دارو(K,I) پنجشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۱ 17:52

                                         بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان: دارو درمانی(حرف I,K)

                             ÷ مقدمه÷

با توکل به خدا وتوسل به امام عصر(عج) در راستای ارج نهادن به پزشکان وپرستاران وامداد گران وپرسنل بیمارستان ها ومشاوران

پزشکی وکادر بهداشت وسلامت وشهدا وجانبازان این قشر  جامعه

که همگی  مومن ومعتقد هستند که شفای اصلی بیماران نزد رب است و

رب العالمین دست شفا را به این قشر عطا نموده است این محتوا را تقدیم میدارم با این بها که مرا در امر پیشگیری از بیماری ها ودرمان

 وحفظ سلامت فردی وجامعه در کنار خویش وشریک خویش بدانند.

در این محتوا داروها به نام ژنریک یعنی غیر اختصاصی که برگرفته از

موادی است که دارو را به وجود آورده اند نامگذاری شده ودر پرانتز

هم نام تجاری یا اختصاصی که شرکت دارو سازی خاصی جهت عرضه دارو انتخاب شده آمده هم چنین عملکرد دارو ودوز مصرفی آن واینکه

در دوران حاملگی جز گروه X.D.C.B.Aاز لحاظ کمترین ضرربرای

جنین تا بیشترین ضرر x  می باشد هم ذکر شده است داروها برای مصرف به اشکال آمپول.قرص دهانی.داروی فله .کپسول.قرص

جویدنی . کرم . قطره .قرص جوشان.الگزیر.قرصی که در روده باز می

شود عصاره . قرص پیوسته رهش . قرص با پوشش نازک ژل.گرانول.تزریقی.محلول شستشو.لوسیون.قرص مکیدنی.پماد.قطره

ژل چشمی . سوسپانسیون خوراکی .قطره گوشی.آوول.شیاف کودکان.

مشمع . پودر . زرین . قرص دارای شیار . محلول . اسپری . قرص زیر شیاف.شربت. قرص.تنتور.قرص واژینال می باشد.میزان تجویزی

بیان شده تحت نظر پزشک متخصص تعیین وبیان شده است وبنا به ضرورت وبا نظر پزشک ووضعیت بیمار قابل تغییراست.

 

                                    ایبوپروفن

    ((ضد درد غیر مخدر وضد تب وضد التهاب غیر استروئیدی ))

سنتز پروستا گلاندین را مهار می کند عملکرد سیکلواکسیژناز را مهار

می کند وتشکیل پیش ساز های پروستا گلاندین وترومبوکسان را از

اسید اراشیدونیک کاهش می دهد آرتریت روماتوئید واستنوآرتریت

مزمن وعلامت دار مصرف می شوددر تسکین درد خفیف تا متوسط

دیس منوره اولیه وکاهش تب موثر است میزان 400 mg از راه

خوراکی سه بار در روز تجویز می شود ودر گروه B است.

                            ایداروبیسین اسید

                          ((ضد نئو پلاسم ))

این دارو به DNA افزوده می شود وسنتز اسید نوکلئیک را مهار

می کند هم چنین با آنزیم توپوایزومر از II تداخل می کند در درمان

لوسمی میلوئید حاد در بالغین مصرف می شود روزانهmg/m2 از

راه وریدی مصرف می شود ودر گروه D است.

                           ا یدوکسوریدین

                    ((ضد ویروس وضد عفونت))

اثر ضد ویروسی آن عمدتا ناشی از فرایند جایگزینی است در خلال

تکثیر ویروس ایدوکسوریدین بوسیله جایگزین شدن به جای تیمیدین

با DNA ویروس ترکیب می شود این کمپلکس DNA دارو بیشتر از

DNA طبیعی مستعد شکستگی است ودر نتیجه خطاها در ساخته شدن

پروتئین افزایش یافته تکثیر ویروس مهار می شود در درمان کراتیت

ناشی از هرپس سیمیلکس بصورت عامل منفرد یا توام با یک کور

 تیکواستروئید مصرف می شود یک قطره از محلول هریک ساعت در

طول روز در داخل کیسه ملتحمه چکیده می شود ودر گروه cاست.

 

                                   ایفوسفامید

                ((ضد نئو پلاسم وترکیب آلکیله کننده ))

اثرسایتو توکسیک آن عمدتا ناشی از پیوند متقاطع رشته های DNA,

RNA وبعلاوه مهارسنتز پروتئین می باشد .همراه با سایر عوامل رژیم

های گوناگون برای سرطان سلول ژرمینال بیضه وسارکوم های بافت

نرم وسارکوم یووینگ ولنفوم غیر هوچکین هم چنین برای سارکوم ریه

وپانکراس مصرف می شود میزان 2/1g/m2    از راه وریدی برای 5

روز متوالی تجویز می شود ودر گروه D است.

 

                         ایمی پنم – سیلاستاتین سدیم

                         (( آنتی بیوتیک بتا- لاکتام ))

در مهار سنتز موکوپپتید در دیواره های سلول باکتری که منتهی به

مرگ سلول می شود ودر درمان عفونت های خطیر ناشی از ارگانیسم

های حساس در مجرای ادرار ومجرای تنفسی تحتانی واستخوانها

ومفاصل وپوست وساختارهای پوست هم چنینی عفونت های داخل

شکمی وژینکولوژیک وعفونت های مخلوط سپتی سمی باکتریال و

اندوکاردیت مصرف می شود میزان 250 mg از راه وریدی در مدت

20 دقیقه آنفوزیون می شود ودر گروه C است

                            ایمی پرامین اسید

                    ((ضد افسردگی وسه حلقه ای ))

غلظت سیناپسی نورایی نفرین ویا سروتونین را افزایش می دهد اثر

ضد شب ادراری آن ناشی از عملکرد آنتی کولینرژیک دارو است .

