال دیگر اکثرا مردند وآنهایی هم که ماندند شتران خود را

             کشته واز گوشت آنها رفع گرسنگی می کردند وگاهی حاجیان

             گرفتار سیل وخشم طبیعت شده اند .

                                     // نقش عظیم حج//

             امام صادق: حج از آزاد کردن ده برده بالاتراست وشمردند

             تا به هفتاد بنده رسید وفرمود یکی طواف ودو رکعت نماز آن

             از یک بنده آزاد کردن بالاتراست.(ثواب الاعمال)

                                   // ثمرات عظیم حج//

            هنگامی که رسول خدا از عرفات کوچ نمود در ابطح یکی از

            اعراب بیابانی به حضور آن حضرت شرفیاب شده عرضه

            داشت من مردی ثروتمندم قصد حج داشتم هنگام حرکت

            مانعی  پیش آمد ونتوانستم به حج بروم شما امر فرمایید بااین

            مال کارنیکی انجام دهم که ثواب حج را درک کنم حضرت به

            سوی کوه ابوقیس رو کرد وفرمود اگر به مقدار این کوه

            طلای سرخ داشته باشی وهمه را در راه خدا انفاق کنی به

            ثواب وبهره ای که حاجیان رسیده اند نخواهی رسید.(فروع کافی)

 

                                //تشویق مردم به حج//

           امام صادق: به فردی که به بهانه نگهداری خانواده ترک

          حج کرده فرمود وقتی از دنیا رفتی چه کسی آنها را اداره

           می کند ؟به همسروفرزندت سرکه وزیتون بخوران وبا

           مازاد آن همه ساله حج برو وبه دیگری هم گفت اگر می

                                              (3)

           توانی نان را با نمک بخوری وهمه ساله به حج بروی

            این کار رابکن.

                                   // ترک حج//

           امام علی(ع): فرزندانم تا زنده هستید حج خانه خدا را

           ترک نکنید که در چنین صورتی مهلت داده نمی شوید

           ور سوره آل عمران هم تارکین حج مورد تهدید جدی

           قرار گرفته اند .(نهج البلاغه)

                                 // هدف داری درسفر//

           پیامبر(ع):سفر کنید تا سالم باشید وبرای مجاهدان

           راه خدا وبرای آن کس که برای انجام حج از خانه

           بیرون می رود ودر بین راه مرگ گریبانش را می گیرد

           بهشت را ضمانت می کنم .(وسائل الشیعه)

                              //توبه واستغفار//

           امام صادق: هنگامی که قصد حج کردی با آب توبه

           خالص گناهانت را بشوی ولباس راستی وپاکی   و

           خضوع وخشوع را برتن کن ودرسوره تحریم هم

            آمده که ای ایمان آورندگان به درگاه خدا توبه کنید

            توبه ای ازروی اخلاص که بازگشت به گناه در آن

            نباشد ودر سوره هود آمده از پروردگارتان آمرزش

            بخواهید وبه درگاهش توبه کنید تا شما را از رزق

            نیکو تا آنگاه که مقرر است برخوردار کند وهر

            شایسته انعامی را نعمت دهد.(مصباح الشریعه)

            امام سجاد: خداوندا اگر پشیمانی از گناه توبه است

            قسم به عزت تو که من از پشیمانانم واگر استغفار

            وطلب آمرزش موجب از بین رفتن گناه است همانا

            سوگند به عزت تو از آمرزش طلبانم (هود)

                                                    

                                     // وصیت //

           امام صادق: کسی که بر مرکبی سوار می شود لازم

           است وصیت کند تاوارثان دچارمشکل نشوند وتکلیف

           خود را بدانند.

                            // اخلاص در نیت//

          در سوره بینه خدا می فرماید: وآنان راجز این

          فرمان ندادند که خدا را بپرستند در حالی که در

          دین او اخلاص می ورزند.رسول الله فرمود کارها

                                 (4)

          بر اساس نیت هاست وارزیابی هر عمل بسته به

          نیت وانگیزه آن عمل دارد.

                           //زاد وتوشه حلال//

          خداوند درسوره بقره می فرماید ای کسانی که ایمان

          آورده اید  ازآن چیزهای پاکیزه ای که روزی شما

           کرده ایم بخورید وپیامبر فرمود هنگامی که مردی

           بامال حرام حج می گذارد وبه خدا می گوید به فرمان

           برداری ایستاده ام خدا می گوید نه به فرمانبرداری

           نایستاده ای ودر اطاعت وخدمت نیستی تا آنچه  در

           اختیار توست به صاحبش بر گردانی.(فیض القدیر)

                   //چشم نداشتن به مال دیگران//

          گروهی از اعراب بدون توشه راهی حج شدند

          وگفتند ما توکل می کنیم وخداوند آیه نازل کرد

          که توشه برگیرید که همانا بهترین توشه تقوا

          است واگر بار آذوقه خود را بر دیگران تحمیل

          کنید از تقوا دوراست ویک پیشوای آنان گفت

          اینان بر خوراکی های مردم توکل کرده اند.