افسردگی درون زاد وگاهی اوقات برای افسردگی واکنشی ایمی پرامین

تنهاداروی ضد افسردگی سه حلقه ای است که به عنوان درمان کمکی

 وموقت شب ادراری در کودکان تشخیصی مقلد افسردگی بوده یا بعضی

صفات مشترک با افسردگی دارند الکلیسم قطع مصرف کوکائین واختلال

نقص توجه ودقت همراه با فعالیت مفرط یا بدون وجود آن همراه با

آمفتامین ها یا متیل فنیدات برای درمان نارکولپسی وسندرم های

اضطراب فوبیک نظیر اختلالات پانیک وترس ازاجتماعات نوروز افکار

اجباری درد مزمن مقاوم به درمان مصرف می شود میزان 100 mg

از راه خوراکی تجویز می شود ودر گروه D است.

                                     ایندومتاسین

       (( ضد درد غیر مخدر وضد تب وضد التهاب غیر استروئیدی ))

سنتز پروستا گلاندین را مهار می کند عملکرد سیکلواکسیژناز را مهار

می کند وساخته شدن پیش ساز های پروستا گلاندین وترومبو کسان را

از اسید آراشیدونیک مهار می کند مجرای شریانی باز ومجرای باز

شریانی را منقبض می کند ویا حساسیت مجرای نارس را به اثرات

متسع کننده پروستا گلاندین ها افزایش می دهد در درمان تسکینی در

مراحل فعال آرتریت روماتوئید متوسط تا شدید اسپوندیلیت انکیلوزان

آرتریت حاد نقرسی واستئوآرتریت مفصل هیپ در بیمارانی که به

درمان با سالیسیلاتها وسایر درمان ها پاسخ نمی دهند یا آنها را تحمل

نمی کنند هم چنین از را راه وریدی جهت بستن مجرای شریانی باز در

نوزادان نارس مصرف می شود میزا ن 25 mg از راه خوراکی مصرف

می شود ودر گروه B است.

                                اینسکت ریپلینت

                          (( دور کننده حشرات ))

این دارو به عنوان دور کننده حشرات برای جلوگیری از گزش حشرات

بطور موضعی مصرف می شود در مقابل حشرات سمی ریز مانند ساس

وخرمن وپشه ها وکنه ها وکک ها ومایت موثر است هم نین برای دور

کردن زالو نیز بکار رفته است به میزان لازم از کرم را روی پوست بدن مالیده می شود ودر گروه C است.

                             انسلولین بی فاسیک ایسوفان

                                     (( ضد دیابت ))

این دارو فقط با تزریق زیر جلدی وبر حسب نیاز بیمار 30 دقیقه قبل از

صبحانه تجویز می شود ودر گروه B است.

                           انسلولین این جکشن

                              ((ضد دیابت ))

این هورمون ذخیره ومتا بولیسم کربو هیدارتها وپروتئین وچربی ها را

کنترل می کند اساسا در کبد وعضلات وبافت چربی بوسیله اتصال به

گیرنده های موجود در غشاء سلولی وتسهیل عبور گلوکز وپتاسیم و

منیزیم عمل می کند . در درمان فوری کتو اسیدوز دیابتیک یا کوما

برای شروع درمان در بیماران مبتلا به دیابت قندی وابسته به انسولین

وهمراه با انسولین متوسط اثر یا طولانی اثر جهت کنترل بهتر غلظت

گلوکز خون در بیماران دیابتی از راه وریدی برای تحریک ترشح

هورمون رشد یا مشکوک به این عارضه مصرف می شود میزان 5

U از راه زیر جلدی قبل از غذا تجویز می شود ودر گروه B است.

                                انسولین ایزوفن

                   ((ضد دیابت وهورمون پانکراس ))

این دارو تنها از راه زیر جلدی وبر حسب نیاز بیمار 30 دقیقه قبل

از صبحانه تجویز می شود ودر گروه B است.

                      اینتراپریتونل .دیالیسیس سالوتن

                            (( دیالیز صقایی))

محلول دیالیز صقایی برای خارج کردن  متا بولیت ها تنظیم الکترولیت

سرم یا عدم تعادل مایعات وبرای خارج کردن مواد سمی بعد از مصرف

مقادیر زیاد آنها بکار می رود درمان خیز مقاوم اغمای کبدی وزیادی

ککلسیم یا پتاسیم خون ازوتمی یا اورمی به عنوان چانشین همو دیالیز

در درمان شوک یاکلاپس وگردش خون هنگامی که جریان خون شریان

به ورید بیمار ناکافی است وهم چنین به عنوان کمک به همو دیالیز

مصرف می شود.میزان مصرف با توجه به بروشور کارخانه تولیداست

                        ایدوکلرهیدروکسی کین

                   (( ضد عفونت وآنتی بیوتیک وضد قارچ))

اثر ضد قارچی وضد باکتری این دارو هیدروکسی کینولین هالوؤنه با

طیف وسیع فعالیت ضد قارچی وصد باکتری است بصورت موضعی

برای درمان وضعیت های ملتهب جلدی نظیر اگزما پای ورزشکاران

وسایر وضعیت های قارچی مصرف می شود.

نوشته شده توسط آذر سلگی  | لینک ثابت |