                                                     (هدایه السالک)

 

                   //تامین مخارج زن وفرزند//

         امام صادق:باید گستردگی مال داشته باشید به

         شکلی که با قسمتی از آن حج انجام داده و با

         باقیمانده آن خوراک وزندگی زن وفرزند را

         تامین کند وحج خدا بر کسی واجب است که

         بتواند نفقه خانواده را بهجا گذارد وآنچه پس

         از حج بدان نیاز دارد تهیه کند.(وسائل الشیعه)

                               

                       // انتخاب زمان مناسب//

         امام باقر:پیامبر روز پنج شنبه را برای سفر

         انتخاب می کردند وروز جمعه سفر کراهت

         دارد زیرا بهتر است در نماز جمعه شرکت کنید

                                //غسل //

         مستحب است انسان قبل سفر غسل کند ونیت

                                   (5)

         غسل را توبه وحاجت وزیارت وطلب خیر و

          نماز ودعا قرار دهد واگر روز جمعه است

          غسل جمعه را نیز به نیت اضافه کند وبرای

          همه آنها یک غسل کند.

                               // صدقه//

          امام صادق:صدقه بده هر روزی که خواستی برای

          سفر خارج شوی ودورکعت نماز بخوان وبعد بگو

          خدایا خود وخانواده وپول وفرزندان ودنیا وآخرت

          وامانت وپایان کارم را به تو می سپارموموقع رفتن

          سوره های حمد وچهار قل وآیه الکرسی را در چهار

          طرف بدن بخوانید.

                             // بی خبر نرفتن//

          امام صادق:مسلمانی که قصد مسافرت دارد باید

          برادران دینی خود را از قصد خود آگاه سازد و

          متقابلا این حق را ایجاد کند که موقع بازگشت

          برادران ایمانی به دیدار او بیایند.(وسائل)

                             //انتخاب همراه//

         پیامبر:به تنهایی سفر مکن که همانا شیطان با

         شخص تنهاست اگر سه نفر باشند یار وچهار نفر

         رفیق هستند وتنها غذا خوردن وتنهادر بیابان

         راه رفتن وتنها خوابیدن مورد لعن است.

     

                       // هم شانی در مسافرت//

         رفیق های سفر را هم شان وهم طراز انتخاب

          کنید تا خوش بگذرد و از همراهی با او احساس

          زینت وسر افرازی کنید. انتخاب شب برای سفر

          بهتراست زیرا زمین در شب در نور دیده می

          شود.(وسائل)

 

                              // خدمت به حاجیان//

          اما م علی: پیامبر فرموده هرمسلمانی به گروهی

          از مسلمانان خدمت کند خدا به شمار آنان در بهشت

           خدمت کارانی به وی خواهد بخشید.(وسائل)

                               //حرم خدا//

          امام صادق: کعبه خانه ای است که خدا بوسیله

                                   (6)

     آن بندگانش را به پرستش واداشت تا با آمدن به

        به این مکان میزان پیروی واطاعت آنان را

       بیازماید از این رو بند گان خود را به بزرگداشت

       وزیارت این خانه بر انگیخت وآن را قبله نماز

       گزاران ساخت .

      مرکزی برای آمرزش وکسب خشنودی اوست و

      آن را دوهزار سال پیش پس از ایجاد زمین بوجود

       آورد . (ارشاد مفید)

                      //حج ظاهری وباطنی//

       از امام رضا از علل حج پرسیدند وایشان فرمود:

       حج به سوی خدا رفتن ودر پیشگاه باری تعالی

      حاضر شدن است وکمال خواهی واز خدا پاداش

      وثواب فراوان خواستن است . حج از گذشته

      تاریک و پر گناه خارج شدن واز آنچه در گذشته

      انجام شده توبه کردن وبرای آینده کار خوب ونیک

      رااز نو آغاز کردن است . حج خارج نمودن وجدا

      سازی دارایی ها از یکدیگر است خمس وزکات و

      دیون واجب را پرداختن وحق فقرا ومحرومان و

      دیگر حقوق دینی را ادا کردن است.

      حج بدن رابه سختی انداختن واز زن وفرزند دور

      شدن وجان را از هواهای نفسانی وشهوات ولذت

      های نا مشروع منع کردن وتمرین خود سازی  و

      گناه نکردن است.(عیون الاخبار)

                          // اسرار حج //

     امام علی: خداوند حج را بر شما واجب کرده آنجا

     را قبله مردمان ساخت وآن را برای دینداران نشانه

     فروتنی در برابر عظمت او واعتراف به عزت و

     بزرگواری خدا قرار داد واز میان بندگان خود گوش

     به فرمانانی را برگزید که دعوت اوراپذیرفته وگفتارش

     را گوش فرادادند وبرجایگاه پیامبران ایستادند .

     خداوند کعبه را برای اسلام نشان وبرای پناه آورندگان

     به آن حرم قرارداد حج گزاری را واجب کرد حق اورا

     به مردم شناساند وزیارتش را بر شما نوشت وفرمود

     بر هرکسی که می تواند واستطاعت دارد که بر این خانه

                                 (6)

     راه یابد حج واجب است واگر کفر ورزیده وسرباز زند

     همانا خدا از جهانیان بی نیاز است.(نهج البلاغه)

     امام سجاد: آیا در میقات نیت کردی که لباس معصیت و

     نافرمانی را از تن درآورده وجامه طاعت وفرمانبری

     خداوند را بر تن کنی . وقتی که لباس های دوخته را

     در آوردی آیا نیت کردی که خود را از ریا ودورویی

     وورود در شبهه ها برهنه ودور سازی؟ به هنگام غسل

     نیت کردی که خود را از اشتباهات وگناهان شستشو

     دهی؟ آیا موقع احرام نیت کردی که هرچه را خدا برتو

     روا نداشته بر خود حرام بداری؟ موقع بستن پیمان حج

     آیا قصد کردی که هر پیمان غیر الهی رارها سازی؟

     آیا به هنگام خواندن نماز طواف نیت آن داشتی که از

     شر شیطان به خدا پناه بری ؟ هرکس به حجر الاسود

     دست داده در واقع با خدا دست داده پس بیاندیش و

     پاداش آنچه را حرمت قائل شده وبزرگ داشته ای ضایع

     مگردان ودستی که به خدا دادی وپیمانی را که با خدا

     بستی نگسل و نشکن.(مستدرک الوسائل)آآنن                     

                     // طواف وپیدایش آن//

    طواف یعنی گرد چیزی گشتن وبرای گرد کعبه گشتن

    استفاده می شود وهزاران سال قبل از حضور آدم ایجاد

    شده که خداوند به ملائکه گفت من در روی زمین به

    جای شما جانشین قرار می دهم وفرشتگان گفتند آیا

    کسی را در زمین قرار می دهی که فساد وخون ریزی

    کند ؟ ما تسبیح وحمد تورا به جای می آوریم وخداوند

    به خاطر گستاخی با آنان هفت سال قطع رابطه کرد و

    بعد که توبه نمودند به آنها فرمان داد تا بر گرد بیت

    المعمور طواف کنند وهفت سال طواف کردند تا خدا توبه

    آنان راپذیرفت وبعد خداوند درست مقابل بیت المعمور

    خانه خود را بنا نمود در بالای کعبه بر فراز  آسمان

    هفت گانه وزیر عرش خانه ای  است که ضراح نام دارد

    که روزانه هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند وآنها

    در بیت المعمور بالای کعبه    که مسجد است نماز می

    گزارند  وشبانه کعبه را طواف می کنند وبعد بر پیامبر

    درود می فرستند وبر می گردند وتا قیامت دیگر نوبت

                               (7)

    به آنها نمی رسد. (اخبار مکه)

                       // طواف آدم//

   نخستین کسی که اساس کعبه را نهاد ودرآن نماز گزارد

  وبرآن طواف کرد آدم بود که 7 تا در شب و5 تا در روز

  طواف کرد . آدم به خاطر عصیانی که کرد خدا اورا از

  بهشت راند وبه زمین فرود آمد وخدا گفت چه شده که من

  صدای فرشتگان را نمی شنوم وخدا فرمود به خاطر ترک

 اولی وخطای توست ولی برو وخانه ای بساز و بر گردآن

 طواف کن ومرا یاد کن همانطور که دیدی فرشتگان بر گرد

 عرش من می گردند آدم به مکه رسید وبیت الحرام را

 ساخت وجبرئیل با بال خود به زمین زد وپایه استواری در

پائین ترین نقطه زمین برای او آشکار ساخت وفرشتگان

سنگ هایی درآن ریختند وملائکه شیوه طواف کردن بر

گرد آن را به آدم آموختند.(اخبار مکه)

                                //  طواف بزرگان//

هیچ فرشته ای را خداوند به زمین نمی فرستد مگر آن که

اورا به زیارت کعبه فرمان می دهد وآن فرشته از کنار عرش

احرام بسته ولبیک گویان فرود می آید نخست حجر را

می بوسد واستلام می کند وسپس هفت دور بر خانه طواف

می کند وداخل کعبه دورکعت نماز می گزارد وبه آسمان

صعود می کند.راهنمای آدم درانجام مناسک حج جبرائیل

بوده وپس از آدم شیث به همان نحو حج گزارد و75 پیامبر

حج گزاردند. بعدا خدا به ابراهیم فرمود کعبه رابسازد واو

واسماعیل پس از ساخت به فرمان جبرئیل هفت دور طواف

کرد ندودر هر دوربه گوشه های کعبه دست کشیدند ودورکعت

در مقام ابراهیم نماز گزاردند وبعد حجر را استلام نمودند

وذکر سبحان الله والحمدالله ولاالاالله والله اکبر ولا حول ولا

قوه الا بالله را می گفتند. (اخبار مکه)

                      //طواف واهمیت آن//

طواف خانه خدا یکی از زیباترین وپر جاذبه ترین اعمال

ومناسک حج است در ورود هر انسان ابتدا باید خود را

با آب توبه بشوید وبارسنگین گناهان را ازدوش خویش

برزمین بگذارد آنگاه غسل کرده تکبیر کنان وارد مسجد

الحرام شود وعاشقانه گرد کعبه بچرخد تا خدا از اوخشنود

                              (8)

شود وهر رکنی ازارکان کعبه ویژگی خاصی دارد وطواف

کننده ازنقطه شروع تا پایان مراحلی را برای وصول به

قرب حق طی میکند رکن حجر الاسود که باب الرحمه

نامند درب رحمت به سوی او گشوده می شود ودر رکن

شامی درب انابه وتوسل ودر رکن یمانی باب توبه باز

است واز اینجا تا حجر به باب آل محمد وشیعیان آنان

معروف است فرشتگان نگاهبانان این مسیرند آنان از

آسمان به زمین آمده شب وروز گرد کعبه طواف می کنند

تا آن را ازپیروان شیطان وستمگران حراست کنند وبایدتو

حج گزار دراین مکان الهی زبانت را نگهداشته وسخنانی

سودمند بر آن جاری کنی وکارنیک ونماز شب بخوانی

وطواف فراوان کنی وختم قران کنی.

خدا وقتی فرشته ای را برای کاری به زمین می فرستد

فرشته اجازه می گیرد که به کعبه طواف کند وبعد به

زمین فرود آید وهمین دلیل آن است که کعبه همیشه طواف

کننده دارد وموقع باران مردم خود رابه زیر ناودان طلا

 می رسانند که ازآن باران بخورند.

ووقتی که آنجا سیل آمد با شنا طواف می کردند .

                 //پاداش طواف کنندگان//

یکی از ثمرات طواف آمرزش گناهان است وچون هفت بار

گرد خانه طواف کنی به این وسیله عهد وپیمانی نزد خدا

برای توبوجود می آید که خدا پس از آن شرم می کند تورا

عذاب کند وناگر طواف زیارتکردی ونماز طواف خواندی

فرشته ای بزرگواردست بر دوشانه ات می زند ومی گوید

گناهان گذشته ات بخشیده شده عمل ازنو آغاز کن ودر

طواف خدا شش هزار حسنه برای او می نویسد وشش

هزار گناه اورا می بخشدوشش هزار درجه اورا بالا می برد

پیامبر می فرماید طواف زیاد کنید زیرا کمترین چیزی که

در روز قیامت در نامه عمل شما یافت می شود همانا طواف

است وهر طواف ارزش آزاد کردن یک بنده را دارد.

امام صادق می فرماید خداوند اطراف کعبه 120 رحمت

قرارداده که شصت تا مخصوص طواف کننده وچهل تا برای

نماز گزار وبیست تا برای نگاه کننده به کعبه است.(من لایحضرالفقیه)

                                // هفت شوط//

                                           (9)

وقتی ملائکه به حرف خدا توجه نکردند وخدا هفت هزار

سال نور خود را ازآنان پوشانید ملائکه هفت هزار سال

به عرش پناه بردند پس خداوند بر ایشان رحمت آورد

وتوبه شان را پذیرفت وبیت المعمور را که در آسمان

چهارم بود برای آنان قرار داد وبیت الحرام را برای مردم

مقابل بیت المعمورقرار دادوطواف بر بندگان هفت

شوط واجب شد برای هر هزار سال یک شوط . درنقل

 دیگری آمده که قبل از اسلام طواف در بین قریش عدد

خاصی نداشت عبدالمطلب آن را هفت شوط قرار داد و

خداوند هم پس از پیدایش اسلام قبول کرد.

                        // هروله در طواف//

در جریان فتح مکه رسول خدا پس از ورود به شهر

خانه ابوسفیان را مکان امن قرارداد مردم نیز به این

خانه پناه آورده در به روی خویش بسته وجنگ افزار

هایشان را بر زمین نهادند وپیامبر نزد حجر الاسود

آمده آن را لمس فرمود ومشغول طواف شد وبه بتی

که کنار کعبه قرار داشت رسید کمانی را درچشم بت فرو

کرد وبعد به کوه صفا آمده از آن بالا رفتند واز آنجا به

خانه کعبه نگاه کرده دستها را بلند کرد ودعا نمود و

موقع طواف سه شوط را به حال هروله وچهارشوط را

به حالت راه رفتن .

                      // استلام حجر الاسود//

در هر شوط از طواف استلام حجر الاسود مستحب وکاری

پسندیده است لیکن هنگام ازدحام جمعیت نباید بر دیگران

فشا رآورده وبه آنان آزار رساند .

رسول خدا هر بار که به حجر الاسود می رسیدند آن را

لمس می کردند وهر بار که سواره طواف می کرد با چوب

دستی خود به حجر الاسود می کشیدند وسپس نوک آن را

می بوسیدند.

امام صادق: اگر حجر الاسود خلوت بود آن را استلام کن

وگرنه از دور اشاره کن وبرای زنان با صدای بلند لبیک

گفتن وحجر الاسود را لمس کردن وورود به کعبه وهروله

نمودن بین صفا ومروه لازم نیست.

                        //طواف نیابتی//

                            (10)

مستحب است حاجی تا زمانی که در مکه حضور دارد برای

خود ودیگران طواف کند آنان که دارای معرفت بیشتری

هستند به نیابت از پیامبر وامامان معصوم طواف نموده

وحج خود را با حج آنان پیوند زنند .

 

                 // ارتباط طواف وولایت//

امام صادق: به مردمی که خانه خدا را طواف می کردند

نگریست وفرمود به خدا سوگند به چنین کاری فرمان

داده نشده اند آنان مامورند گرد این سنگ ها طواف کرده

وچرک از خود دور کنند ونذر های خویش را ادا کنند وبر

آن خانه کهن طواف کنند واز مکه آغاز وبه لقا ما امامان

برسند. یعنی حج خود را با زیارت ما به پایان ببرد .

امام باقر فرمود از مکه آغاز وبه مدینه ختم کن این بهتر

وافضل است. چون این شیوه موجب خواهد شد تا این

فریضه الهی از یک عبادت خشک وبی روح خارج وبا

الهام گیری از رهنمود های رهبران الهی در تاروپود

وجود انسان مسلمان اثر گذارد. باید قدرت مندان شما

ضعیف هایتان را یاری دهد وثروتمندان بر فقیران

مهربانی کنند وهریک از شما نسبت به برادر دینی خود

خیر خواهی نماید اسرارمارا پنهان داشته ومردمان را

بر گردن ما سوار نکنید به ما بنگرید وروایاتی از ما را

که برشما نقل می کنند اگر با قرآن موافق یافتید ضبط

نموده وعمل کنید واگر مخالف بود رد کنید واگرمشتبه

بود درآن توقف کنید پس دیدار با امام پس ازحج چگونه

زیستن ورفتار با مردم را آموزش می دهد.

 

                  // طواف وحوائج مردم//

پیشوایان دین اجازه داده اند در حین طواف آن را قطع و

حاجتی از مومنی را برطرف کنند .

یکی از لحظات شیرین وبه یاد ماندنی حج زمانی است

که حاجی پس از انجام طواف پرده کعبه را در دست

گرفته خود را به کعبه چسبانده قطرات اشکش مروارید

گونه از گونه هایش سرازیر گردد وبا خدا راز ونیاز کند

وبگوید حال که درب پادشاهان بسته وبرآن نگاهبانانی

                          (11)

گمارده اند درب خانه تو برای درخواست کنندگان باز

است به سوی تو آمده ام تا به رحمت خود به من نظر

کنی ای مهربان ترین مهربانان.

                        // مقام ابراهیم//

یکی از نشانه های شکوه وعظمت خدا در مکه مقام

ابراهیم است که نماز طواف را می خوانند ومقام جا

یا محل قرار گرفتن دوپا را گویند ونام سنگی است که

حضرت ابراهیم بر روی آن ایستاده وخانه کعبه را

ساخته است ونیز بر روی آن بانگ بر آورده ومردم

را به حج فرا خوانده است وبه فرمان خدا سنگ به

شکل گل نرم درآمده وجای پای حضرت ابراهیم در آن

باقی ماند ه است.

امام باقر: سه سنگ از بهشت است یکی مقام ابراهیم

ودیگری سنگ بنی اسرائیل وسومی سنگ حجر الاسود

واین سنگ ها دویاقوت بهشتی هستند که خدا نور آنها

را مخفی وپنهان ساخته واگر اینطور نمی شد نور این

مقام ها میان مشرق ومغر ب راروشن می ساخت وهر

دردمندی بر آن دست می کشید شفا می یافت .

پیامبر: بین رکن حجر الاسود ومقام ابراهیم باغی از

باغ های بهشت است ونماز در آنجا باعث آمرزش گناه

است. محل بیعت امام زمان (ع) با یارانش هم همان جا

است .(اخبار مکه)

                // مقام ودشمنان اهل بیت//

حضور در کنار مقام واطراف آن با تمامی اهمیت و ویژگی

که دارد برای دشمنان اهل بیت عصمت وطهارت فایده ای

ندارد پیامبر فرموده اگرمردی روی پاهای خود ایستاده و

بین رکن ومقام نماز بخواند وروزه بگیرد ودر حالی که

دشمن اهل بیت محمد  است خلاوند را ملاقات کند باز در

آتش وارد می شود واگر با علی دشمن باشددر قیامت

اورا با صورت در آتش فرو خواهند برد.

 

               // درس آموزی ا ز ابراهیم //

در قران کریم گفته شده که ابراهیم مسلمان ومطیع اوامر

الهی وخاضع وترسان در پیشگاه خدا بوده واو خلیل ودوست

                            (12)

 بوده وصبور وبردبار بوده وبسیار اشک می ریخته وپیشوای

صالحان بوده وخود به تنهایی یک امت بوده وشکرگزار

نعمت های الهی بوده وصدیق بوده وخداوند آتش را بر او

سرد وگوارا ساخته به پیمان های خود وفادار بوده ودر

بیزاری وبرائت از مشرکان الگو ونمونه بوده است.

 

                        // زمزمه زمزم //

زم یعنی آهسته وزمزم نام چشمه ای درمکه است نزدیک

کعبه که در دوران حضرت ابراهیم آن وقت که به فرمان

خدا همسرش هاجر را به همراه اسماعیل که کودکی شیر

خوار بود آنها را درسرزمین بی آب وعلف مکه رها نمود

وهاجر نگران از جان کودک خویش به جستجوی آب

پرداخت.بین کوه صفا ومروه هفت بارآمد وشد کرد وبه

دنبال فریاد رسی می گشت که ناگهان صدای جبرئیل آمد

که با پای خود ویا با بال خویش بر زمین زد وچشمه ای

جوشید وآب آن جاری شد وبعد پرندگان با سر وصدا کنار

این چشمه کاروانیان را به آنجا برای نوشیدن آب می

کشاندند. عبدالمطلب آشامیدن ووضو گرفتن ازآب زمزم

را حلال وجایز دانسته لیکن غسل کردن با آن را روا

نمی دانند که موقع نوشیدن مستحب است بگویی خدایا

آن را دانشی سودمند وروزیی فراوان ودرمان هردردو

بیماری قرارده همانا تو توانایی .

 

                         // صفا ومروه//

این دو از نشانه های دین خدا وسعی میان آن دو یکی

از ارکان حج بیت الله الحرام است که حاجیان با مجسم

نمودن سعی هاجر ودر تاسی به روش رسول خدا هفت

مرتبه فاصله میان این دو کوه را با قصد قربت می پیمایند

صفا در لغت به معنای سنگر سخت وصافی است که با

خاک وشن مخلوط باشد . المرو سنگ سفید برق دار را

گویند که با آن آتش روشن می کنند ومفرد آن مروه است.

                                                                  پایان

 

                              (13)

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه چهارم آبان 1389 15:16
                                             
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه چهارم آبان 1389 15:8
                                                    
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه چهارم آبان 1389 15:6
                                                          
نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |

سه شنبه چهارم آبان 1389 15:1
                          

                                             || بسم االه الرحمن الرحیم||

                                                     || قانون تجارت||

  ||مولف: آذر سلگی||

 ||تیراژ: 1000نسخه CD||

 ||تعداد:   10  صفحه||

 ||سایت:www.jahan22.blogfa.com||

 ||ایمیلmontazerm98@yahoo.com:||

 || دخل وتصرف در این محتوا حق الناس است||

 ||تکثیر وپخش آن ثواب دارد||

             

                                                                    (1)

                                                      ||  مقدمه  ||

 با  توکل به رب العالمین وتوسل به امام زمان (ع) این محتوا

را تقدیم می دارم با این سخن از امام صادق (ع) که فرموده اند : به زودی زمانی بر مردم خواهد رسید که مالکیت وتکبر وستم وثروت به دست نیاید مگر با غصب وخست ودوستی

مردم حاصل نشود مگر با ازدست دادن دین وپیروی هوای

نفس پس هر کس آن زمان را در یابد وبر نداری وفقر صبر کند در حالی که بر ثروت داشتن توانایی داشته باشد وبر

دشمنی صبر کند در حالی که می تواند جلب محبت نماید وبر

خواری وذلت صبر کند در حالی که بر عزیز شدن قادر باشد

خدا به اوثواب پنچاه صدیق از تصدیق کنندگان مرا می دهد.

هم چنین می فرمایندهرگاه دولت باطلی بود به دنبال آن باش که با هرکس تقیه داریو با تحیت وسلام مواجه شوی زیرا هرکس معترض این دولت شود خود را به کشتن داده وبه  هلاکت انداخته است .

همانا خداوند می فرماید خودتان را با دست خود به مردن و

هلاکت نیاندازید.همانا هر کس منتظر امر ظهور باشدوصبر کند بر آنچه از اذیت وترس می بیند درآن دنیا با ماست.

 در این مجموعه آرا ووحدت رویه دیوان عالی کشور وشعب دیوان عالی وآیین نامه ها ی مربوط به مواد قانون ونظریات

شورای نگهبان گرد آوری شده است.

این محتوا را تقدیم به کلیه تجار جزء وکل وشهدای این قشر

وادارات وابسته آنها می دارم با تذکر آیه قرآن که وای بر

کم فروشان.

                                                                        (2)

                                                                 ||تاجر||

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

                                                     || معامله تجارتی||

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره ویا تصدی به حمل ونقل از زاه خشکی یا آب وهوا وهر قسم عملیات دلالی یا حق العمل

کاری وتاسیس وبه کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براین که برای

رفع حوائج شخصی نباشد وتصدی عملیات جراحی ونمایشگاه وصرافی

وبانکداری ومعامله برواتی وبیمه وکشتی سازی وکشتی رانی همه معاملات تجارتی  هستند.

                                                       || دفاتر تجارتی||

هر تاجری به جز کسبه جزء باید دفتر روزنامه ودفتر کل ودفتر دارایی و

دفتر کپیه داشته باشد.

در دفتر روزنامه باید همه روزه مطالبات ودیون وداد وستد ها باشد

ودردفتر کل تاجر باید کلیه معاملات را هفته ای یک بار بنویسد ودر دفتر

دارایی باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول وغیر منقول را

به ریز بنویسد ودر دفتر کپیه باید کلیه مراسلات ومخابرات وصورت حساب

های صادره را بنویسد.

                                                      || دفتر ثبت تجارتی||

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه تاجران آنجا اغم ازایرانی  یا خارجی باید درمدت مقرر اسم خود را آنجا ثبت کنند والا جزای نقدی دارد.

                                                      || شرکت تجارتی||

شرکت های تجارتی عبارتند از سهامی وشرکت با مسئولیت محدود وشرکت

تضامنی وشرکت مختلط غیر سهامی وشرکت مختلط سهامی وشرکت نسبی وشرکت تعاونی تولید ومصرف.

شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام

محدود به مبلغ اسمی سهام آنها ست.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دونفر یا چند نفر برای

امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام

یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت

مسئول قروض وتعهدات شرکت است.

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود .

                                                                 (3)

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت

اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن ویک یا چند نفر شریک

با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

در شرکت مختلط سهامی تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا سهامی

ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود .

شرکت نسبی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند

نفر تشکیل ومسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در

شرکت گذاشته اند.

شرکت تعاونی شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود

وشرکا مشاغل خود را برای تولید وفروش اشیا یا اجناس بکار می برند.

                                                       || تبدیل سهام||

هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع

عمومی فوق العاده سهامداران خود سهام بی نام شرکت را به سهام با

نام ویا آنکه سهام با نام را به سهام بی نام تبدیل نماید باید بر مراتب رادر

روزنامه کثیر الانتشار سه نوبت به فاصله پنج روز منتشر کند .

                                                         || اوراق قرضه||

شرکت سهامی عام می توانئد تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق

قرضه منتشر کند این اوراق ورقه های قابل معامله ای است که معرف

مبلغی وام است با بهره معین .

                                                      || مجامع عمومی||

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماعی صاحبان سهام تشکیل می شود

مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی وآرا لازم

جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد .

                                                       || هیئت مدیره||

شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب

شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد وعده اعضا نباید

از پنج نفر کمتر باشد.

                                                       || بازرسان||

مجمع عمومی عادی درهرسال یک یا چند بازرس انتخاب مس کند تا بر

طبق این قانون به وظایف خود عمل کند انتخاب بازرس یا بازرسان بلامانع است.

                                            || تغییرات در سرمایه شرکت||

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید ویا از طریق بالا

بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

                                                            (4)

                

                                                || انحلال وتصفیه||

شرکت سهامی وقتی که موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده

یا انجام آن غیر ممکن شده باشد ودر صورت ورشکستگی یا در صورتی که برای مدت معین تشکیل گردیده ومدت آن منقضی شده وهر موقع که صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهند ویادر صورت

حکم قطعی دادگاه در تمام موارد بالا منحل می شود.

                                            || حساب های شرکت ||

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی ودیون

شرکت را در پایان سال وهم چنین تراز نامه وحساب عملکرد وحساب سود

وزیان شرکت را به ضمیمه گزارشی در باره فعالیت ووضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند .

                                                 || مقررات جزایی ||

اشخاص زیر به حبسی تادیبی از سه ماه تا دوسال یا به جزای نقدی از

بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دومجازات محکوم خواهند

شد 1- هرکس که عالما وبر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق

کند یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر کند.

2- هرکس در ورق سهم یا نام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده

 را بیش از آنچه که واقعا پرداخت شده قید کند.

3- هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت

شرکت ها اعلام کند خودداری کند 4- هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل

از به ثبت رساندن شرکت ویادرصورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام شده باشد صادر کند 5- هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی

کلیه سرمایه ونادیه حداقل سی وپنج در صد آن ونیز تحویل کلیه سرمایه

غیر نقد صادر کند 6- هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام

بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام صادر کند.

 

                           || مقررات مختلفه مربوط به شرکت های سهامی||

هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا

تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود

بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا

تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین  و مدیران

وبازرسان وصاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به

این بطلان استناد کنند.

                                                                  (5)

                                                  || مقررات مختلفه||
مدت زمان مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکا یا وراث آنها

راجع به معاملات شرکت پنج سال است ومبدا زمانی روزی است که انحلال

شرکت یا کناره گیری شریک یا اخراج اواز شرکت در اداره ثبت به ثبت

رسیده ودر مجله رسمی اعلان شده باشد.

                                                        || برات ||

برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد-قید کلمه برات در روی ورقه - تاریخ تحریر-اسم شخصی که باید برات را تادیه کند- تعیین مبلغ برات- تاریخ تادیه وجه برات –مکان تادیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر –اسم شخصی که برات

در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود – تصریح به این که نسخه اول

یا دوم یا سوم یا چهارم الخ باشد.

                                                || ظهر نویسی برات||

ظهر نویس دارنده  براتی است که در صدد انتقال برات به شخص دیگر

می باشد ویا ظهر نویس باید مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود

اعم از این که شخص مذکور حامل باشد یا شخص معین قید نماید.

 

                                               || مسئولیت برات دهنده ||

برات دهنده وکسی که برات را قبول کرده وظهر نویس ها در مقابل دارنده

برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تادیه واعتراض

می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرد یا به چند نفر یا به تمام آنها

مجتمعا رجوع نماید .

                                                    || پرداخت برات||

پرداخت وجه برات یا پول خارجی تجویز شده وپرداخت تعهدات بارز با

رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد .

                                   || تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث||

هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهر نویس ها وجه برات اعتراض شده را کار سازی نماید دخالت شخص ثالث وپرداخت

وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.

                                            || حقوق ووظایف دارنده برات||

نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت

تادیه شود اعم از این که برات درایران صادر شده باشد یا در خارجه دارنده

                                                            (6)

 برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یک سال از تاریخ برات

مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها وهم چنین به برات دهنده که

وجه برات را به محال علیه رسانده است نخواهد داشت.

                                                               || فته طلب||

فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در

موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.

                                                               || چک||

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

در چک باید محل وتاریخ صدور قید شد ه باشد وبه امضای صادر کننده

برسد وپرداخت چک نباید وعده داشته باشد.

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد .

                                                         || مرورزمان||

دعاوی راجعه به برات وفته طلب وچک که از طرف تجار یا برای امور

تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه

ویا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد.

                                                  || اسناد در وجه حامل||

دارنده هر سند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب

می شود مگر درصورت ثبوت خلاف معذالک اگر مقامات صلاحیت دار

قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد

بود.

                                                            || دلالی||
دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای

کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند اصولا قرار

داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

هر دلال باید دفتری داشته باشد وکلیه معاملات را که به دلالی او انجام

گرفته با اسم متعاملین ومالی که موضوع معامله است ونوع معامله و

شرایط معامله  وعوض مالی که باید پرداخته شود وامضا طرفین معامله

درآن نوشته شود واین دفتر تابع کلیه مقررات راجع به دفتر های تجارتی

است.

                                                                  (7)

                                                   || حق العمل کاری||

حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده ودر مقابل حق العملی دریافت می دارد.

مخارجی که حق العمل کار کرده وبرای انجام معامله ونفع امر لازم بوده

 وهم چنین هر مساعده ای که به نفع امر داده باشد باید اصلا ومنفعتا

به حق العمل مسترد شود.

                                                  || قرار داد حمل ونقل ||

متصدی حمل ونقل کسی است که در مقابل  اجرت حمل اشیا را به عهده

می گیرد وقرارداد حمل ونقل تابع مقررات وکالت خواهد بود


                                                        || ضمانت ||

ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی

رجوع کرده ودر صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین

این ترتیب مقرر شده باشد.

                                                      || ورشکستگی||

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که

بر عهده اوست حاصل می شود وحکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می تواند صادر

نمود.

                                        || اعلان ورشکستگی واثرات آن||

تاجر باید ظرف سه روزاز تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر

تعهدات نقدی او حاصل می شود توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل

اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی وکلیه دفاتر تجارتی خود

را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

                                                          || ناظر||

در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.ناظر مکلف به نظارت در امور

راجعه به ورشکستگی وسرعت جریان آن است.

                                                       || مدیر تصفیه||
محکمه درضمن حکم ورشکستگی یا منتها درظرف پنج روز پس از صدور

حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند.

اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلب کاران واخطار به آنها ومدتی

که در آن مدت طلب کاران باید خود را معرفی نمایند وبه طور کلی وظایف

مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق

                                                             (8)

 نظام نامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

                                          || رفع توقیف وترتیب صورت دارایی||

مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی

نموده وتاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می کند ولی عدم حضوراو مانع از عمل نیست .

                                                    || اقدامات تامینیه ||

مدیر تصفیه مکلف است ز روز شروع به ماموریت اقدامات تامینیه برای

حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین اوبه عمل آورد.

                                         || در تشخیص مطالبات طلب کاران||

پس از صدور حکم ور شکستگی طلب کاران مکلف هستند در مدتی که به

موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظام نامه وزارت عدلیه معین شده اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات

آن ها را معین می نماید به دفتر دار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت کنند.

                                          || دعوت طلب کاران ومجمع عمومی ||

عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه

مذکور در ماده 467معین شده به توسط دفتر دار محکمه کلیه طلب کارانی

را که طلب آنها تشخیص وتصدیق یا موقتا قبول شده برای مشاوره در

انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید موضوع دعوت مجمع عمومی

طلب کاران در رقعه های دعوت واعلانات مندرجه در جراید باید تصریح

شود.

                                                  || اثرات قرارداد ارفاقی||
همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلب کارانی که در اکثریت

بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده اند قطعی

خواهد بود ولی طلب کارهایی که جزو اکثریت نبوده وقرارداد راهم امضا

نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجربه طلب کارها

می رسد مطالبه کنند لیکن حق ندارنددر آتیه از دارایی تاجر ورشکسته

بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در

قرار داد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضا

نموده اند.

                                     || حق تقدم در طلب کار اموال غیر منقول||

                                                                     (9)

اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم

دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلب کارانی که نسبت به

اموال غیرمنقول حقوقی دارند وحاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها

راننموده است نسبت به بقیه طلب خود جز غرماء معمولی منظور واز وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه می برند مشروط براین که

طلب آنها به طوری که قبلا مذکور شده تصدیق شده باشد.

                                                    || فروش اموال منقول||

پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی واعانه ای که ممکن است به تاجرورشکسته داده شده باشد وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتاز

تادیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکاران به نسبت طلب آنها که قبلا

تشخیص وتصدیق شده است تقسیم خواهد شد.

                                                     || در دعوی استرداد||
اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه

آن راوصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد ویا به مصرف معینی برساند

ووجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته باشد واسناد عینا در حین ور

شکستگی درنزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می توانند عین

اسناد را استرداد کنند.

                                                    || ورشکستگی به تقصیر||

تاجر در صورتی که محقق شود نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به انفاق محض

است ویا به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتریا فروشی

نازلتر از مظنه روز کرده ویا یکی از طلب کاران پس از تاریخ توقف بر

سایرین ترجیح داده وطلب اورا پرداخته است در این صورت ورشکسته

به تقصیر اعلان می شود.

                                                      || ورشکستگی به تقلب||

هر تاجر که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه ومعاملات صوری از بین برده وهم چنین هر

تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد ویا به وسیله صورت دارایی

وقروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون

قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات

می شود.

                                                          || اعاده اعتبار||

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات ومخارجی که به آن

تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.ثبت اسم تجارتی

اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.پایان

                                                                   (10)

 

نوشته شده توسط آ.سلگی  | لینک ثابت |